zabawkaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o zabawka. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o zabawka zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących zabawka i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat zabawka. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o zabawka! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o zabawka, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Zabawka jest obiektem, który powsta, aby by odtwarzane i który jest powszechnie stosowany przez dzieci. Jednak doroli i zwierzta równie dziaaj zabawkami. Zabawka jest ceniona sama w sobie lub ze wzgldu na rado z zabawy ( instynkt zabawy ). Pod wzgldem jzykowym termin ten naley do grupy zbiorowoci .

W obrocie ogólnie i o rónych typach operacji sprzedawanych w handlu zabawkami nazywa si zabawkami . Ponadto zabawki to artykuy gospodarstwa domowego lub naturalne materiay, które nie s specjalnie zaprojektowane jako zabawki i s odpowiednie dla dzieci do zabawy.

Rozsdek i cel

W przeciwiestwie do narzdzia , które suy przede wszystkim do produkcji lub obróbki innej rzeczy, zabawka ma swój cel: zabawka suy do czerpania przyjemnoci z pracy z jej materiaem, jej funkcjami, jej moliwociami. Suy do odgrywania instynktu gry. Moe podsyca ch poruszania si lub potrzeb komunikacji, a najlepiej take wyzwala kreatywne moce. Zabawki niekoniecznie su konkretnym celom edukacyjnym, takim jak zdobywanie rónych umiejtnoci. Jednak procesy uczenia si mog pojawia si incydentalnie lub mog by równie specjalnie zaplanowane zgodnie z ideami dydaktycznymi.

Dziki zabawkom naladowane s i odtwarzane pewne wydarzenia i obserwacje z ycia codziennego, ale take urzeczywistniane s wasne, wyobraone wiaty. Zabawki, na przykad w postaci lalek lub broni, byy uywane przez dzieci od czasów staroytnych, aby przyzwyczai si do okrelonych ról pciowych i nawizywa kontakty spoeczne.

Zabawki edukacyjne - zabawki edukacyjne

Zabawa dziecka, a co za tym idzie równie uywane tutaj zabawki, maj na celu nie tylko zabaw dziecka. Gry i zabawki to przestrzenie i sposób na zachcanie dzieci do rozwoju. W grze mona rozwija i trenowa umiejtnoci i kompetencje fizyczne, poznawcze i spoeczne. W tym sensie kada zabawka, która daje impuls lub nadaje si do odkrywania i trenowania wymienionych umiejtnoci, jest zabawk edukacyjn . Oprócz tak szerokiej definicji istniej wsze definicje, takie jak dydaktyk gier Klaus Kube, zgodnie z którym wszystkie formy zabawy maj by opisane jako gry edukacyjne , za pomoc których, w pierwotnym znaczeniu, uczenie si znaków, terminów i faktów, a take ich regularnych relacji ma by sprowokowane. Zabawkami edukacyjnymi byyby zatem zabawki, które s obowizkowym elementem tych zabaw lub nadaj si do ich inicjowania. Zabawki edukacyjne w sensie dydaktycznym to zabawki, przy pomocy których dziecko moe nauczy si mówi, czyta, wykonywa arytmetyk oraz przypisywa i rozpoznawa cechy abstrakcyjne (ksztat, kolor itp.). Dlatego te potoczne rozumienie terminu zabawki edukacyjne odbiega nie bez znaczenia od definicji akademickiej. Niemniej jednak cel edukacyjny i pedagogiczny, jaki moe mie zabawka, jest zakorzeniony w wiadomoci rodziców i odgrywa kluczow rol w doborze zabawek. Jak pokazuj dwa niedawno opublikowane badania Towarzystwa Stosowanych Bada Spoecznych (GEFAS) i Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg , zabawki s wybierane przede wszystkim ze wzgldu na ich przydatno pedagogiczn i edukacyjn. O wiele waniejsze od aspektów finansowych czy estetycznych s aspekty funkcjonalnoci, przydatnoci jako narzdzia uczenia si i warto edukacyjna dla pozytywnego postrzegania zabawki. (Zobacz take : zabawy dla dzieci , zabawy (pedagogika) i pedagogika zabaw )

historia

Pre-historia

Lalk naley uzna za najstarsz zabawk . Struktury przypominajce lalki wykonane z gliny mona zidentyfikowa ju we wczesnej epoce kamiennej . Zabawki najpierw powstaway w najprostszy moliwy sposób, np. B. przez rzebienie . W prehistorycznych grobach dzieci znaleziono mae ceramiczne instrumenty dwikowe , zwaszcza grzechotki , grzechotki i gwizdki . Takie instrumenty byy równie uywane do odpierania zych duchów, ale nie mona wykluczy interpretacji ich jako zabawki.

