Pie NiemcówInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Pie Niemców. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Pie Niemców zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Pie Niemców i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Pie Niemców. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Pie Niemców! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Pie Niemców, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Pie Niemców , zwana take Deutschlandlied , skomponowa August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 26 sierpnia 1841 r. na Helgolandzie . Jej trzeci zwrotk jest tekst niemieckiego hymnu narodowego .

Konkretnym powodem, dla którego Hoffmann napisa piosenk, byy francuskie roszczenia terytorialne do Nadrenii podczas kryzysu nadreskiego . Odrzuci te twierdzenia wraz z piosenk, jak to miao miejsce w przypadku innych niemieckich piosenek reskich w tamtych czasach. Doda dalsze idee, przede wszystkim jedno Niemiec, która jako jedyna moga stanowi warunek wstpny odparcia ataków wroga o dowolnej skali (pierwsza strofa). Poeta stworzy swoje dzieo w sposób wyrany do melodii starszej piosenki Gott uzyska Franz, cesarz przez Josepha Haydna (1797). Piosenka zostaa napisana podczas podróy Hoffmanna na ówczesn brytyjsk wysp Helgoland . Przez dugi czas bya to jednak tylko jedna z wielu pieni niemieckiego ruchu narodowego .

Piosenka zyskaa na znaczeniu dopiero podczas I wojny wiatowej , kiedy Naczelne Dowództwo Armii (OHL) ogosio, e zostaa spontanicznie zaintonowana przez niemieckich onierzy w bitwie w pobliu belgijskiego miasta Langemarck na pónoc od Ypres . Wydarzenia z 10 listopada 1914 r. OHL skomentowa nastpnego dnia raportem, oczywicie sformuowanym w sposób propagandowy, który by drukowany na pierwszej stronie prawie wszystkich niemieckich gazet:

Na zachód od Langemarck mode puki nacieray na pierwsz lini pozycji wroga pod skandowanie Deutschland, Deutschland über alles i zajy je. Okoo 2000 francuskiej piechoty liniowej zostao schwytanych i zdobyto sze karabinów maszynowych.

- Raport OHL, 11 listopada 1914 r.

Ten raport OHL zosta bezkrytycznie przyjty przez du cz niemieckiej opinii publicznej i zapocztkowa powstanie tzw. mitu von Langemarcka o heroicznej ofierze modych onierzy. Dopiero 11 sierpnia 1922 r. w Republice Weimarskiej , za namow socjaldemokratycznego prezydenta Rzeszy Friedricha Eberta , Deutschlandlied ze wszystkimi trzema zwrotkami sta si oficjalnym hymnem Niemiec .

Krótko po przegranej I wojnie wiatowej powstaa take czwarta zwrotka, która nigdy nie bya czci hymnu narodowego. Wczono j do zbioru pieni II wojny wiatowej (1926), do piewnika marynarki niemieckiej (1927) oraz do piewnika Schlesier (1936). Tam Albert Matthai jest wymieniany jako autor . Matthai napisa t zwrotk pod wraeniem traktatów pokojowych wersalskich , które przyniosy Niemcom surowe sankcje, takie jak cesja terytorium i wysokie odszkodowania . piewany by w stowarzyszeniach bojowników pierwszej linii, takich jak Stahlhelm i wród nacjonalistów niemieckich do lat 30. XX wieku .

W czasach narodowego socjalizmu (19331945) piewano tylko pierwsz zwrotk, po której zawsze nastpowaa pie Horsta Wessela .

Po 1945 r. trway dyskusje na temat dalszego wykorzystania utworu, do 1952 r. oficjalna korespondencja midzy prezydentem federalnym Theodorem Heussem (FDP), który pocztkowo opowiada si za nowym niemieckim hymnem narodowym, a kanclerzem federalnym Konradem Adenauerem (CDU) zdecydowa, e Das Lied of Niemcy jako cao pozostali hymnem narodowym, ale tylko trzeci wers powinien by piewany przy oficjalnych okazjach. Po zjednoczeniu , w 1991 roku, po dalszej wymianie listów midzy prezydentem federalnym Richardem von Weizsäckerem (CDU) a kanclerzem federalnym Helmutem Kohlem (CDU), trzecia zwrotka zostaa ogoszona hymnem Niemiec .

tekst

Pie Niemców

Niemcy Niemcy, Niemcy o wszystkim,
O wszystkim na wiecie,
Kiedy zawsze
bratersko skleja si w obron i obron ,
Od Mozy do Kajpedy,
Od Adygi do Pasa -
Niemcy, Niemcy ponad wszystko ,
O wszystkim na wiecie!

