rytuaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o rytua. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o rytua zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących rytua i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat rytua. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o rytua! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o rytua, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Rytua (od aciskiego ritualis zwizanych z obrzdem , rytua) jest gównie formalny i czsto uroczysty i witeczny ustawa o wysokiej zawartoci symbolicznej , która przebiega zgodnie z okrelonymi reguami . Czsto towarzysz mu specyficzne formuy sowne i ustalone gesty i mog mie charakter religijny lub wiecki (np. naboestwo, powitanie, lub, pogrzeb, ceremonia przyjcia itp.). Ustalona ceremonia (kolejno) rytuaów lub aktów rytualnych nazywana jest obrzdem . Niektóre rytuay s uwaane za dobra kulturowe .

Funkcje, elementy i formy rytuau

Rytuay to zjawisko od interakcji z otoczenia i mog by opisane zgodnie z przepisami komunikacji procesów (por Walter BÜRKERT w definicji rytuau jako komunikacyjnej ustawy). Odbywaj si one gównie w obszarze interakcji midzyludzkich, gdzie zachowania rytualne s okrelane przez spoeczne zwyczaje, konwencje i zasady i mog by praktykowane w wielu rónych kontekstach spoecznych (spotkania, ycie rodzinne , wadcy , wydarzenia, festiwale i uroczystoci, kulty i ceremonie religijne itp.). Jednoczenie rytuay lub zrytualizowane sposoby dziaania mona znale take na poziomie zachowa indywidualnych (rytuay osobiste, rytuay autystyczne , akty kompulsywne ).

Rytua jest zwykle zwizany lub uwarunkowany kulturowo . Wykorzystuje ustrukturyzowane rodki, aby znaczenie dziaania byo widoczne lub zrozumiae lub symbolicznie przedstawia lub odnosi si do znaczcych kontekstów, które wykraczaj poza ich przyziemne, codzienne znaczenie. Wedug Carel van Schaik i Kai Michel, materialne akty rytualne s w wikszoci zmodyfikowanymi codziennymi czynnociami, które obracaj si wokó zbiorów i odywiania, wymiany lub celebracji. Poniewa s one wykonywane razem , wiele rytuaów ma równie charakter jednoczcy i integrujcy oraz promuje spójno grupy i intersubiektywne zrozumienie.

Wykorzystujc gotowe sposoby dziaania i znane symbole , rytuay przekazuj wsparcie i orientacj . Rytua upraszcza radzenie sobie ze zoonymi codziennymi sytuacjami poprzez powtarzanie wysoce naadowanych, kryzysowych wydarze w rutynowe procesy. Rytuay uatwiaj radzenie sobie ze wiatem, podejmowanie decyzji i komunikowanie si. W tym kontekcie filozof Christoph Türcke opisuje rytuay jako powtarzajce si struktury i mówi o zakrzepej , sedymentowanej repetycji, która umoliwia ludziom uwane rozumienie wiata. Nie wyklucza to, e rytuay mog by interpretowane niejednoznacznie lub niepoprawnie.

Ponadto rytuay umoliwiaj symboliczne zbadanie podstawowych kwestii ludzkiej egzystencji , takich jak potrzeba relacji midzyludzkich , denie do bezpieczestwa i porzdku, znajomo wasnej miertelnoci czy wiara w transcendentn rzeczywisto (np. poprzez rytuay przyjani, pastwo obrzdy, obrzdy pogrzebowe , dobra grobowe ). Takie rytuay s zatem wyrazem ludzkiej kondycji , ludzkiej wiary w siebie , symboliczn konstytucj ludzkiego dziaania i, w opinii niektórych mylicieli antropologicznych (np. Helmuth Plessner ), rodzajem dyspozycji (w duym uproszczeniu) ludzi wobec religijnoci . W rytualnym kulcie bóstwa (zwaszcza w regularnie powtarzanym akcie skadania ofiary ) rytuay odwouj si do ludzkiej potrzeby przywrócenia egzystencjalnego wiata i porzdku ycia, który jest postrzegany jako zagroony.

Oprócz funkcji symbolicznej, rytuay peni równie funkcje instrumentalno-pragmatyczne, tj. charakter celowy (np. rytuay rzdów, prawa, pacyfikacji). W spoeczestwach przednowoczesnych peniy wiele funkcji, które dzi peni wyspecjalizowane instytucje czy organizacje. Legitymizacji poprzez procesy spoeczne zastpiona w wielu dziedzinach rytua. Wiele wspóczesnych zawodów korzysta z takich form komunikacji i procedur, z których niektóre s silnie zrytualizowane.

