Rozumienie objawienia i teologia historii BonawenturyInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Rozumienie objawienia i teologia historii Bonawentury. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Rozumienie objawienia i teologia historii Bonawentury zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Rozumienie objawienia i teologia historii Bonawentury i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Rozumienie objawienia i teologia historii Bonawentury. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Rozumienie objawienia i teologia historii Bonawentury! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Rozumienie objawienia i teologia historii Bonawentury, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Rozumienie objawienia i teologii historycznej Bonawentury jest takie, jak Joseph Ratzinger, póniejszy papie Benedykt XVI. , Rozprawa habilitacyjna zoona na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium w 1955 r. W wersji oryginalnej. Pocztkowo zosta odrzucony z powodu negatywnego nastawienia dogmatyka Michaela Schmausa, który zosta wyznaczony na wspósdzi . Ratzinger w krótkim czasie ukoczy i poprawi trzeci cz studium, wobec której nie byo sprzeciwu, i przedoy j ponownie pod tytuem Teologia historii w . Bonawentury . Ta druga wersja zostaa przyjta przez uczelni jako praca habilitacyjna na pocztku 1957 roku. Ratzinger pomin dwie pierwsze czci oryginalnego dziea, rozumienie objawienia przez Bonawentur i jego koncepcj historii zbawienia - a tym samym przewaajc cz oryginalnego dziea - w drugiej, ostatecznie zaakceptowanej wersji; ukazay si po raz pierwszy w 2009 roku - ponad pidziesit lat póniej.

Temat i to historyczne

Praca zostaa zaproponowana przez Gottlieba Söhngena , który by ju promotorem rozprawy doktorskiej Ratzingera Ludzie i dom Boy w doktrynie kocioa Augustyna . Söhngen, ekspert od pracy Bonawentury , zleci Ratzingerowi zbadanie, jak Bonaventura rozumia objawienie i czy byo z nim co takiego, jak idea historii zbawienia

Który zawsze by kontrowersyjny midzy protestanckiej i katolickiej teologii koncepcji ujawnienia bya na tle kontrowersyjnego badania na Wniebowzicia Maryi do nieba do dogmatu przez papiea Piusa XII. dosta si na dziedzin szczególnego zainteresowania w 1950 roku. Temat historii zbawienia zosta zaktualizowany w ksice Oscara Cullmanna Christ and the Time of 1946.

Obiektywne i metodologiczne podejcie

Dzieo Ratzingera nie naley rozumie jako specjalne badania nad histori literatury, ale raczej jako wkad w histori fundamentalnego pytania teologicznego, które jest wci aktualne . Owietlajc przeszo, naley jednoczenie suy zrozumieniu teraniejszoci. Do pewnego stopnia chodzi o prac nad fundamentaln kwesti teologiczn ze redniowiecznym partnerem do dyskusji, Bonawentur.

Podczas redagowania naley z jednej strony unika powtarzania wypowiedzi dawnych autorów, a tym samym nie dostrzega ich ywej treci i jej relacji z teraniejszoci, z drugiej strony unika aktualnych pyta i ich moliwych rozwiza w ramach z góry przyjtych idei. niepoprawne odczytanie zapisanej w nim przeszoci. Te rzeczy, które redniowieczny autor uwaa za oczywiste, powinny sta si widoczne, a dzi nie s ju brane za pewnik. Wedug Ratzingera fragmenty, które stay si niezrozumiae i nieznane dzisiejszym czytelnikom, okazay si szczególnie owocne.

Podczas formuowania wasnego wstpnego zrozumienia objawienia, które Ratzinger przyj jako badacza, badajc wkad Bonawentury, wane byo, aby zaj si tym wstpnym zrozumieniem tak szeroko, jak to tylko moliwe. W szczególnoci naley uwzgldni równie sugestie teologii protestanckiej . Ratzinger chcia odda sprawiedliwo Bonaventurze as

wiadek teologii katolickiej, która bya jeszcze bardziej wiadoma swojego ewangelicznego dziedzictwa ni wiele póniejszych teologii, które wydaj si bardziej kontrreformacyjne ni katolickie.