Niemki, niemiecka wierno,
niemieckie wino i niemiecki piew
Zachowaj na wiecie
swój dawny pikny dwik ,
natchn nas do szlachetnego czynu
Cae nasze ycie -
Niemki, niemiecka wierno,
niemieckie wino i niemiecki piew!

Jedno i sprawiedliwo i wolno
Za ojczyzn niemieck!
Starajmy si o to wszyscy
z braterskim sercem i rk!
Jedno i sprawiedliwo i wolno
s rkojmi szczcia -
Kwiatu w blasku tego szczcia,
Kwiatu ojczyzna niemiecka!

Kryzys nadreski i pieni nadreskie

Latem 1840 r. Francja poniosa klsk w polityce zagranicznej w kryzysie wschodnim przeciwko koalicji Wielkiej Brytanii , Rosji , Austrii i Prus . Spoeczestwo francuskie poczuo si upokorzone; mówiono o dyplomatycznym Waterloo . Rzd Adolphe Thiers kierowa narastajce oburzenie narodowe przeciwko traktatom Kongresu Wiedeskiego z 1815 r. i przeciwko ssiednim pastwom niemieckim: Zamiast podbojów na Wschodzie celem by Ren jako naturalna granica Francji . Francja zaja cay obszar na lewo od Renu podczas wojen rewolucyjnych i utworzya tam cztery departamenty ( lewy brzeg Renu ); Jednak Kongres Wiedeski przywróci przedrewolucyjn granic w 1814 r., tak e Ren tworzy jedynie granic francusko-niemieck w Alzacji, która od XVII w. bya francusk , podczas gdy tereny dalej na pónoc na lewym brzegu Ren nie nalea do Francji.

Teraz Thiers zada caego obszaru na lewym brzegu Renu. Zwizek Niemiecki by oficjalnie i w prasie miesicami zagroony wojn i by opancerzony militarnie i moralnie. Francuscy wielcy, tacy jak Edgar Quinet i Victor Hugo, doczyli do apelu o granic z Renem. Ten kryzys Ren przyniós oywienie niemieckiego ruchu narodowego, który wezwa do obrony obu brzegach Renu. Opiera si na piosence Renu przez Nikolausa Becker , inne tak zwane piosenki Ren powstay, takich jak Die Wacht am Rhein przez Maxa Schneckenburger lub Ernsta Moritza Arndta w piosence wojnie przeciwko Wälschen .

W tym kontekcie powstaa pie Niemców, której tekst Hoffmann von Fallersleben napisa w 1841 roku. W przeciwiestwie do pieni nad Renem w pieni Niemców nie wspomina si ani Francji, ani Renu; Hoffmann wymienia jednak cztery inne zbiorniki wodne, które w tamtym czasie wyznaczay obszar niemieckojzyczny .

Jednak w 1922 r. Ren pojawi si w parodii z punktu widzenia narodowosocjalistycznego: Wszystko, wszystko o Niemczech. Wrogowie na caym wiecie, poniewa nie trzyma si bratersko dla ochrony i poraki. Walijski Ren, Wisa Polska, niemieckie morze ju nie niemieckie, Germania haniebnie nosi kajdany niewolników bez obrony i honoru. [...] "

To poszczególnych fragmentów

Niemcy ponad wszystko

Pocztek utworu z czsto cytowanym pierwszym wersem Niemcy, Niemcy ponad wszystko wzywa czytelnika lub suchacza do doceniania jednoci Niemiec bardziej ni ksit licznych poszczególnych pastw Zwizku Niemieckiego. Poniewa zostayby one zmarginalizowane w przypadku faktycznego zjednoczenia Niemiec, linia ta wiadczy o liberalizmie autora. Póniej fraza Niemcy ponad wszystko bya symbolem niemieckiego szalestwa wielkiego mocarstwa .

Dla ochrony i obrony

Francuski filozof Alfred Fouillée przetumaczy trzeci linijk pierwszej zwrotki jako pour se défendre et attaquer (broni i atakowa), zakadajc tym samym, e pie jest czciowo agresywna ; W rzeczywistoci formua rymowa stosowana przez Hoffmanna von Fallerslebena, Schutza i Trutza moe by rozumiana równie w sposób czysto defensywny . Muzyk Hellmuth von Ulmann wskaza w 1984 roku, e trzeci i czwarty linie skadniowo przedstawiaj si zdanie warunkowe dla pierwszej i drugiej linii: Ogólnie rzecz biorc, to nie chodzi o wyszoci lub denie do wielkiej mocy, ale o insurmountability w braterskiej stojcych razem w obronie . Ochrona i Trutz naley zatem rozumie jako czysto defensywne.

Praworzdno

W okresie Vormärz (ok. 1830 do rewolucji marcowej 1848) zjednoczenie narodowe i ch przezwycienia rzdów ksicych, suwerenno ludu , wolno polityczna i samostanowienie byy celami opozycji liberalnej . Dlatego w trzeciej zwrotce powouje si na wolno i braterstwo Niemców oraz prawo w sensie rzdów prawa .

