Sowo (film)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Sowo (film). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Sowo (film) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Sowo (film) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Sowo (film). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Sowo (film)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Sowo (film), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu niemiecki Sowo
Tytu oryginalny Ordet
Kraj produkcji Dania
Oryginalny jzyk duski
Rok wydania 1955
dugo 126 minut
Klasyfikacja wiekowa FSK 12
Prt
Dyrektor Carl Theodor Dreyer
scenariusz Carl Th. Dreyer na podstawie sztuki
Kaja Munka
produkcja Carl Theodor Dreyer
muzyka Poul Schierbeck
aparat fotograficzny Henning Bendtsen
skaleczenie Edith Keys
zawód

Sowo to to duski dramat filmowy Carla Theodora Dreyera z 1955 roku. Oparty jest na sztuce Ordet z 1932 roku autorstwa duskiego pastora Kaja Munka . Tytuy spektaklu i filmu nawizuj do biblijnego zwrotu Na pocztku byo sowo ( J 1,1 ).

Film zosta nagrodzony Zotym Lwem Festiwalu Filmowego w Wenecji i jest obecnie uwaany za arcydzieo w historii kina, które czsto znajduje si na listach krytyków wród najlepszych filmów wszechczasów.

wtek

Dumna i zamona rodzina Borgen mieszkaa w wiejskiej Jutlandii w 1925 roku. Patriarch rodziny jest wdowiec Morten, który jest uwaany za wanego czowieka we wsi i odegra decydujc rol w tworzeniu lokalnej wspólnoty kocielnej . Najstarszy syn Mikkel jest yczliwym i odpowiedzialnym czowiekiem, jego sprytna ona Inger dziaa jako dobra dusza domu i jest obecnie w ciy z trzecim dzieckiem. Jednak w przeciwiestwie do wierzcej ony Mikkelowi brakuje wiary w Boga. Drugim synem Mortena jest Johannes, który najwyraniej oszala z powodu prac Sørena Kierkegaarda podczas studiowania teologii, a teraz wierzy, e jest Jezusem Chrystusem . Johannes gosi na dziedzicu i na wydmach i krytykuje letni wiar w Boga swojej rodziny i modego, nowo przybyego pastora. Trzecim i najmodszym synem Mortena jest Anders, który zakocha si w Anne Petersen - córce wiejskiego krawca.

Pewnego dnia Anders wyznaje Mikkelowi i Ingerowi, e kocha Anne i chce si z ni oeni. Problem polega jednak na tym, e ojciec Anny - krawiec Piotr - jest przywódc fundamentalistycznej grupy religijnej w wiosce i ma zupenie inne pogldy na temat waciwego chrzecijastwa ni Morten, który stoi za normaln wspólnot kocieln. Anders poprosi Inger o pomoc, aby przekonaa Mortena do zawarcia maestwa. Jednak pomimo perswazji Ingera Morten zachowuje si uparcie i odrzuca maestwo syna z córk rywala. Dopiero gdy Anders poprosi Petera o rk córki i zosta odrzucony, poniewa nie by prawdziwym chrzecijaninem, Morten - zraniony dum - zmieni zdanie. Wieczorem sam Morten w towarzystwie Andersa podjeda do domu Petersena, gdzie chc zmieni zdanie krawca. W domu krawca czuj si zmuszeni czeka na zakoczenie naboestwa. W poniszej rozmowie Petersen jest tak samo uparty jak wczeniej Morten i chce zgodzi si na maestwo tylko wtedy, gdy Morten i jego rodzina w zamian docz do jego sekty. Midzy starszymi panami toczy si gorca dyskusja na temat zasad wiary, pod koniec której wcieky Morten staje si brutalny wobec krawca.

W midzyczasie Inger jest powanie chory w domu Borgenów. Nienarodzone dziecko Inger musi zosta poddane aborcji przez lekarza, aby uratowa jej ycie. Niemniej jednak - ku irytacji Mortena - Johannes ogasza rych mier Ingera, jeli jego ojciec w kocu mu nie uwierzy. Poniewa stan Ingera wydaje si stabilny, mczyni z ulg wituj przy mocnej kawie. Ale gdy tylko lekarz i pastor odeszli, Inger niespodziewanie umiera, jak przewidzia Johannes. W nocy Johannes znika z gospodarstwa i pomimo intensywnych poszukiwa nie mona go znale.