Wyniki

Analizy Ratzingera wykazay, e Bonawentura nie mia terminu, który odpowiadaby wspóczesnemu rozumieniu terminu objawienie. Bezporednie tumaczenie objawienia - revelatio - reprezentuje tylko cz tego, co Ratzinger uzna za swoje rozumienie objawienia w Bonawentrze, wraz z innymi czciami, takimi jak manifestatio, doctrina czy fides. W przypadku Bonawentury objawienie nigdy nie jest czym, co jest obiektywnie dane lub dostpne - jak to si wydaje, na przykad, gdy mówimy o Pimie witym jako objawieniu. Bonawentura rozumie raczej objawienie w sensie pojcia aktu, które zawsze obejmuje podmiot, któremu jest ono objawione. W przypadku apostoów, dla wydarzenia historycznego apparitio, owiecenia, inspiratio, do czytania i rozumienia Pisma witego, istnieje wewntrzne objawienie, revelatio, dziki czemu nastpuje objawienie. Zgodnie z tym rozumieniem objawienie zawsze poprzedza swoje materialne wytrcenia - na przykad Pismo wite - i je przewysza; a Sola scriptura sformuowana przez Marcina Lutra jest z ni nie do pogodzenia.

Wedug Ratzingera koncepcja historii zbawienia Bonawentury nie jest koncepcj trwaego zbioru istniejcych nauk, z których wyprowadzane s nowe rzeczy w toku rozwoju dogmatów w sensie sylogizmów, ale cig histori zbawienia, w której Koció zajmuje miejsce podmiotu, któremu si objawia.

Analiza teologii historii Bonawentury przeprowadzona przez Ratzingera wykazaa, e Bonawentura próbowa podj przemylenia Joachima von Fiore - w przeciwiestwie do panujcej wówczas opinii, która zakadaa, e Bonawentura zignorowa Joachima. Punktem wyjcia Ratzingera by fakt, e Bonawentura, jako genera zakonu franciszkaskiego , by zaangaowany w spór o proroctwo Joachima, które dao w. Franciszkowi czoow pozycj w doktrynie trzech królestw. Tezy Joachima doprowadziy do prdów w kolejnoci, która doprowadzia do niepokojów i konfliktów z Papieem. Ratzinger odkry, e Bonawentura, majc poredniczy zamiar zaprowadzenia pokoju w zakonie, podj cz tez kontrowersyjnego Joachima, piszc swoje zestawienie w Hexaemeron, i wczy je do porzdku kocielnego.

Odrzucenie i ostateczna akceptacja jako praca kwalifikacyjna

W dniu 15 wrzenia 1955 r. Ratzinger przedoy prac. Jako gówny mówca Söhngen wkrótce wyrazi swój entuzjazm dla czcionki. Jednak przy okazji konferencji dogmatycznej w Wielkanoc 1956 roku, Michael Schmaus, jako wspósdzia do pracy, poinformowa Ratzingera, e odrzuci scenariusz jako niewystarczajcy wedug standardów naukowych. Po dyskusji wydziaowa komisja habilitacyjna postanowia nie odrzuca ostatecznie nadesanej wersji, ale zwróci j do weryfikacji. Ze wzgldu na jego niezliczone skargi wspósdzia powiedzia, e wymagana korekta potrwa lata.