Limity

piew o Niemcach wyznacza geograficznie werset Od Mozy do Memelu, od Adygi do Pasa. Dziki doborowi jednosylabowych i dwusylabowych nazw wód wedug licznika, a take dodatkowej aliteracji Maas Memel, Hoffmannowi von Fallerslebenowi udao si stworzy formu szczególnie zapadajc w pami.

Z czterech wymienionych akwenów (trzy rzeki i cienina) dwa wyznaczay równie granice ówczesnego Zwizku Niemieckiego:

Pozostae dwa obszary terytoriów delimitowanych, które nie naleay (jeszcze) do Zwizku Niemieckiego, ale zostay uznane przez niemiecki ruch narodowy za cz Niemiec, które powstay ze wzgldu na niemieckojzyczn ludno tam:

Granica z jzykiem niemieckim nie bya wyranie wytyczona, najbardziej ostro w Poudniowym Tyrolu ze wzgldu na wyrane krawdzie dolin górskich i Salurner Klause . W tym czasie nad Moz (jak wszdzie) przechodzio si tylko pynnie na jzyk holenderski , zwaszcza e znaczna cz ludnoci na pónoc od linii Benratha uywaa w yciu codziennym swojego tradycyjnego jzyka dolnofrankoskiego . Na pónocy jzyk duski by bardziej rozpowszechniony ni dzisiaj, ale niemiecki by równie powszechny na brzegach Maego Betu . Na niektórych obszarach wiejskich na pónoc od Kajpedy mówiono w wikszoci po litewsku .

Poeta unika dotknicia dwóch kontrowersyjnych wówczas punktów z jednej strony rozgraniczenia od Francji ( Alzacji i Lotaryngii ) na poudniowym zachodzie, a z drugiej linii podziau midzy niemieckojzycznymi obszarami Austrii i Sowian , Wgierska i rumuska cz monarchii habsburskiej , od poudniowego wschodu take niemieckie wyspy osadnicze, takie jak Siedmiogród czy Banat . Etsch jako poudniowa granica, chocia wpada do Adriatyku, oznacza tylko Poudniowy Tyrol, podczas gdy Cesarstwo Austriackie rozcigao si dalej na poudnie.

Dzi granica jzykowa jest daleko od Kajpedy, zwaszcza na wschodzie. Te granice z Republik Federaln gosowania w sprawie porozumienia w 1990 roku zamknite traktat polsko-niemieckiej granicy ze skutkiem na 16 stycznia 1992 roku, zgodnie z prawem midzynarodowym , a na kocu w dowolnym punkcie z informacji geograficznej piosenki meczu; jednak w niektórych czciach Moza pynie tylko kilka kilometrów na zachód od granicy niemiecko-holenderskiej. Pónocny Szlezwik musia zosta scedowany w 1920 r., mniejszo niemiecka nadal stanowi okoo 6% tamtejszej ludnoci. Poudniowy Tyrol upad po I wojnie wiatowej we Woszech i by, do dzisiejszej autonomicznej prowincji "Alto Adige" ("High-Adige") niemieckim - obok woskiego - teraz z powrotem jzykiem urzdowym . Najwiksze przesunicie granic obszaru niemieckojzycznego nastpio na wschodzie poprzez wysiedlenia po II wojnie wiatowej , w wyniku których powstaa granica na Odrze i Nysie . Memel to granica midzy rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim a Litw .

Z ide parafrazowania w pieni granic Niemiec biegiem rzek Hoffmann von Fallersleben sign po pomys Walthera von der Vogelweide , który prawdopodobnie w 1198 roku lub niedugo póniej sformuowa w swoim Ir sult sein willekomen :

Widziaem
wielu ludzi i pokochaem jednego z nich. []
Tiuschiu zuht gât przed wszystkimi.
Od aby do Rîn
iz powrotem do Ungerlant, moe by
najlepsze,
co mog znale na wiecie.

Widziaem wiele krajów
i zawsze chciaem pozna najlepszych. [...]
Niemiecki styl i edukacja przewyszaj wszystkie inne.
Od aby do Renu,
a potem z powrotem do granicy z Wgrami z
pewnoci yj to, co najlepsze,
jakie znalazem na caym wiecie.

W swoim dziecicym hymnie (Grace nie oszczdza wysiku) , który Bertolt Brecht skomponowa w 1950 r. z okazji planowanego przywrócenia pieni Niemców jako hymnu narodowego Republiki Federalnej jako celowej alternatywy, zaktualizowa odniesienie geograficzne o: wersety Od jeziora do Alp / Od Odry do Renu. Zgodnie z podniesionym wówczas w NRD roszczeniem ogólnoniemieckim, rozrónienie to odnosio si do tych powstaych w wyniku II wojny wiatowej, których granice zasadniczo Republiki Federalnej od 1990 r. s identyczne.