Wedug Karla Büchera rytuay su take tworzeniu rytmu w procesach czasowych i spoecznych. Wic tam jest

Czsto rytuay s powizane z miejscami i przestrzeniami. Spektrum siga od miejsc witych i publicznych po aranacje miejsc siedzcych. Oprócz okrelonych insygniów , ubioru i jzyka, w odprawianiu rytuau rol odgrywaj równie pewne rodzaje ruchu, sygnay niewerbalne, gesty itp. Podczas gdy niektóre rytuay s niezwykle sformalizowane i ich kolejno jest okrelona, inne charakteryzuj si wiksz otwartoci formy.

Rytuay, które mog by zrozumiane lub praktykowane tylko przez wtajemniczonych, mog równie suy wykluczeniu lub kontrolowaniu ignorantów. Takie elitarne lub tajemnicze rytuay maj szczególnie silny wpyw na magiczne rytuay i kulty lub tajemne doktryny . W szamaskie rytuay praktykowane w wielu kulturach , które s przeznaczone do powoywania lub wyczarowa duchy zwierzt, rolin lub zmary, s zwykle znane tylko do wybranych szamanów i uzdrowicieli . Ofiara ludzka i mord rytualny s formami rytualnego zabijania czowieka.

Czasami skutki rytuaów zamieniaj si w skutki negatywne, s postrzegane jako zuyte, przestarzae, pozbawione znaczenia lub kontrproduktywne, a nastpnie poddawane krytycznej ocenie. Jeli rytuay s wygaszane lub anulowane przez przeciwstawne akty rytualne, mówi si o odwróceniu (odwróceniu) rytuau.

Frits Staal , który bada i dokumentowa rytuay wedyjskie sprzed 3000 lat , na podstawie swoich bada zaprzecza kulturowemu lub spoecznemu znaczeniu rytuaów: Nie s to akty symboliczne, które odnosz si do czegokolwiek innego ni oni sami: Jedynymi wartociami kulturowymi przekazywanymi przez rytuay s rytuay . Mówi si, e wykonawcy rytuau s cakowicie samowystarczalni i zaabsorbowani sob , cakowicie zanurzeni we waciwym wykonywaniu zoonych zada. Koncentruj si jedynie na skomplikowanych zasadach i poprawnoci swoich dziaa (tzw. ortopraksja ), na recytowaniu niezrozumiaych ju tekstów czy piewaniu. Wszystko to przypomina taniec blunierczy. Nawet filozofowie indyjscy, którzy nie potrafili rozpozna adnych skutków rytuaów wedyjskich, postulowali, e pokazuj one jedynie niewidzialne owoce o pomiertnych skutkach.

Jednak wykonywanie rytuaów tworzy przynajmniej wi midzy wykonawcami lub poczucie przynalenoci, nawet jeli poszczególni wykonawcy nie znaj (ju) znaczenia. Jednak Staal widzi tylko uyteczne efekty uboczne w tych efektach rytuau . To wanie z konserwatyzmem i sztywnoci, z jak przekazywane s niezrozumiae rytuay i z którymi s przestrzegane, przemawiaj przeciwko ich pragmatycznej uytecznoci.

Rytuay religijne

Rytuay s czsto zakotwiczone w obszarze religii ( patrz szerzej: Obrzdy religijne i podstawowe pojcia socjologii religii ). Wedug szwedzkiego badacza religii Geo Widengren , rytua religijny jest cile zwizany z mitem . Takie rytuay sprzyjaj spójnoci grup religijnych. Analiza danych dotyczcych 83 amerykaskich wspólnot wyznaniowych z XIX wieku wykazaa, e wspólnoty religijne s tym trwalsze, im bardziej s zdeterminowane rytuaami i sztywnymi zasadami postpowania. Obrzd jest centrum, sercem religii . Takiego zwizku nie mona rzekomo ustali dla spoecznoci wieckich.

Rytuay religijne odgrywaj znaczc rol , szczególnie w tradycyjnych spoeczestwach : maj na celu uwiadamianie ludziom raz po raz, e odstpstwa od tradycyjnego stylu ycia nie zapewniaj adnego bezpieczestwa przetrwania i dlatego nie powinny by tolerowane.

