Stan LacedemoczykówInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Stan Lacedemoczyków. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Stan Lacedemoczyków zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Stan Lacedemoczyków i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Stan Lacedemoczyków. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Stan Lacedemoczyków! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Stan Lacedemoczyków, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

System pastwowy Lacedemoczyków (starogrecki ) jest najstarszym znanym pismem o konstytucji Spartan . Oprócz Lykurg vita Plutarcha, system pastwowy Lacedemona mona uzna za najwaniejsze ródo konstytucji i spoeczestwa spartaskiego.

O autorze

Dzieo przypisywane jest Ksenofontowi od czasów staroytnych , ale zadanie to jest czasami wtpliwe. Wikszo badaczy przyjmuje jednak obecnie, e autorem tego - do krótkiego - tekstu jest Ksenofont. Podobnie jak jego praca Kyrupädie nie przedstawia prawdziwego Cyrusa II i jego wychowania, ale wyidealizowanego Cyrusa, praca ta nie suy take zobrazowaniu rzeczywistego stanu Spartan, ni przedstawieniu idealnego obrazu stan. Kyrupädie zajmuje si edukacj jednostki, podczas gdy system pastwowy Lacedemoczyków zajmuje si edukacj obywateli pastwa. Celem i rezultatem w obu przypadkach jest rozmiar, drog do tego jest wychowanie. Jednak w wikszoci zakada si, e scenariusz poprawnie przedstawia spartask konstytucj z pocztku IV wieku.

inwestycja

Motywem autora, jak pisze we wstpie, jest próba wyjanienia, dlaczego tak mae pastwo jak Sparta mogo sta si najpotniejszym i najsynniejszym miastem Grecji . Wyjanienie mona znale w rozdziale wprowadzajcym: Wedug autora przyczyna tkwi w prawodawstwie Likurga . W spartaskiej ustawie zasadniczej, Wielkiej Rhetrze, ta ostatnia nie naladowaa po prostu praw innych greckich miast, ale czsto wydawaa wrcz przeciwne przepisy.

Tre i struktura

Praca skada si z 15 rozdziaów, w których opisano elementy ustroju politycznego, od wychowania kobiet, które maj urodzi potnych Spartyjczyków , przez zasady wychowywania dzieci, sposób ycia mczyzn, wojsko, wojn i podzia wadzy w pastwie wzgldem pozycji dwóch królów (podwójne królestwo byo cech spartask) oraz ich prawa i obowizki. Czsto porównuje si jeden aspekt konstytucji Spartan z innymi greckimi miastami-pastwami .

rozdzia

Elementy stanu

Rozdziay od 1 do 11 opisuj wszystkie elementy pastwa, które miayby zastosowanie zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Posuszestwo urzdnikom i prawom jest kilkakrotnie wyranie podkrelane jako wyjtkowa cecha pastwa spartaskiego. Ksenofont przypisuje to w rozdziale 8 faktowi, e Likurg przed ogoszeniem praw zaangaowa potnych i da im platform do wspórzdzenia , ustanawiajc eforat . Plutarch przypisywa równie wielkiej stabilnoci pastwa spartaskiego takiemu podziaowi wadzy. Dzi jednak czsto przyjmuje si, e eforat by póniejsz instytucj - i e konstytucja Spartan naprawd wrócia do legislatury zwanej Likurgus, wtpiono nawet w staroytnoci. Oprócz eforów mia w Gerusii (starogrecki ) duy wpyw zgromadzonych 28 Gerontów, gdy ich spotkanie mogo decydowa o dziaaniach przeciwko królom oraz w sprawach karnych.

Zasady wojny

Rozdziay 11 i 12 dotycz dziaa wojennych i zasad zakadania obozów. Ksenofont podkrela, e spartaski porzdek bitew jest bardzo prosty, ale wielu uwaa go za zoony. Najwaniejsz cech jest to, e rozkazy s zawsze wydawane przez mczyzn w pierwszym rzdzie. O ile naturalne uksztatowanie terenu nie obiecuje korzyci, obozy zostan uoone w okrg. W obozie znajduje si stranik, a na zewntrz stranicy, aby zapewni Spartanom bezpieczestwo. aden onierz nie moe oddali si tak daleko od swojej broni i obozu, e nie moe si tam znale w bardzo krótkim czasie.

Król na polu

Rozdzia 13 dotyczy roli danego króla-dowódcy w polu. Podczas marszu, dopóki nie byo wroga, król zawsze maszerowa przed armi. Jedynymi wyjtkami byli Skiritai (starogrecki ), cznie 600-osobowa jednostka armii Spartan (ale nie wszyscy Skiritai uczestniczyli w kampanii) oraz zwiadowcy. Podczas bitwy król znajduje si midzy dwiema dywizjami.

Rozpad praw

Rozdzia 14 nastpnie ubolewa nad rzekomym upadkiem praw (nawiasem mówic, jest to równie paralelne z Kyrupedi). Wymienione s tutaj dwa wyrane oznaki: z jednej strony fakt, e niektórzy Spartanie chwalili si teraz, e posiadaj zoto, az drugiej strony próba zamieszkiwania za granic jako Harmosta przez niektórych Spartan . Niektórzy badacze podejrzewaj, e ten rozdzia powsta po cakowitej klsce Spartan pod Leuktra , 371 pne. BC i wstawiono koniec hegemonii Spartan . Poniewa Ksenofont dowiadczy tego jako wspóczesny, ten rozdzia móg z powodzeniem zosta napisany przez niego samego, nawet jeli zosta wstawiony póniej. W kadym razie wybór miejsca w tekcie by zwykle nieskuteczny, poniewa rozdzia 15 wraca do szczególnej roli dwóch królów.

literatura

  • John K. Anderson: Teoria i praktyka wojskowa w erze Ksenofonta . Berkeley / Los Angeles 1970.
  • Stefan Rebenich: Ksenofont Konstytucja Spartan . Redagowa, tumaczy i wyjania Stefan Rebenich. Darmstadt 1998, ISBN 3-534-13203-3 .

Opiniones de nuestros usuarios

Gregory Jasiński

Dzięki za ten post na Stan Lacedemoczyków, właśnie tego potrzebowałem

Grzegorz Filipiak

Uważam, że ten wpis o zmiennej Stan Lacedemoczyków jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Bernadeta Brzozowski

Musiałem znaleźć coś innego na temat Stan Lacedemoczyków, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.