antyk

Okoo 200 pne W Egipcie byy ju drewniane krokodyle i lwy z ruchomymi dolnymi szczkami . Równie lalki z ruchomymi koczynami wykonane z drewna, gliny, terakoty , koci i gipsu byy znane w caym staroytnym basenie Morza ródziemnego. Dzieci z zabawkami s czsto przedstawiane na greckich wazach . W staroytnym Rzymie istniay nawet kompletne zestawy mebli dla lalek.

redniowiecze

W XII wieku mosine konie, drewniane i gliniane zwierzta byy tak samo poszukiwanymi zabawkami przez modych chopców, jak uzbrojeni rycerze w maym formacie. Innymi zabawkami, jakie udokumentowano w XIV wieku, byy gliniane rycerze na koniach, koci i piki wykonane z krowiej sierci. Zabawy obejmoway równie dmuchanie baniek mydlanych somk lub oczywicie uywanie znalezionych przedmiotów (takich jak kurze by i kurze apki). Du popularnoci cieszyy si równie konie na biegunach , poniewa oprócz kojcej funkcji waenia i celu przygotowania do jazdy. Ze wzgldu na utrwalenie definicji ról spoecznych , zabawki zwizane z pci byy coraz czciej spotykane w uprzywilejowanej klasie arystokratycznej i powstajcej buruazji. Dziewczta zostay przez zabaw przygotowane do roli matki (lalka, domek dla lalek) i opiekunki domowego porzdku (hafciarstwo, przdzalnictwo, jubilerstwo). Z kolei dzieci z tzw. Niszych klas miay mniej czasu na zabaw, a zabawki czsto ograniczay si do samodzielnie wykonanych kulek, piek z rafii i drewnianych blatów.

Przemys

W trakcie industrializacji The zabawka przemys zosta opracowany. Poniewa 15 wieku jest Nuremberg orodkiem handlu i produkcji zabawek. Tak zwane bibeloty norymberskie , dziki którym mona byo rozumie w peni wyposaone domki dla lalek , drewnianych onierzy, konie hobbystyczne , bbny, a nawet mae armatki mosine, podbiy znany do tej pory wiatowy rynek.

Od koca XVII wieku drewniane zabawki byy sprzedawane przez handlarzy przez krajowych producentów zabawek w Rudawach , gównie z Seiffen . Weszli do handlu wiatowego przed 1800 rokiem. Od ok. 1905 roku w Seiffen produkowanych jest coraz wicej miniaturowych figurek, domów i pojazdów wielkoci norymberskiej . Mae zabawki byy nawet oferowane w pudekach po zapakach. Oprócz rosncych cen drewna, przyczyn tego trendu bya zmiana przepisów celnych w wanych krajach importujcych, które zamiast ce od wartoci dodanej wprowadziy ca wagowe . Utrudniao to eksport cikich, nieporcznych duych zabawek. W Seiffen wydawca HELanger wniós szczególny wkad w promowanie procesu miniaturyzacji.

W XIX wieku Sonneberg sta si centrum produkcji zabawek i handlu zabawkami. Na pocztku 20. wieku, wydawcy Sonneberg i handlowcami zdominoway wiatowy rynek z ich gównie strona gówna- wykonanych zabawek i wykonane Sonneberg wiecie miasto zabawka .

Od XIX do koca XX wieku w Val Gardena w Poudniowym Tyrolu dziaa bardzo aktywny przemys domowy, produkujcy drewniane zabawki . Okoo 70 procent niemieckiego przemysu zabawkarskiego nadal znajduje si w poudniowych Niemczech (patrz Muzeum Zabawek w Norymberdze ). Wikszo zabawek jest obecnie produkowana w Chiskiej Republice Ludowej .

Projekt zabawki odzwierciedla róne naturalne i kulturowe relacje w yciu. Doroli te zajmuj si zabawkami, np . Budowaniem modeli .