Rytuay lecznicze

Rytuay uzdrawiania to obszar alternatywnych metod leczenia, które w wielu kulturach obejmuj kulty obsesji na punkcie uzdrowienia pacjenta, który wedug powszechnego przekonania ma by dotknity duchem chorobotwórczym. Procedury procesu wzmacniania w homeopatii , które zakadaj selektywne zwikszanie podanych efektów, ale s sprzeczne z wiedz naukow i podstawow zasad medycyny opartej na dowodach , przebiegaj w cile okrelonej kolejnoci i nazywane s rytuaem. W zwizku z tym zarówno produkcja, jak i dzienne spoycie globulek stanowi alternatywn metod medyczn, której integraln czci s rytuay. Rytuay uzdrawiania s ogólnie istotnym czynnikiem w naturopatii.

Interakcja lekarz-pacjent z jej okrelonymi wzajemnymi oczekiwaniami, rolami, procesami, tem i symbolami ma charakter caociowy rytualny, którego wpyw odnotowuje si w badaniach placebo.

Nauki spoeczne oraz badania i praktyka psychologiczna

Wiele nauk spoecznych , w tym etnologia , socjologia , psychologia , pedagogika , religioznawstwo i politologia , zajmuje si rytuaami . Badania historyczne powicone s terminowi komunikowania symbolicznego systematycznych bada historycznych nad rytuaami. Etnologicznie obserwowalne rytuay s czsto wstpem do bada nad kulturami plemiennymi .

Socjologicznie rytuay mona zaobserwowa we wszystkich spoeczestwach . Na przykad rytuay wadzy , ulegoci czy walki umoliwiaj wyklarowanie lub utrwalenie hierarchii spoecznych, a jednoczenie uniknicie stratnych konfliktów fizycznych w obrbie grupy (por. rytuay w królestwie zwierzt ). Rytuay przejcia su do regulowania dostpu do wyszych rang lub poziomów prestiu w hierarchii spoecznej. Rytuay podlegaj cigym zmianom . Odnawiaj si i w zmienionej formie wkraczaj w zmienion rzeczywisto spoeczn. Na przykad wspóczesne rytuay spoeczne mona rozpozna w kontekstach spoecznych, takich jak sport , kult jednostki , kultura modzieowa i reklama .

W proporcji pci istotn rol odgrywaj rytuay. Rytuay przejcia zapewniaj wejcie dziewczt i chopców w wiat kobiet i mczyzn oraz czsto podkrelaj rónice midzy pciami. Z wyjtkiem spoeczestw matrylinearnych, rytuaów dla dziewczt jest znacznie mniej ni dla chopców. Rytuay i rytualizacje s omawiane w badaniach nad pci zgodnie z ich orientacj na dziaanie w koncepcji robienia pci . Podobnie jak inne ruchy spoeczne i wyzwolecze, ruchy kobiece XIX i XX wieku wypracoway wasne rytuay wzmacniajce tosamo, na przykad akcje i festiwale kobiet.

Rytuay to dziaania komunikacyjne w grupie, w których zaangaowane osoby s zwykle nadawc i odbiorc tekstów mówionych ( autokomunikacja ).

Rytuay jako akty kompulsywne

Z medycznego punktu widzenia istotne s indywidualne rytuay kompulsywne ( akty kompulsywne ), które s praktykowane przez osoby dotknite chorob wbrew ich woli w zwizku z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi . Su do rozadowania strachu i napicia (przynajmniej na krótki czas), które s wywoywane przez grone obsesyjne myli i kompulsywne impulsy. Kompulsywne dziaania mona rozszerzy w rodzaj kompulsywnego rytuau, w którym róne dziaania musz by wykonywane jeden po drugim w dokadnie ten sam sposób. Jeli osoba zainteresowana uwaa, e popenia bd, rytua musi by zwykle powtarzany od pocztku.

Rytuay w psychoterapii

Rytuay odgrywaj równie wan rol w psychoterapii . Maj ogromne znaczenie w relacjach spoecznych, partnerskich i rodzinnych oraz promuj i stabilizuj wizi, podobiestwa, harmoni, komunikacj i intymno. Z ich pomoc mona przywróci zamówienia tam, gdzie nie istniej ju jako struktura. Struktura i znaczca moc rytuaów na rzecz spójnoci spoecznej grup powinna by równie ujarzmiona w przestrzeni terapeutycznej. Sedno caego problemu jest wypracowane w sposób symboliczny. Rytuay i dziaania symboliczne (np. gest pojednania) wspieraj powodzenie terapii np. w terapii rodzinnej i mog wywiera wpyw wzmacniajcy wi w zwizku maeskim .