Druga zwrotka

W drugiej zwrotce Hoffmann von Fallersleben zainspirowa si take pieni nagrodow Ir sult sein willekomen Walthera von der Vogelweide. W licie z 27 sierpnia 1841 r. do swej ukochanej z niespenionego dziecistwa Henriette von Schwachenberg z Westfalii pisa:

Nie warto wspomina, e piszc Deutsche Frauen, mylaam przede wszystkim o tobie. Podobnie jak moja pierwsza praca, dokadnie po 20 latach zadedykuj Wam moje Deutschland-Lied .

jedno

Ju w czerwcu 1841 roku Hoffmann von Fallersleben nawiza do idei zjednoczonych Niemiec poza indywidualnymi interesami ksit w swoim wierszu Eins und Alles , opublikowanym w Unpolitische Liedern :

Niemcy zjednoczyy si same w sobie!
Na! chcemy si zwiza
i moemy
pokona kadego lojalnego sobie wroga .

Jedno w trzecim wersecie pochodzi prawdopodobnie ze sów umierajcego Attinghausena w Schillera Wilhelma Tella (zgadzam si jedwabie zgadzam si zgadzam si) i poematu Seumesa Do dotknitego ludu niemieckiego ([...] panuje nienawi i podziay w naszych Plemionach jedno moe jedynie powstrzyma zniszczenie [] .

Wariant tekstu w trzeciej zwrotce

Pie Niemców bya równie rozumiana przez jej autora jako pie do picia , co tumaczy hymn uwielbienia niemieckiego wina , Niemek i niemieckiego piewu w drugiej zwrotce. Autor umieci wasny zapis jako alternatyw dla

Rozkwitnij w blasku tego szczcia, kwiecie, ojczyzna niemiecka!

take toast

Wznie toast i okrzykuj jednogonie: Rozwesel niemieck ojczyzn!

przeznaczony.

melodia

Od momentu powstania niemiecka pie bya piewana gównie na podstawie hymnu Gott get Franz, Kaiser skomponowanego przez Josepha Haydna do sów Lorenza Leopolda Haschki dla cesarza Franciszka II . W pierwszych dziesicioleciach po 1841 r. powstao 58 innych opracowa tekstu. Haydn by prawdopodobnie zainspirowany chorwack pieni ludow Vjutro rano se ja stanem , której pierwsze trzy takty rozpoczynaj hymn. Po raz pierwszy wykonano j 12 lutego 1797 w wiedeskim Burgtheater z okazji 29. urodzin Franciszka II (póniejszego podwójnego cesarza Franciszka I). Po zaoeniu Cesarstwa Austriackiego jako cesarza Austrii w 1804 r. bya to melodia austriackiego hymnu cesarskiego do 1918 r., którego tekst zosta dostosowany do panujcego cesarza.

\ relative c '{\ klucz es \ major \ czas 4/4 \ autoBeamOff \ czciowy 2 \ powtórz volta 2 {es4. f8 g4 f | jako g f8 [d] es4 | c 'bes jako g | f g8 [es] bes'2} f4 g f8 [d] bes4 | as' g f8 [d] bes4 | bes' jako g4. g8 | a4 a8 [bes] bes2 | \ powtórz volt 2 {es4. d8 d [c] bes4 | c4. bes8 bes [jako] g4 | f4. g16 [jak] bes8 [c] jak [f] | es4 g8 [f] es2}} \ addlyrics {<< {Jedno i sprawiedliwo i wolno dla niemieckiej ojczyzny! } \ new Sowa {Wszyscy starajmy si o to braterstwo sercem i rk! } >> Jedno, sprawiedliwo i wolno s rkojmi szczcia. Rozkwitnij w blasku tego szczcia, kwiecie, ojczyzna niemiecka! }

fabua

Raport Hoffmanna na temat genezy

Hoffmanna von Fallersleben odwiedzi na Helgolandzie w 1841 roku jego hamburski wydawca Julius Campe , który kupi od niego piosenk. Relacjonowa o tym w 1868 roku:

28 sierpnia Campe przyjedzie z ksigarzem ze Stuttgartu Paulem Neffem. Przynosi mi pierwszy ukoczony egzemplarz drugiej czci U.L. [Piosenki niepolityczne] [...]

