Upiór (powie)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Upiór (powie). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Upiór (powie) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Upiór (powie) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Upiór (powie). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Upiór (powie)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Upiór (powie), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Upiór to powie biograficzna autorstwa angielskiej pisarki Susan Kay . Zostaa wydana w 1990 roku pod oryginalnym tytuem Phantom przez Scherz Verlag, Berno.

Widmo to prequel do powieci The Phantom of the Opera przez Gastona Leroux i opowiada histori Eryka , Upiora w operze od jego narodzin do tragicznych wydarze w Operze Paryskiej.

wtek

Ksika zaczyna si od narodzin Erika jako pósieroty we Francji w 1831 roku. Chopiec jest strasznie oszpecony przez wybryk natury. Nawet jego matka nie moe znie jego widoku, dlatego daje mu mask do zakrycia twarzy, ukrywa te swoje dziecko w domu i zabrania kontaktu z innymi ludmi.

Erik, który jako dziecko ma genialny umys i rozwija niesamowite talenty muzyczne i architektoniczne, ksztaci si, uczy si kilku jzyków i sztuki wykonywania magicznych sztuczek, ale dorasta bez mioci matki. Ojciec Mansart, ksidz w rodzinnej wiosce Erika, kontaktuje si z Erikiem, dostarcza mu literatur i oferuje duchowe wsparcie. Ojciec Mansart podziwia Erika za jego niesamowit inteligencj i urzekajco pikny piew. Marie Perrault jest wiern towarzyszk matki. Tylko ona informuje matk o swoim okruciestwie wobec dziecka. Niestety nie odnosi to duego sukcesu. Matka Erika raz po raz wyadowuje na nim swoj zo, rozczarowanie i obrzydzenie. Kiedy Erik mia pi lat, jego matka po raz pierwszy w yciu pokazaa mu lustro, po czym chopiec pocztkowo nie by wiadomy swojej brzydoty. Jest przeraony potworem w lustrze, ale wci jest zbyt mody, by zrozumie, e to widok samego siebie bdzie odtd przyprawia go o koszmary. Pomimo okruciestwa, jakie robi mu matka, Erik cieszy si dobr edukacj. Poniewa nigdy nie móg studiowa w szkole ani na uniwersytecie, profesor odwiedza go raz w miesicu, aby uczy go architektury. O geniuszu dziecka dowiedzia si od ksidza i regularnie wysya mu ksiki i zadania, które Erik sumiennie wykonuje. Kiedy ojciec Mansart wyjania mu pewnego dnia, e jego pies Sally nie moe i do nieba, poniewa nie ma duszy, Erik odwraca si od Boga i Kocioa w strasznym ataku wciekoci. Erik zaczyna potajemnie wymyka si noc z domu i wkrótce po wiosce kr plotki o potworze, po czym niektórzy chopcy zaczynaj goni Erika. Jego ukochany pies Sally ginie w bójce z innymi chopcami. On sam jest ciko ranny. Nowy wielbiciel matki, lekarz, chce umieci go w zakadzie. Kiedy Erik dowiaduje si o tym, ucieka. Nigdy nie dowiaduje si, e jego matka nigdy by na to nie pozwolia.

Erik wpada pod kontrol show-Cyganów, którzy go maltretuj i przetrzymuj w klatce. Pokazali to jako potworny widok. W tym czasie wyranie wzrasta jego nienawi do ludzkoci i traci wszelki szacunek dla blinich. Jednak dziki swojej inteligencji i niezwykym umiejtnociom Erik zdobywa coraz wiksze wpywy w grupie cygaskiej i poznaje wiele tajemnej wiedzy o Cyganach. Kiedy Javert, waciciel maego cyrku, próbuje seksualnie zbliy si do Erika, Erik zabija swojego oprawc noem i ku swemu zdumieniu stwierdza, e zabójstwo dao mu wielk satysfakcj. W miar rozwoju historii nastpi kilka morderstw.

cieka Erika zaprowadzia go do Woch w wieku 13 lat, gdzie spotka mistrza budowlanego Giovanniego, który ulitowa si nad Erikiem, traktowa go jak ojca i umoliwi mu odbycie praktyki jako kamieniarza. W tym czasie Erik rozwija swoje umiejtnoci i zadziwia mistrza swoimi umiejtnociami. Erik wzbudza zainteresowanie Luciany, córki swojego nauczyciela. Luciana lubi tajemniczego modzieca, który ze wzgldu na swój okropny wygld nie jest w stanie odwzajemni mioci dziewczyny. Luciana namawia Erika, by zdj mask i pokaza jej twarz. Kiedy gniewnie spenia t prob, jest tak przeraona, e spada z balkonu i umiera. Wtedy Erik znowu ucieka przed sob i swoim losem.