Rytuay w edukacji przedszkolnej

W zoonym systemie rónych interakcji spoecznych w obku lub przedszkolu rytuay peni funkcj przekazywania bezpieczestwa i bezpieczestwa maemu dziecku. Daje dziecku poczucie aktywnego ksztatowania i kontrolowania czci codziennego ycia edukacyjnego. Rytuay porzdkuj codzienn rutyn w normalnym codziennym yciu.

Przykadami mog by
 • Powiedzenie lub gracja przy stole przed posikiem: jeli czynno (pocztek posiku) jest poczona z rytuaem, uatwia to dzieciom czekanie, a wszystkie dzieci usid przy stole i bdzie mona zacz mówi przy stole
 • róne przewiczone rytuay podczas dziecicego przyjcia urodzinowego wspieraj ch uczestnictwa
 • Szczotkowanie zbów, mycie rk i inne zrytualizowane czynnoci zachcaj do nie zapominania o rodkach higieny
 • Elementy programu edukacyjnego takie jak gone czytanie, gry palcowe czy piewanie m.in. B. w krgu krzese lub przy innych staych okazjach moe by równie zrytualizowany i promowa poczucie bezpieczestwa

Im mniejsze s dzieci, tym waniejsze s zewntrzne ramy projektowania programów, poniewa dzieci w wieku przedszkolnym nie s jeszcze w stanie poj i zinternalizowa znaczenia regu.

Rytuay w pedagogice szkolnej

W przeszoci rytuay byy powszechne w codziennym yciu szkoy (np. wstawanie, gdy nauczyciel wchodzi do klasy; modlitwa poranna). Coraz czciej nowsza pedagogika szkolna , zwaszcza w szkoach podstawowych , wiadomie pracuje z rytuaami, aby uporzdkowa lekcje i oywi je. Jednak rytuay tworz równie przewidywalne oczekiwania behawioralne wobec nauczycieli i uczniów, su demonstrowaniu siy instytucji, ale take ukierunkowywaniu potencjau napdowego nauczyciela oraz formowaniu i tumieniu zainteresowa, fantazji i potrzeb motorycznych uczniów.

Rytuay w polityce

Równie w polityce rytuay zawsze odgryway wan rol. W ostatnich latach szczególn uwag przycigny inscenizowane rytuay ideologicznych dyktatur XX wieku: moskiewskie parady 1 maja , rzymski salut woskich faszystów , powicenie flagi przez nazistów 9 listopada i wiele innych . za. Amerykaski politolog Murray Edelman (19192001) w swojej klasycznej pracy na temat bada nad komunikacj polityczn, Politics as a Ritual, podkrela punkt widzenia, e wspóczesne demokracje wykorzystuj równie rytuay do celów propagandowych . Zajmuje si w szczególnoci mityzujcym uywaniem rytuaów, tj. H. zastpienie faktycznie koniecznych lub wymaganych dziaa politycznych przez zrytualizowane (pozorne) rodki i debaty, które tylko sprawiaj wraenie, e co si dzieje, chocia podstawowe problemy pozostaj nierozwizane w rzeczywistoci. W ten sposób wyborców mona pozyska lub przekona poprzez rytuay czysto symboliczne (w sensie skutecznych wystpie publicznych, zapowiedzi i pozornych aktów), nawet jeli rzeczywista polityka nie suy ich interesom z czysto obiektywnego punktu widzenia, a przynajmniej nie w zakadanym zakresie. Temu rozwojowi sprzyja silna zaleno dziaa politycznych w systemach demokratycznych od wpywu spoecznego. Rytua w definicji Edelmana staje si wic rodzajem celu samego w sobie polityki.

Rytuay i rodki masowego przekazu

Gregor Goethals uwaa, e telewizja jest rodzajem rytualizacji. Wedug Jeana Baudrillarda telewizja przyja rol inscenizacji rzeczywistoci i ustanowienia reimu symulacji. W szczególnoci wiadomoci nie s ju prawdziwym odzwierciedleniem wydarze, ale raczej przedstawieniami zebranymi i wystawionymi zgodnie z efektownymi i dramaturgicznymi punktami widzenia publicznoci.

