Wyrok (Kafka)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Wyrok (Kafka). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Wyrok (Kafka) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Wyrok (Kafka) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Wyrok (Kafka). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Wyrok (Kafka)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Wyrok (Kafka), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Wyrok (podtytu: Opowie Felice B. ) jest nowela przez Franza Kafki napisany w 1912 roku (w nocy z 22 wrzenia na 23) i opublikowane w 1913 roku .

Podsumowanie

Historia ma charakter noweli i dotyczy konfliktu ojciec-syn .
Georg Bendemann, syn kupca, zarczony i majcy si oeni, koresponduje listownie ze swoim - z jego punktu widzenia - nieszczliwym przyjacielem w Petersburgu . Aby go oszczdzi, Georg ukrywa w swoich listach znaczn cz wasnego udanego ycia. Ale po wielu namysach i gorliwych namowach ze strony swojej przyszej ony postanawia opowiedzie mu o zbliajcym si lubie. Kiedy Georg idzie do ojca z listem, dochodzi do sporu. W trakcie sporu syn dowiaduje si, e jego ojciec podobno od dawna utrzymuje kontakt z jego petersburskim przyjacielem i ju dawno go o wszystkim poinformowa. Ojciec zarzuca Georgowi, e uzurpowa sobie zarzdzanie firm i wybra lekcewac narzeczon. Koczy dyskusj sowami: Skazuj was na mier w wyniku utonicia!. Wtedy syn wybiega z domu, pdzi do rzeki, przeskakuje przez balustrad, zawoa cicho: Ale drodzy rodzice, mam was zawsze kocha i pozwoli sobie upa (w pierwszym wydaniu z 1913 roku byo napisane: ... i pozwoli sobie upa).

ksztat

Surrealistyczny niesychan incydentu sugeruje, e historia powinna by przypisana do gatunku powieci. Jednak róni interpretatorzy klasyfikuj j równie jako narracj lub, jak Kafka w podtytule, jako opowie .

Prac mona podzieli na cztery sceny:

 • George z listem w oknie
 • Georg idzie do swojego ojca
 • Spór z ojcem
 • Orzeczenie i wykonanie

Moliwe s równie inne klasyfikacje.

Perspektywa narracyjna odzwierciedla myli syna, ale nie ojca. Ojciec jest przedstawiany w swoich krytycznych, gronych i cynicznych wypowiedziach, które pozostaj w duej mierze niezrozumiae zarówno dla syna, jak i dla czytelnika. Ten ostatni pozostaje wycznie zaleny od percepcji Georga. Pogld anonimowego narratora na temat Georga jest trzewy i apatyczny. Jego spojrzenie na upadek Georga z mostu na kocu opowieci ukazuje dynamik, w której unicestwia si indywidualny moment psychologiczny. czy wraenia z ycia wielkiego miasta z odbiciem kinowego przyspieszenia ruchu i agonii bohatera.

to

Zgodnie z zapisem w dzienniku Kafki z 23 wrzenia 1912 r., W nocy z 22 na 23 wrzenia, w cigu zaledwie omiu godzin umieci histori na papierze. Ta noc jest czsto postrzegana jako narodziny wiatowej sawy literata. Kafka tak opisa powstanie pracy: Historia wysza ze mnie jak prawdziwe narodziny pokryte brudem i szlamem. Metafor narodzin uy kilkakrotnie w swoich dziennikach i listach, aby zilustrowa swój artystyczny proces twórczy. Na rok przed werdyktem narzeka, e nie jest w stanie stworzy spójnej historii: Gdybym by w stanie napisa wiksz cao, dobrze uformowan od pocztku do koca, to historia nigdy nie mogaby si ode mnie oderwa i bybym w stanie Suchaj spokojnie i z otwartymi oczami jak krewny zdrowej historii twojego wykadu, ale kada jej cz kry wokó bezdomnych i prowadzi mnie w przeciwnym kierunku. "

Pierwsza edycja zawiera dedykacj For Fraulein Felice B. W dzienniku z 11 lutego 1913 r. Sam wskaza, e Kafka zaj si sob i swoim zwizkiem z Felicj w wyroku . W licie zapyta j równie: Czy znajdujesz jakie znaczenie w 'wyroku' ... Nie mog go znale i nie mog w nim niczego wyjani.