Pogrzeb Ingera odbywa si dwa dni póniej, a szczególnie Mikkela jest zdruzgotany mierci ony, take dlatego, e nie moe liczy na ponowne zjednoczenie z Ingerem z powodu braku wiary. Peter Petersen auje teraz, e by tak surowy dla Mortena i e nie poszed za mioci wrogów, której da Jezus Chrystus z Kazania na Górze . Morten i Petersen godz si przy otwartej trumnie Inger, a krawiec zgadza si teraz na lub midzy Ann i Andersem. Nagle pojawia si zaginiony Johannes. Chocia teraz wydaje si znowu zdrowy na umyle, nadal gosi, e Inger moe zosta wskrzeszony, jeli rodzina jest naprawd silna wiara. Wtedy mógby poprosi o to Boga. aden z dorosych chrzecijan nie wierzy w jego sowa; tylko córka Ingera - dziecko - bierze Johannesa za rk i pyta go, czy chce teraz obudzi jej matk. Jan chwali jej dziecic wiar i prosi Boga. Inger zaczyna oddycha, porusza si w trumnie i dochodzi do przytomnoci. Oczywisty cud zmartwychwstania wywar wraenie na wszystkich zaangaowanych, a take sprawi, e Morten i Peter zapomnieli o swoich rónicach. Mikkel i jego ona, uwaani za zmarych, obejmuj si namitnie. Mówi jej, e w kocu odnalaz wiar, jak zawsze mu powtarzaa.

Historia produkcji

Przedprodukcja

Po tym, jak jego film Dzie zemsty (1943), którego akcja rozgrywa si podczas palenia czarownic w Danii w XVII wieku, okaza si wielk klap, reyser Carl Theodor Dreyer przez ponad dekad nie by w stanie sfinansowa nowego projektu filmowego, pomimo swojej dobrej reputacji. . Fala zacza si odwraca w 1952 roku, kiedy Dreyer zosta mianowany przez pastwo duskie szefem znanego kina artystycznego w Kopenhadze na cae ycie (zasueni starsi artyci byli czsto uhonorowani przez pastwo w ten lub podobny sposób w Danii). Zyski z kina pozwoliy Dreyerowi rozpocz wreszcie now produkcj filmow. Studio filmowe Palladium, w którym Dreyer wyprodukowa film, oraz pastwowa wytwórnia Dansk Kulturfilm zaproponoway filmow adaptacj sztuki I Begyndelsen var Ordet (niem. Na pocztku byo sowo, cytat z Ewangelii wedug Jana 1, 1 ). Ksidz Kaj Munk napisa dzieo w 1925 roku, a prawykonanie miao miejsce w 1932 roku. Poniewa Dreyer widzia ten utwór na jego premierze i od lat trzydziestych zastanawia si nad zrobieniem z niego filmu, a nawet pisa o nim notatki, zgodzi si na propozycj firmy producenckiej.

Sztuka Kaja Munka bya ju krcona: 1943 w Szwecji w reyserii Gustafa Molandera, z Victorem Sjöströmem w roli Mortena. Film z 1943 roku trafi do kin w Danii dopiero po drugiej wojnie wiatowej, a producenci szwedzkiego filmu widzieli, e ich interesy komercyjne byyby zagroone, gdyby nowy film mia wyj ponownie. Ze wzgldów prawnych Dreyer musia odoy rozpoczcie zdj do 1954 roku. Pracujc nad scenariuszem, Dreyer pozosta w duej mierze wierny treci i intencjom sztuki, ale usun dwie trzecie tekstu Munka, minimalizujc w ten sposób dialogi w sztuce do zasadniczych elementów. Ponadto cakowicie porzuci wczeniejszy romans z Johannesem, który zajmuje troch miejsca w utworze. Z drugiej strony doda scen otwierajc z Johannesem na wydmach, która nie pojawia si w spektaklu, a jedynie jako idea w pamitniku Munka.

Filmowanie

Zdjcia do filmu trway cznie cztery miesice - dwa miesice w studiu filmowym, dwa miesice w wiosce Vedersø niedaleko Ulfborg , gdzie Munk pracowa jako pastor, kiedy tekst by napisany. Zdjcia przebiegy bardzo sprawnie, poniewa Dreyer mia wystarczajco duo czasu i pienidzy na filmowanie. Aby sceny w wiejskim domu byy jak najbardziej realistyczne, Dreyer kaza przetransportowa ponad 100 starych obiektów z gospodarstw w okolicach Vedersø do studia filmowego w Kopenhadze. Tutaj obiekty zostay umieszczone w tle i starannie usunite przez Dreyera, tak e pozostao tylko okoo 15 obiektów. Powinny one przekazywa widzowi atmosfer atmosfery i autentycznoci, ale nie powinny go rozprasza, a nawet przeszkadza. Dreyer chcia, aby film wyglda jak najbardziej realistycznie, aby nadprzyrodzone zakoczenie cudem wydawao si jeszcze silniejsze.

