Sowiaska epopejaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Sowiaska epopeja. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Sowiaska epopeja zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Sowiaska epopeja i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Sowiaska epopeja. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Sowiaska epopeja! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Sowiaska epopeja, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Sowiaska epopeja , w oryginalnym tytule Slovanská Epopej , to cykl obrazów i gówne dzieo czeskiego malarza Alfonsa Muchy . Przedstawia histori ludów sowiaskich i skada si z 20 wielkoformatowych obrazów temperowych na pótnie, które powstay w latach 1911-1928.

Powstanie

Mucha bya najbardziej znana ze zmysowych alegorii kobiecych i plakatu w stylu Art Nouveau . Jego praca dekoracyjna jako artysty uytkowego bya dochodowa, ale nie wypeniaa go. W póniejszej fazie oderwa si od komercyjnej kreatywnoci, aby powici si realizacji nieustannej troski: U szczytu sukcesu wykiekowaa w Muchy tsknota za zerwaniem z dotychczasow sub jego sztuki i nieustannym przepywem rozkazuje [] zaprzesta . Mucha wpad na pomys sowiaskiego eposu w 1899 roku, projektujc pawilon dla Boni i Hercegowiny na wystaw wiatow w Paryu w 1900 roku . Póniej musia duo podróowa po krajach sowiaskich w celach badawczych. róde inspiracji szuka w literaturze fachowej i debatach z historykami, architektami i folklorystami. Cykl mona byo zrealizowa dziki finansowemu relacjom przyjaciela Muchy i sowiaskiego milionera Richarda Crane'a. Amerykaski przemysowiec zapaci za wszystkie niezbdne rodki, nie tylko za przybory malarskie, ale take za czynsz za miejsce pracy, które ze wzgldu na ogromne pótna znajdowao si na zamku w zachodnio-czeskim miecie Zbiroh . Epos sowiaski by niekomercyjny; po jego ukoczeniu i wystawieniu w 1928 roku zosta bezpatnie przekazany miastu Pradze . Sam Mucha powiedzia, e praca uwaaem za swój wity obowizek i dlatego nie mam do niej adnej zasugi i nie powinna by te praca patna. Postawi jednak warunek, e w Pradze ma powsta oddzielny pawilon na epopej sowiask.

Motywy

Epopeja sowiaska dotyczy przede wszystkim kwestii religijnych, militarnych i kulturowych. Alegorie s powszechne. Obrazy nie s klasyczne, a raczej kola . Ryciny oparte s na szablonach fotograficznych. Pokazuj wyrane skupienie si na historii Czech i jej protestanckiej linii. Artysta powici swojemu ludowi dziesi obrazów, poow epopei sowiaskiej. Pozostae pokazuj trzy ogólnie sowiaskie, dwa rosyjskie i jeden bugarski, jeden serbski, jeden chorwacki i jeden polski. Ale czeskie postacie lub odniesienia s czsto ukryte równie w motywach innych krajów. Dwudziest czci i zakoczeniem jest obszerny obraz Apoteoza (Gloryfikacja). Ta praca równie powstaa jako ostatnia z eposu.

