Praca z bazami danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Praca z bazami danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Praca z bazami danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Praca z bazami danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Praca z bazami danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Praca z bazami danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Praca z bazami danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Praca baza jest przedmiotem prawa autorskiego do zbiorów danych, odnosi si to równie w formie elektronicznych baz danych . W sensie prawnym baza danych to zbiór utworów, danych lub innych niezalenych elementów, które s uporzdkowane systematycznie lub metodycznie i indywidualnie dostpne za pomoc rodków elektronicznych lub w inny sposób.

Prawa autorskie do baz danych w umowach midzynarodowych

Prawa autorskie do baz danych s chronione na caym wiecie midzynarodowymi traktatami, na mocy których pastwa czonkowskie zobowizuj si wzajemnie uznawa ochron praw autorskich do zawartoci baz danych. (Art. 2 ust. 5 RBC ; cz II, sekcja 1, art. 10 TRIPS ; art. 5 WCT ) Prawa autorskie bazy danych zakadaj twórczo intelektualn przy wyborze lub rozmieszczeniu elementów.

Europa

Prawa autorskie do baz danych zostay zharmonizowane we Wspólnocie Europejskiej w 1996 r. Na mocy dyrektywy 96/9 / WE w sprawie ochrony prawnej baz danych ( dyrektywa dotyczca baz danych) i stanowi cz dziedziny prawa wasnoci intelektualnej . Ponadto w Unii Europejskiej - ale nie w Szwajcarii - w przypadku baz danych, które nie s chronione prawem autorskim z powodu braku kreatywnoci (nietwórcze bazy danych), ochrona inwestycji zgodnie z art. 7 dyrektywy o bazach danych poprzez sui-generis prawo dotyczce baz danych (w Niemczech: prawo producentów baz danych ).

System ochrony

Bazy danych s chronione w Europie przez prawo autorskie do baz danych, przez prawo producenta baz danych dla baz danych oraz przez dodatkow ochron wydajnoci konkurencyjnej.

  1. Ochrona praw autorskich do baz danych powstaje, gdy baza danych znajduje si u szczytu swojego powstania. Dzieje si tak, gdy dobór lub ukad elementów ujawnia decyzj oceniajc ( § 4 UrhG).
  2. Z drugiej strony prawo producenta bazy danych powstaje, gdy zamówienie lub prezentacja s oparte na znaczcej inwestycji ( § 87a UrhG).
  3. Dodatkowa ochrona wyników na mocy prawa konkurencji ma miejsce, gdy baza danych ma charakter konkurencyjny. Wraz z wprowadzeniem ochrony baz danych zgodnie z § 87a UrhG ze skutkiem od 1 stycznia 2000 r. Staje si ona jednak mniej wana.

Prawa

Niemcy

W 1998 r. W Niemczech wesza w ycie ustawa o usugach informacyjnych i komunikacyjnych ( IuKDG ) w celu wdroenia dyrektywy dotyczcej baz danych. W Niemczech prawa autorskie do baz danych s regulowane w § 4 UrhG. Sekcja 4 (1) UrhG chroni kompilacje, sekcja 4 (2) UrhG chroni prace bazodanowe. Praca w bazie danych jest podkategori pracy zbiorowej, tj. H. Wszystkie wymagania pracy zbiorowej musz by równie spenione przy pracy z baz danych. Aby odróni j od pracy zbiorowej, praca nad baz danych wymaga równie, aby elementy zbioru byy uporzdkowane systematycznie lub metodycznie i indywidualnie dostpne. Na przykad indywidualny zbiór wierszy nie jest tylko kompilacj, ale baz danych, jeli wiersze s uoone alfabetycznie i indywidualnie dostpne. Podobnie jak w przypadku przepisów dotyczcych producentów baz danych, prawa autorskie do baz danych nie ograniczaj si do elektronicznych baz danych. Dlatego te prace drukowane i indeksy kart mog by równie pracami bazodanowymi i prostymi bazami danych.

Austria

W Austrii utwory baz danych s chronione zgodnie z § 40f UrhG. Prawo sui-generis zostao wprowadzone w § 76c i nast. UrhG.

Szwajcaria

W Szwajcarii utwory zbiorowe s chronione zgodnie z art. 4 CopA . W przypadku nietwórczych baz danych pod uwag brana jest ochrona zgodnie z art. 5 szwajcarskiego UWG (federalne prawo przeciwko nieuczciwej konkurencji).

Stany Zjednoczone

W USA istnieje ochrona praw autorskich do baz danych zgodnie z wymogami art. 2 ust. 5 RBÜ , art. 10 ust. 2 TRIPS i art. 5 WCT . Podobnie jak w Szwajcarii, nietwórcze bazy danych s chronione tylko przed przywaszczeniem na mocy prawa konkurencji.

literatura

  • Gabriele Beger : Kopiowanie z baz danych . Za obsug ustawy o usugach informacyjnych i komunikacyjnych (IuKDG) w bibliotekach . W: Library Service . Tom 32, nr. 5 . de Gruyter Saur, 1998, ISSN  0006-1972 , s. 942-944 .
  • Timo Ehmann: Prawa autorskie do baz danych, prawo producenta baz danych i wspólnota posiadaczy praw . Jednoczenie orzecznictwo BGH Lista wierszy I i II . W: Handlowa ochrona prawna i prawa autorskie . Dziennik Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Wasnoci Intelektualnej i Prawa Autorskiego . tama 110 , nie. 6 . Beck, 2008, ISSN  0016-9420 , s. 474-478 .
  • Matthias Leistner: Ochrona prawna baz danych w prawie niemieckim i europejskim . Badanie dyrektywy 96/9 / WE i jej implementacji do niemieckiej ustawy o prawie autorskim . Beck, Monachium 2000, ISBN 3-406-46223-5 .
  • Sören Rieger: Ochrona prawna naukowych baz danych . Mohr Siebeck, Tübingen 2010, ISBN 978-3-16-150377-1 .
  • Guido Westkamp: Ochrona baz danych i zbiorów informacji w prawie brytyjskim i niemieckim . Studium porównawcze stanu prawnego po wdroeniu europejskiej dyrektywy bazodanowej z uwzgldnieniem prawa autorskiego, prawa producentów baz danych oraz prawa konkurencji . Beck, Monachium 2003, ISBN 3-406-49399-8 .

linki internetowe

Prawo szwajcarskie
Prawo austriackie

Indywidualne dowody

  1. BGH, 6 maja 1999 - I ZR 199/96 - "Tele-Info-CD" . W: Handlowa ochrona prawna i prawa autorskie . Dziennik Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Wasnoci Intelektualnej i Prawa Autorskiego . tama 101 , nie. 10 . Beck, 1999, ISSN  0016-9420 , s. 923 ff .

Opiniones de nuestros usuarios

Romuald Stefaniak

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Christopher Witek

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Kacper Szymczak

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Praca z bazami danych.