Dreyer zmienia pooenie gównie w cigu dnia. Rano wiczy z aktorami, zwracajc szczególn uwag na ruchy - czasami do jednego kroku, tak aby pasoway do ekspozycji. Nastpnie ustawi wiata i aparat, a wieczorem zmieni ustawienia. Inger jest aktork , Birgitte Federspiel , przypomnia sobie, e Dreyer - gdy by zadowolony z wyników aktorów - nigdy nic nie powiedzia, ale zamiast tego umiechn si w przyjazny sposób. Towarzyszy jej nawet w poszukiwaniu odpowiednich kostiumów do jej roli. Poinstruowa take aktorów, aby przemawiali z lekkim akcentem charakterystycznym dla obszaru wokó Vedersø. Oprócz kilku amatorskich aktorów w mniejszych rolach, Dreyer zaangaowa w obsad przede wszystkim znanych aktorów teatralnych. Ejner Federspiel , ojciec Birgitte, który wcieli si w rol Petersena , gra ju w oryginalnym przedstawieniu w 1932 roku. Pewne problemy mia 80-letni Henrik Malberg , który jako Morten Borgen musia nauczy si na pami prawdopodobnie najbardziej obszernego tekstu i któremu na staro byo to trudne. Munk mia ju na myli Malberga , kiedy pisa sztuk w 1925 roku jako preferowany kandydat do roli Mortena .

Dwukrotnie w filmie, przed i po spotkaniu z krawcem Peterem, Anders i Morten przejedaj obok miejsca z pamitkowym krzyem. To tutaj Kaj Munk zosta zastrzelony przez narodowych socjalistów w 1944 r., Poniewa stawia im opór. Kaj Munk jest take jedyn osob wymienion w napisach kocowych ; wszyscy inni zaangaowani w film pozostaj bezimienni, poniewa Ordet nie ma klasycznych napisów pocztkowych ani kocowych .

Technologia filmowa

W przypadku Ordeta Carl Dreyer wiadomie postawi na minimalistyczn, niemal teatraln inscenizacj. Niemal cakowicie brakuje podkadu muzycznego. Muzyk orkiestrow zmarego w 1949 roku kompozytora Poula Schierbecka, któr skomponowa ju do filmu Dreyera Tag der Rache (1943), mona usysze tylko w wybranych miejscach .

W 1933 roku Dreyer napisa w artykule o przyszoci filmu: Uwaam, e dugie ujcia reprezentuj film przyszoci. Trzeba umie nakrci film w szeciu, siedmiu, omiu ujciach ... Krótkie sceny, szybkie cicia oznaczaj dla mnie niemy film, ale pynne ujcie rednie - z poruszajc si kamer - naley do filmu dwikowego . Jako przykad Aby moliwe byo wdroenie tej zasady, Dreyer wspomnia ju w artykule o niedawno opublikowanym utworze Munka Ordet , który idealnie si do tego nadaje. Nawet jeli cicia - wbrew zaoeniom Dreyera z 1933 roku - ogólnie narastay w historii filmu, Dreyer zastosowa t zasad 22 lata póniej w Ordet . W filmie jest tylko 114 ci, co daje rednio okoo jednego cicia na minut. W niektórych miejscach midzy ciciami jest do siedmiu minut. Aby film nie sta si statyczny, Dreyer i mody kamerzysta Henning Bendtsen uyli wielu uj kamerowych, co nadao filmowi pewn dynamik. Dzi Ordet jest ceniony przez krytyków nie tylko za prac z aparatem.

Operator Bendtsen powiedzia póniej, e kady obraz filmowy zosta skomponowany tak starannie, jak obraz. Zwykli reyserzy uywali w tym czasie tylko jednego lub dwóch wiate, ale Dreyer i Bendtsen czsto uywali do 20 wiate. Dreyer obejrza si bez wiatomierzy i zdecydowa o ekspozycji gównie na podstawie wasnego osdu. Birgitte Federspiel skomentowaa póniej: Ekspozycja bya jego wielkim darem i zrobi to z fachow wiedz. Wyostrzy wiato tak artystycznie, jak zrobiby to rzebiarz lub malarz . Inn szczególn cech s gone krzyki Ingera na scenie aborcji, co byo wtedy miae. Birgitte Federspiel, podobnie jak jej bohaterka, bya w ciy podczas krcenia filmu i zgodzia si na propozycj Dreyer, aby uwzgldni jej krzyki podczas narodzin dziecka na scenie aborcji w filmie. Poniewa matka Carla Theodora Dreyera zmara pótora roku po jego urodzeniu podczas rcznej aborcji swojego nastpnego dziecka, scenie tej czsto przypisuje si to autobiograficzne. Dreyer móg sobie wyobrazi, e jest dzieckiem po aborcji.

