pragnienieInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o pragnienie. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o pragnienie zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących pragnienie i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat pragnienie. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o pragnienie! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o pragnienie, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

W jzyku potocznym potrzeba rozumiana jest jako pragnienie , pragnienie , wymagania (rosnce potrzeby) lub co w wikszoci materialnego, co jest niezbdne do ycia. W psychologii potrzeb czsto definiuje si jako stan lub dowiadczenie niedoboru w poczeniu z chci jego naprawienia lub jako pragnienie lub pragnienie naprawienia dostrzeganego lub rzeczywistego niedoboru . Ten ogólny termin psychologiczny, do którego odnosz si terminy motyw i motywacja , jest punktem odniesienia prezentacji i jest powizany z ekonomicznym, filozoficznym lub innym zastosowaniem tego terminu.

Rozrónienia pojciowe

Termin potrzeba moe by uywany w psychologii w dwóch rónych sytuacjach: z jednej strony dla ustabilizowanej w czasie dyspozycji, z drugiej za dla aktualnego stanu pobudzenia organizmu. W odniesieniu do aktualnego stanu podniecenia, dyspozycje s potencjalnociami, które aktywuj si, gdy wystpi okrelone zdarzenia warunkowe (czynniki wyzwalajce). W odniesieniu do czowieka tak dyspozycj mona okreli jako cech osobowoci . Potrzeba, jako obecny stan pobudzenia, okazuje si wstpnym etapem pragnienia. Podanie to stan pobudzenia, który kieruje ludzk psychik ku okrelonym stanom docelowym. Zgodnie z tak zwanymi teoriami motywacyjnymi, kierunkowo ta przybiera posta oczekiwania czego, co stanowi warto motywacyjn dla jednostki. Motywacja to przewidywana emocja w odniesieniu do stanu docelowego, warto bodca to stopie pozytywnej emocji zwizanej z docelowym stanem. W tym przypadku potrzeba jest, by tak rzec, stanem podniecenia, który poprzedza pragnienie, jeszcze zanim bodziec zewntrzny doprowadzi do uksztatowania si konkretnego celu.

Dwa zastosowania terminu potrzeba mona oddzieli, rozróniajc potrzeb dyspozycyjn i stymulowan. Ze wzgldu na podwójne znaczenie wyraenia potrzeba odpowiednie s terminy motyw (dla cechy osobowoci) i motywacja (dla obecnego stanu pobudzenia), które s uywane gównie przez psychologi empiryczn .

Klasyfikacja potrzeb

Wedug rodzaju satysfakcji

 • Indywidualne potrzeby moe zaspokoi jedna osoba (np. potrzeba jedzenia).
 • Potrzeby zbiorowe moe zaspokoi tylko caa spoeczno (np. rodzina ) (np. potrzeba bezpieczestwa).

Wedug pilnoci

 • Podstawowe potrzeby (dla moliwie najbardziej zrównowaonego i zdrowego ycia) to potrzeba naturalnie czystego powietrza, naturalnie czystej wody ródlanej, snu i relaksu (poprzez relaks, odpoczynek, bezpieczestwo ). yczliwo, szacunek i partnerzy dodaj siy. Przejrzysto zapewnia bezpieczestwo, orientacj, spójn wolno i umoliwia samostanowienie. Zakwaterowanie mieszkanie / mieszkalnych, ogród, las, woda jako zdrowego siedliska (wzgldnej swobody twórczej) i wspólnoty bezpieczestwa promujce (rodzina, wspólnoty ...) z szacunku sprzeniem zwrotnym ( sprzenie zwrotne ) dla orientacji, promowanie zdrowia , kiedy zdrowej ywnoci, ciepo (odzie) Ruch i uzdrowienie w przypadku choroby (poprzez spoeczno / partnera, orientacj, pomoce ludzkie, takie jak opieka, opieka ... i rodki zaradcze) oraz prywatno dla introspekcji, autorefleksji, alu ... oraz wewntrznego porzdku i planowania s przyznane i kady moe i moe przyczyni si do tego zgodnie ze swoimi zdolnociami kochajcy, wraliwy, przyjazny, zorientowany, zachcony i dostrojony do tego.
 • Potrzeby egzystencjalne to (odbiegajc od potrzeb podstawowych) takie, które wydaj si by moliwe do zaspokojenia nawet w przypadku niedoboru lub potrzeby, lub które s nadal zaspokajane nawet w przypadku kary. Na przykad wystarczajca ilo ywnoci i wody, powietrza, odziey, przestrzeni yciowej, pracy (czy zdrowe), bezpieczestwa, interwencji, przechowywania i lekarstw (czy zdrowe). Nie chodzi o prowadzenie zdrowego ycia w jak najbardziej zrównowaony sposób.
 • Potrzeby luksusowe obejmuj zapotrzebowanie na dobra luksusowe (biuteria, samochody itp.) i usugi, nawet jeli w innych miejscachpropagujnieszczcie, cierpienie i oburzenie . Pragnienie nie magranic.