Niektórzy dziennikarze i badacze mediów widz nie tylko rytualizacj w telewizji, ale take wpyw telewizji i innych rodków masowego przekazu na ycie codzienne: Kiedy o 20:00 rozbrzmiewa gong, nie zaczyna si program, ale rytua, poniewa codzienne wiadomoci jest instytucj, silniej skonkretyzowan ni niedziela wolna od pracy.Tak uregulowane powtórzenia synchronizuj ycie ludzi (np. kolacja po codziennych wiadomociach).

Zobacz te

literatura

 • Klaus Dirschauer : Rytuay - oazy ycia. Ze sownikiem obrzdów witecznych i codziennych, Donat Verlag, Bremen 2014, ISBN 978-3-943425-25-3 .
 • Gerd Althoff , Jutta Götzmann , Matthias Puhle , Barbara Stollberg-Rilinger (red.): Spektakl wadzy. Rytuay w staroytnej Europie 8001800. Katalog wystawy od 21 wrzenia 2008 do 5 stycznia 2009 w Kulturhistorisches Museum Magdeburg. Primusverlag, Darmstadt 2008, ISBN 978-3-89678-634-0 ( przegld ).
 • Claus Ambos, Stephan Hotz, Gerald Schwedler, Stefan Weinfurter (red.): wiat rytuaów. Od czasów staroytnych do dzi. Wydanie drugie bez zmian. Towarzystwo Ksiki Naukowej, Darmstadt 2006, ISBN 3-534-18701-6 .
 • Andréa Belliger, David J. Krieger (red.): Teorie rytuau. Podrcznik wprowadzajcy . Westdeutscher Verlag, Opladen 1998, ISBN 3-531-13238-5 .
 • Falk Bretschneider, Peer Pasternack (red.): Rytuay akademickie. Praktyka symboliczna na uniwersytetach. (= University East. Wkady w Lipsku na uniwersytet i nauk . 8,3 / 4). Lipsk 1999, ISBN 3-9806319-3-1 .
 • John Marshall Carter, Arnd Krüger (red.): Rytua i zapis: rekordy sportowe i kwantyfikacja w spoeczestwach przednowoczesnych. (= Wkad do badania historii wiata. Tom 17). Greenwood, Westport, Connecticut 1990, ISBN 0-313-25699-3 .
 • Burckhard Dücker: Rytuay. Formularze - funkcje - historia. Wprowadzenie do nauki o rytuaach . Metzler, Stuttgart i wsp. 2006, ISBN 3-476-02055-X .
 • Mary Douglas : rytua, tabu i symbolika ciaa. Antropologia spoeczna w spoeczestwie przemysowym i kulturze plemiennej . S. Fischer, Frankfurt nad Menem 1974, ISBN 3-10-815601-2 .
 • Marian Füssel : Kultura naukowa jako praktyka symboliczna. Ranga, rytua i konflikt na Uniwersytecie Nowoytnoci . Darmstadt 2006.
 • Arnold van Gennep : Les rites de passage. Nourry, Pary 1909. (niemiecki: obrzdy przejcia . Z francuskiego Klaus Schomburg. Z posowiem Sylvia Schomburg-Scherff. Campus, Frankfurt am Main 1986, ISBN 3-593-36248-1 ).
 • Gregor Goethals: Rytua i reprezentacja wadzy w sztuce i kulturze masowej. W: Andréa Belliger, David Krieger (red.): Teorie rytuau. Podrcznik wprowadzajcy. Opladen / Wiesbaden 1998.
 • Judith Hangartner, Ueli Hostettler, Anja Sieber Egger, Angelica Wehrli (red.): ycie codzienne i rytua: zmiany statusu i rytualizacje na polu spoecznym i politycznym. Seismo Verlag Nauki spoeczne i zagadnienia spoeczne, Zurych 2012, ISBN 978-3-03777-117-4 .
 • Daniel B. Lee: Rytua a spoeczne znaczenie i bezsensu religii. W: wiat spoeczny. 56, H. 1, 2005, ISSN  0038-6073 , s. 5-16.
 • Lukas Radbruch : Rytuay i badania mózgu . W: Leidfaden . Tom 2, 2013, s. 10-13.
 • Roy A. Rappaport : Rytua i religia w tworzeniu ludzkoci . Cambridge University Press, Cambridge i wsp. 1999, ISBN 0-521-22873-5 .
 • Barbara Stollberg-Rilinger : Rytuay. Kampus, Frankfurt nad Menem 2013, ISBN 978-3-593-39956-0 . ( Recenzja w: sehepunkte, 14 (2014), nr 4 )
 • Victor Turner : Rytua. Struktura i antystruktura. (= Biblioteka kampusowa ). Nowa edycja. Campus Verlag, Frankfurt nad Menem 2005, ISBN 3-593-37762-4 .
 • Iwar Werlen: rytua i jzyk. O relacji midzy mówieniem a dziaaniem w rytuaach . Tybinga 1984.
 • Rytuay naukowe. (= Przeciwsowa - broszury do sporu o wiedz. Broszura 24). Akademia Nauk i Humanistyki Berlin-Brandenburgia, 2010.