Analiza treci

To temat, który mi odpowiada - triumf wiary sceptycznego XX wieku nad nauk i racjonalnoci.

Film ma stosunkowo powolne tempo narracji, które tylko nabiera tempa w miar postpów w filmie, ale wedug Rogera Eberta wydaje si jeszcze silniejsze pod koniec filmu . W pierwszej poowie film przedstawia bohaterów i lokacje, a take kad podwaliny pod koniec filmu. Pod koniec film przybiera obrót, gdy Johannes dokonuje oczywistego cudu, budzc Inger.

Przedostatni film duskiego mistrza Carla Theodora Dreyera to przypowie o sile wiary rozgrywajcej si w odosobnionej wspólnocie religijnej - pisze Sight & Sound o filmie. Wyganicie wiary w transcendentne wydarzenia, takie jak cuda w zglobalizowanym, kapitalistycznym wiecie XX wieku, odgrywa wan rol pod wzgldem treci. Nawet w wiejskiej wiosce wiara w cuda w duej mierze wygasa: Morten mówi, e cuda nie mog si ju zdarza dzisiaj i wtpi w moc wiary; nawet mody pastor zastrzega, e Bóg mógby teoretycznie czyni cuda, ale nie robiby tego ju w praktyce. Zakoczenie filmu z cudem mona atwo zinterpretowa w ten sposób, e jakiekolwiek cudowne uzdrowienie mogoby zosta dokonane, gdyby wiara bya tak mocna jak u Jana. Ale: Wiara nie oznacza, e dostajemy to, czego chcemy, ani e wierzymy we wszystko, co kto nam powie, nawet szaleniec. Ale to oznacza uwiadomienie sobie, e nie wszystko, co wydaje si szalone, jest naprawd szalone. Przesdy i pobone yczenia pozwalaj nam widzie znaki od Boga tam, gdzie ich nie ma; ale jest te moliwe, e jestemy zalepieni sceptycyzmem i wtpliwociami co do znaków, które naprawd tam s . Zakoczenie jest uwaane za alegori siy wiary (niekoniecznie tylko religijnej), która nawet stwarza pozornie niemoliwe. Dreyer przedstawia widzowi to zakoczenie, niezalenie od tego, czy kupuje si od niego t kocówk, czy jest z niej niezadowolony, najwicej mówi o nim samym.

Film przeciwstawia róne typy wierze starannie wykonanych postaci, co jest szczególnie widoczne w rozmowie Mortena i Petera. Podobnie jak pastor, Morten reprezentuje religi zinstytucjonalizowan, której wiara wydaje si jednak saba i statyczna, zwaszcza e do koca filmu uwaaj Johannesa za szaleca - wierz w Mesjasza 2000 lat temu, ale nie w Mesjasz moe si dzi jeszcze pojawi. Dreyer by duchowym chrzecijaninem i chcia poprzez swoje filmy uczyni to, co nadprzyrodzone, namacalnym, ale by take krytykiem kocioa jako instytucji. Z drugiej strony Schneider Petersen uosabia swoj nowo powsta sekt nonkonformistyczne, bardziej osobiste podejcie do wiary, które jednak w swoim radykalizmie wywouje nietolerancj, na przykad gdy Peter Morten zaprzecza byciu prawdziwym chrzecijaninem. Obaj patriarchowie na swój sposób uosabiaj opresyjne podejcie religijne, które mona przezwyciy dopiero pod koniec filmu poprzez pojednanie i wzajemn tolerancj. W swoim szalestwie Jan opowiada si za mistycznym, ale cakowicie odwróconym od wiata. Inne postacie, takie jak Mikkel czy mylcy naukowo lekarz, cakowicie straciy wiar. Dla Dreyera Inger wydaje si by najbardziej przekonujcym chrzecijaninem, poniewa w trakcie filmu, poprzez jej dobro, wiar i ostateczne przebudzenie, ratuje lub godzi mskie postacie, które albo zatopiy si w nieziemskiej wierze - jak Johannes - lub z jednym Satisfy materialistycznym, letnim przekonaniem - jak Morten. Ratownikiem Ingera jest Johannes, szaleniec i córka Ingera, dziecko. Maj ufn, dziecic wiar, której nie determinuj reguy wspóczesnej racjonalnoci.

