Zasada odpowiedzialnociInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Zasada odpowiedzialnoci. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Zasada odpowiedzialnoci zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Zasada odpowiedzialnoci i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Zasada odpowiedzialnoci. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Zasada odpowiedzialnoci! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Zasada odpowiedzialnoci, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Zasada odpowiedzialnoci to tytu ksiki Hansa Jonasa, która ukazaa si w 1979 roku i jest uwaana za jegogówne dzieo etyczne . Jonas rozwija w nim etyk cywilizacji technologicznej. Polega to na unikaniu nieobliczalnych zagroe, abynie zagraaistnieniu ludzkoci jako caoci, a take uznaniu waciwych praw caej przyrody , za które czowiek jest odpowiedzialny ze wzgldu na swoje moliwoci dziaania. Tytu pracy moe by aluzj i zaprzeczeniem Zasadowej nadziei Ernsta Blocha przeczytaj, z którym Jonas potraktowa krytycznie.

Tezy i struktura ksiki

Ksika rozpoczyna si od analizy zmienionego charakteru dziaalnoci czowieka w warunkach nowoczesnej techniki . Tutaj Jonas broni tezy, e etyka klasyczna i tradycyjna nie oddaje ju sprawiedliwoci zmienionym warunkom. Zasada poprzednich etyki jest koncentracja na bezporednim obszarze ludzkiej odpowiedzialnoci (np w maksymie o mioci ). Odpowiedzialno wobec przeszych i przyszych pokole czy wobec obcych i odlegych kultur nie bya tematem, poniewa praca ludzka z przednowoczesn technologi nie miaa takiego zasigu dziaania w przestrzeni i czasie. Wraz ze zmian technologii etyka musi zosta rozszerzona na mio daleko. Na tym tle Jonas formuuje nowy imperatyw etyczny , oparty na Kancie , zwany take imperatywem ekologicznym :

Dziaaj w taki sposób, aby efekty twojego dziaania byy zgodne z trwaoci prawdziwego ludzkiego ycia na ziemi.

- Zasada odpowiedzialnoci

Nastpnie Jonas zajmuje si idealn i rzeczywist wiedz kadej przyszej etyki . Poniewa trudno bdzie uzyska pewno w ocenie zoonych konsekwencji technologii , zgodnie z heurystyk strachu naley przedkada gorsze prognozy nad lepsze, aby unikn pokusy obciania szkód i ilo szkód (na przykad do potencjalnego wyginicia ludzkoci) do wyrównania z prawdopodobiestwem szkód. Poprzez negatywne wizje przyszoci ludzie mog równie dowiadczy, jaka byaby stawka w przypadku nieskrpowanego postpu cywilizacji technicznej, a tym samym rozpozna, co ludzkie w tym, co naley zachowa.

Jonas zaczyna si od obowizku ludzkoci do exist : skoro czowiek jest rzeczywicie odpowiedzialny za swoje dziaania, jest on równie odpowiedzialny za istnienie istot z moliwoci wzicia odpowiedzialnoci. Tak wic zbiorowe samobójstwo ludzkoci naley odrzuci etycznie. Jonasz chciaby rozszerzy kantowsk ide fundamentu etyki o charakter kontraktu pomidzy autonomicznymi podmiotami: Wedug Jonasa podmiotami praw mog by nawet byty nieautonomiczne, nie do koca racjonalne, paradygmatycznym dla tego jest dziecko który zostaje powierzony opiece rodziców.

Jonas stara si równie wyj poza sfer czowieka i przyszych pokole , wykorzystujc arystotelesowsk ide immanentnej celowoci do przezwycienia teorii neutralnoci. Przyjmuje nieodczn warto ycia jako caoci. Tutaj Jonas moe odnie si do wasnych studiów nad filozofi organicznoci.