Rzeczywicie, wasne uwagi Kafki nie pomagaj zinterpretowa historii. Poda w wtpliwo istnienie przyjaciela w Rosji, ten przyjaciel by by moe bardziej tym, co czy Ojca i Jerzego. Wspomnia oczywicie o myli Freuda , bez rozwijania relacji psychologicznych i szukania wyjanie.

Max Brod twierdzi, e Kafka pomyla o silnym wytrysku w ostatnim zdaniu opowieci z prawie nieskoczonym ruchem na mocie . Skutkuje to równie zaskakujcym wariantem interpretacji, e wyrok uzasadnia symboliczne oddzielenie sznura od domu rodzicielskiego i przedstawia zjednoczenie z nieskoczonym obcowaniem (przepywem ycia) wiata zewntrznego. Ta interpretacja jako symboliczne przecicie sznurka jest poparta dalszymi obserwacjami: skoro w opowieci nie ma odniesienia do faktycznej mierci George'a, ucieczk z domu rodzinnego mona rozumie jako oderwanie si. Skok z mostu (medium przejciowego) do rzeki, która symbolicznie funkcjonuje jako miejsce odrodzenia od czasów staroytnych, jest jak wejcie w samostanowienie u boku samowybranej kobiety, krótko mówic: odrodzenie rytualne.

ludzie

Mona zauway, e wszystkie pojawiajce si osoby podlegaj ekstremalnym zmianom i czasami w niewytumaczalny sposób reprezentuj odmienne postacie.

Jerzy

Pocztkowo jest przedstawiany jako posta bardzo pozytywna. Siedzc przy oknie w wiosenny dzie, pisze list do swojego nieszczsnego przyjaciela w Rosji. Georg si zarczy i moe spoglda wstecz na wielkie sukcesy biznesowe ostatnich lat. Ale nawet w rozwaaniach, jakie poczyna piszc ten list, dostrzega si w nim wtpliwoci, skrupuy i niepewno, które nie odpowiadaj opisanemu powyej sukcesowi. Wtpliwoci budzi niepewna sympatia do przyjaciela, bo Georg wydaje si by z nim nie tylko w przyjaznych stosunkach, ale raczej zachowuje si z dystansem.

Zapewne z powodu tych wtpliwoci Georg nie odsya listu od razu, ale najpierw udaje si do ojca, prawdopodobnie po jego aprobat. W pokoju ojca syn dowiadcza go pocztkowo jako kruchego starca, któremu od razu okazuje wspóczucie, po czym postanawia lepiej si nim opiekowa w przyszoci. Ojciec reaguje na to nieoczekiwanie i przeraajco. Odrzuca opiek Georga jako paternalizm. Nowy sukces biznesowy przypisuje wasnemu przygotowaniu, ale nie pracy Georga. Narzeczona, która, o ile pojawia si w opowiadaniu, jest przedstawiana jako pozytywna, obraa si jako zwyky czowiek. Przyjaciel w Rosji, z którym ma tajne kontakty, jest synem serca. Opisuje wasnego syna jako diabelsk osob.

Georg zupenie nie jest w stanie zareagowa na ogrom gniewu ojcowskiego. Moesz niemal dowiadczy rozmontowania osobowoci od osoby odnoszcej sukcesy do jkajcego si dziecka poprzez hipnotyzujcy wpyw ojca. Zawsze reaguje tylko krótkimi, zdezorientowanymi zastrzeeniami, na które zwraca uwag równie jego ojciec. Georg nie broni si jako syn (lub osoba niezalena) ani nie broni swojej narzeczonej.

Gdy ojciec skazuje go na mier utonicia, wywouje to tylko panik u Georga, czuje si wypdzony z pokoju i niewiadomie poluje na most, by wpa do rzeki. Nie jest zdolny do chodnej intelektualnej oceny, a nawet buntu przeciwko osdowi ojca, który w przeciwiestwie do wyroku prawnego nie ma adnej legitymacji publicznej. Historia nie wyjania, dlaczego tak jest. Przedstawiono tu tylko fatalne zakoczenie.

Mona przypuszcza, e przyczyny (jeli istniej prawdziwe powody) le w historii rodziny Georga. Jego ostatnie powiedzenie: Drodzy Rodzice, zawsze was kochaem, odnosi si do wczeniejszego ycia i dorastania z rodzicami. Gbokie poczucie niszoci i pragnienie pozostania w zgodzie z ojcem mog by moliwym kluczem do tego, dlaczego tak bezwarunkowo poddaje si osdowi.

