Specyfikacja interfejsu usugi transmisji danych przez kabelInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Specyfikacja interfejsu usugi transmisji danych przez kabel. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Specyfikacja interfejsu usugi transmisji danych przez kabel zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Specyfikacja interfejsu usugi transmisji danych przez kabel i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Specyfikacja interfejsu usugi transmisji danych przez kabel. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Specyfikacja interfejsu usugi transmisji danych przez kabel! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Specyfikacja interfejsu usugi transmisji danych przez kabel, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Data Over Cable usugi Specyfikacja interfejsu ( DOCSIS ) to specyfikacja opracowana przez CableLabs okoo 1997 dla interfejsów z modemami kablowymi i zwizanych z urzdzeniami peryferyjnymi , która zostaa ratyfikowana przez  ITU w marcu 1998 roku (ITU-T Zalecenie J.112). DOCSIS to standard okrelajcy wymagania dotyczce transmisji danych w szerokopasmowej sieci kablowej .

Najwaniejszym zastosowaniem DOCSIS jest szybka transmisja danych w istniejcych sieciach telewizji kablowej . Umoliwia to stosowanie kabli koncentrycznych znacznie wikszego zasigu ni  DSL (który w poczeniach telefonicznych z nieekranowanymi parami przewodów miedzianych ) oraz dziki projektowi koncepcyjnemu na transmisje z multipleksowaniem z podziaem czstotliwoci znacznie wysze prdkoci transmisji danych do 10 Gbit/s w pobrania .

rozwój

W pierwszych dniach Internetu dla ISP nie byo moliwe lub ekonomicznie, wasnej infrastruktury do Internetu do budowy, takich jak wiatowód do uytkownika kocowego . Zamiast tego zmodernizowano i przebudowano w tym celu istniejc infrastruktur (pocztkowo linie telefoniczne , póniej take radiowe cza kablowe, sieci komórkowe itp.). DOCSIS zosta wprowadzony jako konkurencyjna platforma techniczna i rozszerza poczenie radiowe drog kablow o usugi transmisji danych, takie jak dominujcy Internet, który od czasu DOCSIS 2.0 moe by równie uywany do komunikacji w czasie rzeczywistym, np. poprzez kablow transmisj gosu . Stwarza to dodatkow warto dodan po stronie klienta i nowe modele biznesowe po stronie dostawcy, czyli oferty triple play (nadawanie, Internet, telefonia IP ).

DOKUMENT 1.0

DOCSIS osiga przepustowo danych

 • w kierunku odbioru (ang. downstream ) ok 38 Mbit/s (EuroDOCSIS: 50 Mbit/s) na kana telewizyjny w zakresie czstotliwoci od 50 MHz do ok 862 MHz
 • w kierunku transmisji ( upstream ) okoo 27 Mbit/s na kana w zakresie czstotliwoci od 5 MHz do 65 MHz.
DOCSIS 2.0

Specyfikacja nastpcy DOCSIS 2.0 zostaa zaprezentowana w 2002 roku, na tle rosncego zapotrzebowania na symetryczne usugi transmisji danych w czasie rzeczywistym, takie jak telefonia IP. DOCSIS 2.0 obsuguje spektrum czstotliwoci od 88 MHz do 860 MHz w downstream i (5 MHz) 30 MHz do 42 MHz w upstream.

DOCSIS 3.0

Specyfikacja DOCSIS 3.0 zostaa opublikowana w sierpniu 2006 roku. czc do 32 kanaów z 256- QAM (38 lub 50 Mbit / s na kana), prdko 1216 lub 1600 Mbit / s mona osign za porednictwem EuroDOCSIS w kierunku odbioru (downstream). W kierunku wysyania (upstream), poczenie do 8 kanaów z 256-QAM (27 lub 30 Mbit / s na kana) moe osign 216 lub 240 Mbit / s przez EuroDOCSIS. DOCSIS 3.0 obsuguje spektrum czstotliwoci od 108 MHz do 1002 MHz w downstream i 30 MHz do 85 MHz w upstream oraz IPv6 .

DOKUMENT 3.1

Specyfikacja DOCSIS 3.1 zostaa opublikowana w padzierniku 2013 r. i obsuguje szybkoci transmisji danych do 10 Gbit / s w kierunku downstream i 1 Gbit / s w kierunku upstream. Osiga si to za pomoc nonych o szerokoci 4096- QAM i od 20 kHz do 50 kHz z Ortogonalnym Kodowaniem Multipleksowym z Podziaem Czstotliwoci (OFDM). Noniki te mona czy w spektrum czstotliwoci, które moe wynosi co najmniej 24 MHz i maksymalnie 192 MHz w kanale downstream. DOCSIS 3.1 obsuguje widmo czstotliwoci do 1,8 GHz w kierunku downstream i od 5 MHz do 204 MHz w trybie upstream (dalsze dopuszczalne czstotliwoci podziau upstream: 65/85/117 MHz) oraz IPv6 .

DOCSIS 4.0

Specyfikacja DOCSIS 4.0 zostaa opublikowana w marcu 2020 r. i obsuguje szybkoci transmisji danych

 • do 10 Gbit / s w dó
 • do 6 Gbit / s w upstream.

DOCSIS 4.0 zawiera równie nowe funkcje penego dupleksu i rozszerzenia widma.

DOCSIS a EuroDOCSIS

Ze wzgldu na róne systemy telewizyjne , czstotliwoci w amerykaskich i europejskich sieciach kablowych s rónie podzielone. Ze wzgldu na stosowany w Europie system telewizji PAL , pasma zostay ustawione na 8 MHz; jednak z tradycji amerykaskiego NTSC byy pierwotnie 6 MHz. Z tego powodu specyfikacje DOCSIS zostay dostosowane do rynku europejskiego i nazwane EuroDOCSIS.