synchronizacja

Niemiecki synchronizacja zostaa stworzona w 1967 roku przez ZDF w ifage produkcji filmowej w oparciu o kierunku dialogu i ksiki dialogu przez Ericha Ebert .

rola aktor Aktor gosowy
Morten Borgen Henrik Malberg Klaus W. Krause
Mikkel Borgen Emil Hass Christensen Harald Leipnitz
Inger Borgen, ona Mikkela Birgitte Federspiel Rosemarie Fendel
Borgen jest inny Cay Kristiansen Michael Ande
Peter Petersen Wiosenna gra Werner Lieven
pastor Ove Rud Thomas Reiner
lekarz Henry Skjaer Bum Kruger

Przyjcie

Podczas publikacji

Ordet mia swoj premier 10 stycznia 1955 roku w Dagmar Teatret w Kopenhadze . W Danii, kraju produkcji, film zwyciy nie tylko wród krytyków filmowych, ale take komercyjnie. Rzeczywicie, w dugiej karierze Carla Theodora Dreyera Ordet sta si jedynym z jego filmów, który po premierze odniós natychmiastowy sukces zarówno wród krytyków, jak i publicznoci.

Film zosta równie doceniony przez midzynarodow krytyk filmow. Tygodnik Die Zeit w swoim reportau z Festiwalu Filmowego w Wenecji z 15 wrzenia 1955 r. Odnotowa: Wielokrotnie nagradzanym filmem z lwem San Marco by duski film Ordet (Sowo) , cho nie by to nowy artystyczne objawienie uznanego reysera Theodora Dreyera, ale dobra robota, która pokazuje, e nie jest gotów powici swojej niezalenoci i sumienia elaznej presji biznesowej. The New York Times by znacznie bardziej pozytywny podczas amerykaskiej premiery w 1957 roku: To Film jest zarówno emocjonalny, jak i intelektualnie hipnotyzujcy, a niektóre jego fragmenty przybijaj widza do miejsca. New York Times podkreli midzy innymi szokujc si sceny aborcyjnej i wystp Henrika Malberga jako Mortena. W filmie Dreyera naley zaznaczy, e reyser przez wier wieku zastanawia si nad krceniem materiau. Wedug New York Times, film oferuje sztywn, ale potn mieszank dialogów i twarzy .

Nagrody i wyrónienia

Ordet otrzyma Zotego Lwa na tym festiwalu w Wenecji we wrzeniu 1955 r . W 1956 roku otrzyma Zoty Glob dla najlepszego filmu nieanglojzycznego , aw 1957 roku nagrod National Board of Review dla najlepszego filmu nieanglojzycznego. Na duskiej nagrody Film Bodil , Ordet zosta wyróniony w kategorii Najlepszego Filmu Duskiego (wraz z Svenem Methlings Der kom en dag ), najlepszego aktora (Emil Hass Christensen) i Najlepszej Aktorki (Birgitte Federspiel).

Prawdopodobnie najwaniejszy midzynarodowy gos na najlepszy film wszechczasów przeprowadza co dziesi lat brytyjski magazyn Sight & Sound wród krytyków i reyserów filmowych. W ostatnich wyborach w 2012 roku, Ordet zostaa na 24 miejscu wród krytyków najlepszych filmów wszech czasów, a na 19. miejscu wród reyserów. W 1995 Ordet zosta wybrany w 45-filmowej licie szczególnie zalecanych filmów w Watykanie . W 2011 roku magazyn Image przedstawi list 100 najwikszych filmów religijnych Arts and Faith , w których Ordet zajmuje trzecie miejsce (Dreyer's Passion of the Maid of Orleans to 1. miejsce ). To sowo , wraz z Maid of Orleans, jest jednym z trzech filmów Dreyera, które znalazy si w pierwszej setce z 1000 najlepszych filmów na stronie internetowej Oni strzelaj, prawda osign. W katalogu internetowym zawierajcym 1000 najlepszych filmów oceniono ponad 9 000 list recenzji filmów. Sowo osigno numer 32, Pasja Dziewicy Orleaskiej numer 17, a Gertrud numer 89.