Poniewa rodki dostpne dla czowieka s czsto ograniczone, nie zawsze mog jednoczenie zaspokoi wszystkie podstawowe, kulturowe i luksusowe potrzeby. Musi zatem dokona wyboru lub nada priorytet swoim potrzebom. Dlatego potrzeby luksusu i kultury streszcza si równie pod pojciem potrzeby wyborcze .

Zgodnie z inn terminologi, podstawowe potrzeby, których zaspokojenie uwaa si za niezbdne w spoeczestwie, aby umoliwi utrzymanie si na poziomie socjalnym (przykad: Ja - Ogród ). Konieczno wyboru jest szczególnie widoczna w przypadku towarów wyszej jakoci (przykad: willa z dziedzicem, stodoa i pola ). To, co jest potrzeb podstawow, a co tylko potrzeb wyboru, jest czsto cenione do woli, poza wzgldami równoci , równowagi i podstawowych praw (np. równe traktowanie w odniesieniu do zachowania zdrowia).

Zgodnie z porzdkiem pierwszestwa

Hierarchia potrzeb Maslowa, 5 poziomów

Szeroko rozpowszechniony jest równie podzia na potrzeby pierwotne i wtórne . Chodzi przede wszystkim o potrzeby uzasadnione fizjologicznie, które s instynktowne, a wic w duej mierze takie same dla wszystkich ludzi (np. jedzenie, picie, poruszanie si, odpoczynek, relaks). Potrzeby drugorzdne to potrzeby, które zale od wielu czynników (np. zainteresowa spoecznych, artystycznych).

Zrónicowane rozwaania maj miejsce w przypadku hierarchii potrzeb Maslowa . Opiera si na modelu opracowanym przez amerykaskiego psychologa Abrahama Maslowa do opisu motywacji ludzi i naley do teorii motywacji poznawczych. Tutaj motywy s postrzegane jako siy napdowe ludzkich zachowa. Potrzeby ludzkie tworz poziomy piramidy i zgodnie z t teori buduj si nawzajem. W zwizku z tym potrzeba zawsze determinuje zachowanie, dopóki nie zostanie cakowicie zaspokojona. Dopiero wtedy kolejna wysza potrzeba nabiera znaczenia i determinuje zachowanie.

Potrzeby dziel si na potrzeby deficytowe i potrzeby rozwojowe. Potrzeby deficytu s reprezentowane przez pierwsze trzy poziomy, a czwarty i pity poziom nale do potrzeb wzrostu. Poziom pierwszy i najniszy obejmuje podstawowe potrzeby egzystencjalne, takie jak: B. spoywanie ywnoci w celu utrzymania ludzkiej egzystencji. Po poziomie 2 pojawiaj si potrzeby w zakresie bezpieczestwa, takie jak B. bezpieczny samochód z poduszkami powietrznymi. Poziom 3 obejmuje potrzeby spoeczne, takie jak: B. przez przynaleno do grupy. Za tym idzie potrzeba uznania, na przykad: B. uywajc produktu jako symbolu statusu. Na ostatnim poziomie istnieje potrzeba samorealizacji , takiej jak: B. przez noszenie ekstrawaganckich ubra. Potrzeby deficytowe mog by w peni zaspokojone, co nie jest moliwe przy potrzebach rozwojowych.

Kolejno

Potrzeby komplementarne to potrzeby, które s wywoywane jedynie przez zaspokojenie potrzeby. Na przykad potrzeba wikszego mieszkania oznacza, e istnieje zapotrzebowanie na nowe meble, takie jak meble i dywany.