Nie. tytu rok obrazek Opis kontekstu / obrazu
1 Do Sowian w ich pierwotnej ojczyzny 1912 Slovane v pravlasti 81x61m.jpg Zdjcie przedstawia Adama i Ew Sowian jako niewinnych, przestraszonych chopów. W tle hordy pldruj sowiaskie miasto. Ziemska scena jest skontrastowana z pogaskim kapanem. U jego boku wida modego mczyzn, który symbolizuje sprawiedliw wojn i mod kobiet, która symbolizuje pokój . Mucha ukazuje Sowian jako metafor pokoju, którzy najpierw musz nauczy si sensu wolnoci .
2 Svantovit uroczystoci na wyspie Rugii 1912 Slavnost svatovitova na rujane.jpg Inspiracj dla Muchy byli batyccy Sowianie i ich kult witowitów . Rugia przez dugi czas opieraa si chrystianizacji . Na zdjciu coroczne doynki, podczas których skadano ofiary bogom, a kapan komunikowa si z bogami. W górnej czci zdjcia germaskiego boga Thora ze swoimi wilkami, którzy podporzdkowuj sobie batyckich Sowian. Sam Swantovit podnosi swój miecz przeciwko ludom germaskim .
3 Wprowadzenie liturgii sowiaskiej 1912 Zavedeni slovanske liturgie na velke morave.jpg Malowido adresy spoeczno jzyk sowiaski, gdy Cyryl i Metody tumaczone na Bibli do scs w 8 wieku . Cyryl i Metod uwaa si równie za twórców najstarszego sowiaskiego pisma Glagoliza , z którego rozwina si rozpowszechniona do dzi Cyryliza .
4 Symeon , car Bugarów 1923 Samochód Simeon Bulharsky - Alfons Mucha.jpg Gdy czas liturgii sowiaskiej zakoczy si mierci Metodego , uczniowie znaleli schronienie na dworze bugarskiego cara Symeona . Zleci tumaczenie wielu bizantyjskich tekstów na jzyk sowiaski. Car przedstawiony jest w bazylice, odwiedzaj go filozofowie, pisarze, jzykoznawcy i skrybowie.
5 Ottokar II , król Czech 1924 Król Czech Przemysl Otakar II - Alfons Mucha.jpg Ottokar II Przemyl by jednym z najpotniejszych królów w historii Czech. Pokazane jest wesele jednej z jego siostrzenic, na które zaprosi wszystkich wadców sowiaskich do zawarcia sojuszu i zaprowadzenia pokoju. Sam Ottokar wita tutaj dwóch swoich goci.
6th Koronacja Stefana Duana , króla Serbów 1924 Koronacja cesarza Duana, w Epopei sowiaskiej (1926) .jpg Stefan Uro IV Duan wykorzysta upadajce Cesarstwo Bizantyjskie jako dowódca wojskowy do rozszerzenia obszaru sowiaskiego na poudnie. Zosta koronowany na cara z Serbów i Greków w 14 wieku . Moesz zobaczy procesj, która nastpia po koronacji.
7 Jan Milí z Kremsier 1916 Jan milic z kromerize.jpg Jan Milí, kaznodzieja reformowany, opiekowa si ubogimi w Pradze i nawróci wiele prostytutek. Na miejscu burdelu zbudowa klasztor powicony Marii Magdalenie . Postacie na rusztowaniu przedstawiaj klasztor, który opiekuje si ubogimi. Milí mona zobaczy poniej, po prawej stronie, przemawiajcego do grupy kobiet, które zamieniaj swoje ubrania na szaty zakonnic.
8th Po bitwie pod Grünwaldem 1924 Po bitwie pod Grunwaldem - Alfons Mucha.jpg W odpowiedzi na wojskowe najazdy Krzyaków na tereny Sowian pónocnych, król polski Wadysaw Jagieo i król czeski Wacaw IV podpisali traktat obronny. Stao si to istotne w 1410 roku w bitwie pod Grünwaldem . Mucha nie pokazuje walki, ale wielu polegych w wyniku bitwy.
9 Kazanie mistrza Jana Husa w Kaplicy Betlejemskiej 1916 Kazani mistra jana husa v kapli betlemske 81x61m.jpg W XV wieku Jan Hus pojawi si w Pradze jako przywódca religijny i sta si gówn postaci reformacji w Czechach . Gosi surowy, cnotliwy styl ycia i krytykowa doczesne dobra kocioa, chciwo duchownych i ich wady. Hus zosta spalony w 1415 roku podczas soboru w Konstancji , co wywoao czeski bunt narodowy, który z kolei doprowadzi do wojen husyckich . Mucha pokazuje Hussa w Kaplicy Betlejemskiej w Pradze .
10 Spotkanie pierwszych husytów Na Kíkách pod Beneovem 1916 Mucha Na Krizku.jpg Po mierci Johanna Husa kierownictwo sowiaskiego ruchu religijnego przeszo na radykalnego husyckiego kaznodziej Utraquista Václava Korand . Koranda propagowa stan Boy i zachca swoich wyznawców do uywania miecza zamiast laski. Tutaj goszenie jest pokazane przed spotkaniem, ponure niebo i czerwona flaga wskazuj na walki, które wkrótce bd miay miejsce.
11 Po bitwie na górze Vítkov 1916 Po bitv na Vítkov.jpg We wczesnym okresie wojen husyckich król niemiecki zajmowa Zamek na Hradczanach . Przed krzyowcami walczya chopska armia husytów z poudniowych Czech . Na jej czele sta Jan ika . Czescy onierze wyzwolili wojska oblone na Górze Vítkov , na czele z kapanem z monstrancj . Kapan otoczony jest przez modlcych si duchownych. Kobieta na pierwszym planie odwraca si od powagi, podejrzewajc, e wojna pochonie ycie jej synów.