Dzisiejsze przyjcie

Dzi krytycy filmowi niemal jednogonie oceniaj Ordet pozytywnie i uwaaj go za wielkie dzieo w historii kina.

Reporter filmowy tak pisa o pracy Dreyera: Filmowiec wplata pi wtków w religijny dyskurs. Pilno obrazów, intensywno uczu i mistrzowska inscenizacja poszukiwania Boga sprawiaj, e Ordet jest klasykiem europejskiego kina . Dave Kehr zauway: Film jest niezwykle zmysowy w swej rzadkoci, paradoks, który jest zawsze obecny centrum pracy Dreyera. Dave Calhoun z TimeOut przyzna filmowi najwysz ocen, piszc: Ordet przypomina nam, jak mao wiemy o tajemnicach ycia. Dreyer udaje si powiedzie to wszystko w kontekcie dziwnego, cudownego i szokujcego dziea. Raz obejrzany, prawdopodobnie nigdy ci nie opuci. Roger Ebert oceni film na cztery z czterech gwiazdek: Dla zwykego widza filmowego i licz si tutaj, Ordet jest filmem trudnym do obejrzenia. Ale kiedy jeste w rodku, nie mona uciec. Skromny, cichy, gboko powany, wypeniony dziwnymi obsesjami religijnymi (...). Jonathan Rosenbaum nazwa Ordet jednym z najwikszych filmów wszechczasów i powiedzia: Kluczowym sowem w tym wszystkim jest paradoks , poniewa Ordet , zarówno sztuka, jak i film opowiadaj si gównie za zasadami racjonalnego sceptycyzmu, by je obali w kocowych momentach historii .

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. ^ Biografia Carla Theodora Dreyera na Encyclopedia.com
 2. Dreyer, Carl Theodor. Cztery scenariusze. Bloomington i Londyn: Indiana University Press. 1970. ISBN 0-253-12740-8 . Str. 239298.
 3. ^ Ordet (1943) w internetowej bazie danych filmów
 4. a b c Ordet w Duskim Instytucie Filmowym
 5. Dreyer, Carl Theodor. Cztery scenariusze. Bloomington i Londyn: Indiana University Press. 1970. ISBN 0-253-12740-8 . Str. 20
 6. a b c d e krytyka ( pamitka po oryginale z 20 sierpnia 2016 r. W Internet Archive ) Informacje: Link do archiwum zosta wstawiony automatycznie i nie zosta jeszcze sprawdzony. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. przez Jonathana Rosenbauma  @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.jonathanrosenbaum.net
 7. a b Ordet . Dodatki do DVD. Wywiad z Birgitte Federspiel
 8. ^ Przegld Filmowy przez Philipa francuskim w The Guardian (po angielsku)
 9. a b Artyku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej . Cytat: To temat, który mi odpowiada - triumf Faith w sceptycznym dwudziestym wieku nad nauk i racjonalizmem.
 10. ^ A b Wielkie filmy Rogera Eberta: Ordet
 11. a b Wybór krytyków filmowych w Sight & Sound
 12. a b c Ordet w zmysach kina
 13. a b c d Ordet w DecentFilms
 14. LeFilm Guide to Ordet  ( strona nie jest ju dostpna , wyszukiwanie w archiwach internetowychInformacje: Link zosta automatycznie oznaczony jako uszkodzony. Sprawd cze zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie.@ 1@ 2Szablon: Dead Link / www.lefilmguide.com  
 15. Sowo. W: synchronkartei.de. Niemiecki plik synchroniczny , dostp 3 lutego 2021 r .
 16. Artyku w Die Zeit : Na pocztku byo sowo
 17. ^ Recenzja w New York Times z 16 grudnia 1957 r
 18. Wybór reyserów w Sight & Sound
 19. Top 100 wybory przez Sztuka i wiara ( pamitka z oryginaem od 3 marca 2011 roku w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / artsandfaith.com
 20. Dreyer, Carl Theodor TSPDT pobrane 10 kwietnia 2021 r
 21. Dreyer, Calr Theodor TSPDT pobrane 10 kwietnia 2021st
 22. Porzdek na portalu krytyków Rotten Tomatoes
 23. ^ Sowo z reporterem filmowym
 24. Zamów w Chicago Reader
 25. Ordet w TimeOut

Opiniones de nuestros usuarios

Jacek Chrzanowski

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Katarzyna Nowak

Musiałem znaleźć coś innego na temat Sowo (film), co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Milena Lisowski

Informacje o zmiennej Sowo (film) są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.