W swoich wspomnieniach Ratzinger ywo opisuje szok, jaki wywoao odrzucenie rozprawy habilitacyjnej; Widzia nie tylko pokrzyowanie wasnych planów yciowych, ale take zagroenie dla przyszoci swoich rodziców: w 1955 r. Wprowadzi si do mieszkania profesora, które byo wystarczajco przestronne dla rodziny w domu kanonicznym przy Freising Domberg 26. Ufajc, e jego habilitacja zostaa zapewniona i e bdzie móg obj obiecan profesur na Uniwersytecie Filozoficzno-Teologicznym, poleci sabym rodzicom porzuci swój dom w Hufschlag koo Traunstein jesieni tego samego roku , aby doczy do niego w To przenie mieszkanie profesora - którego utrata bya teraz zagroona. Nawet gdy habilitacja zostaa ostatecznie zakoczona sukcesem wiosn nastpnego roku, pocztkowo nie móg by szczliwy pod wraeniem wydarze.

Poprawki i skargi wniesione przez Michaela Schmausa s nadal pod kluczem na Uniwersytecie w Monachium. Wiele lat póniej w swoich wspomnieniach Ratzinger przytoczy kilka powodów, które Schmaus sdzi, e odrzuca scenariusz. Z jednej strony Schmaus spotkaby si z krytyk swoich stanowisk w Medieval Studies wyraon w artykule , z drugiej za z faktem, e Ratzinger napisa artyku pod kierunkiem Söhngena i nie zwróci si do niego, Schmaus , jako mediewista na wydziale. Innym gównym powodem odrzucenia by, zdaniem Ratzingera, gówny rezultat pierwszych odcinków - aktowe rozumienie objawienia u Bonawentury, które odnalaz i stwierdzi w pracy, a które wymaga rozumienia podmiotu jako niezbdnego skadnika objawienie. Schmaus uzna ten wynik za bdn interpretacj pism Bonawentury, a ponadto za niebezpieczny modernizm, który musi skutkowa subiektywizacj pojcia objawienia. Nieadekwatna forma rkopisu, któr wedug Ratzingera wywodzi si od skryby zleconej przez niego, zrobia reszt.

Po wstpnym odrzuceniu tekstu, Ratzinger zrewidowa jego niekwestionowan trzeci cz, która dotyczya historycznej teologii Bonawentury, i rozszerzy j na samodzielne dzieo, które przedoy ponownie w padzierniku tego samego roku 1956. Pomin dwie pierwsze czci, dotyczce koncepcji objawienia Bonawentury i jego koncepcji historii zbawienia. Tym razem praca zostaa przyjta. Po wykadzie habilitacyjnym Ratzingera w lutym 1957 r. Söhngen debatowa zaciekle jako mówca do dziea, a Schmaus jako jego wspóprzewodniczcy. Na kolejnym posiedzeniu wydziau postanowiono zrobi habilitacj dla Ratzingera.

Recepcja i nastpstwa

Wkrótce po opublikowaniu czci pracy przyjtej na habilitacj pod tytuem Teologia historii w. Bonawentury pojawiy si recenzje jego pracy. Dwa z nich wznowiono w 2011 roku, po opublikowaniu caej rozprawy habilitacyjnej Ratzingera.

Z okazji publikacji penej rozprawy habilitacyjnej Ratzingera Papie Benedykt XVI. zorganizowa sympozjum powicone pracy. Tom podsumowujcy wypowiedzi ukaza si w 2011 roku. Uczestnik sympozjum Rudolf Voderholzer w sposób szczególnie dobitny podkreli znaczenie analiz Ratzingera nad koncepcj objawienia dla kocielnego autorytetu nauczycielskiego:

Dziki zademonstrowaniu konstytutywnego zwizku midzy objawieniem a kocioem (obejmujcym iloci tradycja , nauczanie kocioa , regula fidei ), Joseph Ratzinger ostatecznie udaje si ustanowi kocielny autorytet nauczania w pierwotnym wydarzeniu chrzecijaskim, które gbiej ni zwyky teologiczny, jeden-pozytywista potwierdzi znaczenie, które zostao wniesione do Pisma witego z zewntrz w autorytatywny sposób. Jest paradoksem, e studium z takim wynikiem, które ustanowio wadz nauczycielsk Kocioa w przypadku samego objawienia, zostaoby oczywicie prawie uniemoliwione w trosce o waciw wiar.