12 Petr Chelický koo Vodan 1918 Petr chelcicky.jpg Miasto Vodany znalazo si w ogniu krzyowym midzy husytami i krzyowcami . Mieszkacy uciekli do Petra Chelickiego , reformatora, który wyprzedzi niektóre punkty widzenia nauczania Marcina Lutra . Chelický, który od 1420 roku mieszka na emeryturze w swoim majtku w poudniowych Czechach, rozwin radykalnie pacyfistyczn wizj chrzecijastwa. Odrzuci wszelkie sprawowanie wadzy i przemocy w Kociele, jak równie jego posiadanie. Szuka powrotu do wczesnego chrzecijastwa , postulowa równo wszystkich chrzecijan i wzywa do dobrowolnego ubóstwa. Na zdjciu Chelický myli o zemcie na przybywajcych uchodców.
13 Jerzego z Podiebradów , króla husytów 1923 Mucha Jiri z Podebrad.jpg Obraz przedstawia triumf husyckiego króla Jerzego z Podiebradów nad wyprawami krzyowymi na ziemiach sowiaskich. George by pierwszym królem w Europie, który wyrzek si katolicyzmu, kiedy przyj wyznanie husyckie. Wszystkie próby negocjacji George'a z nowym papieem Pawem zakoczyy si niepowodzeniem i zosta ekskomunikowany. Jednak krucjaty zostay rozstrzygnite w XV wieku.
14 Ofiara chorwackiego bana Nikolausa Zrinskiego w Sziget 1914 Mucha obrona Szigetvara.jpg W XVI wieku najedcy Turcy zostali powstrzymani przez armi cywiln dostarczon przez chorwackiego szlachcica Nikolausa Zrinskiego . Po mierci Zrinskiego wdowa po nim wysadzia w powietrze magazyn prochu, powstrzymujc tym samym armi tureck przed natarciem. Mucha uwiecznia moment eksplozji w obrazie toczcej si walki.
15 Druk Biblii Kralitza w Eibenschütz 1914 Mucha Skola Ivancice.jpg W XVI wieku w Kralitz wydrukowano pierwsz kompletn czesk wersj Biblii . Zosta przetumaczony na jzyk czeski z oryginalnych jzyków hebrajskiego i greckiego oraz opatrzony komentarzem. W tej scenie szlachcic oglda kilka pierwszych stron drukowanego tekstu, podczas gdy kilku uczniów gromadzi si wokó prasy drukarskiej po prawej stronie, a ucze czyta niewidomemu mczynie.
16 Ostatnie dni Comeniusa w Naarden 1918 Mucha Komenius.jpg Po klsce militarnej w XVII wieku Czesi zostali zmuszeni do powrotu na katolicyzm . Pisma pedagoga, teologa i filozofa Johanna Amosa Komeskiego zainspiroway jego rodaków do wiary w powrót do niepodlegoci. Mucha przedstawia swoj mier: Komeski siedzi na krzele nad brzegiem morza w holenderskim miecie Naarden . Na pierwszym planie wida jego aobnych wyznawców.
17 wita Góra Athos , cel pielgrzymów wschodniosowiaskich 1926 Mucha, Alfons - wita Góra Athos - 1926.jpg Obraz ten jest hodem dla Kocioa greckiego, który poczy Sowian z Cesarstwem Bizantyjskim , w szczególnoci poprzez dziaalno misyjn Cyryla i Metodego . Przedstawiona tutaj góra Athos jest najwitszym miejscem Kocioa prawosawnego . Po prawej stronie wida grup rosyjskich pielgrzymów klczcych przed arcykapanami. Porodku pojawiaj si anioy z maymi modelami z czterech klasztorów sowiaskich.
18 Przysiga sowiaskiej modziey 1926 Mucha Omladina.jpg W XIX wieku powstaa patriotyczna organizacja modzieowa Omladina o liberalnej, antyklerykalnej orientacji. Mucha przedstawia czonków ruchu skadajcych patriotyczn przysig pod lip zajmowan przez bogini . Dzieci Muchy byy wzorem dla dwóch postaci na pierwszym planie: po prawej syn Jií , po lewej córka Jaroslava. Motyw dziewczyny grajcej na harfie jest podobny do tego na plakacie wystawy z 1928 roku.
19 Zniesienie paszczyzny w Rosji 1914 Mucha Zruseni nevolnictvi.jpg W Rosji byo poddastwo przez Aleksandra II. W 1861 roku zniesiono dopiero bardzo póno. Czsto nie towarzyszya temu wolno chopów , ale zwikszona zaleno ekonomiczna, ale bez korzystania z dawnej ochrony prawnej. Obraz przedstawia niespokojnych rosyjskich chopów, na oczach których urzdnik odczytuje edykt. Przez Cerkiew Wasyla Bogosawionego i za nim Kreml s ledwo widoczne przez gst mg.
20 Apoteoza . Sowiastwo dla ludzkoci 1926 Apoteoza historii Sowian - Alfons Mucha.jpg Kocowy obraz czy seri, ukazujc wizj sowiaskiego triumfu jako wzoru dla caej ludzkoci. Niebieski w prawym dolnym rogu przedstawia mityczne wczesne dni. Czerwony kolor w lewym górnym rogu oznacza wojny husyckie . Porodku zanurzeni w óci s ci, którzy d do wolnoci, pokoju i jednoci. Modzie trzymajca gazie lipy oddaje hod sowiaskim bohaterom. Gówny bohater, mczyzna z rozpostartymi ramionami, reprezentuje zarówno cierpienie Sowian na przestrzeni wieków, jak i nadzieje zwizane z now republik. Chrystus na czele bogosawi ca scen.