29 sierpnia bd spacerowa po play z Campe. 'Zrobiem piosenk, ale kosztuje 4  louis d'or .' Idziemy do toalety. Przeczytaem mu: Deutschland, Deutschland über alles i zanim skocz, wkada mi do portfela 4 Louisd'or. Neff tam jest, zdumiony swoim wspaniaym koleg. Doradzamy, jak najlepiej wyda piosenk. Campe umiecha si: Jeli uderzy, moe to by piosenka nad Renem . Jeli dostaniesz trzy kubki, ja musz dosta jeden. Kopiuj to w zgieku najbardziej aosnej muzyki tanecznej, Campe bierze to i rozstajemy si .

4 wrzenia Campe przynosi mi pie Niemców z melodi Haydna w nutach, jednoczenie mój portret narysowany przez C. A. Lill.

Pierwsze wykonanie i uycie 1871-1945

Tablica pamitkowa na dzisiejszym Streit's-Haus upamitniajca pierwsze publiczne wykonanie niemieckiej piosenki

Od 3 padziernika 1841 r. w hotelu Streit na Jungfernstieg w Hamburgu przebywa liberalny polityk badeski Karl Theodor Welcker . 5 padziernika 10 ½ wieczorem zosta zapiewany. W obecnoci Hoffmanna czonkowie Hamburger Liedertafel i Hamburger Gymnastics z 1816 roku piewali przy pochodniach i przy muzyce waltorni hamburskich obywateli wojskowych przed hotelem po raz pierwszy publicznie Niemcy, Niemcy przede wszystkim. Dziennikarz z Hamburga François Wille dopingowa Welckera. Na koniec zapiewali niemieckie sowa Hoffmanna, które sysz ponownie (powrót z Francji) i federaln piosenk Karla Follena Brause, du Freiheitssang, powitali Welckera i wrczyli mu Pie o Niemcach.

W nastpnym roku Hoffmann nagra teksty w swoim zespole German Songs ze Szwajcarii . Chocia Campe doda adnotacj Wasno tekstu wydawcy w pierwodruku, piosenka zostaa wkrótce przedrukowana, poniewa nie bya wówczas prawnie wica i znalaza si w wielu Kommerach i innych piewnikach.

Pie nie wzbudzia wikszego zainteresowania, gdy zostaa napisana, poniewa po pierwsze, wraz z uregulowaniem kryzysu wschodniego latem 1841 roku, niebezpieczestwo wojny zostao zaegnane, a po drugie, pie nie bya pieni bitewn jak pie reska , ale bardziej kontemplacyjny ni wojowniczy efekt. Jeszcze po zaoeniu cesarstwa w 1871 r. pie Heil dir , która bya ju powszechna w Prusach, zostaa uyta w wiecu w znaczeniu hymnu narodowego, a hymn Hoffmanna von Fallersleben zosta przez koron odrzucony jako republikaski. Natomiast Die Wacht am Rhein by w tym czasie popularny wród ludzi . Nie byo oficjalnego hymnu. Pie Niemców bya wówczas popularn pieni patriotyczn wród kilku. Po raz pierwszy wystawiono go oficjalnie w 1890 r. z okazji przejcia Helgolandu (w wyniku traktatu Helgoland-Zanzibar ). W wyniku tego kontraktu w 1891 r. powstao Stowarzyszenie Pan-Niemieckie , które podjo i ukierunkowao wysiki ekspansji imperialnej i interpretowao przede wszystkim na wiecie w tym kierunku. Od tego czasu take w Wielkiej Brytanii przede wszystkim jest coraz czciej postrzegane jako oznaka chci ekspansji. Jak póniej napisa Victor Klemperer w swoim notatniku LTI filologa , istnieje inna interpretacja; dla niego sowa wypowiedziane w czasie I wojny wiatowej tylko uznanie dla ducha, jakim patriota okazuje ojczyzn.

Dopiero w Republice Weimarskiej , 11 sierpnia 1922 r., pie Niemców ze wszystkimi trzema zwrotkami zostaa ogoszona hymnem narodowym przez prezydenta Rzeszy Socjaldemokratycznej Friedricha Eberta.

Po przejciu wadzy przez nazistów w 1933 r. drugi i trzeci wers Niemców nie byy piewane przy publicznych okazjach. Kiedy grano i piewano hymn narodowy, zwykle nastpowa po nim Horst-Wessel-Lied , hymn partii narodowych socjalistów; W 1940 roku stao si to wymogiem. Celem byo symbolizowanie jednoci midzy NSDAP a pastwem . Zachowujc przynajmniej cz niemieckiej pieni, narodowi socjalici nie nawizywali do tradycji Republiki Weimarskiej: ich entuzjazm dla pieni powróci raczej do mitu Langemarcka , po niemieckim onierzu w I wojnie wiatowej Niemcy, Niemcy ponad wszystko weszy w piew bojowy. Symbole uywane przez narodowych socjalistów czsto próboway nawiza cigo z czasem przed Republik Weimarsk. Dotyczy to nie tylko hymnu, ale take terminu III Rzesza . Flaga nazistów ze swastyk przybraa kolory czarny, biay i czerwony , kolory Cesarstwa Niemieckiego od 1871 roku.

