Komisja Nadzoru Finansowego

Wygląd przypnij ukryj Komisja Nadzoru Finansowego
Ilustracja
Siedziba KNF i UKNF przy ul. Pięknej 20
w Warszawie
Państwo

 Polska

Data utworzenia

19 września 2006

Przewodniczący

Jacek Jastrzębski

Zastępca Przewodniczącego

Marcin Mikołajczyk
Sebastian Skuza
Krystian Wiercioch

Budżet

216,70 mln zł (2017)

Zatrudnienie

920 (2017)

Adres
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
Położenie na mapie WarszawyMapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Komisja Nadzoru Finansowego”Komisja Nadzoru FinansowegoKomisja Nadzoru Finansowego
Położenie na mapie PolskiMapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Komisja Nadzoru Finansowego”Komisja Nadzoru FinansowegoKomisja Nadzoru Finansowego
Położenie na mapie województwa mazowieckiegoMapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Komisja Nadzoru Finansowego”Komisja Nadzoru FinansowegoKomisja Nadzoru Finansowego
Ziemia52°13′25,100″N 21°01′10,837″E/52,223639 21,019677
Strona internetowa

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – organ właściwy do sprawowania nadzoru nad instytucjami krajowymi w rozumieniu przepisów UE. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła zadania zniesionej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Nadzoru Bankowego. KNF nie jest centralnym organem administracji rządowej, bowiem ustawa nie wskazuje na taką pozycję tego organu.

Komisja i Przewodniczący Komisji wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Pracami UKNF kieruje Przewodniczący KNF i jego trzej zastępcy.

Siedziba KNF i UKNF znajduje się przy ul. Pięknej 20. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Zadania Komisji

Zakres nadzoru

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór w następującym zakresie:

Komisja Nadzoru Finansowego nie obejmuje swoim nadzorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Podlegają one nadzorom właściwych ministrów.

Przy KNF działa również Sąd Polubowny.

Skład Komisji

Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego

W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, trzech zastępców przewodniczącego i dziewięciu członków. Przewodniczącego Komisji powołuje prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.

Członkowie Komisji

Członkami Komisji są:

Aktualny skład Komisji

Pozostali członkowie (z prawem głosu):

Pozostali członkowie (uczestniczą wyłącznie z głosem doradczym):

Byli członkowie KNF (chronologicznie)

Byli przewodniczący KNF Byli zastępcy przewodniczącego KNF Byli przedstawiciele ministra właściwego do spraw instytucji finansowych Byli przedstawiciele ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego Byli przedstawiciele NBP

Byli przedstawiciele ministra właściwego do spraw gospodarki

Byli przedstawiciele Prezydenta RP

Byli przedstawiciele Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Byli przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów

Byli przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Byli przedstawiciele ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych

Struktura Urzędu KNF

Zgodnie ze zmienionym zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2019, od 23 marca 2023 struktura organizacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przedstawia się następująco:

 1. Centrum Analiz Danych Nadzorczych
 2. Departament Administracji
 3. Departament Analiz Ekonomicznych
 4. Departament Audytu Wewnętrznego
 5. Departament Bankowości Komercyjnej
 6. Departament Bankowości Równoległej
 7. Departament Bankowości Spółdzielczej
 8. Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
 9. Departament Compliance
 10. Departament Cyberbezpieczeństwa
 11. Departament Finansów
 12. Departament Firm Inwestycyjnych
 13. Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych
 14. Departament Informatyki
 15. Departament Infrastruktury i Obrotu Giełdowego
 16. Departament Innowacji Finansowych FinTech
 17. Departament Inspekcji Bankowych
 18. Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych
 19. Departament Instytucji Pożyczkowych
 20. Departament Komunikacji Społecznej
 21. Departament Licencji Bankowych
 22. Departament Licencji Ubezpieczeniowych
 23. Departament Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń
 24. Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego
 25. Departament Postępowań Sankcyjnych
 26. Departament Prawny
 27. Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
 28. Departament Rozwoju Regulacji
 29. Departament Spółek Publicznych
 30. Departament Spraw Karnych
 31. Departament Strategii i Efektywności Organizacyjnej
 32. Departament Współpracy Międzynarodowej
 33. Departament Zakupów
 34. Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 35. Gabinet Komisji
 36. Zespół Nadzoru nad Rynkiem Kryptoaktywów
 37. Zespół Nadzoru nad Rynkiem Wtórnym Nieobsługiwanych Kredytów

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia

Wydatki i dochody Komisji Nadzoru Finansowego są realizowane w części 70 budżetu państwa. Zgodnie z art. 19 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wszystkie wydatki stanowiące koszty działalności Komisji są pokrywane z wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane.

W 2017 wydatki w części 70 wyniosły 216,70 mln zł, a dochody 198,66 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 920 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 10 538 zł.

W ustawie budżetowej na 2018 wydatki Komisji Nadzoru Finansowego zaplanowano w wysokości 245,11 mln zł, a dochody 255,15 mln zł.