Poniewa postawia sobie za cel stay wzrost produktu krajowego brutto , naley strategiczn manipulacj psychologiczn (w tym poprzez... reklam - kampanie ), potrzebami (dodatkowymi potrzebami) wzbudzonymi lub wygenerowanymi, które su interesom brany (i tych finansistów) do wiksza sprzeda. W tym kontekcie mona wic mówi o prawdziwych i faszywych potrzebach. Spoeczestwo stara si uwiarygodni, e istnieje dla nich potrzeba lub e pojawia si nowa potrzeba.

Zgodnie z konkretnoci i tematem

Naley dokona rozrónienia midzy t grup typów potrzeb

 • potrzeby materialne,
 • potrzeby niematerialne.

Potrzeby materialne ukierunkowane s na przedmioty materialne, takie jak: B. pragnienie chleba, kolorowego telewizora lub smartfona.

Potrzeby niematerialne s natomiast zaspokajane w sferze religijnej, etycznej czy duchowej, takie jak: B. pragnienie prestiu spoecznego, wadzy, sprawiedliwoci, bezpieczestwa lub wizyty w teatrze.

Wedug wiadomoci

Potrzeby, które s przez nas konkretnie odczuwane, takie jak pragnienie pochway czy jedzenia, okrelane s jako potrzeby wiadome lub otwarte. Inne, postrzegane podprogowo, mona przypisa ukrytym lub ukrytym potrzebom. Drzem w tajemnicy i mog sta si otwartymi potrzebami, gdy zostan przebudzone. Bardzo czsto dzieje si to poprzez reklam (rozbudzenie potrzeb).

Potrzeba w tradycji humanistycznej

Z potrzeby znalezienia odpowiedniej metody rozwizywania konfliktów Marshall B. Rosenberg , ucze humanisty Carla Rogersa , opracowa model komunikacji bez przemocy . Z tego modelu wyonio si pojcie potrzeby, które mona stosowa jako uzupenienie definicji z psychologii motywacyjnej.

Potrzeby w sensie Rosenberga s wspólne wszystkim ludziom. W zwizku z tym potrzeby s niezalene od czasów (epok), miejsc (regionów, kultur) i ludzi. Potrzeby rónych jednostek nigdy nie s sobie przeciwstawne, a jedynie strategie stosowane w celu zaspokojenia potrzeb. Potrzeby s ogólne; yczenia róni si od potrzeb tym, e ju reprezentuj poziom konkretyzacji w kierunku strategii. Jeli chcesz uzyska gbszy wgld w przyczyny problemu lub konfliktu, potrzeby musz by wyranie oddzielone od strategii.

Czowiek ma potrzeby w kadej chwili, które s odczuwalne poprzez uczucia . Rozrónia si tutaj uczucia wskazujce na zaspokojenie potrzeb i uczucia wskazujce na niezaspokojenie potrzeb.

Niektóre potrzeby s podsumowane w podstawowych terminach zgodnie z tym modelem: potrzeby fizyczne - bezpieczestwo - zrozumienie (lub empatia) - kreatywno - mio, intymno - zabawa - relaks - autonomia - znaczenie.

Potrzeba w teorii samostanowienia

Zgodnie z teori samostanowienia (SDT ) zaoon przez Deci i Ryana (2000, 2008), w toku ewolucji czowieka pojawiy si trzy uniwersalne podstawowe potrzeby psychologiczne, które zapewniaj optymalne przystosowanie jednostki do jej rodowiska fizycznego i spoecznego . Pojawia si potrzeba kompetencji, która wyraa si np. w radoci uczenia si, nastpnie potrzeba integracji spoecznej, która obejmuje równie ch nadania sensu innym, wreszcie potrzeba autonomii, któr tu rozumiemy. postrzegana jako gboko zakorzeniona w organizmie skonno do samoregulacji wasnych dziaa i spójno celów behawioralnych. Potrzeby autonomii nie naley myli z potrzeb niezalenoci od innych ludzi lub od pewnych sytuacji.