Po objedzie i yciu jako magik i showman, Erik zosta powoany na perski dwór cesarski w 1850 roku, gdzie szach i jego matka byli pod ogromnym wraeniem jego magicznych sztuczek. Erik zyskuje coraz wiksze wpywy na dworze cesarskim i staje si bogatym czowiekiem. Czciowo dziki darom wadcy, czciowo okrada bogatych czonków dworu. Prawdopodobnie nawyk, który naby od Cyganów. Punktem kulminacyjnym jego pracy jest budowa paacu dla szacha, wyposaonego w rónego rodzaju magiczne przedmioty, zapadnie i sale tortur. Po ukoczeniu paacu szach postanawia zabi wszystkich zaangaowanych w budow. Erik unika intrygi dziki wskazówce Darogi von Mazenderan. W tym czasie Erik stawa si coraz bardziej przyjacielem. Daroga wybacza mu nawet morderstwo jego jedynego syna, który by ciko chory i którego Erik uratowa przed bolesn mierci eliksirem. Po latach, po zwolnieniu z perskiego wizienia, poda za nim do Parya (jest to Pers z powieci Leroux). Zosta aresztowany za pomoc Erik w ucieczce.

Erik wraca do Europy i pracuje w odosobnieniu w Belgii jako synny i odnoszcy sukcesy architekt. Jego jedynym cznikiem ze spoeczestwem jest jego powiernik Jules Bernard, który jest cakowicie pod wpywem Erika i jest lepo oddany pomaganiu mu we wszystkich interesach.

Pewnego dnia Erik wraca do domu, w którym si urodzi z zamiarem zniszczenia go, aby cakowicie wymaza pami o swoim strasznym dziecistwie. Kiedy przybywa, dowiaduje si od Marie Perraul, e jego matka zmara trzy dni temu i zaczyna rozumie w swoim sercu swoj nieodwzajemnion mio do matki. Erik przypadkiem dowiedzia si o przetargu architektonicznym na budow nowej opery w Paryu. Postanawia zbudowa oper i powici prac pamici swojej matki. By jednak zszokowany, gdy odkry, e zaproszenie do skadania ofert ju si zakoczyo, a kontrakt zosta przyznany architektowi Garnierowi. Erikowi udaje si zdoby zaufanie Garniera, który nastpnie bierze udzia w projektowaniu i budowie opery. Garnier by uczniem tego samego profesora, który uczy Erika. Profesor powiedzia kiedy Garnierowi, e gdyby kiedykolwiek pozna Erika, miaby przed sob jednego z najwikszych architektów. W ten sposób speni si jego yciowe marzenie o stworzeniu pomnika o niespotykanej urodzie.

Budowa trwaa latami, opóniona wojn i trudnociami finansowymi. Erik tworzy sekretne pokoje i korytarze w operze, a przede wszystkim pod ni, w której teraz postanawia zamieszka wycznie po to, by cakowicie powici si sztuce muzycznej... Erik zostaje tajemniczym wadc Opery Paryskiej, upiorem opera ...

W tym momencie fabua przenosi si do wydarze z powieci Gastona Leroux, ale opowiedzianej z perspektywy Upiora w operze i Christine Daaé . Zmiana perspektywy umoliwia czytelnikowi zrozumienie obu punktów widzenia. Zakoczenie róni si od zakoczenia Gastona Leroux, co nie moe by inne, gdy opisywany tu Erik ma zupenie inny charakter i pod wieloma wzgldami jest bardziej ludzki ni posta opisana w oryginale.

gówne postacie

Erik

Erik, który urodzi si ze zdeformowan sylwetk i bardzo znieksztacon twarz i który nigdy nie dowiadczy czego takiego jak mio, ukazuje si w powieci z dwóch rónych stron.