Testowanie bezpieczestwa zabawek

Zabawki, które s wprowadzane na rynek UE, musz spenia wymogi (bezpieczestwa) dyrektywy 2009/48 / WE w sprawie zabawek. Testowanie nie jest wymagane przed wprowadzeniem zabawek do obrotu w UE. Jednak kada zabawka musi posiada znak CE wraz z (wewntrzeuropejskim) adresem producenta lub dystrybutora. Zgodnie z prawem karnym odpowiada za to, e zabawki, które wprowadzi do obrotu, s zgodne z dyrektyw w sprawie zabawek. Jednak znak CE ma niewielk warto informacyjn w odniesieniu do zawartoci szkodliwych substancji w zabawkach, poniewa zwykle nie przeprowadza si niezalenej kontroli.

Jednym z zada organów nadzoru rynku jest testowanie zabawek pod ktem wymaga dyrektywy w sprawie zabawek. W przypadku stwierdzenia rozbienoci dystrybutor musi udowodni, e wczeniej sprawdzi bezpieczestwo swojej zabawki. Moe to zrobi tylko poprzez przedstawienie raportów z testów z certyfikowanych instytutów badawczych, które przetestoway zabawk na podstawie zharmonizowanych norm. Jeeli dystrybutor nie moe tego udowodni, pierwsze przestpstwo grozi jedynie postpowaniem administracyjnym, w przeciwnym razie postpowaniem karnym.

Testy bezpieczestwa zabawek obejmuj testy mechaniczne / fizyczne (patrz równie: Normschlund ) w oparciu o normy EN 71-1 i EN 71-2, a take testy chemiczne, gównie w oparciu o EN 71-3 - 71-12, ale take inne.

Oprócz wymogów dotyczcych specjalnego bezpieczestwa zabawek, zabawki musz równie spenia dodatkowe wymagania, takie jak: B. rozporzdzenie REACH, które zakazuje stosowania niektórych substancji we wszystkich produktach. Zwaszcza w odniesieniu do rakotwórczych wielopiercieniowych wglowodorów aromatycznych (WWA) dopuszczalne wartoci graniczne zostay ponownie zdefiniowane w grudniu 2015 r. Przedmioty, które mog wej w bezporedni kontakt ze skór, nie mog przekracza limitu WWA wynoszcego 0,2 mg / kg.

Toksyczne zabawki i zaostrzenie wartoci granicznych UE

Po skandalowych doniesieniach o truciznach w zabawkach w grudniu 1996 r., Maju 1999 r., Sierpniu i listopadzie 2007 r., Grudniu 2008 r., Kwietniu i grudniu 2009 r., Padzierniku 2010 r., A ostatnio w listopadzie 2011 r., Gono wezwano na szczeblu UE do zaostrzenia regulacji prawnych w zakresie ograniczenia wartoci oowiu , kadmu , niklu , wielopiercieniowych wglowodorów aromatycznych , zwizków cynoorganicznych i substancji zapachowych w zabawkach. Pierwsze reakcje mona znale przy wdraaniu wyników niektórych grup roboczych, po czym skorygowano wartoci graniczne dla niektórych substancji i okrelono dalsze wartoci graniczne. W przypadku niektórych zmian w latach 20122014 ma to wpyw na substancje nikiel, kadm, bisfenol A , TCPP , TCEP i TDCP .

Przykady zabawek

Zabawki wojenne

Wojna zabawka reprezentuje kategori zabawek, z którymi walka wojskowy zostanie odtworzony. W obliczu wojny, terroru i cierpienia tego typu zabawka jest czsto poruszana emocjonalnie. Pomieszanie poziomów prawdziwej krwawej wojny z zorientowanym na walk, ale pokojowym, wolnym od obrae poziomem symboli w grze czsto blokuje podejcie oparte na faktach, które zwykle wci znajduj nieobcione dzieci. Aby doj do nieambitnego, pozbawionego uprzedze argumentu, konieczne jest dokadniejsze zajcie si fenomenem zabawy i psychologicznymi uwarunkowaniami stworzonymi przez nauk o grach .

