Radykalne zo (film)Internet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Radykalne zo (film). Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Radykalne zo (film) zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Radykalne zo (film) i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Radykalne zo (film). Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Radykalne zo (film)! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Radykalne zo (film), z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Tytu oryginalny Radykalne zo
Kraj produkcji Niemcy , Austria
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 2013
dugo 96 minut
Klasyfikacja wiekowa FSK 12
Prt
Dyrektor Stefan Ruzowitzky
produkcja Josef Aichholzer
Wolfgang Richter
aparat fotograficzny Benedict Neuenfels
skaleczenie Barbara Gies
zawód

Tylko gos:

Radykalne zo to niemiecko - austriacki dokument, który próbuje przeanalizowa procesy psychologiczne i indywidualne decyzje, pozostawiajc normalnym modym mczyznom w niemieckim Einsatzgruppen, aby poj, e w 1941 roku podczas II wojny wiatowej w ramach Holokaustu dwa miliony ydów Cywile rozstrzeliwani w Europie Wschodniej .

Autorem i reyserem jest austriacki zdobywca Oscara Stefan Ruzowitzky ( The Forgers ).

Film by prezentowany w padzierniku 2013 na 47. Festiwalu Filmowym w Hof ; Premiera kinowa w Niemczech miaa miejsce 16 stycznia 2014 w Austrii.

tytu

Tytu filmu nawizuje do cytatu Hannah Arendt z jej pamitnika myli z 1950 roku, poprzedzajcego oficjaln stron internetow filmu: Radykalne zo to to, co nie powinno si wydarzy, czyli to, czego nie da si pogodzi [ ] Którego nie mona przej w milczeniu . Pod wpywem Zagady Arendt powicia du cz swojej myli moralno-filozoficznej zarówno pytaniu o to, jak radykalne zo moe si wydarzy, jak i jak sobie z nim radzi .

W wywiadzie dla Wiener Zeitung Ruzowitzky wyjani, e jego film powsta w oparciu o t wczesn definicj terminu przez Arendt. Póniej uya terminu banalne zo w odniesieniu do Eichmanna i typu przestpca biurowy . [] Ale moi sprawcy nie s sprawcami z biurka, to oni naprawd tam stali, pocignli za spust i wbili kul w czaszk kobiety, dziecka, mczyzny. Termin banalne zo ju nie wystarcza. Dlatego wane jest, aby zdefiniowa, e chodzi o co, co nigdy nie powinno si wydarzy .

zadowolony

Radykalne zo rozpoczyna si wyciszeniem cytatu z Primo Levi : S potwory, ale jest ich za mao, by by naprawd niebezpiecznymi. Normalni ludzie to ci, którzy s niebezpieczni .

W kolau wywiadów z naukowcami, odtworzonych scenach z ycia codziennego sprawców, aktualnych zapisach miejsc i obrazach historycznych, które s poparte powtarzajcymi si cytatami z listów, pamitników i akt procesowych, film bada, dlaczego wielu normalnych modych Mczyni stali si sprawcami w niemieckim Einsatzgruppen . Podobnie jak Christopher Browning w filmie Zwykli ludzie , Ruzowitzky koncentruje si na sprawcach 101 Rezerwowego Batalionu Policyjnego , którzy rozstrzelali co najmniej 38 000 ydowskich mczyzn, kobiet i dzieci w Europie Wschodniej w latach 1941-1943 w ramach operacji Barbarossa , ale take wymienia cytaty innych osób. Sprawca wród cytatów z offu bez ich przypisywania. Ogóem w ten sposób zgino okoo jednej trzeciej, czyli dwóch z szeciu milionów ydów zamordowanych w czasie Holokaustu .

Do przedstawienia sprawców wykorzystano dodatki . Film rezygnuje z rekonstrukcji aktów mordu i wykorzystuje oryginalne zdjcia i nagrania filmowe jedynie oszczdnie - ufajc starej filmowej zasadzie, e zawsze jest najsilniejsza, gdy co pojawia si w umyle widza. Jednak Ruzowitzky pokazuje dokumenty, w których masowy mord zosta biurokratycznie i skrupulatnie odnotowany, a take wydarzenia opisywane przez niektórych naocznych wiadków, którzy wci yj . Prawdopodobnie nie przesuchano jeszcze yjcych sprawców, którzy zdaniem Ruzowickiego nie mówili tak otwarcie, jak w protokoach, listach i pamitnikach. Nie pyta te ocalaych, poniewa prawie nikt nie przey, poniewa prawie aden z nich nie uciek z si specjalnych.