Zgodnie z teori samostanowienia, trzy wymienione podstawowe potrzeby psychologiczne róni si zasadniczo od potrzeb fizjologicznych, które zwykle prowadz do zachowa, które maj uspokoi stan podniecenia spowodowany niedoborem. Natomiast podstawowe potrzeby psychologiczne kadego zachowania wpywaj zarówno na rodzaj i si motywacji, jak i na rozwój powizanych celów behawioralnych lub motywów. Im lepiej te podstawowe potrzeby mog by jednoczenie zaspokojone zachowaniem, tym wysza jako tego zachowania pod wzgldem kreatywnoci, rozwizywania problemów i wytrwaoci, tym bardziej zachowanie jest zwizane z dobrostanem i tym bardziej skuteczne zwizane z nimi procesy internalizacji. Pod tym wzgldem teoria samostanowienia róni si od klasycznych teorii potrzeb (SDT) w zasadniczych punktach psychologii .

Potrzeba w ekonomii

W ekonomii, potrzeba uczucie z niedoborem z celem wyeliminowania go.

Ogólny

Te ogniwa brakuje, potrzeba, potrzeba i popyt s czsto uywane zamiennie, ale naley odróni od siebie pod wzgldem ekonomicznym. Niedostatek obiektywny wystpuje we wszystkich podmiotach gospodarczych ( prywatnych gospodarstwach domowych , firmach lub pastwie z jego pododdziaami) i staje si potrzeb, gdy jest postrzegany subiektywnie przez podmioty gospodarcze i pojawia si bodziec do zaspokajania potrzeb. Nie zaley to od niedoboru obiektywnego, ale od niedoboru odczuwanego subiektywnie. Potrzeba staje si potrzeb, gdy zostaje skonfrontowana z konkretnymi dobrami lub usugami, które mog suy zaradzeniu temu niedostatkowi. Potrzeba subiektywna (przedekonomiczna) jest konkretyzowana potrzeb ekonomicznie istotn. Popyt to rodzaj i/lub ilo towarów i usug niezbdnych do zaspokojenia potrzeb podmiotu gospodarczego. Kiedy potrzeba prowadzi do decyzji o zakupie, mówimy o popycie.

pocztek

Wszyscy ludzie - bez wzgldu na panujcy ad ekonomiczny i spoeczny - maj nieograniczone potrzeby lub poczucie niedostatku, a celem jest wyeliminowanie tych braków. Potrzeby powstaj w zalenoci od czasu i przestrzeni . Potrzeba jest abstrakcyjnym postrzeganiem niedostatku, który jest zaleny od warunków ramowych i ma naturalne pochodzenie (np. gód ), jest uzasadniony spoecznie ( budowa dróg ) lub stanowi mieszank obu. Potrzeby fizjologiczne s materialne lub niematerialne, takie jak ywno , odzie , mieszkanie , opieka zdrowotna , wypoczynek czy bezpieczestwo . Potrzeby psychologiczne obejmuj przyja , relacje spoeczne i uznanie .

Teoria ograniczonych i uniwersalnych potrzeb podstawowych wedug Maxa-Neefa

Ekonomista Manfred Max-Neef postrzega potrzeby nie tylko jako brak, ale take jako indywidualny i zbiorowy potencja ludzki.

Koncepcja interakcji staych potrzeb podstawowych

W przeciwiestwie do tradycyjnego pogldu, e ludzkie potrzeby s nieograniczone, podlegaj cigym zmianom i zmianom z jednej kultury na drug oraz s róne w kadej historycznej fazie rozwoju, Max-Neef zakada, e podstawowe ludzkie potrzeby s ograniczone, liczebnie mae i rónie klasyfikowalne. - poniewa s spoecznie uniwersalne (niezalene od osoby, miejsca, kultury, epoki historycznej). Byliby ze sob powizani i wchodzi w interakcje.

Taksonomia

Proponuje nastpujce dziewi kategorii wartoci aksjologicznych dla taksonomii podstawowych potrzeb czowieka :

Stopniowa ewolucja podstawowych potrzeb

Max-Neef podejrzewa, e podstawowe potrzeby pojawiy si wraz z ewolucj czowieka (wic tosamo i wolno s przypuszczalnie modsze od pozostaych, podczas gdy jedna dziesita, transcendencja , bdzie by moe tak uniwersalna dopiero w przyszoci).