Muzea

Niemieckie Muzeum Zabawek - najstarsze specjalne muzeum zabawek w Niemczech

pyta DVD

literatura

 • Karin Hildegard Balk: Children and their toys , Sutton, Erfurt 2007, ISBN 978-3-86680-186-8 .
 • Otto Keil : Zabawki. Spacer po Niemieckim Muzeum Zabawek w Sonnebergu. Urania Universum Tom 2, 1956, str. 494-504.
 • Laura M. Knüsli, Ruth Holzer-Weber: 100 lat szwajcarskiej produkcji zabawek. Z okazji 125-lecia firmy Franz Carl Weber , Zurich Toy Museum / Chronos, Zurich 2006, ISBN 978-3-0340-0843-3 .
 • Olga Kopetzky: ABC w Norymberdze . Attenkofer, Straubing 1912, wersja zdigitalizowana (ksika ABC z ilustracjami drewnianych zabawek z Norymbergi).
 • Ebenezer Landells, Alice Landells: wasny producent zabawek dziewczyny i ksika rekreacyjna . London 1860, wersja zdigitalizowana (ilustrowany poradnik zrób to sam, jak robi zabawki dla dziewczynek).
 • Hein Retter : Zabawki - klasa spoeczna - edukacja . Finken, Oberursel 1973, ISBN 3-8084-4025-2 .
 • Hein Retter: Podrcznik historii i pedagogiki sprztu zabawowego . Beltz, Weinheim 1989, ISBN 3-407-83018-1 .
 • Hein Retter: Gry i zabawki na progu nowej ery czy: Quo vadis, homo ludens International Council for Children's Play 2001 (Erfurt, 6-8 czerwca 2001), wykad otwierajcy, Nostheide Verlag, Memmelsdorf koo Bambergu 2001.
 • Hein Retter: Ponowoczesno - a co z zabawkami W: Berg / Nelson / Svensson (red.): Zabawki w kontekstach edukacyjnych i spoeczno-kulturowych. Badania zabawek pod koniec XX wieku . Tl. 2. Stockholm International Toy Research Centre (SITREC), Stockholm 2003, s. 25-37, ISBN 91-974811-2-2 .
 • Karl Staudinger : Dziecko i zabawki . (= Zdecydowana reforma szkolna, wydanie 4), Verlag Ernst Oldenburg, Lipsk 1923.
 • Siegbert A. Warwitz , Anita Rudolf: Gry wojenne i pokojowe . W: sens grania. Refleksje i pomysy na gry , wydanie 5, Schneider, Baltmannsweiler 2021, ISBN 978-3-8340-1664-5 , s. 126151.
 • Gisela Wegener-Spöhring: Znaczenie zabawek wojennych w wiecie dzieci ze szkó podstawowych . W: Zeitschrift für Pädagogik , nr 6/1986, s. 797810.
 • Gisela Wegener-Spöhring: Zabawki wojenne i gry komputerowe w wiecie dzieci ze szkó podstawowych: kryzys zrównowaonej agresji W: Titus Guldimann: Edukacja dzieci w wieku od 4 do 8 lat , Waxmann, Münster 2005, s. 169188, ISBN 3-8309-1533-0 .

linki internetowe

Commons : Toys  - zbiór zdj, filmów i plików audio
Wikisownik: Zabawki  - wyjanienia znacze, pochodzenie sów, synonimy, tumaczenia

