Zadouczynienie Nowego PrzymierzaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Zadouczynienie Nowego Przymierza. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Zadouczynienie Nowego Przymierza zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Zadouczynienie Nowego Przymierza i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Zadouczynienie Nowego Przymierza. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Zadouczynienie Nowego Przymierza! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Zadouczynienie Nowego Przymierza, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Zadouczynienie Nowego Przymierza to oratorium pasyjne napisane w 1847 roku w trzech czciach przez Carla Loewe . Wilhelm Telschow za libretto przylega cile do biblijnej historii mki, opartej gównie na Ewangeliach Mateusza i Jana, z poszczególnymi dodatkami z dwóch pozostaych Ewangeliach i innych ksig biblijnych, takich jak Psalmy. Praca trwa okoo dwóch godzin.

Powstanie

Carl Loewe, rówienik Franza Schuberta i Felixa Mendelssohna Bartholdy'ego , przez wikszo swojego ycia pracowa jako miejski dyrektor muzyczny w Szczecinie , gdzie poza posug organisty i kantora w St. Jakobi , jego obowizki obejmoway nauczanie w Marienstiftsgymnasium i na seminarium dla nauczycieli. Stworzy bogat twórczo kompozytorsk obejmujc wszystkie gatunki muzyczne od muzyki kameralnej i fortepianowej przez symfonie i oratoria po oper. Szczególn saw i rozgos osign do dnia dzisiejszego dziki swoim balladom, podczas gdy wikszo jego twórczoci jest dzi w duej mierze zapomniana. Jego 17 oratoriów stanowi formalnie wany wkad do gatunku w XIX wieku, rozszerzajc obszar tematyczny oratorium z materiau biblijnego na legendarny, a poprzez rozwój mskiego oratorium chóralnego otwieraj oratorium na to wtedy kwitncy chór.

Pod wzgldem stylu Loewe nie naley jednak do najwikszych innowatorów swoich czasów. miae sekwencje harmoniczne, silnie chromatyczne linie wokalne, rozbudowa skadu instrumentalnego i wokalnego oraz ich moliwoci wyrazu i inne zjawiska, które dzi postrzegamy jako typowe dokonania romantyzmu, odgrywaj w jego kompozycji jedynie podrzdn rol. Ostatecznie pozostaje przy myleniu odziedziczonym po epoce baroku, zgodnie z którym muzyka powinna moliwie obrazowo tumaczy tekst, dopóki poszczególne sowa nie bd reprezentowane przez formuy muzyczne. Najwaniejszym priorytetem wokalno-kompozycyjnej twórczoci Loewe, czy to ballady, czy oratorium, jest denie do przejrzystoci i zrozumiaoci. Nie wyklucza to jednak indywidualnych zaawansowanych ekspresji muzycznych, a konkretnie tego, kiedy wymaga tego ekspresja tekstu.

Telschow, librecista Loewe, równie mia swoj siedzib w Szczecinie i, podobnie jak Loewe, zajmowa si odrodzeniem starych niemieckich hymnów w latach czterdziestych XIX wieku. Tak si poznali. Zadouczynienie Nowego Przymierza byo ich pierwsz wspóln prac. Prasa krajowa nie zwrócia uwagi na premier, prawdopodobnie w ramach liturgii wielkopitkowej w 1848 roku. Pierwsza drukowana edycja partytury zostaa prawdopodobnie wydana przez FW Gadow & Sohn w Hildburghausen w 1894 roku. Pierwsze due sukcesy dzieo odnioso na pocztku XX wieku. W dodatku do podrcznika opublikowanego w 1915 r. wymieniono okoo 80 miejsc, w których odbyway si przedstawienia, w tym dwa miasta w Ameryce Pónocnej.

zawarto

tekst

Dziki Zadouczynieniu Nowego Przymierza Loewe kontynuuje tradycj, która jest szczególnie naznaczona przez znane dziea Georga Friedricha Haendla i Johanna Sebastiana Bacha. Mona wykaza liczne paralele zwaszcza z pasjami Bacha, które Loewe dobrze zna dziki powtarzanym przez siebie wystpom. Na przykad libretto Wilhelma Telschowa cile przylega do biblijnej opowieci o Mce Paskiej, opartej gównie na Ewangelii Mateusza i Jana, z pojedynczymi dodatkami z dwóch pozostaych Ewangelii i innych ksig biblijnych, takich jak Psalmy. Podzia fabuy na poszczególne sceny jest wic w duej mierze zgodny z przebiegiem Pasji Bacha. Uycie recytatywów , arii , czci chóralnych i choraów z ich rónymi funkcjami ujawnia model Bacha. W ten sposób opowiadaj recytatywy, w których pojedyncze osoby przemawiaj bezporednio przez rónych solistów lub cae grupy osób poprzez ruchy chóralne. Arie i inne czci chóralne zawieraj wypowiedzi kontemplujce i interpretujce fabu, a choray w kocu umoliwiaj wiernym utosamienie si z tym, co dzieje si w piewanej modlitwie. Moliwe, e te choray byy piewane przez spoeczno w praktyce Loewe.