zamiar

Malowidami Mucha chcia wyrazi mio do swojego ludu, poczon z wizj czowieczestwa. Artysta mówi o intencjach lecych u podstaw mojej pracy: Celem mojej pracy byo [...] budowanie, budowanie mostów, bo wszyscy musimy karmi nadziej, e caa ludzko zbliy si do siebie, a tym bardziej atwo, gdy si spotykaj, poznaj si. . Istniej eposy narodowe, które dotycz prawie kadego ludu, gatunek podkrela narracj i elementy epizodyczne kultury , ale mimo caej swojej rónorodnoci, wszystkie eposy maj bardzo specyficzny, wspólny model wewntrzny [...]: zaufanie do intelektualnego i ludzki postp ludzkoci . Cykl jest bliski podejciu pansowiaskiemu , które chciao osign kulturow, historyczn i idealn wi w sowiaskim wiecie, ale w rzeczywistoci pozostao utopi .

Przyjcie

Mucha ceni sam sowiaski epos znacznie bardziej ni swoje poprzednie, zdobnicze dziea. Cho epopeja sowiaska bya celebrowana i chwalona za granic (zwaszcza w USA ), bya wymiewana i odrzucana w ówczesnej Czechosowacji . Epopeja sowiaska bya lub wydawaa si nieaktualna i nieodpowiednia w tamtym czasie. Mona to wytumaczy spoeczn wiadomoci czasu produkcji, poniewa Mucha nalea zarówno do XIX, jak i XX wieku: W drugiej poowie swojego ycia nie jest tak atwo zaklasyfikowa go do ustalonej epoki sztuki . Obrazy wojskowe s celowo utrzymywane cakowicie bez przemocy i to wanie ta bezkrwawa reprezentacja moe by wykorzystana jako powód, dla którego krgi nacjonalistyczne nigdy nie mogy by naprawd podekscytowane t narodow epopej . Praska awangarda zorientowana midzynarodowo [...] to odrzucia". Przez dugi czas ten cykl obrazów by ignorowany w badaniach na caym wiecie, poniewa "ostatecznie sta si poza histori sztuki ".