Ze wzgldu na wiksz przepustowo kanau, EuroDOCSIS umoliwia wysz szybko transmisji danych w downstream ni amerykaski DOCSIS. Jednake, poniewa kilka kanaów i tak jest ze sob poczonych, te same szybkoci transmisji danych mona równie osign ogólnie przy tych samych ogólnych szerokociach pasma. Czy z. B. 3 kanay EuroDOCSIS po 8 MHz kady poczone ze sob, w wyniku czego uzyskuje si czn szeroko pasma 24 MHz; tak samo jak wtedy, gdy 4 kanay po 6 MHz kady s poczone z DOCSIS.

Jeli dostawcy sieci kablowych w Europie stosuj teraz DOCSIS (a nie EuroDOCSIS) jako wyjtek, wykorzystuj fakt, e amerykaski DOCSIS zapewnia nieco bardziej elastyczn alokacj pasma czstotliwoci ze wzgldu na wsze szerokoci pasma kanaów.

dystrybucja

DSL to starszy i bardziej popularny dostp do Internetu. Ze wzgldu na szybko transmisji danych, która jest znacznie wysza ni w przypadku pocze wdzwanianych (por. komunikacja wskopasmowa ), DOCSIS jest czsto utosamiany lub porównywany z DSL ("szybko DSL"). Jednak oba terminy definiuj róne technologie dostpu pod ogólnym pojciem szerokopasmowego dostpu do Internetu .

Modemy kablowe pracujce w standardzie DOCSIS s szczególnie rozpowszechnione we Francji, Austrii, Szwajcarii i USA, a take w aglomeracjach innych krajów uprzemysowionych. W Niemczech liczba dostawców DOCSIS jest ograniczona ze wzgldu na historycznie skomplikowany podzia poziomów sieci w sieciach kablowych. Vodafone Germany wyczerpuje moliwe przepustowoci w zakresie specyfikacji DOCSIS. Dostpno i akceptacja ofert DOCSIS gwatownie ronie w Niemczech od 2009 roku.

Jednak w 2017 roku operatorzy sieci kablowych nadal mieli problem z pozyskaniem modemów dla nowszego standardu DOCSIS 3.1.

realizacja

DOCSIS w modelu warstwy OSI

DOCSIS znajduje si w dwóch najniszych warstwach OSI :

Przesyane dane s modulowane kwadraturow modulacj amplitudy :
 • Downstream: 64-QAM lub 256-QAM
 • Upstream: 16-QAM lub QPSK ; z DOCSIS 2.0 równie 32-QAM, 64-QAM i 128-QAM.

technologia

Architektura DOCSIS zasadniczo skada si z dwóch elementów:

CMTS skada si z kilku modulatorów downstream i upstream, z których kady tworzy port i nawizuje poczenie z modemem kablowym, podobnie jak DSLAM w sieci DSL. Poniewa upstream i downstream znajduj si w rónych zakresach czstotliwoci, do istniejcego poczenia dupleksowego zawsze wymagane s dwa porty fizyczne . WAN interfejs tworzy poczenie midzy CMTS i IP - Backbone .

Abonenckie urzdzenia kocowe (urzdzenia w pomieszczeniach klienta ) takie jak komputery czy telefony s podczane do modemu kablowego poprzez Ethernet , USB lub ATA oraz do sieci szkieletowej IP poprzez CMTS.

Poprzez wdroon przez DOCSIS kontrol dostpu do mediów (MAC) operator sieci kablowej moe konfigurowa modem kablowy, regulowa przepustowo transmisji oraz aktywowa lub dezaktywowa niektóre usugi. Poniewa informacje przesyane w szerokopasmowej sieci kablowej s potencjalnie przesyane do kadej podczonej jednostki (a tym samym take do innych modemów kablowych), prywatno klientów jest gwarantowana równie przez szyfrowanie MAC .

literatura

 • Andres Keller: Transmisja danych w sieci kablowej (DOCSIS via Hybrid-Fiber-Coax), Springer, 10.2004, ISBN 978-3-540-22501-0

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. http://www.zdnet.de/88299079/avm-bringt-fritzbox-7590-und-fritzbox-6590-cable-in-den-handel/inf_by=59650d49681db85b618b489a czenie kanaów 32x8 przez DOCSIS 3.0
 2. https://www.cablelabs.com/specifications/searchcategory=DOCSIS&subcat=DOCSIS%203.0&doctype=Specifications
 3. https://www.cablelabs.com/specifications/searchcategory=DOCSIS&subcat=DOCSIS%203.1&doctype=Specifications
 4. https://www.cablelabs.com/on-the-path-to-10g-cablelabs-publishes-docsis-4-0-specyfikacja
 5. https://www.cablelabs.com/specifications/searchcategory=DOCSIS&subcat=DOCSIS%204.0&doctype=Specifications
 6. https://www.golem.de/news/fruehstart-kabelnetzbetreiber-findet-keine-modems-fuer-docsis-3-1-1705-128074.html golem.de: Operator sieci kablowej nie moe znale modemów dla Docsis 3.1

Opiniones de nuestros usuarios

Anita Kowalski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Specyfikacja interfejsu usugi transmisji danych przez kabel.

Ala Sobolewski

Podane informacje o zmiennej Specyfikacja interfejsu usugi transmisji danych przez kabel są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Zdzislaw Stefański

Ten wpis na Specyfikacja interfejsu usugi transmisji danych przez kabel pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Karina Socha

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Specyfikacja interfejsu usugi transmisji danych przez kabel, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.