Podobnie jak w przypadku Jana Sebastiana Bacha, rol Chrystusa przypisuje si solicie basowemu. Jednak w przeciwiestwie do Bacha Loewe nie posuguje si ewangelist jako narratorem, lecz kady solista wprowadza swoje dosowne sowa w sposób reportaowy, gównie recytatorski. Loewe osiga wyjtkow kolorystyk tonaln i wyran realizacj tego, co jest narracyjne, nie zawsze wykorzystujc chór jako cao, ale przypisujc poszczególne ruchy chórowi mskiemu lub eskiemu.

Jzyk Biblii nie zawsze jest przyjmowany, ale czciowo uproszczony. Tylko sowa Jezusa pozostaj nietknite w deszczu. Telschow uywa równie nieskomplikowanego, zrozumiaego jzyka w sekcjach poetyckich.

Skad orkiestrowy

Jeli chodzi o orkiestr, oratorium dotaro do nas w rónych wersjach. W oryginale przewidziano skad wycznie smyczkowy, który w chóralnej czci relacjonujcej trzsienie ziemi po mierci Jezusa jest przeduone dwoma kotami. W ten sposób Loewe osiga szczególnie dramatyczny efekt. Po mierci Loewe Friedrich Wilhelm Karl doda do skadu podwójne instrumenty dte drewniane i blaszane, cho nie wnosiy one adnej nowej substancji muzycznej, a jedynie podwajay partie smyczków. Mona wtpi, czy ta wersja odpowiadaaby wizji Loewe, gdy prawdopodobnie myla o prostszej obsadzie inspirowanej muzyk kameraln. Oprócz wymienionych wersji moliwe jest równie uycie samych organów.

Struktura

Wan kompozycyjn trosk Loewe bya wewntrzna jedno dziea. Osiga to z jednej strony poprzez wyrany podzia na trzykrotnie trzy sceny, które przynajmniej w pierwszych dwóch czciach zawsze kocz si choraem. Ponadto, wykorzystujc powracajce motywy pamiciowe, tworzy poczenia midzy poszczególnymi zdaniami technika, która ju wskazuje na motywy przewodnie Ryszarda Wagnera . Szczególn rol odgrywa tu zwrot, który w literaturze bywa okrelany jako Ostatnia Wieczerza (dwa stopnie w dó, po których nastpuje powolny skok w gór), którym Loewe otwiera oratorium i co jest szczególnie widoczne w pierwszym cz w ruchach 7, 8 i 10 powtarza si kilkakrotnie w zwizku z ustanowieniem sakramentu. Denie Loewe do tworzenia muzycznych powiza midzy czciami staje si jeszcze wyraniejsze przez to, e zajmuje si on dosownymi fragmentami introdukcji instrumentalnej lub w augmentacji w wymienionych czciach.

Kolejny powracajcy motyw (szybki ruch w gór, czciowo szarpany przez struny) przypisywany jest osobie Judasza . Jego skrucha nr 19 w rodku utworu zajmuje szczególn rol wród partii solowych, choby ze wzgldu na wielko, tonacj (e-moll w otoczeniu ton B-dur) i dramatyczn konstrukcj. Trzecia, najobszerniejsza cz oratorium róni si od dwóch poprzednich tym, e progresja fabuy zajmuje mniej miejsca, a zamiast tego na plan pierwszy wysuwaj si liryczne, kontemplacyjne zdania. Kocowy chór to porywajcy wzrost, który skutecznie koczy dzieo w wielkanocnej radoci z powodu zwycistwa Chrystusa nad mierci.