Kontrowersje

W 2007 roku została ujawniona przez podmiot Sovereign Capital S.A. afera dotycząca pobierania przez pracowników UKNF korzyści majątkowych od podmiotów nadzorowanych. W roku 2009 wyszło na jaw, iż ówczesny przewodniczący KNF – Stanisław Kluza posiadał akcje Domu Maklerskiego IDM. W owym czasie brał udział w ofertach publicznych przeprowadzanych przez ten podmiot oraz według doniesień prasowych zarobił 1200% na akcjach samego IDM. Dom Maklerski IDM wpadł w problemy finansowe niespełna rok po zakończeniu sprawowania funkcji przez Stanisława Kluzę. Fundusz Idea TFI (później zmienił nazwę na Inventum, spółka nie była powiązana z bankiem Idea), kontrolowany przez Dom Maklerski IDM, upadł w 2014 roku wywołując wieluset milionowe straty dla klientów.

Afera KNF w 2018 r.

W listopadzie 2018 „Gazeta Wyborcza” ujawniła rozmowę przewodniczącego Komisji Marka Chrzanowskiego z Leszkiem Czarneckim, podczas której miała paść propozycja korupcyjna. Chrzanowski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a prokuratura postawiła mu zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę.

Przypisy

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2018. s. 1/12, 2/102. .
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. w części 70 Komisja Nadzoru Finansowego. Najwyższa Izba Kontroli . nik.gov.pl, maj 2018. s. 15. .
 3. Dz.U. z 2024 r. poz. 135.
 4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 1420/10.
 5. Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego . knf.gov.pl. .
 6. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439.
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1810).
 8. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2024 r. poz. 352).
 9. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 870, z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 556).
 11. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 707).
 12. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 583).
 13. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 656).
 14. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 1111).
 15. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 477).
 16. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2500).
 17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 188).
 18. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2024 r. poz. 30).
 19. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2146).
 20. Spierasz się z bankiem – nie idź do sądu w PRNwes.pl (Dostęp: 2011-11-17).
 21. a b c d e f g h i j k Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2020 roku , KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  (pol.).
 22. a b KNF: Wacław Turek nowym członkiem nadzoru , pb.pl, 12 lutego 2024   (pol.).
 23. a b Wyborcza.pl , wyborcza.biz  .
 24. Donald Tusk wymienia swojego przedstawiciela w kluczowej instytucji. businessinsider.com.pl, 2024-03-29. . (pol.).
 25. a b r (red.), Kolejny nowy członek KNF , Bs.net.pl - Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej!, 14 grudnia 2023   (pol.).
 26. a b c d e f g h i j Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2007 roku , Komisja Nadzoru Finansowego  (pol.).
 27. Huzarek będzie przedstawicielem resortu finansów w KNF , pb.pl, 12 lutego 2024   (pol.).
 28. a b c d e f SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2008 ROKU , Komisja Nadzoru Finansowego  (pol.).
 29. a b c d e f Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2011 roku , Komisja Nadzoru Finansowego  (pol.).
 30. a b c d Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2012 roku , Komisja Nadzoru Finansowego  (pol.).
 31. a b c d e f g h i j Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2015 r. , Komisja Nadzoru Finansowego  (pol.).
 32. a b c d e f g h i j Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2018 roku , Komisja Nadzoru Finansowego  (pol.).
 33. a b c d e f g h i j k l m Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2019 roku , Komisja Nadzoru Finansowego  (pol.).
 34. a b Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2009 roku , Komisja Nadzoru Finansowego  (pol.).
 35. a b c d e f g Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2016 roku , Komisja Nadzoru Finansowego  (pol.).
 36. a b c d Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2010 roku , Komisja Nadzoru Finansowego  (pol.).
 37. a b Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2014 r. , Komisja Nadzoru Finansowego  (pol.).
 38. a b c Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2022 roku , KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  (pol.).
 39. Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. z 2023 r. poz. 263).
 40. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026).
 41. Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.. Dz.U. poz. 291 . isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2018. s. 24, 67. .
 42. SOVEREIGN CAPITAL S.A.: Prywatny akt oskarżenia dyrektora Departamentu Emitentów KNF – Bankier.pl. www.bankier.pl. .
 43. KNF tuszuje korupcjogenną aferę szkoleniową – blog manitooo. www.salon24.pl. .
 44. Wyborcza.pl. wyborcza.biz. .
 45. IDMSA, czyli historia wzlotów i upadków – Analizy – parkiet.com. www.parkiet.com. . .
 46. Ciąg dalszy katastrofy Idea TFI! Fundusz do likwidacji, a .... Subiektywnie o finansach. .
 47. Wojciech Czuchnowski, Agnieszka Kublik. 40 mln zł i nie będzie kłopotów. „Gazeta Wyborcza”, s. 1, 13 listopada 2018. 
 48. a b Bartek Godusławski, Grzegorz Osiecki. Były szef nadzoru usłyszał zarzuty. „Dziennik Gazeta Prawna”, s. 1, 28 listopada 2018. 
 49. Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka. CBA zabrało Marka Ch. „Rzeczpospolita”, s. 1, 28 listopada 2018. 

Linki zewnętrzne

Kontrola autorytatywna (urząd centralny):Encyklopedia internetowa: