Rozszerzenie nazwy plikuInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Rozszerzenie nazwy pliku. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Rozszerzenie nazwy pliku zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Rozszerzenie nazwy pliku i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Rozszerzenie nazwy pliku. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Rozszerzenie nazwy pliku! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Rozszerzenie nazwy pliku, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Rozszerzenie nazwy pliku ( angielski rozszerzenie nazwy pliku ), w przedueniu pliku , rozszerzenia nazwy pliku , rozszerzenia nazwy pliku lub pliku sufiksu oznacza ostatni cz nazwy pliku i zazwyczaj oddzielone przez punkt (gdzie sam punkt nie jest uwaana za cz rozszerzenie). Rozszerzenie pliku jest czsto stosowany, aby format w pliku rozpoznawalny tak , e mona go otworzy za pomoc odpowiedniego programu aplikacji , na przykad. Czciowo stosuje si go w ten sam sposób do katalogów.

Przykad: wskazuje prosty plik tekstowy . name.txt

Poniewa rozszerzenia plików nie s ustandaryzowane, moe si zdarzy, e rozszerzenie nazwy pliku jest uywane dla rónych typów plików.

Moesz zmieni rozszerzenie pliku, po prostu zmieniajc nazw pliku. W postaci pliku tekstowego datei.txtw datei.zipcelu zmiany nazwy. Jeli spróbujesz go otworzy teraz datei.zip, niektóre systemy operacyjne zakadaj, e jest to archiwum ZIP , ale próba otwarcia koczy si niepowodzeniem, poniewa sam format pliku nie zosta zmieniony. Aby zapobiec przypadkowej zmianie rozszerzenia pliku przez uytkownika, niektóre systemy operacyjne domylnie ukrywaj popularne rozszerzenia plików.

posugiwa si

Niektóre systemy operacyjne, a take niektóre programy nie s w stanie rozpozna typu pliku bez przyrostka . W niektórych popularnych systemach operacyjnych, zwaszcza Windows i VMS , rozszerzenia plików s przypisywane do okrelonych aplikacji ( powizania plików ). Jeli aktywujesz plik w menederze plików , zostanie on otwarty z przypisanym programem.

Inne systemy operacyjne, takie jak AmigaOS , macOS , klasyczny Mac OS czy Unix , posiadaj dodatkowe mechanizmy okrelania formatu pliku lub przeznaczenia pliku i czasami wykorzystuj rozszerzenie pliku dla dokadniejszego okrelenia formatu lub do innych celów (np. do okrelenia wersji lub platformy dla bibliotek). Czasami stosuje si kombinacj obu podej; Na przykad licie KDE - takie rodowisko graficzne . B. pod Linuksem pocztkowo do rozszerzenia pliku; jeli jednak tego nie ma lub jest nieznany w systemie, podejmowana jest próba identyfikacji typu na podstawie zawartoci pliku. MacOS uywa równie kombinacji rozszerze plików i zawartoci, aby okreli typ pliku.

Waciwie korzystniejsza identyfikacja typu pliku w oddzielnie przechowywanych metadanych pliku , forma sygnalizacji pozapasmowej , zostaa wykorzystana na przykad w klasycznym systemie Mac OS w postaci specjalnego obszaru pliku, rozwidlenia zasobów . Oprócz typu pliku zosta tam równie zapisany program do jego otwarcia. Równie w systemie OS/2 typ pliku i powizany program s przechowywane w metadanych kadego pliku w systemie plików HPFS .

W systemie DOS dla komputerów kompatybilnych z IBM PC , które byy najbardziej rozpowszechnione w latach 80. i 90., nie jest uywany aden rodzaj identyfikacji, z wyjtkiem rozszerzenia automatycznie przypisywanego przez uytkownika lub czciowo przez odpowiedni aplikacj. Jednak po stronie systemu operacyjnego nie ma kontroli ani ostrzeenia w przypadku nieprawidowego wyboru lub zmiany rozszerzenia nazwy pliku, które jest równie ograniczone do trzech znaków zgodnie z 8.3 i jest w kadym przypadku opcjonalne.

We wszystkich systemach operacyjnych rozszerzenia pliku nie mona uy do okrelenia z pewnoci, czy plik jest rzeczywicie w okrelonym formacie pliku. Jest to moliwe tylko wtedy, gdy plik jest otwarty, a zawarto, na przykad informacje w nagówku pliku ( liczba magiczna ) lub charakterystyczne cigi znaków (sygnatura danych), s oceniane. Jednak nie kady plik ma nagówek, np. proste pliki tekstowe , zwykle (ale nie zawsze) z rozszerzeniem .txt, nie maj adnej obowizkowej specjalnej identyfikacji, poniewa w 8-bitowych plikach ASCII tre zaczyna si bezporednio od pierwszego znaku tekstowego (pliki tekstowe wielobajtowe Jednak zestawy znaków czsto maj znacznik kolejnoci bajtów ). fileTyp pliku mona okreli w wierszu polece systemu Unix .

cechy szczególne

Na IBM - komputery mainframe , rozszerzenie pliku jest (równie kwalifikator niski poziom nazywa) wykorzystywane wycznie w alokacji prawej SMS (kojarz konstruktów DataClass , klasy zarzdzania , klasy przechowywanie ). Edytor ISPF zapisuje równie swoje profile dla kadego rozszerzenia pliku. Sam format danych jest przechowywany w VTOC lub w katalogu VSAM lub w nagówku tamy .

Pod Unix i Unix -Jak systemów operacyjnych , ukryte pliki s oznaczone z punktu wyjciowego, dlatego s one równie okrelane jako plików punktowych. W adnym wypadku ten wstpny okres nie wskazuje rozszerzenia nazwy pliku. Na przykad nie byby .txtto plik tekstowy, ale ukryta nazwa pliku txtbez rozszerzenia.

W sieci WWW , gdzie pliki s przesyane za porednictwem protokou Hypertext Transfer Protocol , nie jest wane rozszerzenie pliku, ale przesyany typ MIME , który zwykle okrelany jest na podstawie rozszerzenia. Wikszo przegldarek okrela typ osadzonych obrazów na podstawie magicznej liczby .

Poniewa nowoczesne systemy plików obsuguj dugie nazwy plików, w nazwie pliku moe by wicej ni jedna kropka. Samo rozszerzenie nazwy pliku zazwyczaj nie zawieraj dalszy punkt, chocia dodatki takie jak .bak(dla angielskiej backup , backup danych ) nie uniewaniaj oryginalne rozszerzenie przed nim. Na przykad niektóre edytory tekstu oznaczaj kopi zapasow, Textdatei.txtna przykad jako Textdatei.txt.bak. Jednak nie ma standardu; równie Textdatei.bak(co oznacza, e oryginalny typ pliku nie jest ju widoczny jako rozszerzenie) lub Textdatei.txt~. Czsto zdarza si równie, e programy pakujce zachowuj oryginalne rozszerzenie nazwy pliku, jeli (mog) kompresowa tylko pojedyncze pliki . Przykady tego tradycyjnie mona znale przede wszystkim w rodowisku uniksowym, na przykad w przypadku kompresji zgzip lub xz. Nie zapisuj one oryginalnej nazwy pliku w samym archiwum, wic nazwa pliku musi nadal zawiera te informacje. Na przykad oznacza Textdatei.txt.xz, e to ten zxzskompresowany plik Textdatei.txt. W poczeniu z archiwami tar , z jednej strony mona skompresowa wicej ni jeden plik, z drugiej strony oryginalne nazwy plików s zapisywane w archiwum tar. Zoone rozszerzenia plików uywane pod Uniksem, np. B. .tar.gzdla zgzipskompresowane archiwa tar byy czsto zbyt .tgzskracane w przeszoci, aby uzyska nazwy plików zgodne z DOS i Windows ( ograniczenie 8.3 ). W systemach z dugimi nazwami plików dozwolone s równie kropki w nazwie pliku, które nie wliczaj si do rozszerzenia, na przykad Eine.Archivdatei.mit.vielen.Punkten.im.Namen.tar.xz.

Pod MacOS (lub od NextStep , przez MacOS pochodnych) s katalogi (poniej folder MacOS) z rozszerzeniem .app(równie .bundle, .framework, .plugini .kext) jako kontener dla programów uytkowych. Te pakiety aplikacji s wywietlane w Finderze jako aplikacja, a nie jako katalog, i oprócz samego programu zawieraj wszystkie niezbdne zasoby, takie jak ikony i tym podobne. Nadal moesz przej do podkatalogu w Finderze, korzystajc z pozycji menu kontekstowego Poka zawarto pakietu.

zagroenia

W systemach Windows domylnym ustawieniem jest to, e Eksplorator Windows ukrywa wszystkie rozszerzenia plików znane systemowi. Ten fakt jest wykorzystywany przez róne szkodliwe programy : nieszkodliwe rozszerzenie jest wstawiane przed rozszerzeniem pliku wykonywalnego. Wic z. B. od konia trojaskiego o nazwie . Uytkownik widzi tylko rzekomo nieszkodliwy plik obrazu . Jednak podwójne kliknicie uruchamia zoliwe oprogramowanie. Tak prób zaciemnienia mona zauway po wyczeniu standardowego maskowania znanych zakocze. Firma Microsoft wiadomie akceptuje zagroenie bezpieczestwa spowodowane domylnym ukrywaniem rozszerze plików. Ukrywanie lub pokazywanie zakocze moe równie wpywa na zachowanie skryptów VBA .Bild01.exeBild01.jpeg.exeBild01.jpeg

Zobacz te

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. Przewodnik programowania pakietów informacje o pakietach. W: Archiwum Dokumentacji. Apple, Inc., udostpniono 19 padziernika 2019 r .
  2. ^ Pearson Software Consulting: Rozszerzenia plików i ich implikacje w kodowaniu VBA. (Jzyk angielski)

Opiniones de nuestros usuarios

Slawomir Lis

To dobry artykuł dotyczący Rozszerzenie nazwy pliku. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Alan Zieliński

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Rozszerzenie nazwy pliku pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Rozszerzenie nazwy pliku tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Hania Okoń

Artykuł o Rozszerzenie nazwy pliku jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.