Ojciec Georga

Przedstawiany jest jako aosny, zgrzybiay staruszek, który mieszka w maym, ciemnym pokoju. Wyraone przez niego wtpliwoci co do istnienia jego przyjaciela w Rosji naley przypisa zamieszaniu zwizanemu z wiekiem. Ale wtedy zdajesz sobie spraw, e zmierza bardzo konkretnie, aby wyrzuci swojemu synowi pochwa tego przyjaciela.

Nagle ojciec George'a pojawia si jako olbrzym i horror, przed którym staje si bardzo may, czyli dziecko. Nie jest wyjanione, dlaczego ojciec gardzi wynikami biznesowymi syna i dlaczego zblia narzeczon do tancerki kankan (= prostytutka). Rzeczy, które sygnalizuj sukces Georga na pocztku historii, s skierowane przeciwko Georgowi przez ojca. Ojciec ma wielk wadz umysow nad Georgiem. Ale jego odraza do Georga jest tak silna, e wraz z wykonaniem wyroku doprowadzi do wyginicia jego klanu - nie wspomina si o innych dzieciach ojca.

Wraz z ogoszeniem werdyktu ojciec równie upada, co Georg krótko rejestruje, kiedy wybiega.

Przyjaciel z Petersburga

Jest to niejasne i pojawia si tylko porednio i bez nazwy. Georg pocztkowo opisa to jako godne ubolewania ycie: emigranci do Rosji, zy interes, samotno, choroba. Ojciec deklaruje jednak, e ceni tego czowieka znacznie bardziej ni wasnego syna, bez podania powodów. Wydaje si paradoksalne, e ojciec tak bardzo woli tego pozbawionego radoci kawalera od swojego syna.

Na pocztku przyjaciel jest tym, któremu przekazujesz wiedz tylko w sposób przefiltrowany, a tym samym czyni go gorszym. Dziki tajnej korespondencji midzy przyjacielem i ojcem Georg znajduje si teraz w sytuacji ignorancji i oszustwa, ale przyjaciel wyranie wszystko przeoczy. Kafka zakwestionowa faktyczne istnienie przyjaciela i okreli je jedynie jako wyraz wspólnoty ojca i syna. Jednoczenie jednak preferowanie przyjaciela to ogromny klin, który ojciec od dawna wbi midzy siebie a Georga.

Przyjaciela mona te postrzega jako alter ego Kafki. Przyjaciel yje tak, jak Kafka gosi, e jako artysta trzeba y: samotnie, mao zarobkowo, bez maestwa. Znamienne jest to, e przyjaciel Georg równie chcia przenie si do Rosji. Posta dalekiego przyjaciela przypomina samotnego mczyzn na rosyjskim dworcu ze wspomnie Kaldabahna . Ale przypomina te ascetyczn kawalersk figur modlitwy z tej wczesnej opowieci Kafki, która czsto szczegóowo uprzedza Sd, a mianowicie w Opisie walki . Tam grubas mówi o nim jako mój przyjaciel, który si modli i ten grubas równie wpada do rzeki. Mój kolega, który si modli staje si przyjacielem Petersburga o prawie takim samym imieniu, a grubas staje si Georgem Bendemannem.

Rónorodno interpretacji

Wyrok jest prawdopodobnie najczciej interpretowanym dzieem Kafki, by moe nawet w literaturze niemieckojzycznej. Znanych jest obecnie dobrze ponad 200 opublikowanych prób tumaczenia w jzyku niemieckim, a ich koca nie wida. Biorc pod uwag fakt, e ta krótka historia z jej niezwykle zmieniajcymi si ludmi i kontekstami doprowadzia do rónych interpretacji najróniejszych metod teorii literatury (w tym hermeneutyki , strukturalizmu , estetyki recepcji , analizy dyskursu ), amerykaska krytyczka Susan Sontag mówi nawet o tym, e Kafka by Masowy gwat dokonany przez armi performerów. Porównaj te interpretacj jego wszystkich dzie.

Kafka równie zajmowa si wyrokiem na róne sposoby w pismach i wpisach do dziennika . Jego zdanie podsumowujce jest charakterystyczne: Ale tego te nie jestem pewien.