Ksik zamyka krytyka marksistowskiego utopizmu , reprezentowanego w szczególnoci przez Ernsta Blocha . Jonas sugeruje jednak, e kraje socjalistyczne bd w lepszej sytuacji ni pastwa kapitalistyczne , aby wskrzesi ascetyczne ideay niezbdne do radzenia sobie z kryzysem ekologicznym.

Krytyka i uznanie

To dziki Jonasowi na wczesnym etapie zwróci uwag na niebezpieczestwa nowoczesnej technologii i jako pierwszy opracowa wyczerpujc odpowied filozoficzn. Krytycznie omówiono jego ocen marksizmu , zarówno teoretyczn, jak i praktyczn, a take dyskusj na temat ograniczania wolnoci jednostki na rzecz przetrwania zbiorowego. ontologiczne uzasadnienie Jonasa samoistnej wartoci organicznej i samoistnej wartoci przyrody tworzy kontrowersyjn pozycj outsidera we wspóczesnej filozofii rodowiska. Niemniej jednak Zasada odpowiedzialnoci pozostaje autorytatywnym dzieem filozofii w kwestiach bioetyki .

Wydania robocze

  • Hans Jonas: Zasada odpowiedzialnoci: próba etyki dla cywilizacji technologicznej. Frankfurt / M. 1979. Nowe wydanie jako Suhrkamp Taschenbuch, 1984 [u. ö.], ISBN 3-518-39992-6 . Dostpne s midzy innymi tumaczenia na jzyk angielski, woski, francuski, holenderski, japoski i ukraiski.
  • Hans Jonas: Zasada odpowiedzialnoci: próba etyki dla cywilizacji technologicznej . Nowe wydanie z posowiem autorstwa Roberta Habecka . Berlin, 2020. ISBN 978-3-518-42954-9 .

Zobacz te

literatura

  • Dietrich Böhler (red.): Etyka dla przyszoci - w rozmowie z Hansem Jonasem . Beck, Monachium 1994, ISBN 978-3-40638655-8
  • Anna Claas: Czy mona jeszcze obroni zasad odpowiedzialnoci Kolejna próba uzasadnienia zasady odpowiedzialnoci Hansa Jonasa na gruncie etyki dyskursywnej i neopragmatycznej Albrechta Wellmera . Tectum, Marburg 2011, ISBN 978-3-8288-2767-7
  • Roman Globokar: Odpowiedzialno za wszystko, co yje: od Alberta Schweitzera i Hansa Jonasa po teologiczn etyk ycia . Ksigarnia gregoriaska i biblijna, Rzym 2002, ISBN 978-8-87652945-0
  • Hans Jonas: Technologia, Medycyna i Etyka. Praktykowa zasad odpowiedzialnoci . Inselverlag, Frankfurt 1985, (Suhrkamp TB) ISBN 978-3-51838014-7
  • Frank Niggemeier: Obowizek ostronoci: Naturalna etyka filozoficzna Hansa Jonasa dla cywilizacji technologicznej . Königshausen i Neumann, Würzburg 2002, ISBN 978-3-82602282-1
  • Otto-Peter Obermeier : Wiek technologiczny i problem etyki, w: Philosophisches Jahrbuch 88 (1981) 426-441 (recenzja ksiki).
  • Jörg Schubert: Zasada odpowiedzialnoci jako konstytucyjna zasada prawa: filozoficzne i konstytucyjne rozwaania prawne dotyczce etyki odpowiedzialnoci Hansa Jonasa . Nomos, Baden-Baden 1998, ISBN 978-3-78905697-0

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. Hans Jonas: Zasada odpowiedzialnoci. Próba etyki dla cywilizacji technologicznej , Frankfurt nad Menem 1979, s. 36.

Opiniones de nuestros usuarios

Krzysztof Rakowski

Uważam, że ten wpis o zmiennej Zasada odpowiedzialnoci jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Michal Cybulski

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Greg Rudnicki

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Zasada odpowiedzialnoci

Tatiana Sadowski

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Zasada odpowiedzialnoci, daje dużo pewności.