Projekt bazy danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Projekt bazy danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Projekt bazy danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Projekt bazy danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Projekt bazy danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Projekt bazy danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Projekt bazy danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Projektowanie bazy danych to planowanie i tworzenie bazy danych . Poniewa istnieje wiele rónych typów baz danych, takie planowanie równie zwykle przebiega inaczej.

Projekt relacyjnej bazy danych

Struktura relacyjnej bazy danych jest najczciej modelowana za pomoc diagramu ER . Jeli maj by przewidziane dostpy krytyczne dla wydajnoci, moe nastpi kolejny etap denormalizacji . Wiele narzdzi do modelowania danych oferuje wsparcie, dziki czemu instrukcje SQL- DDL do budowy bazy danych mog by generowane z modelu danych . Obiekty bazy danych s tworzone przez wykonanie instrukcji SQL DDL:

Po utworzeniu obiektów bazy danych rekordy danych mona wstawi do bazy danych.

Zaplanuj przestrze dyskow

W przypadku baz danych z du iloci danych wane jest dokadne zaplanowanie wymaganej przestrzeni dyskowej .

zakres

Zapotrzebowanie na miejsce w caej bazie danych jest w duej mierze uzalenione od iloci danych w poszczególnych tabelach. Jeli oszacujesz redni dugo rekordu tabeli i spodziewan liczb rekordów danych, to te dwie wartoci naley pomnoy, aby oszacowa wymagania dotyczce przestrzeni dyskowej caej tabeli. Wymagania dotyczce przestrzeni dyskowej poszczególnych tabel s sumowane i uzyskuje si wymagania dotyczce miejsca na wszystkie dane, które maj by przechowywane w bazie danych. Takie liczby s czsto obliczane na czas uruchomienia z planowaniem rocznej stopy wzrostu.

Oprócz miejsca na dane sieciowe zwykle wymagane jest dodatkowe 10% do 50% dodatkowej przestrzeni dyskowej na struktury do zarzdzania baz danych (np. Indeksy , tabele wewntrzne do zarzdzania prawami dostpu i do zarzdzania przestrzeni dyskow).

Jako nonika danych

Dobór odpowiedniego sprztu odgrywa wan rol w duych bazach danych. Dostpne s dyski twarde o rónych rozmiarach i prdkociach dostpu. Poniewa wszystkie dyski twarde nios ze sob niewielkie, ale mimo to stwarzaj ryzyko utraty danych, opracowano róne koncepcje majce na celu zmniejszenie tego ryzyka. (Zobacz: Nadmiarowa macierz niezalenych dysków (RAID) i sie pamici masowej (SAN) )

Backup danych

Dla kadej bazy danych naley zaplanowa regularne kopie zapasowe . Istotnymi parametrami s przestrze wymagana do tworzenia kopii zapasowych danych oraz czas potrzebny do wznowienia dziaania w przypadku cakowitej awarii nonika danych. Wanym czynnikiem jest równie czas przywracania poszczególnych tabel. Ponadto naley okreli, jak dugo maj by przechowywane kopie zapasowe danych.

Sprysto

Jeeli awaria bazy danych nie jest krytyczna przez kilka dni, mona j wymieni w przypadku awarii komponentu systemu i kontynuowa prac po zaimportowaniu kopii zapasowej danych.

Jeli jednak w bazie danych przechowywane s dane o znaczeniu krytycznym dla biznesu, kilka godzin przestoju moe spowodowa ogromne szkody, poniewa nie mona ju prowadzi wanej dziaalnoci firmy. Wysoka dostpno systemu oznacza moliwo zagwarantowania nieograniczonej pracy w przypadku awarii jednego z jego elementów. Z jednej strony jest to osigane poprzez redundantne wyposaenie wszystkich elementów systemu. Z drugiej strony konieczne jest zapewnienie dobrze wyszkolonego personelu, który w przypadku usterki moe natychmiast podj niezbdne dziaania.

koszty

Koszt przechowywania danych zaley od kilku elementów.

Czsto koszty licencji i obsugi systemu zarzdzania baz danych (DBMS) s znacznie wysze ni koszty sprztu. Nawet jeli zdecydujesz si na bezpatne oprogramowanie DBMS , nadal zalecana jest umowa pomocy technicznej dla aplikacji o znaczeniu krytycznym dla firmy, aby w razie problemów mona byo szybko uzyska pomoc.

Koszt systemu operacyjnego jest taki sam, jak koszt licencji bazy danych. W przypadku aplikacji o znaczeniu krytycznym zaleca si zawarcie umowy serwisowej, aby w przypadku problemów z systemem operacyjnym szybko otrzyma wsparcie. W przypadku duych i szybkich baz danych czsto wi si dodatkowe koszty oprogramowania do bezpiecznego zarzdzania komponentami sprztowymi (np. Veritas Cluster Server ) oraz do zarzdzania kopiami zapasowymi danych.

Koszty sprztu komputerowego s czsto znacznie nisze ni koszty licencji i wsparcia. Jednak w przypadku wielu producentów baz danych licencje na uywany sprzt iz. B. liczba zalenych procesorów. Aby system by tak bezpieczny, jak to tylko moliwe , wszystkie komponenty sprztowe s czsto konfigurowane nadmiarowo.

W przypadku duych aplikacji potrzebny bdzie równie wykwalifikowany personel do obsugi bazy danych. B. jest w stanie gotowoci przez ca dob i moe szybko podj niezbdne kroki w przypadku problemów.

oprogramowanie

Zobacz te

Opiniones de nuestros usuarios

Kris Pluta

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Projekt bazy danych, daje dużo pewności.

Sylwester Strzelecki

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Projekt bazy danych pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Projekt bazy danych tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Thomas Przybysz

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.