Port danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Port danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Port danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Port danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Port danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Port danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Port danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Port danych jest informacja i komunikacja - usug administracji publicznej dla czterech landach Hamburga , Szlezwik-Holsztyn , Brema i Saksonii-Anhalt , a take dla administracji podatkowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Dolnej Saksonii . Instytucja prawa publicznego powstaa 1 stycznia 2004 roku na podstawie umowy pastwowej i opiera si w Altenholz koo Kilonii z oddziaami w Hamburgu, Rostocku , Bremie , Lüneburg , Magdeburga i Halle .

Gminy Szlezwiku-Holsztynu przyczyy si za porednictwem swojego IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH) 1 stycznia 2012 r. jako kolejny dostawca portów danych zgodnie z § 1 ust. 1 ust. 4 Traktatu o Pastwie. Saksonia-Anhalt doczya do stowarzyszenia 1 stycznia 2013 roku.

Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg posiada 29,40%, landy Szlezwik-Holsztyn, Dolna Saksonia i Saksonia-Anhalt oraz ITVSH posiadaj po 14,71% udziaów w kapitale zakadowym; stan Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Wolne Hanzeatyckie Miasto Brema posiadaj po 5,88%.

Umowa o pastwie portu danych zawierana jest na czas nieokrelony. Jest otwarty na przystpienie innych krajów, a take korporacji , instytucji i fundacji prawa publicznego w krajach sponsorujcych.

rozwój biznesu

Stan Hamburgu zleci port danych po fazie pilotaowej w 2003 roku, które szacuje si na 30 mln projektu euro ESARI ( e fficiency s teigerung racy przez R z eOrganizations I nformacje i komunikacyjnych struktur) zamiany 31.500 oficjalnych stanowisk komputerowych wewntrzny do jeden system. Do 2005 roku udao si to osign przy mniej ni dziesiciu procentach stanowisk pracy przy komputerach PC. Projekt zakoczy si pod koniec 2007 roku.

Kraje zwizkowe Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brema doczyy w 2006 roku, a Dolna Saksonia w 2010 roku. W szczególnoci poszukiwano lepszej wspópracy midzy administracjami podatkowymi.

Od marca 2010 r. prowadzono pilotaowy projekt z udziaem trzech wybranych wadz senatorskich Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema, w którym 6500 miejsc pracy miao by pocztkowo wyposaonych w standaryzowany komputer administracyjny. Do sierpnia 2013 r. przekonwertowano 1000 miejsc pracy.

Federalne Ministerstwo Spraw Wewntrznych , Federalny Urzd ds. Migracji i Uchodców oraz Dataport od jesieni 2015 roku pracuj nad wspólnym rozwizaniem informatycznym do rejestracji uchodców.

Zadania i struktura

Dataport oferuje usugi w zakresie komunikacji gosowej i transmisji danych, aplikacji do zada administracyjnych, koncepcji ochrony i bezpieczestwa danych, dalszej edukacji i szkole. Prowadzi centra danych i infrastruktur informatyczn dla swoich klientów pastwowych i komunalnych. Klientami s m.in. urzdy stanu cywilnego. Dla administracji publicznej oferowana jest standardowa instalacja oprogramowania i konserwacja sprztu na stanowiskach pracy. Aktualizacje systemu operacyjnego w miejscu pracy s centralnie kontrolowane po dokadnym sprawdzeniu zgodnoci z tak zwanym standardowym koszykiem zakupów oprogramowania. Rozwizywanie problemów odbywa si gównie poprzez zdaln konserwacj ; w tym celu w ramach umowy serwisowej oferowany jest help desk uytkownika (UHD). W przypadku pyta ogólnych i zastosowa specjalistycznych dostpny jest portal internetowy.

personel

Wikszo personelu rekrutowaa si z wasnych oddziaów firmy i urzdów pastwowych, takich jak Information and Datentechnik Bremen (ID Bremen), w których Debis Systemhaus by równie zaangaowany czasami w trakcie prywatyzacji . W rezultacie oprócz pracowników zatrudnionych s równie urzdnicy pastwowi z zaangaowanych krajów.