Po zakoczeniu wojny Sojusznicza Rada Kontroli zakazaa uywania charakterystycznych nazistowskich lub wojskowych form powitania, ale nie pieni Niemców ani nawet ich publicznego piewu. Jedynie w strefie amerykaskiej zabroniono piewania lub grania [...] jakichkolwiek pieni wojskowych lub nazistowskich albo [...] niemieckich hymnów narodowych lub nazistowskich. Nie byo w ogóle zakaz w strefie francuskiej , nawet w strefie brytyjskiej . Rozporzdzenie w rzdzie wojskowej 15 wrzenia 1945 po prostu zakazane piew publicznego lub odtwarzanie piosenek wojskowych lub nazistowskich lub melodii. W 1949 roku te zakazy zostay zniesione przez Wysok Komisj Sprzymierzonych .

Czwarta zwrotka lub strofa sprzeciwu

W 1921 Albert Matthai napisa poprawk jako reakcj na przegran wojn wiatow i traktat wersalski , która zostaa wczona do piewnika niemieckiej marynarki wojennej od 1927 i piewana w latach 30. gównie w stowarzyszeniach bojowników pierwszej linii, takich jak Stahlhelm i wród nacjonalistów niemieckich , a od nich jako czwarta zwrotka. Jednak nigdy nie by czci hymnu narodowego.

Niemcy, Niemcy przede wszystkim,
a w razie wypadku jeszcze bardziej.
Tylko w przeciwnociach losu mio moe
pokaza, czy jest silna i szczera.
I tak powinno dalej brzmie
Od pci do pci:
|: Niemcy, Niemcy ponad wszystko
A w katastrofie jeszcze bardziej. : |

Republika Federalna Niemiec

Ju 18 kwietnia 1950 r. kanclerz federalny Konrad Adenauer poprosi publiczno w przemówieniu w berliskim Paacu Titania o zapiewanie trzeciej zwrotki niemieckiej piosenki. To wtedy oficjalnie sta si hymnem Republiki Federalnej w maju 1952 roku poprzez wymian listów midzy kanclerz Adenauer i prezydent federalny Theodor Heuss opublikowanych w Biuletynie w Federalnego Rzdu. Heuss stwierdzi w nim, e stosowa si do dania rzdu federalnego, który za porednictwem Adenauera ponownie poprosi o uznanie Kamstwa Hoffmanna-Haydna jako hymnu narodowego. Trzeci werset powinien by piewany na imprezach pastwowych.

Niemniej jednak, na swojej pierwszej wizyty w Chicago w 1953 roku, kanclerz Konrad Adenauer zosta powitany z Kolonia karnawaowe piosenki Heidewitzka, kapitanie zamiast hymnu. Inna piosenka Karla Berbuera , pie Trizonesia nawizujca do trzech stref okupacyjnych mocarstw zachodnich bya wczeniej grana na oficjalnych przyjciach.

Na prob ówczesnego premiera Badenii-Wirtembergii , Hansa Filbingera , piosenkarz pop Heino nagra niemieck piosenk ze wszystkimi trzema zwrotkami do jednego wydania w 1977 roku , która bya przeznaczona tylko na lekcje szkolne w stanie i spotkaa si z krytycznymi reakcjami .

W 1979 roku literaturoznawca Jost Hermand uzna za niemoliwe oddzielenie pieni i odbioru historycznego. Nie wystarczy uzasadni pie Niemców po prostu odwoujc si do jej demokratycznej przeszoci.

Ten wiersz ma nie tylko intencj, ale take przyjcie. A to jest wyranie negatywne. Przecie od 1914 r. tak mocno naadowano j i podsycano faszywymi treciami, e jej pochodzenie stopniowo stawao si coraz mniej wane.

Po zjednoczeniu Niemiec 3 padziernika 1990 roku tylko trzeci wers tej pieni sta si niemieckim hymnem zjednoczonych Niemiec. Prezydent federalny Richard von Weizsäcker napisa do kanclerza federalnego Helmuta Kohla w licie z 19 sierpnia 1991 roku: Trzecia zwrotka pieni Niemców Hoffmanna von Fallerslebena z melodi Josepha Haydna jest hymnem narodowym narodu niemieckiego i zgodzi si List z 23 sierpnia 1991 r. w imieniu rzdu federalnego na. Korespondencja zostaa po raz pierwszy opublikowana w Biuletynie Rzdu Federalnego z dnia 27 sierpnia 1991 r., a nastpnie ponownie jako obwieszczenie z dnia 19 listopada 1991 r. w Federalnym Dzienniku Ustaw nr 63 z dnia 29 listopada 1991 r.