Radykalne zo jest analizowane przez szeciu naukowców i innych ekspertów, w tym Benjamin Ferencz , urodzony w 1920 r. , Który by prokuratorem w procesie Einsatzgruppen w 1947 r. , Historyk Christopher Browning, katolicki ksidz Patrick Desbois , psychiatra Robert Lifton i psycholog wojskowy Dave Grossman . Na filmie, niektóre psychologiczne eksperymenty, takie jak Eksperyment Milgrama , w eksperymencie wiziennym Stanforda i zgodnoci eksperymentu przez Asch zostay odtworzone i wywiady z naukowcami zostay przeprowadzone. Testy psychologii spoecznej dokumentuj presj rówienicz , porzdek hierarchiczny i dystans psychiczny poprzez dehumanizacj ofiar jako mechanizmy promujce przemoc, które byy wykorzystywane przez reim nazistowski na podstawie propagandy eksterminacyjnej przeciwko judaizmowi . Nawet niesawne poznaskie przemówienie Heinricha Himmlera o eksterminacji narodu ydowskiego jest cytowane z boku. Morderstwa nagradzane uznaniem stay si rutyn.

to

Ruzowitzky'ego szczególnie interesuje motywacja sprawców w okresie nazistowskim : Dlaczego to zrobili Co wtedy poszo nie tak w tym spoeczestwie Jak w ten sposób wlizgna si do pieka . Jego pierwszy film dokumentalny mia wic bardziej charakter funkcjonalny ni dokumentacj historyczn. Na razie mona si nauczy z dyskryminacji ofiar.

Recenzje

Simon Rothöhler powiadcza Ruzowitzky'emu, e mimowolnie stworzy do kompletn antologi wtpliwych historycznych procedur dokumentalnych. Rothöhler stwierdza, e Ruzowitzky pracuje bez podania róda powtarzanych cytatów. Podczas gdy psychiatra wojskowy wypowiada niewiarygodne frazesy, Christopher Browning, z którym rozmawia na potrzeby filmu dokumentalnego , na podstawie którego standardowego dziea powsta film, nie auje, e Ruzowitzky mia do czynienia z 22-letni kontrowersyjn histori recepcji. Rothöhler pyta, czy film nie ponownie ukazuje sprawców jako ofiary mimowolnego uwikania w system i - podobnie jak film telewizyjny Nasze matki, nasi ojcowie - odwraca uwag od ich osobistej odpowiedzialnoci.

Stefan Grissemann zwraca uwag na ogóln trudno filmowej realizacji tematu, której Ruzowitzky równie zawodzi: kady, kto odway si zgbi mordercze otchanie, które otwieraj si pod presj, w, jak mona powiedzie, zupenie normalnych ludziach jednego z najtrudniejszych psychologicznie i estetycznie zada, jakie oferuje kino. Nie ma prostych odpowiedzi na pytania stawiane przez ten kompleks tematów, a prawie wszystkie obrazy, które mona znale, s w taki czy inny sposób skaone - poniewa s albo nieprzyzwoite, albo banalne, wyzyskujce lub pozbawione znaczenia. Radykalne zo jest równie bardzo wyranym dowodem tego problemu: [] tendencja Ruzowickiego do traumatycznego, ale uproszczonego obrazu (nazistowski film propagandowy Wieczny yd jest wywietlany jako bysk byskawicy na twarzach modych onierzy, a przed pierwszym Masakra patrzy na ciko oddychajce, znieksztacone twarze) utrzymuje nisk warto jej wyników. A wszechobecna tapeta mrocznej, pulsujcej muzyki elektronicznej, skomponowanej przez Patricka Pulsingera, w fajny sposób towarzyszy i spryskuje zdjcia, ale robi to tak samo mao, jak ilustracyjne odgosy strzaów, które reyser synchronizuje z historycznymi masakrami: dominuje w tym logika filmu fabularnego Dramat literatury faktu.

Z drugiej strony Michel Winde uwaa, e filmowa realizacja jest udana: Radical Evil charakteryzuje si niepokojc dwoistoci . Wystpuje szczególnie w przepaci midzy widzeniem a syszeniem. Oko widzi pospolite twarze, grane przez wieckich aktorów. Dziki stylistycznemu urzdzeniu podrcznej kamery jeste wród nich. Jednoczenie poza ekranem rozbrzmiewaj oryginalne cytaty z listów, pamitników i stenogramów sdowych , w których sprawcy wyjaniaj swoje dziaania - a ich rodziny to kochajcy ojcowie i mowie. [] To wielkie [sic!] Osignicie filmu, e nie pozostawia widza bez zagubienia. Poniewa Radykalne zo nie jest filmem historycznym w prawdziwym tego sowa znaczeniu. Wskazuje na przyszo - zwaszcza w swoim ostrzeeniu, e kade ludobójstwo poprzedza rasizm .

Volker Behrens stwierdza: Film poprawiajcy samopoczucie to oczywicie nie radykalne zo , ale moe on by przedmiotem dyskusji.