Wewntrzny ukad zbiorowy pracy TV Dataport obowizuje pracowników od 1 stycznia 2008 roku .

W Traktacie o stanie Dataport, placówka jest zobowizana do przestrzegania zasad pci .

Instytut zatrudnia cznie 4000 osób w Hamburgu, Altenholz (niedaleko Kilonii), Bremie, Rostocku, Lüneburgu, Halle i Magdeburgu (od 2020 r.).

Dataport zajmuje 5. miejsce w rankingu najlepszych pracodawców w brany IT i telekomunikacyjnej (cznie 76 miejsce), wedug badania przeprowadzonego przez Stern i Statista .

Bilans i wyniki roczne

Urzdy kontrolne krajów zwizkowych monitoruj zarzdzanie Dataportem. Instytucja prawa publicznego nie ma na celu maksymalizacji zysków; Celem jest osignicie zrównowaonego wyniku firmy w dugim okresie. W swoich rocznych raportach Dataport stwierdzi:

 • 2005: Suma bilansowa: 145 991 TEUR , nadwyka roczna: 635 TEUR
 • 2010: aktywa ogóem 186 240 TEUR, nadwyka roczna: 689 TEUR
 • 2015: aktywa ogóem 278 890 TEUR, wynik operacyjny: 2 563 TEUR

Nagrody i egzaminy

W listopadzie 2007 Dataport zosta wyróniony pieczci aprobaty Uczciwa Firma od magazynu pracy i biznesu Karriere . Piecz aprobaty przyznano firmom, które wypowiaday si przeciwko wykorzystywaniu tzw. pokolenia staystów i odpowiednio postpoway. W 2014 roku Dataport ponownie otrzyma t nagrod.

W maju 2008 Dataport po raz pierwszy otrzyma ocen Total E-Quality za szczególne zaangaowanie w wyrównywanie szans kobiet i mczyzn w yciu zawodowym. W 2011 i 2014 roku firma otrzymaa nagrod na kolejne trzy lata.

We wrzeniu 2010 Dataport otrzyma tytu Najlepszego Usugodawcy w Administracji Niemiec . Nagroda pod patronatem Federalnego Ministerstwa Spraw Wewntrznych zostaa przyznana w ramach 10. edycji konkursu eGovernment organizowanego przez Cisco Systems i BearingPoint .

W padzierniku 2010 Dataport otrzyma certyfikat audytu ochrony danych z Niezalenego Pastwowego Centrum Ochrony Danych Schleswig-Holstein (ULD) dla koncepcji systemu zarzdzania bezpieczestwem informacji Data Center Taxes w Rostocku.

Wiosn 2012 Dataport otrzyma znak jakoci za uczciwy program szkoleniowy ; nagroda przyznana po raz pierwszy w grudniu 2011 r. za programy promujce karier i uczciwe programy szkoleniowe.

W maju 2014 r. nowe centrum danych zbudowane na zlecenie Dataport z lokalizacjami w Hamburgu i Norderstedt zostao certyfikowane przez Federalny Urzd Bezpieczestwa Informacji . W lipcu 2014 roku operator centrum danych akquinet AG otrzyma certyfikat bezpieczestwa Level 4 od TÜV Informationstechnik GmbH (TÜViT).

krytyka

Od 2007 r. Dataport by przedmiotem rónych krytyki publicznej w Hamburgu za problemy techniczne i zwizane z bezpieczestwem.

W 2010 roku, wedug rzecznika Dataport, pracownik Dataport obniy wersj zainstalowanego pakietu Microsoft Office w sieci administracyjnej Hamburga. To obnienie wersji doprowadzio do awarii okoo 2300 komputerów w administracji Hamburga.

W 2008 roku inspektor ochrony danych stanu Brema skrytykowa brak informacji o architekturze bezpieczestwa .

W 2008 r. inspektor ochrony danych z Hamburga poinformowa, e w styczniu 2006 r. Dataport naruszy przepisy bezpieczestwa i wytyczne dotyczce zatwierdzania podczas niezleconego testu masowego dla automatycznych patnoci bankowych dla odbiorców BAföG . Doszo do nieuzasadnionych patnoci w wysokoci ponad trzech milionów euro.

