PrzedwiadomyInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Przedwiadomy. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Przedwiadomy zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Przedwiadomy i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Przedwiadomy. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Przedwiadomy! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Przedwiadomy, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Przedwiadomych jest okrelenie okrelone przez Freuda do okrelenia ukadu psychicznych urzdzenia, które, wraz z dwoma innymi systemami ( niewiadomoci i przytomnych ) reprezentowanych swój pierwszy miejscowego modelu ludzkiego psychik. Freud uy tego terminu do okrelenia obszaru ludzkiej psychiki, którego w cisym sensie nie mona utosamia z systemem niewiadomym .

Niewiadome treci mog dotrze do przedwiadomoci tylko wtedy, gdy mog przej przez surow cenzur naoon na granic . Ale dzieje si to tylko poprzez transformacje i przebrania niewiadomego materiau psychicznego. Na granicy wiadomego i przedwiadomego istnieje cenzura, ale jest ona przenikalna.

Rozwój terminu w twórczoci Zygmunta Freuda

Freud zdefiniowa te trzy systemy jako cz swojego pierwszego tematu . Tutaj przedwiadomo jest opisywana jako obszar, którego zawarto nie jest identyczna z zawartoci obecnego pola wiadomoci, ale który moe zosta udostpniony wiadomoci (i zgodnie z okrelonymi zasadami). W póniejszych pismach Freuda, zwaszcza po drugim temacie freudowskim (w którym zdefiniowano trzy instancje psychiczne ( id , ego i superego )) termin ten jest najczciej uywany w sensie przymiotnikowym. Oznacza to, e przedwiadomie stosuje si je do wszystkich tych procesów psychologicznych, procedur, operacji i treci, które wymykaj si aktualnej wiadomoci i s w istocie zwizane z ego, do którego niewiadomych czci nale, nie bdc cakowicie niewiadomymi.

Gówne znaczenie, jakie Freud nada rozrónieniu midzy przedwiadomoci a niewiadomoci, jest zwizane z jego definicj niewiadomoci, która nie bya ju definiowana jako zwyky brak wiadomoci lub niewiadomy, jak to byo powszechne w jego czasach, ale jako system funkcjonowania psychicznego, które podlega zupenie innym prawom.

Indywidualne dowody

  1. ^ Jean Laplanche i Jean-Bertrand Pontalis : Vocabulaire de la Psychanalyse (1967). Z francuskiego autorstwa Emmy Moersch: Sownictwo psychoanalizy , Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1972, s. 612ff, ISBN 3-518-27607-7
  2. ^ Elisabeth Roudinesco i Michel Plon: Dictionnaire de la Psychanalyse (1997). Tumaczenie z jzyka francuskiego: Christoph Eissing-Christophersen et al .: Dictionary of Psychoanalysis Springer, Wiede 2004, s. 1112f, ISBN 3-211-83748-5

Opiniones de nuestros usuarios

Jolanta Wysocki

Artykuł o Przedwiadomy jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Zuzanna Tomczyk

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Przedwiadomy.

Rafa Kaczmarczyk

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Przedwiadomy, jest to bardzo dobra opcja.