Jako symbol pastwowy i warto konstytucyjna trzecia zwrotka pieni Niemców jest chroniona przed oczernianiem jako hymn narodowy zgodnie z § 90a Kodeksu karnego . Ochrona prawnokarna jest ograniczona przez fakt, e autorzy adaptacji i parodii hymnu narodowego mog ze swojej strony w pewnych okolicznociach powoa si na wolno artystyczn, o której mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy Zasadniczej .

piewanie piosenki zostao zakazane przez amerykaskie wadze wojskowe przez krótki czas po II wojnie wiatowej, ale dzi granie lub piewanie pierwszej i drugiej zwrotki które oficjalnie nie s czci hymnu narodowego nie stanowi przestpstwa ani nie jest zabronione dziaa; jednak piewanie zwaszcza pierwszej strofy bywa postrzegane w opinii publicznej jako wyraz postawy nacjonalistycznej .

175 lat po tym, jak piosenka zostaa napisana i po raz pierwszy wykonana, 6 padziernika 2016 r. Federalne Ministerstwo Finansów wyemitowao pamitkow monet o nominale 20 euro z portretem Hoffmanna von Fallerslebena podpisanym na froncie JEDNO I PRAWO I WOLNO . Na krawdzi wpisuje si SIND DES GLUECKES UNDERPFAND i 175 lat niemieckiej piosenki . W tym samym dniu, Federalne Ministerstwo Finansów opublikowao na specjalny znaczek za 70 centów, na której hymn mona odczyta za porednictwem Deutsche Post AG . Oba zostay zaprezentowane 26 sierpnia 2016 r. przez Wernera Gatzera , sekretarza stanu w Federalnym Ministerstwie Finansów, na Helgolandzie.

rkopis

Majtek poety i filologa Hoffmanna von Fallersleben trafi do Biblioteki Królewskiej , dzisiejszej berliskiej Biblioteki Pastwowej , za porednictwem jego syna w 1903 roku . Cz tego majtku zostaa w czasie II wojny wiatowej przeniesiona do lskiego klasztoru Grüssau, aby chroni go przed zniszczeniami wojennymi, a po jej zakoczeniu przesza w posiadanie polskie , kiedy tereny na wschód od Odry i Nysy uyckiej znalazy si pod polsk administracj. Ta cz majtku znajduje si obecnie w Bibliotece Jagielloskiej w Krakowie , gdzie naley do berliskich zbiorów tzw. Berlinki . W mniejszej czci majtku, która nadal znajduje si w dziale rkopisów berliskiej Biblioteki Pastwowej, znajduje si rkopis z autografem Deutschlandlied z podpisem Nachl. Hoffmann przeciwko Fallersleben 70".

Nie mona ustali, czy rkopis ten, noszcy rkopimienn dat 26 sierpnia 1841 r., jest oryginalnym rkopisem ( oryginaem ) Lied der Deutschen. Inny rkopimienny rkopis pieni Niemców z t sam dat znajduje si w Bibliotece Miejskiej i Pastwowej w Dortmundzie .