Jako teolog soborowy Ratzinger odegra kluczow rol w tworzeniu Konstytucji o Boskim Objawieniu Soboru Watykaskiego II Dei Verbum . Wyniki jego analiz koncepcji objawienia Bonawentury przyniosy mu korzyci. Bezporednio przed rozpoczciem soboru wygosi wykad na temat objawienia skierowany do biskupów niemieckojzycznych, w którym skrytykowa proponowany schemat De fontibus revelationis (O ródach objawienia), którego brakuje ju w tytule: Pismo a tradycja nie jest ródem objawienia, a jedynie rodkami ich przekazu. Kardyna Joseph Frings podj przemylenia Ratzingera na soborze, program De fontibus revelationis zosta odrzucony, a cz myli Ratzingera znalaza si w konstytucji rady Dei Verbum .

Wyjcie tekstowe

Wydania czciowe i tumaczenia czciowe:

 • Josef Ratzinger: Teologia historii w. Bonawentury , Schnella i Steinera, Monachium 1959; Nowe wydanie: EOS, St. Ottilien 1992
 • Josef Ratzinger: La teologia della storia di San Bonaventura , Mediolan 1978, 1991 (woski)
 • Josef Ratzinger: La théologie de l'histoire de saint Bonaventure , Pary 1988 (francuski)
 • Josef Ratzinger: Theology of History in St.Bonaventure , Chicago 1971, 1989 (wersja amerykaska)
 • Joseph Ratzinger: Teologia istoriei la sfântul Bonaventura , Iai 2019 (rumuski)

Cay tekst:

Ratzinger nie by w stanie zrealizowa swojego pierwotnego zamiaru opublikowania fragmentów swojej pracy, o których mowa, w formie monografii, poniewa by zbyt zajty gdzie indziej. Dopiero po jego wyborze na papiea dzieo ukazao si w caoci pod redakcj Marianne Schlosser w drugim tomie pism zebranych Ratzingera:

 • Joseph Ratzinger: Rozumienie objawienia i teologii historycznej Bonawentury . W: Joseph (Benedict XVI.) Ratzinger: Understanding of Revelation and theology of history of Bonaventura. Habilitacja i studia Bonawentury ( Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften , Vol. 2), Herder, Freiburg 2009, ISBN 978-3-451-30130-8

W wydaniu caego tekstu z 2009 r. Pierwsza cz, podzielona na dwie czci, odpowiada dwóm pierwszym (dotyczcym koncepcji objawienia Bonawentury i jego koncepcji historii zbawienia), które nie zostay ponownie przedstawione w 1956 r., W 1955 r. wersja; drug cz dotyczc teologii historii Bonawentury, poprawion, a nastpnie ponownie przedoon trzeci cz w wersji wydania drukowanego z 1959 r. Poczenie poprzednio niepublikowanej, nieprzereagowanej i poprawionej i rozszerzonej czci pierwszej publikacji skutkuje powtórzeniami w tekst.

Wraz z caym tekstem rozprawy habilitacyjnej w drugim tomie zebranych przez Ratzingera pism przedrukowano niektóre z wczeniejszych esejów autora na temat Bonawentury. Niektóre z nich wyrosy z materiau czci, które nie zostay ponownie przesane na uniwersytet; Tak wic w 1958 r. Ratzinger opublikowa niektóre wyniki pracy z 1955 r. W eseju Objawienie - Pismo - Tradycja. Tekst w. Bonawentury i jego znaczenie dla wspóczesnej teologii wraz z interpretacj aktualnych problemów teologii.