Jeli chodzi o przekazanie sieci teleinformatycznej policji w Hamburgu do Dataport, raport o ochronie danych z 2008 r. wzbudzi powane obawy co do tego, czy obecne standardy ochrony danych i bezpieczestwa danych dostawcy usug s wystarczajce do zagwarantowania wymogów ochrony sieci policyjnej. Zdaniem inspektora ochrony danych z Hamburga obawy te mona byo tylko czciowo rozwia do pocztku 2010 roku.

Trybuna Obrachunkowy wolnego i hanzeatyckiego Hamburga krytykowane DATAPORT w 2006 roku.

W 2008 roku Pastwowy Urzd Kontroli Schleswig-Holstein skrytykowa fakt, e w Dataport brakowao wewntrznego systemu ksigowego opartego na wymaganiach oraz opartego na nim aktualnego i przejrzystego obliczania opat i wyceny.

Trybuna Obrachunkowy w Hamburgu skrytykowa w 2010 r.: rodki uzgodnione w umowie uytkowania i dzierawy hamburskiej sieci telekomunikacyjnej midzy Dataport a organami podatkowymi zostay niewaciwie wdroone lub nie zostay wdroone w ogóle.

Pod koniec sierpnia 2018 r. wyszo na jaw, e pracownik uzyska dostp do komputera, na którym pod pretekstem przechowywano wraliwe dane i pobra zdigitalizowane pliki na pendrive bez autoryzacji. Jednak pami USB nigdy nie opucia terenu Dataportu, dlatego nie doszo do uszkodzenia.

W marcu 2019 r. administrator systemu wysa wiadomo e-mail z prob o aktualizacj kalendarza nie do kolegi, ale na wszystkie adresy e-mail administracji Hamburga. Poniewa wielu odbiorców niewiele mogo zrobi z treci wiadomoci, odpowiadali na e-mail, który z kad odpowiedzi by wysyany do wszystkich 65 000 odbiorców. Nie byo jednak cakowitej poraki wadz.

Podczas rutynowego testu obcienia pod koniec maja 2019 r. zamknito centrum danych wykorzystywane przez urzdy skarbowe pónocnych krajów zwizkowych. W efekcie 141 urzdów skarbowych zatrudniajcych cznie 28 500 pracowników zostao dotknitych awariami systemów informatycznych.

Na pocztku wrzenia 2019 r. bd konfiguracji doprowadzi do awarii systemu pocztowego i innych systemów w administracji Hamburga.

Gospodarstwa

Dataport jest partnerem PD - konsultantów dla sektora publicznego .