Przegld prac

cz numer opis Pocztek tekstu
1a   Wstp. W Betanii przy grobie azarza  
  1 Wstp i kwartet Gdzie mog go znale
  2 Chora Pozdrowienia, Ksi ycia
1b   Namaszczenie  
  3 Recytatyw i Arioso Pozwól mi namaci twoje stopy
  4. Recytatyw i trio Do czego su odpady
  5 recytatyw Zostaw Maryj w spokoju
  6. Chora O schronienie ubogich!
1c   Instytucja Komunii witej w Jerozolimie  
  7th Larghetto z moto  
  ósmy duet Jak nam powiedzia Pan
  9 Chór Apostoów Chwalcie was sudzy
  10 Recytatyw e Coro Liny mierci
  11 Recytatyw i chora Dla nas zrywa z ask
  12th Finaowy refren pierwszej czci Chwalcie was sudzy
2a   Schwytaj w ogrodzie Getsemani.  
  13th Chór i recytatyw W gór z mieczami
  14. Chora Kiedy wszyscy staj si niewierni
2 B   Chrystus przed Kajfaszem w paacu arcykapaskim  
  15. aria altowa wita noc
  16 duet Syszelimy to
  17. Recytatyw secco A arcykapan podar swoje dzieci
  18. Recytatyw i chór arcykapanów Jest winny mierci
  19. aria Biada mi!
  20. Chora Och, zosta ze swoj ask
2c   Chrystus przed Piatem  
  21 Recytatyw naleny  
  22. Recytatyw sopranowy Pozwól, e spytam, o Piacie
  23 Recytatyw i chór Nie ten, ale Barrabam
  24 Chór i recytatyw Niech zostanie ukrzyowany
  25. Chór Jego krew spada na nas
  26. aria altowa Och, zobacz, kto wszystkim dobrze zrobi
  27 Tenor recytatywny Na krzyu z nim
3a   Niosc krzy w drodze na miejsce czaszki  
  28 Tenor solo Och, co za widok
  29 Chór i tenor solo Posuchaj Szymona z Cyreny
  30. Chór Córek Syjonu Jej niepowstrzymane zy pyn
  31 recytatyw Córki jerozolimskie!
3b   Ukrzyowanie na Kalwarii  
  32 trio Niedawno na wyynach Tabor
  33 Kwartet. Recytatyw 4 Jezus z Nazaretu
  34 Piat Co napisaem
  35 Chór Ludowy Kim jeste wityni Boga
  36 Recytatyw i Duet Ojcze wybacz im
  37 Chora Zobacz matk niespokojn i narzekajc
  38 Tempo del Chorale Niewiasto, oto twój syn!
  39 Chór Ciemno okrywa ziemi
  40 Aria i chór eski Jego oko, które spojrzao na mnie
  41 Recytatyw i chora Wielki Ksi Pokoju
  42 recytatyw Gbka z octem
  43 Chór Zasona wityni
3c   Zoenie do grobu w ogrodzie Józefa w Arymatei  
  44 duet Chc mie wasny grób
  45 Chór Córek Syjonu Kiedy ju si pooysz
  46 Finaowy chór Zasiane jest nietrwae

Nagrania (wybór)

literatura

Wydania nutowe

Literatura wtórna

  • Stefan Amzoll : Nie buntownik, by muzykiem. Szkic o Karlu Loewe. W: Ekkehard Ochs i Lutz Winkler (red.): Carl Loewe (1796-1869) . Wkad w ycie, prac i wpyw (=  wkad Greifswaldera w muzykologi . Tom 6 ). Peter Lang GmbH , Frankfurt nad Poczt 1998.
  • Reinhold Dusella: Oratoria Carl Loewes (=  niemiecka muzyka na wschodzie . Tom 1 ). Gudrun Schröder Verlag, Bonn 1991, 3.11, s. 166-175 .
  • Stephan Lennig : Jako wprowadzenie . W: Program spektaklu w Annenkirche w Drenie 16 kwietnia 2019 roku . Drezno kwiecie 2019, s. 3-6 .

linki internetowe

Zdigitalizowane

Indywidualne dowody

  1. Reinhold Dusella, Die Oratorien Carl Loewes, s. 280
  2. Claudia Seidl: Przedmowa do redukcji fortepianu . Carus-Verlag, Grafenau 20 maja 2018 ( wynik próby [PDF; 19,5 MB ; dostp 16.06.2019] redukcja fortepianu).
  3. Reinhold Dusella, Die Oratorien Carl Loewes, s. 171 w odniesieniu do Karla Antona

Opiniones de nuestros usuarios

Darek Bednarczyk

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Kamil Marzec

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Zadouczynienie Nowego Przymierza.