linki internetowe

Wikisownik: rytua  - wyjanienia znacze, pochodzenie sów, synonimy, tumaczenia

Indywidualne dowody

 1. W. Burkert: Homo necans. 1972, s. 31-39.
 2. Dziennik ludzkoci. Reinbek 2016, s. 233 f.
 3. Tak pisze o tym felietonistka Christine Tauber w FAZ 30 stycznia 2008 (na s. 36 w recenzji ksiki Ingeborg Walter i Roberto Zapperi ).
 4. Tak Christoph Türcke 2 wrzenia 2012 na Deutschlandfunk w programie Zwischenentöne o 13:55.
 5. H. Plessner: Etapy organiczne i ludzkie. 1928.
 6. K. Ksiki: Praca i rytm. 1904.
 7. Frits Staal: Bezsens rytuau. Numen 26 (1979) 1, s. 2-22, tutaj: s. 3 f.; 8.
 8. Staal 1979, s. 7.
 9. Staal 1979, s. 11.
 10. Fenomenologia religii. de Gruyter, Berlin 1969, s. 209.
 11. Klaus Dirschauer: Rytuay - Oazy w yciu. Ze sownikiem obrzdów witecznych i codziennych. Donat Verlag, Brema 2014, s. 9.
 12. Mózg i umys. Nr 1-2, 2005. (gehirnundgeist.de)
 13. Andreas Kött: Teoria systemów i religia: z typologi religii wedug Niklasa Luhmanna. Königshausen i Neumann, Würzburg 2003, ISBN 3-8260-2575-X , s. 323.
 14. Produkcja leków homeopatycznych podlega najsurowszym przepisom rytualnym. Colin Goldner : Homeopatia - leczenie wedug zasady podobiestwa. W: sueddeutsche.de . 8 czerwca 2010, dostp 27 grudnia 2014 .
 15. Cäcilia Rentmeister : wita kobiet jako rytua inicjacyjny i 7 przej midzy yciem a mierci. (Cillie-rentmeister.de obejrzano 29 sierpnia 2010)
 16. Anke Birnbaum: Rytuay ich znaczenie dla zwizku maeskiego. W: Internetowy podrcznik rodziny. (Familienhandbuch.de) (dostp 15 maja 2020 r.)
 17. Hilbert Meyer: metody nauczania. II: Objto wicze . Cornelsen Verlag, 1990, s. 191.
 18. Tytu oryginalny: Symboliczne zastosowania polityki. Uniwersytet Illinois , 1964; Niemiecki: Polityka jako rytua: Symboliczna funkcja instytucji pastwowych i dziaa politycznych. Campus-Verlag, Frankfurt nad Menem 1976, ISBN 3-593-32512-8 . (Nowe wydanie 2005: ISBN 3-593-37751-9 )
 19. ^ Gregor Goethals: Rytua i reprezentacja wadzy w sztuce i kulturze masowej. W: Andréa Belliger, David Krieger (red.): Teorie rytuau. Podrcznik wprowadzajcy. Opladen / Wiesbaden 1998, przedmowa
 20. Jean Baudrillard: Agonia rzeczywistoci. Merve, Berlin 1978.
 21. ^ Hermann Meyn: rodki masowego przekazu w Niemczech. UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz 2001, s. 175.
 22. ^ Thomas Günter: Media - Rytua - Religia. 1998, s. 182.

Opiniones de nuestros usuarios

Chris Jarosz

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Mariusz Piasecki

Wreszcie artykuł o rytua, który jest łatwy do przeczytania.

Inga Sowiński

Ten wpis o rytua był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Gerard Borowski

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej rytua, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.