Z jednej strony ma wiele talentów w dziedzinie medycyny, architektury, muzyki i technologii, z których wielokrotnie korzysta w cigu swojego ycia. Wic tworzy z. B. przy pomocy swoich umiejtnoci technicznych maszyn, których aden ówczesny technik nie móg wykona. Ponadto potrafi leczy ludzi swoj wiedz medyczn lub opiekowa si nimi. Wykorzystuje swoj wiedz architektoniczn, tworzc szkice budynków, które mimo czsto krótkiego czasu planowania, stay si arcydzieami tamtych czasów.

Druga strona przedstawia Erika jako tajemniczego i przeraajcego czowieka. Ma potencja przemocy i agresji, które zmuszaj go do zabijania. Jednak im wicej dowiadujemy si o Eriku ksika jest napisana tak szczegóowo, e w pewnym momencie czujemy wi z Erikiem tym wicej mamy zrozumienia dla tego, co robi i co robi.

Erik jest w stanie wpywa na ludzi swoim gosem, który w ksice okrelany jest jako anielski i innymi sztukami muzycznymi, aby wykonywali wszystkie zadania, które im zleca. Proces ten mona traktowa jako rodzaj hipnozy, która wprowadza ofiary w trans . Ostatecznie dziki tej umiejtnoci osiga równie bogactwo i dobrobyt.

Erik wykorzystuje równie zdolno wpywania na ludzi, by wepchn tancerk baletow Christine w jego ramiona i sprawi, by robia wszystko dla niego a do jego mierci. W tym miejscu naley jednak równie powiedzie, e ze wzgldu na swoje wychowanie Erik nie by w stanie kontynuowa tego, co nazwalibymy normaln rekrutacj dla ukochanej osoby. Poniewa nie pozwolono mu dowiadcza prawdziwych wizi rodzinnych i mioci od najmodszych lat, stworzy wasne rozumienie tych rzeczy. A wic nie rozrónia midzy dobrem a zem.

Christine Daaé

W tej powieci Christine Daaé jest 21-letni dziewczyn zarczon z cenionym w Paryu Raoulem Vicomte de Chagny. Próbuje promowa swoj karier jako tancerz baletowy w Operze Paryskiej.

Kiedy Erik zaczyna wywiera na ni wpyw tylko poprzez swój gos, coraz bardziej wchodzi w jego moc, do której jest tak silnie przycigana, e pomimo prób narzeczonego, by trzyma j z dala od Erika, czuje do niego cig sympati. .

Poniewa Christine wkrótce zdaje sobie spraw, e moe popa w powane wybuchy przemocy, jeli spróbuje przeciwstawi si jego instrukcjom, poddaje si mu i postanawia zosta z nim pomimo jego wybuchów, aby uratowa ycie jej narzeczonego, Erik grozi mierci, jeli Christine pójdzie z powrotem do niego.

Z biegiem czasu Christine uczy si dostosowywa do Erika i rozwija nieopisan mio do Erika, co ostatecznie skania go do powrotu do narzeczonego.

Po lubie z Raoulem Christine rodzi syna, Charlesa, który w rzeczywistoci jest dzieckiem Upiora. W przeciwiestwie do swojego ojca, Charles ma wielk urod fizyczn. Christine umiera, gdy dziecko nie ma jeszcze 13 lat. Raoul dokucza Charlesowi, a póniej pokazuje mu oper.

wydatek

  • Susan Kay: Upiór. Nienapisana wczeniej historia ycia Upiora w operze; powie biograficzna ("Phantom", 1990). Fischer, Frankfurt / M. 2005, ISBN 3-596-16892-9 .
  • Susan Kay: Upiór. Powie . Doubleday, Londyn 1990, ISBN 0-385-40087-X .

Opiniones de nuestros usuarios

Milena Mazurek

Ładny artykuł z _zmienna.

Patryk Zawadzki

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Agnes Grzyb

Artykuł o Upiór (powie) jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Waldemar Bednarczyk

Ten wpis o Upiór (powie) był właśnie tym, co chciałem znaleźć.