Wystawy

Od 1928 roku obrazy byy gównie eksponowane w Paacu Targowym w Pradze . Zostay zarchiwizowane w latach trzydziestych XX wieku i przez dugi czas byy niedostpne dla publicznoci. Od 1963 roku obrazy mona byo ponownie prezentowa na zamku Moravský Krumlov . Od 2012 do 2014 roku obrazy byy ponownie wystawiane w Pradze w Messepalast. Negocjacje i dyskusje na temat lokalizacji znajduj odzwierciedlenie w czeskich komunikatach prasowych. W 2016 roku cykl malarski odby si w Praskiej Galerii Narodowej . W 2018 roku czci eposu zostay wystawione w Brnie wraz z niektórymi kreacjami plakatowymi Muchy . Zdjcia mona obecnie oglda w Morawskim Zamku Kromlovskim w Morawskim Krumlowie.

literatura

 • Karel Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Kunsthalle Krems, Krems 1994, ISBN 3-901261-01-X .

linki internetowe

Commons : The Slav Epic  - zbiór zdj, filmów i plików audio

Indywidualne dowody

 1. L. Bydzovska, K. Srp: Orbis pictus Alfons Mucha. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 22.
 2. L. Bydzovska, K. Srp: Orbis pictus Alfons Mucha. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 22.
 3. muchafoundation.org
 4. L. Bydzovska, K. Srp: Orbis pictus Alfons Mucha. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 24 i nast.
 5. L. Bydzovska, K. Srp: Orbis pictus Alfons Mucha. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 2224.
 6. muchafoundation.org
 7. Alfons Mucha: Wprowadzenie. 1928. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 63.
 8. a b c M. Kachlikova: Special - epos sowiaski: wizja sowiaskiej i czeskiej historii Alfonsa Muchy. Radio Praha 2012. Dostp 8 wrzenia 2012.
 9. L. Bydzovska, K. Srp: Orbis pictus Alfons Mucha. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 25 i nast.
 10. L. Bydzovska, K. Srp: Orbis pictus Alfons Mucha. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 34.
 11. L. Bydzovska, K. Srp: Orbis pictus Alfons Mucha. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 26.
 12. L. Bydzovska, K. Srp: Orbis pictus Alfons Mucha. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 27.
 13. Alfons Mucha Slovanská epopej. Przewodnik muzealny po wystawowej galerii paacowej
 14. john-price.me.uk
 15. john-price.me.uk
 16. john-price.me.uk
 17. john-price.me.uk
 18. john-price.me.uk
 19. john-price.me.uk
 20. john-price.me.uk
 21. john-price.me.uk
 22. john-price.me.uk
 23. john-price.me.uk
 24. john-price.me.uk
 25. john-price.me.uk
 26. john-price.me.uk
 27. john-price.me.uk
 28. john-price.me.uk
 29. muchafoundation.org
 30. john-price.me.uk
 31. G. Mucha, J. Mucha: O projekcie. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 7.
 32. A. Mucha: Wprowadzenie. 1928. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 63.
 33. L. Bydzovska, K. Srp: Orbis pictus Alfons Mucha. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 37.
 34. E. Vyslonzil: "Sowiaska epopeja" Alfonsa Muchy na tle panslawizmu w stylu czeskim. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1944, s. 155.
 35. L. Bydzovska, K. Srp: Orbis pictus Alfons Mucha. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 22.
 36. L. Bydzovska, K. Srp: Orbis pictus Alfons Mucha. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 22.
 37. W. Denk: Mity, wyobraenia historyczne i przesania humanistyczne. Epopeja sowiaska - epopeja narodowa - z dzisiejszej perspektywy. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 13.
 38. W. Denk: Mity, wyobraenia historyczne i przesania humanistyczne. Epopeja sowiaska - epopeja narodowa - z dzisiejszej perspektywy. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 11.
 39. M. Petricek: Mucha midzy czasami. W: K. Srp (red.): Alfons Mucha. Sowiaska epopeja. Krems-Stein 1994, s. 19.
 40. Marco Zimmermann: Bitwa o Sowian Epos: Moravský Krumlov odnowi zamek | Radio Prague In: radio.cz , 6 sierpnia 2012, dostp 30 sierpnia 2018.
 41. Ilo mucha.brno.cz ( Memento od tej oryginalnej datowany 23 sierpnia 2018 w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / mucha.brno.cz
 42. Przeniesienie "Sowiaskiej epopei" z Pragi. Pobrano 30 wrzenia 2020 r .

Opiniones de nuestros usuarios

Anna Wasilewski

Ten wpis na Sowiaska epopeja pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Richard Witek

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Julita Chmielewski

Świetny post o Sowiaska epopeja.

Martin Wilczyński

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.