Interpretacja biograficzna

Histori mona zinterpretowa autobiograficznie i wywodzi si mona zarówno z konfliktu Kafki z ojcem, jak i podobnego przypadku wród jego przyjació. Istniej trzy gówne odczyty, które zakadaj wewntrzny zwizek midzy Kafk a jego bohaterem Georgiem:

 • Z jednej strony historia dotyka podprogowej walki uczu ojca z synem, która - jak wiadomo - obciaa Kafk przez cae ycie. Jego samoocena zaleaa od osdu ojca, który powtarza mu, e sukcesy Kafki s daremne i le to dla niego skoczy. Tak wic Kafka rozwin winny stosunek do ycia oszusta, fasz, który ojciec obwinia syna w swoim osdzie . Egzystencjalne poczucie winy Kafki (karmione równie z innych róde), które czasami wyraao si w niemal masochistycznym pragnieniu samozniszczenia, znajduje swoje odpowiednik w narracji w bezspornej akceptacji mowy oskarenia i ulegej samorealizacji.
 • Na drugim poziomie znaczeniowym opowie dotyka grzechu ycia emocjonalnego oziboci, o który w duchu zarzuca sobie Kafka, a który w swej bezlitosnoci i bezdusznoci wobec innych ludzi (tu: przyjaciel, narzeczony i ojciec) oraz w zbyt wskim egocentryzmie (problemy maeskie Kafki) widzia. Ojciec rzuca te grzechy ycia Georgowi (mniej lub bardziej zakodowane) na czoo, a jego skarga na przyjcie wyroku sugeruje, e odpowiada on miertelnemu aktowi samorozpoznania (Georgs jako Kafkas).
 • Trzecie czytanie skupia si na fakcie, e przyjaciel Georga wiele cech dzieli z autorem Kafk: nie ma przedsibiorczoci, yje w izolacji i nie ma kobiecego zwizku - jak alter ego Kafka. Narracja jest ucielenieniem wewntrzno-osobistej konfrontacji dwóch czci osobowoci Kafki, gdzie Georg reprezentuje raczej idealny obraz syna podany przez prawdziwego ojca Kafki (interesujcego si biznesem, elokwentny spoecznie, chtny do maestwa), a przyjaciel, pozornie bliszy fikcyjnemu ojcu, uosabia rzeczywiste cechy Kafki. Jako autor, Kafka niejako angauje si w gr mylow, w której on, jako Georg, jest biznesmenem posusznym ojcu, którym nie móg by. Jednoczenie wyobraa sobie spenienie yczenia, jego ojciec po prostu kocha swojego nieziemskiego syna. Charakterystyczne dla jego opowieci jest to, e Kafka fatalnie karze zdrad swojego dominujcego, nieziemskiego siebie.
 • Opowiadana jest tu historia, której nie mona ju duej czyta jako komunikatywnego konfliktu midzy ojcem a synem, ale raczej ukazuje modelowe sceny wewntrzrodzinnej walki o ycie i mier, która jest nie tylko werbalna, ale take fizycznie jak choreografia syna, nioscego ojca, zakrywajcego ojca, podnoszcego ojca). W rodzinnym aparacie wadzy struktury spoeczne, erotyczne i ekonomiczne s ze sob nierozerwalnie zwizane, jako determinanty bytu buruazyjnego. W zwizku ze mierci matki z jednej strony oraz zamiarami maeskimi Georga i sukcesami biznesowymi z drugiej zmienia si struktura wadzy rodzinnej, któr ojciec przywraca za cen zaniku rodziny.

List Kafki do ojca , napisany siedem lat póniej, jest pouczajcy dla sdu . Mona tu odnale róne motywy sdu, np. Siln, hamujc mow niepewno syna, gigantyczny charakter ojca i narzeczon, któr ojciec przedstawi jako obraliwy. W tym samym roku, 1919, pojawi si równie Elf Söhne , w którym omówiono czciowo utajone, czciowo otwarte odrzucenie jedenastu rónych synów przez ostatecznie nieszczliwego ojca. S te odniesienia do noweli Metamorfoza , która powstaa niedugo po wyroku . Tam take syn, który nie spenia wymaga swojej rodziny, zostaje w kocu poproszony o zniknicie i mier.

Fakt, e Kafka zadedykowa werdykt swojej nowej dziewczynie Felice Bauer, nie by pozbawiony ryzyka. Kobieta z opowiadania z inicjaami F. B. jest przedstawiana przez ojca jako wulgarna. Zwizek z ni jest jednym z rozpoznawalnych powodów, dla których ojciec tak bardzo odrzuca Georga. Nie wiadomo, w jaki sposób Felicja to opisaa. Po póniejszym zarczynach Kafka najwyraniej zniszczya wszystkie jej listy.