Susan Christely mówi, e film uwiadamia nam nasz odpowiedzialno - indywidualn i spoeczn, aby nigdy wicej nie dopuci do okolicznoci, w których masowe morderstwa staj si oczywistoci.

Dla Bernda Graffa dramat historyczny Stefana Ruzowitzyego Radykalne zo jest jednym z najlepszych, jakie moe zrobi historyczny dokument telewizyjny.

Alexandra Zawia podsumowuje: A ci Niemcy, którzy systematycznie rozstrzeliwali dwa miliony ydów jako czonkowie Einsatzgruppen w Europie Wschodniej podczas drugiej wojny wiatowej , nie byli potworami. To byli normalni mczyni. Nowy film Stefana Ruzowitzky'ego (52 lata) [] w imponujcy sposób wyjania, dlaczego i tak popenili to ludobójstwo. [] Cho kuszce moe by zaoenie o potworach, nabranie si na nie byoby katastrofalne. Poniewa neguje odpowiedzialno zaangaowanych osób .

Heike Littger chwali równie, e [...] wczeniej film [...] przenosi wydarzenia z przeszoci w tak namacalny sposób do teraniejszoci i jasno pokaza: nie mona way bezpieczestwa. Wiedza o Holokaucie nie czyni nas bardziej ludzkimi per se. [] Nieuchronnie mylisz o sobie. Jak lepy jeste na codzienny rasizm Czy upowaniasz swoje dzieci do zajcia stanowiska, bycia wiernym sobie, pomagania sabszym i znoszenia wykluczenia Co maj odmawiajcy, czego nie maj zwolennicy Czy moesz trenowa te umiejtnoci Film nie daje na to odpowiedzi [...] .

Jury FBW uwaa film za szczególnie wartociowy: Ruzowitzky'emu udaje si wykorzysta te róne rodki stylistyczne, aby zachowa dystans od potwornych czynów, aby zaj si nimi na bardziej intelektualnym poziomie [sic!]. Nie chce ocenia, ale rozumie iz tego punktu widzenia jego film umoliwia wiele egzystencjalnych wgldów. Na przykad, e radykalne zo nie jest nieludzkie, ale nasze, ale take, e jednostka zawsze podejmuje decyzj moraln. Niektórzy odmówili strzelania - i byli po prostu normalnymi mczyznami .

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Certyfikat upowanienia dla Das Radikal Böse . Dobrowolna samoregulacja brany filmowej , sierpie 2013 (PDF; numer testu: 140 202 K).
 2. Program Midzynarodowego Festiwalu Filmowego w Hof 2013: Das radikal Böse / Radical evil In: www.hofer-filmtage.com (dostp 12 stycznia 2014).
 3. Oficjalna strona internetowa: Radykalne zo
 4. a b Wywiad Aleksandry Zawii ze Stefanem Ruzowitzkim: Stefan Ruzowitzky - My, wynik innych podróników. W: wienerzeitung.z dnia 10 stycznia 2014 r.
 5. a b Cytowane za Bernd Graff: Bestie takie jak ty i ja. W: Süddeutsche Zeitung. z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 6. Wolfgang Huber-Lang: Stefan Ruzowitzky o filmie dokumentalnym Das radikal Böse ( Memento z 12 stycznia 2014 w Internet Archive ) W: suedtirolnews.it z 2 stycznia 2014.
 7. a b c Volker Behrens: "Das Radikal Böse" - Poszukiwanie gbi ycia W: abendblatt.de z 10 stycznia 2014 r.
 8. a b Heike Littger: Radykalne zo: W jaki sposób czowiek staje si masowym morderc W: zeit.de od 15 stycznia 2014.
 9. a b Susan Christely: Pleasure in Killing - film Stefana Ruzowitzky'ego Radykalne zo . W: 3sat.de od 7 stycznia 2014.
 10. Simon Rothöhler: Film dokumentalny o nazistowskich sprawcach: wszystko, co mona zrobi le. W: taz.de od 20 stycznia 2014.
 11. Stefan Grissemann: Radykalne zo Stefana Ruzowitzky'ego: logika gry w : profil.z dnia 7 stycznia 2014 r.
 12. [1]
 13. Michel Winde: Jak modzi mczyni stali si mordercami. W: wz-newsline.de od 9 stycznia 2014.
 14. Powody podane przez jury FBW dla przyznania tytuu szczególnie wartociowy: Das Radikal Böse In: fbw-filmbeval.com, dostp 12 stycznia 2014 r.

Opiniones de nuestros usuarios

Jolanta Borkowski

Artykuł o Radykalne zo (film) jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Sonia Szewczyk

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Radykalne zo (film).

Mirka Rogowski

Musiałem znaleźć coś innego na temat Radykalne zo (film), co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.