Indywidualne dowody

 1. Klaus Kube: Spieldidaktik, 1977, s. 41
 2. rodzice, dzieci, Zabawki edukacyjne - Studia Dwa w porównaniu ( pamitka z oryginaem z 8 listopada 2012 roku w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta automatycznie wstawiony i jeszcze nie sprawdzone. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.gadsumo.de
 3. Zabawki od redniowiecza / Niemieckie Muzeum Zabawek Sonneberg
 4. ^ Wolfgang Schneider: Kultura ludowa i ycie codzienne. W: Ulrich Wagner (red.): Historia miasta Würzburga. 4 tomy, tom I-III / 2, Theiss, Stuttgart 20012007, tom 1 (2001): Od pocztków do wybuchu wojny chopskiej. ISBN 3-8062-1465-4 , s. 491514 i 661665, tutaj: s. 504 i 664 oraz tabl. 48 (s. 544/545).
 5. Doris Fischer: redniowieczne gry i zabawki
 6. Erzgebirge Muzeum Zabawek w Seiffen ( pamitka z oryginaem od 18 marca 2010 roku w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.spielzeugmuseum-seiffen.de
 7. Oskar Stillich : Dom zabawek w Meininger Oberland. Verlag Fischer, Jena 1899 | (Nowe wydanie Nabu Press 2010)
 8. Przykady przemysu drzewnego w Val Gardena w latach 30
 9. Marktjagd: Zanieczyszczenia w zabawkach dla dzieci ( Pamitka po oryginale z 2 lutego 2014 r. W archiwum internetowym ) Informacje: Link do archiwum zosta wstawiony automatycznie i nie zosta jeszcze sprawdzony. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. . W: Marktjagd Consumer Tips , dostp 30 stycznia 2013 r @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.marktjagd.de
 10. Wykaz norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzdowym Wspólnot Europejskich ( pamitka z oryginaem z 15 lipca 2013 w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / ec.europa.eu
 11. Produkty dla dzieci i niemowlt w duym tecie jakoci. ródo 25 wrzenia 2017 r .
 12. a b Monitor (magazyn telewizyjny) , 2010: Szkodliwe zabawki pozostaj w handlu ( Pamitka z 13 grudnia 2010 w Internet Archive ), Monitor nr 615 z 9 grudnia 2010, dostp 15 grudnia 2010.
 13. Seith, Anne, 2007: Niebezpieczne zabawki. Risk made in China w Der Spiegel z 15 sierpnia 2007, obejrzano 15 grudnia 2010.
 14. AFP / bica, 2007: Gift-Ware równie w Niemczech w Süddeutsche Zeitung z 11 listopada 2007, dostp 15 grudnia 2010.
 15. Kurfer, Tobias, 2008 Poison in Toys in Focus z 20 listopada 2008, obejrzano 15 grudnia 2010
 16. dpa / cor, 2009: Co pita zabawka jest trujca i niebezpieczna w Die Welt od 5 kwietnia 2009, dostp 15 grudnia 2010.
 17. Kuhr, Daniela, 2009: Trucizna w zabawkach. Niebezpieczne tanie towary w Süddeutsche Zeitung od 7 grudnia 2009, dostp 15 grudnia 2010.
 18. Stiftung Warentest: Alarm w pokoju dziecicym Ponad 80 procent zabawek zbadanych przez Stiftung Warentest jest skaonych. Drewniane zabawki i markowe towary równie zawodz. test.de od 21 padziernika 2010.
 19. ^ Stiftung Warentest: Co szósta zabawka nieadekwatna test.de, 11 listopada 2011.
 20. ^ Lahrtz, Stephanie, 2010: Trucizna w zabawkach. W UE i Szwajcarii nowa dyrektywa z bardziej rygorystycznymi przepisami ma zosta wprowadzona w Neue Zürcher Zeitung 15 grudnia 2010 r., A dostp do niej nastpi 15 grudnia 2010 r.
 21. na bezpieczestwie zabawek ( pamitka z oryginaem z dnia 16 wrzenia 2014 roku w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta automatycznie wstawiony i jeszcze nie sprawdzone. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. , europa.eu - sekcja: "Revision", dostp 15 wrzenia 2014. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / ec.europa.eu
 22. UE ogranicza bisfenol A na mocy dyrektywy w sprawie bezpieczestwa zabawek, a UE rozszerza dozwolone stosowanie niklu zgodnie z dyrektyw w sprawie bezpieczestwa zabawek, a UE ogranicza trzy rodki zmniejszajce palno na mocy dyrektywy w sprawie bezpieczestwa zabawek , HKTDC - Research, dostp 15 wrzenia 2014 r.
 23. ^ Siegbert A. Warwitz, Anita Rudolf: Ocena gry wojennej . W: sens grania. Refleksje i pomysy na gry . Wydanie 5. Hohengehren 2021, s. 131135.
 24. Gisela Wegener-Spöhring: Zabawki wojenne i gry komputerowe w wiecie dzieci ze szkó podstawowych: kryzys zrównowaonej agresji W: Titus Guldimann: Edukacja dzieci w wieku od 4 do 8 lat . Waxmann Verlag 2005. s. 169188.
 25. Zabawkowe pistolety s mniej ze ni ich reputacja - w Neue Zürcher Zeitung 23 lutego 2015.

Opiniones de nuestros usuarios

Urszula Przybylski

Dla takich jak ja szukających informacji na temat zabawka, jest to bardzo dobra opcja.

Stefan Wojciechowski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o zabawka jest tym, którego szukałem.

Bartlomiej Pawlik

To dobry artykuł dotyczący zabawka. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Ewelina Cybulski

W tym poście o zabawka dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Inga Pietrzyk

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.