Na przekór nazbyt autobiograficznej identyfikacji Kafki z Georgem Bendemannem przemawia jednak to, e ojciec i syn Kafki nie mieli problemu, e chcia go wyprze lub zdominowa. Byo dokadnie odwrotnie.
Nawiasem mówic, Kafka by wietnym pywakiem akrobatycznym. Skok z duej wysokoci do rzeki byby dla niego wyczynem sportowym, ale raczej nie byby bezpieczn metod samobójcz. Z drugiej strony, dla Kafki, przedstawionego po latach we fragmencie The Great Swimmer , obecna bya idea pywaka, który osign wielkie sportowe zaszczyty, ale waciwie nie umia w ogóle pywa.

Koniec opowieci zawiera wic zarówno fataln porak, jak i tajemnicz ucieczk przed werdyktem ojca.

cytaty

Ale gdyby naprawd postpi zgodnie z rad [...] to mimo wszystko pozostaby w obcym kraju, rozgoryczony rad i troch bardziej wyobcowany od przyjació [...] nie odnalazby si wród przyjació i nie bez nich, cierpiaby Szkoda, naprawd nie mam ju domu ani przyjació; czy nie byo dla niego duo lepiej wtedy, gdy pozosta w obcym kraju, jakim by

- Georg o przyjacielu

Zaniós ojca do óka w ramionach. Mia okropne przeczucie, kiedy po kilku krokach do óka zauway, e jego ojciec bawi si acuchem do zegarka. "

Wic teraz wiesz, co jeszcze byo poza tob, do tej pory wiedziae tylko o sobie! Waciwie bye niewinnym dzieckiem, ale tak naprawd bye diabem. - A zatem wiedz: skazuj ci teraz na mier utonicia! "

- Ojciec

Przyjcie

 • Stach (s. 115 i nast.) Podkrela pozytywny, potwierdzajcy wpyw wyroku na Kafk jako literata. To bya jego pierwsza praca z jednego róda, która powstaa w jednej partii produkcyjnej bez rónych fragmentarycznych etapów.
 • Z kolei Rieck (s. 32/33) podkrela, e wczesna opowie Kafki Opis walki zawiera ju praktycznie wszystkie wane postacie i elementy fabularne Sdu, które mog wyjani jego powstanie w cigu zaledwie jednej nocy. Zdaniem Riecka oba teksty, a take gówne dzieo Kafki, s opisem walki dwóch nie dajcych si pogodzi, problematycznych czci osobowoci: jednej ascetycznej i witalnej.
 • Alt (s. 324) pisze, e inscenizowana jest walka, w której gesty i postawy obrazuj odrbny porzdek wadzy.
 • Sudau (s. 57): Jeli w ojcu Georga, podobnie jak u odwiernego Przed Prawem, jest jednoczenie mieszno i wznioso, niegodziwo i wraenie wyobraenia Boga, to kada perspektywa czytelnoci wiata - i jasnej interpretacji tekstów Kafki - zawstydzonych. "
 • Jahraus (s. 417/418): Wyrok dostarcza analizy spoecznej wadzy i walki o wadz spoeczn, a tym samym analizy ekonomii wadzy buruazyjnego wiata . Pokazuje, czym jest wadza i jak j definiuje si spoecznie, ekonomicznie i erotycznie. Przywaszczenie wadzy przez jeden podmiot moe nastpi tylko przez pozbawienie wadzy drugiego podmiotu .
 • Drüke (s. 31 i nast.) Podkrela, e Kafka nigdzie nie opisuje mierci Georga i e moliwe jest równie odrodzenie si w rzece lub na brzegu (poza tekstem). Nastpnie Georg wykorzysta rozkaz ojca, aby poegna si z yciem jako syn u boku ojca, którego nazwa komikiem w decydujcym dialogu, któremu stawia miny i którego nawet chcia umrze (gdyby upad i teraz zmiady ! ). Syn, opierajc si sdowi, odrywa si od starego dowódcy i staje si swoim: doronie.
 • W wydanej w 1998 roku powieci Agnes Peter Stamm zawaszczy zakoczenie noweli w produktywny sposób : wedug jednej z moliwych interpretacji powieci narrator zabija swoj partnerk, dyktujc jej mier przez zamroenie w wewntrznej historii. W zwizku z tym moda kobieta wykonuje rozkaz samobójstwa, wykonujc go (porównywalne z zachowaniem Georga Bendemanna) jak w transie.