literatura

 • Michael Karger: Dramat w czterech aktach. Habilitacja Josepha Ratzingera na temat franciszkaskiego teologa Bonawentury bya wstpem do jego udziau w decydujcych etapach historii teologii. W: Codzienna poczta z 30 lipca 2009 r.
 • Michael Karger: Objawienie, Pismo i Tradycja. Tom 2 wydania zebranych pism Papiea Benedykta XVI. dokumentuje rozpraw habilitacyjn Josepha Ratzingera. W: Codzienna poczta z 8 wrzenia 2009 r.
 • Claudia Kock: Bonawentura i teologia Benedykta. Z okazji wydania drugiego tomu Pisma zebrane Josepha Ratzingera w Bagnoregio odbyo si kolokwium naukowe . W: Die Tagespost z 19 wrzenia 2009 Artyku w sieci , dokument PDF
 • Joseph Ratzinger: Objawienie - Pismo - Tradycja. Tekst w. Bonawentury i jego znaczenie dla wspóczesnej teologii . W: Trier Theologische Zeitschrift , t. 67, nr 1, s. 1327
 • Joseph Ratzinger: Z mojego ycia. Wspomnienia (19271977) , DVA, Stuttgart 1998, ISBN 3-421-05123-2
 • Joseph Ratzinger / Benedict XVI: Przedmowa . W: Joseph (Benedict XVI.) Ratzinger: Understanding of Revelation and theology of history of Bonaventura. Habilitacja i studia Bonawentury ( Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften , Vol. 2), Herder, Freiburg 2009, ISBN 978-3-451-30130-8 , s. 528
 • Marianne Schlosser: O badaniach Bonawentury Josepha Ratzingera . W: Joseph (Benedict XVI.) Ratzinger: Understanding of Revelation and theology of history of Bonaventura. Habilitacja i studia Bonawentury ( Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften , Vol. 2), Herder, Freiburg 2009, ISBN 978-3-451-30130-8 , s. 2938
 • Hansjürgen Verweyen : nieznany Ratzinger. Rozprawa habilitacyjna z 1955 roku jako klucz do jego teologii , Pustet, Regensburg 2010, ISBN 978-3-7917-2286-3
 • Rudolf Voderholzer: Objawienie i Koció. Podstawowa idea projektu habilitacyjnego Ratzingera (1955/2009) i jej zakres teologiczny . W: Marianne Schlosser i Franz-Xaver Heibl: The Presence of Revelation on Joseph Ratzinger's Bonaventure Studies , Pustet, Regensburg 2011, ISBN 978-3-7917-2292-4