Dynamika i kontekst podstawowych potrzeb

Wedug Max-Neef zaspokojenie potrzeb jest procesem dynamicznym, charakteryzujcym si równoczesnoci, komplementarnoci i kompensacj ( trade-off ), odbywajcym si na rónych poziomach i z rón intensywnoci oraz w trojakim kontekcie:

 • w stosunku do siebie (Eigenwelt)
 • w stosunku do grupy spoecznej (rodowiska)
 • w stosunku do rodowiska .

Max-Neef uwaa, e konieczne jest odrónienie potrzeb od satysfakcji .

Zobacz te

literatura

 • Edward L. Deci, Richard M. Ryan: Teoria samostanowienia: makroteoria rozwoju motywacji czowieka i zdrowia. W: Psychologia kanadyjska. 49 (2008), s. 182-185.
 • Jörg Disse: Dezyderium. Filozofia podania. Stuttgart 2016.
 • Heckhausen Jutta, Heckhausen Heinz: Motywacja i dziaanie. Wydanie IV. Berlin 2010.
 • Abraham Maslow: Teoria ludzkiej motywacji. W: Psychological Revue 50 (1943), s. 370-396.
 • Klaus Schubert, Martina Klein: Leksykon polityczny. Pite wydanie zaktualizowane. Bonn 2011.

linki internetowe

Wikisownik: Potrzeba  - wyjanienia znacze, pochodzenie sów, synonimy, tumaczenia

Indywidualne dowody

 1. potrzeba, e zarejestrowany na stronie dwds.de . ródo 8 marca 2021.
 2. Musisz mie wpis na stronie duden.de . ródo 8 marca 2021.
 3. Konieczno wpisu na stronie dorsch.hogrefe.com . ródo 8 marca 2021.
 4. Potrzebujesz wpisu na stronie enzyklo.de . ródo 8 marca 2021.
 5. Por. Jutta Heckhausen, Heinz Heckhausen: Motywacja i dziaanie. Wydanie IV. Berlin 2010, s. 105-143.
 6. Patrz Jörg Disse: Desiderium. Filozofia podania. Kohlhammer, Stuttgart 2016, 98f.
 7. a b por. Jörg Disse: Desiderium. Filozofia podania. Kohlhammer, Stuttgart 2016, s. 101.
 8. Patrz Fischer Kolleg Abiturwissen: Wirtschaft / Recht. Frankfurt nad. M. 2002, s. 38.
 9. ^ Edward L. Deci i Richard M. Ryan (2000): Co i dlaczego w deniu do celu: ludzkie potrzeby i samookrelenie zachowania . W: Dochodzenie psychologiczne 11 (4), 227-268.
  Edward L. Deci i Richard M. Ryan (2008): Teoria samostanowienia: makroteoria ludzkiej motywacji, rozwoju i zdrowia . W: Psychologia kanadyjska 49, 182-185.
 10. ^ Edward L. Deci i Richard M. Ryan (2000): Co i dlaczego w deniu do celu: ludzkie potrzeby i samookrelenie zachowania , s. 252 n. W: Badanie psychologiczne 11 (4) , 227-268.
  Edward L. Deci i Richard M. Ryan (2008): Teoria samostanowienia: makroteoria ludzkiej motywacji, rozwoju i zdrowia , s. 183. W: Canadian Psychology 49, 182-185.
 11. Edward L. Deci i Richard M. Ryan (2000): Co i dlaczego w deniu do celu: ludzkie potrzeby i samookrelenie zachowania , s. 228 n. W: Badanie psychologiczne 11 (4) , 227-268.
 12. Steffen Fleßa : Grundzüge der Krankenhausbetriebslehre , 2007, s. 33.
 13. Jörg Freiling, M. Reckenfelderbäumer: Rynek i przedsibiorczo , 2005, s. 85 i n.
 14. Heinz-Josef Bontrup, Ekonomia: Podstawy mikro- i makroekonomii , 2004, s. 29.
 15. Holger Rogall, Ekonomia dla naukowców spoecznych , 2013, s. 35 ff.

Opiniones de nuestros usuarios

Maciej Bieniek

Ten wpis na pragnienie pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Marian Kurek

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Antoni Karczewski

Wreszcie artykuł o pragnienie, który jest łatwy do przeczytania.