literatura

wydatek

Literatura dodatkowa

Adaptacje filmowe

Cornelia Köhler: Werdykt. Film szkolny, DVD, Niemcy 2015.

linki internetowe

Wikiródo: Wyrok  - róda i pene teksty

Indywidualne dowody

 1. http://www.inhaltsdaten.de/kafka/das - Wyrok /
 2. ^ Peter-André Alt: Franz Kafka: The Eternal Son. CH Beck, Monachium 2005, ISBN 3-406-53441-4 , s. 324.
 3. a b Sd Kafki i teoria literatury. Dziesi analiz modelowych. Reclam, s. 97 Stefan Neuhaus.
 4. ^ Franz Kafka: Erzählungen II, S. 34, Cerstin Urban.
 5. ^ Ralf Sudau: Franz Kafka: Krótka proza / opowiadania. 2007, ISBN 978-3-12-922637-7 , s. 52 i nast .
 6. ^ Peter-André Alt : Kafka i film. Beck, 2009, ISBN 978-3-406-58748-1 , strony 75-76.
 7. Wpis do dziennika z 11 lutego 1913 r.
 8. Podrcznik Kafki Life-Work-Effect ed. Bettina von Jagow and Oliver Jahraus 2008 Vandenhoeck & Ruprecht ISBN 978-3-525-20852-6 , s. 409ff. Rok min
 9. Wpis do dziennika z 5 listopada 1911 r.
 10. Wicej informacji na temat relacji Kafki z Felice Bauer mona znale w artykule Franz Kafka .
 11. Pamitniki Franza Kafki i inne. Malcolm Pasley Fischer Taschenbuch Verlag, ISBN 3-596-15700-5 , s. 491.
 12. a b c d wiedza literacka Franz Kafka. Reclam, s. 74, Carsten Schlingmann.
 13. Joachim Pfeiffer: Franz Kafka - Metamorfoza / List do Ojca. Oldenbourg Interpretations , ISBN 3-486-88691-6 , s. 126, Thomas Anz
 14. ^ Peter-André Alt: Franz Kafka: The Eternal Son. CH Beck, Monachium 2005, ISBN 3-406-53441-4 , s. 310.
 15. Volker Drüke: Najwyszy czas dla Georga Bendemanna. W: Historie przejciowe. Od Kafki, Widmera, Kästnera, Gassa, Ondaatje, Austera i innych szybko zmieniajcych si artystów. Athena-Verlag, Oberhausen 2013, ISBN 978-3-89896-519-4 , s. 25-32.
 16. ^ Ralf Sudau: Franz Kafka: Krótka proza / opowiadania . 2007, ISBN 978-3-12-922637-7 , s.54 .
 17. a b Ralf Sudau: Franz Kafka: Short Prose / Stories. 2007, ISBN 978-3-12-922637-7 , s. 43.
 18. ^ Gerhard Rieck: Franz Kafka i literaturoznawstwo. Königshausen & Neumann, Würzburg 2002, ISBN 978-3826023323 , s. 33.
 19. Sd Kafki i teoria literatury. Dziesi analiz modelowych. Odzyskaj
 20. Sd Kafki i teoria literatury. Dziesi analiz modelowych. Reclam, s. 29
 21. a b Ralf Sudau: Franz Kafka: Short Prose / Stories. 2007, ISBN 978-3-12-922637-7 , s. 38.
 22. Podrcznik Kafki Life-Work-Effect ed. Bettina von Jagow and Oliver Jahrhaus 2008 Vandenhoeck & Ruprecht ISBN 978-3-525-20852-6 , s. 414 Jahraus
 23. ^ Peter-André Alt: Franz Kafka: The Eternal Son. Biografia . Beck, Monachium 2005, ISBN 3-406-53441-4 , s.206 .
 24. Reiner Stach : Kafka - Lata wiedzy . S. Fischer, ISBN 978-3-10-075119-5 , s. 402
 25. Cornelia Köhler: Wyrok . Anne Roerkohl Dokumentalny, Münster 2015, ISBN 978-3-942618-15-1 ( dokumentarfilm.com ).

Opiniones de nuestros usuarios

Agnes Laskowski

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Wyrok (Kafka)

Tatiana Kowal

Bardzo ciekawy ten post o Wyrok (Kafka).

Kacper Bednarek

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Wyrok (Kafka), jest to bardzo dobra opcja.