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Benedykt XVI: Przedmowa . W: Joseph (Benedict XVI.) Ratzinger: Understanding of Revelation and theology of history of Bonaventura. Habilitacja i studia Bonawentury ( Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften , Vol. 2), Herder, Freiburg 2009, ISBN 978-3-451-30130-8 , s.7
 2. Joseph Ratzinger: Zrozumienie objawienia i historycznej teologii Bonawentury . W: Joseph (Benedict XVI.) Ratzinger: Understanding of Revelation and theology of history of Bonaventura. Habilitacja i studia Bonawentury ( Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften , Vol. 2), Herder, Freiburg 2009, ISBN 978-3-451-30130-8 , s. 55, s. 75
 3. Joseph Ratzinger: Zrozumienie objawienia i historycznej teologii Bonawentury . W: Joseph (Benedict XVI.) Ratzinger: Understanding of Revelation and theology of history of Bonaventura. Habilitacja i studia Bonawentury ( Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften , Vol. 2), Herder, Freiburg 2009, ISBN 978-3-451-30130-8 , s.71
 4. Joseph Ratzinger: Zrozumienie objawienia i historycznej teologii Bonawentury . W: Joseph (Benedict XVI.) Ratzinger: Understanding of Revelation and theology of history of Bonaventura. Habilitacja i studia Bonawentury ( Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften , Vol. 2), Herder, Freiburg 2009, ISBN 978-3-451-30130-8 , s. 73 i nast.
 5. Joseph Ratzinger: Zrozumienie objawienia i historycznej teologii Bonawentury . W: Joseph (Benedict XVI.) Ratzinger: Understanding of Revelation and theology of history of Bonaventura. Habilitacja i studia Bonawentury ( Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften , Vol. 2), Herder, Freiburg 2009, ISBN 978-3-451-30130-8 , s.57
 6. Joseph Ratzinger: Zrozumienie objawienia i historycznej teologii Bonawentury . W: Joseph (Benedict XVI.) Ratzinger: Understanding of Revelation and theology of history of Bonaventura. Habilitacja i studia Bonawentury ( Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften , tom 2), Herder, Freiburg 2009, ISBN 978-3-451-30130-8 , s. 58; Podwietlanie w oryginale
 7. Frank Sobiech: Joseph Ratzinger i Alfred Bengsch: Encounters, Humanae Vitae i Hope for the Renewal of the Church . W: Wiadomoci. Instytut Papiea Benedykta XVI., T. 12 (2019), s. 4161, tutaj 42 ,44, ISBN 978-3-7954-3451-9
 8. Joseph Ratzinger: Z mojego ycia. Wspomnienia (19271977) , DVA, Stuttgart 1998, ISBN 3-421-05123-2 , s. 84.
 9. Oktavian Schmucki : Die Geschichtstheologie des St. Bonaventure . Nastpstwa w badaniach i póniejszym okresie . W: Marianne Schlosser i Franz-Xaver Heibl: Presence of Revelation. O badaniach Bonawentury autorstwa Josepha Ratzingera , Pustet, Regensburg 2011, ISBN 978-3-7917-2292-4 ; Ten artyku stanowi powtórzenie recenzji Schmuckiego z 1960 roku.
 10. Sophronius Clasen : O teologii historii Bonawentury . W: Marianne Schlosser i Franz-Xaver Heibl: Presence of Revelation. O badaniach Bonawentury autorstwa Josepha Ratzingera , Pustet, Regensburg 2011, ISBN 978-3-7917-2292-4 ; Orygina opublikowany w 1960 roku
 11. ^ Claudia Kock: Bonawentura i teologia Benedykta. Z okazji wydania drugiego tomu Pisma zebrane Josepha Ratzingera w Bagnoregio odbyo si kolokwium naukowe . W: Die Tagespost z 19 wrzenia 2009 Artyku w sieci , dokument PDF
 12. Marianne Schlosser i Franz-Xaver Heibl: The Presence of Revelation on the Bonaventure Studies, Joseph Ratzinger , Pustet, Regensburg 2011, ISBN 978-3-7917-2292-4 Lista artykuów wydrukowanych w tomie ( Memento z 7 lutego, 2016 w Internet Archives ). Wydawnictwo Choros
 13. Rudolf Voderholzer: Objawienie i koció. Podstawowa idea projektu habilitacyjnego Ratzingera (1955/2009) i jej zakres teologiczny . W: Marianne Schlosser i Franz-Xaver Heibl: Presence of Revelation on Joseph Ratzinger's studies of Bonaventure. Pustet, Regensburg 2011, ISBN 978-3-7917-2292-4 , s.61 .
 14. Joseph Ratzinger: Z mojego ycia. Wspomnienia (19271977). DVA, Stuttgart 1998, ISBN 3-421-05123-2 , s. 84.
 15. Jared Wicks: Sze tekstów prof. Josepha Ratzingera jako peritus przed i podczas Soboru Watykaskiego II . W: Gregorianum , 89, 2, 2008, s. 233-311. Raport na str. 241 i nast., Raport jest powtórzony dosownie na str. 295309. scotthahn.com ( Memento z 25 wrzenia 2012 w Internet Archive ), dokument PDF

Opiniones de nuestros usuarios

Hubert Wojciechowski

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Boguslaw Krawczyk

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Rozumienie objawienia i teologia historii Bonawentury