Powizanie plikówInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Powizanie plików. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Powizanie plików zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Powizanie plików i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Powizanie plików. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Powizanie plików! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Powizanie plików, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Link do pliku (krótki zwizek , angielski plik skrótu lub ogniwo ) jest specyficzne dla aplikacji plik , który do innego pliku lub katalogu referencji. Moe suy do odwoywania si do innego pliku z dowolnej liczby miejsc w systemie plików . W przeciwiestwie do hiperczy w sieci WWW , cza do plików s zwykle lokalne; Oznacza to, e cze i jego miejsca docelowe znajduj si na tym samym komputerze lub, w wikszoci przypadków, przynajmniej w podczonym do niego sieciowym systemie plików .

Linki s zazwyczaj identyfikowane w graficznych interfejsach uytkownika za pomoc dodatkowo osadzonych symboli (takich jak maa strzaka ) na ikonie .

wicej szczegóów

Okna

Skojarzenia plików zostay wprowadzone w systemie Windows wraz z Eksploratorem Windows w systemie Windows 95 . We wczeniejszych wydaniach Windows skróty nosiy nazwy koczce si PIF , które stopniowo zastpowano Windows 9x .

Skróty Windows maj rozszerzenie pliku, .lnk które jest ukryte w domylnym ustawieniu Eksploratora , ale moe by wywietlane na przykad w wierszu polece . Linki do plików zawieraj m.in. nazw cieki pliku docelowego, a take moliwo zdefiniowania wasnej kombinacji klawiszy oraz innego symbolu linku . Oprócz tego mona równie okreli inne waciwoci, takie jak rozmiar okna.

W przeciwiestwie do dowiza symbolicznych (lub dowiza mikkich ) i dowiza twardych (lub dowiza twardych ), dowizania do plików nie s przezroczyste dla aplikacji wywoujcej i uytkownika, poniewa nie s zintegrowane z systemem plików . Oznacza to, e program wykonujcy musi rozpozna sam link, oceni go i przeskoczy do celu.

Inne systemy operacyjne

Powizania plików rónych systemów operacyjnych zwykle nie s ze sob kompatybilne . Skróty pulpitu z systemów uniksopodobnych dziaaj tak samo mao pod Windows, jak skróty Windows pod Linuksem czy Uniksem . Z tego powodu cza do plików nie powinny by uywane, jeli róne systemy operacyjne maj wspódzielony dostp do udziaów sieciowych ; alternatyw moe by uycie dowizania symbolicznego .

Plik alias w klasycznym systemie Mac OS , który jest nadal dostpny w uniksowych sukcesorów MacOS , sama jest plikiem, który nie tylko zawiera ciek do pliku docelowego, ale take unikalny plik identyfikator dostpny na HFS i HFS + systemy plików . W przypadku tej aliasu , w przeciwiestwie do cza, orygina moe by przeniesiony na tej samej objtoci jak podane. Ponadto w systemach uniksopodobnych istniej tak zwane skróty na pulpicie , takie jak wpisy pulpitu ustandaryzowane przez freedesktop.org z rozszerzeniem nazwy pliku . S to pliki tekstowe o strukturze podobnej do plików INI . Moe opisywa ciek lub polecenie , wielojzyczne etykiety, teksty pomocy, ikony i inne waciwoci (lub atrybuty ), które rodowisko graficzne, takie jak KDE Plasma Workspaces lub Gnome, moe zinterpretowa i wykona. .desktop

Zobacz te

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. a b Linki: Czsto zadawane pytania ( pamitka z 13 maja 2016 r. w Internet Archive ) - Microsoft , 2016; m.in. z wyjanieniem pytania Jak mog rozpozna, czy plik jest linkiem oraz Inny symbol, pod pytaniem Czy mona zmieni symbol linku
  2. Tworzenie skrótu na pulpicie w Windows 95 (wymaga JavaScript ) - Microsoft , 2016; ródo 17 kwietnia 2016.
  3. Tworzenie skrótów klawiaturowych do otwierania programów ( Memento z 14 maja 2016 w Internet Archive ) - Microsoft , 2016; wymaga JavaScript, aby wywietli rzeczywist tre
  4. Przegld systemu plików aliasy i dowizania symboliczne. W: Archiwum programistów Apple. Apple , 25 maja 2011 r., dostp 20 lipca 2021 r. (w jzyku angielskim, dokumentacja odpowiada stanowi Mac OS X 10.2 alias Jaguar): W systemach plików HFS i HFS + kady plik i folder ma unikalny, trway tosamo. Aliasy uywaj tej tosamoci wraz z informacj o ciece, aby znale pliki i foldery na tym samym woluminie.
  5. Specyfikacja wejcia na komputer stacjonarny. freedesktop.org , 7 lipca 2021, udostpniono 20 lipca 2021 (w jzyku angielskim, wpisy na pulpicie nale do xdg, skrót od specyfikacji i standardów Cross-Desktop Group ): Specyfikacja wpisu na pulpicie opisuje wpisy na pulpicie: pliki opisujce informacje o aplikacji takie jak nazwa, ikona i opis. Pliki te s uywane do uruchamiania aplikacji i tworzenia menu aplikacji, które mona uruchomi.
  6. Joe: Anatomia pliku pulpitu. W: Krytyk Linuksa. 7 kwietnia 2010, dostp 20 lutego 2014 .

Opiniones de nuestros usuarios

Wojciech Nowak

Podane informacje o zmiennej Powizanie plików są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Eugeniusz Nawrocki

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Powizanie plików, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.