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Rada Dyrektorów. Dataport, dostp 16 sierpnia 2018 r .
 2. a b dataport.de: O nas
 3. a b c d Traktat o stanie Dataport. transparenz.bremen.de, dostp 17 sierpnia 2020 r .
 4. dataport.de: O nas
 5. dataport.de: Akcesja Saksonii-Anhalt ( pamitka z 10.03.2014 w Internet Archive ), dostp 10.03.2014
 6. Autorytety artykuu : awarie z komputerami , Hamburger Abendblatt z 25.04.2005
 7. Link do archiwum ( Memento z 2 czerwca 2013 w Internet Archive )
 8. Link do archiwum ( Pamitka z 9 listopada 2013 w Internet Archive )
 9. Komunikat prasowy z 13 listopada 2015 ( Pamitka z 1 kwietnia 2016 w Internet Archive ): Ogólnopolski szczyt IT: Dataport rozwija model Government as a Service
 10. Link do archiwum ( Pamitka z 5 lutego 2016 w Internet Archive )
 11. Link do archiwum ( Pamitka z 5 lutego 2016 w Internet Archive )
 12. Weser-Kurier z 18 listopada 2000 r., strona 25: ID Brema: doskonay przykad partnerstwa publiczno-prywatnego, dostp za porednictwem cyfrowego archiwum gazet 5 lutego 2016 r.
 13. dataport.de: Ukad zbiorowy Dataport ( Memento z 4 grudnia 2013 w Internet Archive )
 14. To najlepsi pracodawcy w Niemczech. ródo 29 czerwca 2021 .
 15. Dataport Annual Report 2015, s. 46+47 ( Pamitka z 21 lipca 2016 r. w Internet Archive )
 16. Notatka prasowa Dataportu o aprobacie firmy Targi ( Pamitka z 14 wrzenia 2012 r. w Internetowym Archiwum )
 17. dataport.de: Jobs & Karriere ( Memento z 14 wrzenia 2012 w Internet Archive )
 18. Informacja prasowa Dataportu na temat rankingu Total E-Quality ( pamitka z 3 grudnia 2013 r. w Internet Archive ), 2008
 19. Komunikat prasowy Dataportu na temat rankingu Total E-Quality ( pamitka z 7 padziernika 2012 r. w Internet Archive ), 4 padziernika 2011 r.
 20. Komunikat prasowy Dataport na temat Total E-Quality rating, 27 padziernika 2014 r. ( Pamitka z 7 padziernika 2012 r. w Internet Archive )
 21. Komunikat prasowy urzdu skarbowego Hamburga w sprawie nagrody e-administracji, 10 wrzenia 2010 r.
 22. ULD: Kontrola centrum danych Dataport jest zgodna z ochron danych - pomylny audyt zarzdzania bezpieczestwem i koncepcja bezpieczestwa , 28 padziernika 2010 ( pamitka z 2 listopada 2011 w archiwum internetowym )
 23. Komunikat prasowy Dataport dotyczcy certyfikacji BSi, 20 maja 2014 ( pamitka z 14 lipca 2014 w Internet Archive )
 24. Informacja prasowa Dataportu o nagrodzie TÜViT z dnia 29 lipca 2014 r. ( Pamitka z 6 padziernika 2014 r. w archiwum internetowym )
 25. ^ Problemy komputerowe jeszcze nie rozwizane , Hamburger Abendblatt, 27 lipca 2007
 26. Czy port danych szkodzi administracji , hh-heute.de z 26 sierpnia 2010 , dostp 2 wrzenia 2010
 27. Awaria komputera paraliuje wadze Hamburga, Abendblatt.de z 25 sierpnia 2010 , dostp 2 wrzenia 2010
 28. Raport o ochronie danych osobowych w Bremie za 2007 r. (PDF), 31 marca 2008 r., dostp 10 marca 2014 r.
 29. a b Inspektor ochrony danych w Hamburgu: Sprawozdanie z dziaalnoci 2006/2007
 30. Inspektor ochrony danych w Hamburgu: Sprawozdanie z dziaalnoci za lata 2008/2009 , zaprezentowane w lutym 2010 r., dostp 10 marca 2014 r.
 31. Prezes Trybunau Obrachunkowego, konferencja prasowa dotyczca sprawozdania rocznego za rok 2006 w dniu 8 lutego 2006 r., s. 4 (PDF; 65 kB)
 32. Pastwowy Urzd Kontroli w Hamburgu, pena wersja raportu rocznego 2006 (PDF; 968 kB)
 33. Landesrechnungshof SH: Komentarze 2008, Rozdzia 16 (PDF; 47 kB) ( pena wersja raportu )
 34. Biuro Kontroli Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg: Sprawozdanie roczne 2010 (PDF; 2,2 MB), stycze 2010
 35. Skradzione wysoce wraliwe dane - Afera w aferze Öztürk , raport w Weser-Kurier z 27 sierpnia 2018 r.
 36. Po skandalu z danymi: Spojrzenie za kulisy w Dataport , raport buten 29 sierpnia 2018
 37. NDR: Niewaciwe kliknicie powoduje zalew poczty od wadz. ródo 28 sierpnia 2019 .
 38. ^ NDR: Awaria komputera paraliuje pónocnoniemieckie urzdy skarbowe. ródo 28 sierpnia 2019 .
 39. heise online: Awaria w systemie poczty wadz. ródo 10 wrzenia 2019 .
 40. Prezentacja PD. (PDF) W: pd-g.de. 12 maja 2021, udostpniono 21 maja 2021 .

Opiniones de nuestros usuarios

Tamara Sienkiewicz

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Port danych

Wieslaw Laskowski

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Port danych pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Port danych tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Alicja Niemiec

Uważam, że ten wpis o zmiennej Port danych jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.