literatura

 • Hans Jürgen Hansen: Witaj w wiecu - hymny Niemców. Gerhard-Stalling-Verlag, Oldenburg/Hamburg 1978, ISBN 3-7979-1950-6 .
 • Gerhard Müller: Pieni Niemców. Hymn dla dzieci Brechta jako alternatywa dla Deutschlandlied i Hymnu pucharów. W: Dreigroschenheft , Augsburg, nr 1/2010 ( maszynopis autora (nieznacznie rozbudowany) ; PDF; 886 kB).
 • Roland Schlink: Ojczyzna Hoffmanna von Fallerslebena i poezja krytyczna spoecznie. Stuttgart 1981, ISBN 3-88099-097-2 , zwaszcza s. 45-69.
 • Eberhard Rohse : Pie niemiecka w jej recepcji politycznej, literackiej i literackiej. W: Hans-Joachim Behr, Herbert Blume , Eberhard Rohse (red.): August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1798-1998. Festschrift na 200. urodziny (=  Braunschweig Contributions to the German Language and Literature , t. 1). Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 1999, ISBN 3-89534-281-5 , s. 51-100.
 • Eberhard Rohse: Koniec piosenki Do recepcji Niemiec Niemiec Gerharta Hauptmanna. W: Marek Halub, Kurt GP Schuster (red.): Hoffmann von Fallersleben. Midzynarodowe Sympozjum Wrocaw / Breslau 2003 (=  Braunschweig Contributions to German Language and Literature , Vol. 8). Wydawnictwo historii regionalnej, Bielefeld 2005, ISBN 3-89534-538-5 , s. 257-283.
 • Peter Reichel : Czarny, Czerwony, Zoty. Krótka historia niemieckich symboli narodowych po 1945 roku. CH Beck, Monachium 2005, ISBN 3-406-53514-3 .
 • Rainer Daehnhardt : Narodziny, mier i zmartwychwstanie pieni niemieckiej. Zbiór dokumentów. Publikacje Quipu, Parede 2003, ISBN 972-8408-50-1 .
 • Herbert Blume : Meuse, Memel, Etsch i Belt. Wody w Pie o Niemcach Hoffmanna. W: Marek Halub, Kurt GP Schuster (red.): Hoffmann von Fallersleben. Midzynarodowe Sympozjum Wrocaw / Breslau 2003 (=  Braunschweig Contributions to German Language and Literature , Vol. 8). Wydawnictwo historii regionalnej, Bielefeld 2005, ISBN 3-89534-538-5 , s. 247-266.
 • Jürgen Drawer: Jedno i prawo i wolno - O historii recepcji tekstu i melodii Niemiec od 1933 roku do dnia dzisiejszego. PapyRossa, Kolonia 2008, ISBN 978-3-89438-399-2 .
 • Clemens Escher: Niemcy, Niemcy, wszystko dla ciebie. Niemcy w poszukiwaniu hymnu 19491952 . Schöningh, Paderborn 2017, ISBN 978-3-506-78715-6 .
 • Jörg Koch : Jedno i prawo i wolno - Historia niemieckiego hymnu narodowego. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2021, ISBN 978-3-17-040184-6 .
 • Benjamin Ortmeyer : Argumenty przeciwko Niemcom . Przeszo i teraniejszo pieni uwielbienia narodu niemieckiego. Bund-Verlag, Kolonia 1991, ISBN 3-7663-2236-2 .

linki internetowe

Wikisownik: Deutschlandlied  - objanienia znacze, pochodzenie sów, synonimy, tumaczenia
Wikiróda: Das Lied der Deutschen  - róda i pene teksty

Indywidualne dowody

 1. a b Korespondencja na temat hymnu narodowego z 1952 r. , przedruk z Biuletynu Rzdu Federalnego nr 51/S. 537 z 6 maja 1952 r.
 2. ^ Il faut que la France reprenne le Rhin - Victor Hugo: Le Rhin: lettres à un ami , Charpentier, Pary 1845, s. 229.
 3. ^ Wolfgang Mück: nazistowska twierdza w rodkowej Frankonii: przebudzenie völkischa w Neustadt an der Aisch 1922-1933. Verlag Ph. CW Schmidt, Neustadt an der Aisch 2016 (=  Streiflichter z historii lokalnej. Tom specjalny 4), ISBN 978-3-87707-990-4 , s. 29 f.
 4. ^ Ritchie Robertson: niemiecka literatura i myl od 1810 do 1890 . W: Helmut Walser Smith (red.): The Oxford Handbook of Modern German History . Oxford University Press, Oxford / Nowy Jork 2011, s. 268.
 5. Dirk van Laak : O wszystkim na wiecie. Imperializm niemiecki w XIX i XX wieku . CH Beck, Monachium 2005, s. 7.
 6. ^ L'Allemagne, l'Allemagne par-dessus tout, Par-dessus tout dans le monde, Si, pour se défendre et attaquer, Elle s'unit fraternellement - Esquisse psychologique des peuples européens , 1903, s. 299 .
 7. Ulrich Günther: '...o wszystkim na wiecie' Studia nad histori i dydaktyk niemieckiego hymnu narodowego . Luchterhand, Neuwied am Rhein / Berlin 1966, s. 87.
 8. Hellmuth von Ulmann: Das Deutschlandlied jako symbol. W: Journal of Religious and Intellectual History 36, nr. 3 (1984), s. 223-231, tu s. 224.
 9. Portal internetowy niemieckiego Pónocnego Szlezwiku-Holsztynu
 10. ^ Fritz Andrée: Hoffmann von Fallersleben , Hoffmann-von-Fallersleben-Gesellschaft, 1972, s. 49.
 11. ^ Ingrid Heinrich-Jost: August Heinrich von Fallersleben - Gowy Prus - Literatura , Stapp Verlag Wolfgang Stapp, Berlin 1982, s. 85.
 12. ^ Ingrid Heinrich-Jost: August Heinrich von Fallersleben - Gowy Prus - Literatura , Stapp Verlag Wolfgang Stapp, Berlin 1982, s. 88.
 13. Hoffmann von Fallersleben: Moje ycie. Notatki i wspomnienia , t. 3. Rümpler, Hannover 1868, s. 211 .
 14. ^ B Hoffmann von Fallersleben: moim yciu. Notatki i wspomnienia , t. 3. Rümpler, Hannover 1868, s. 212 .
 15. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: Unpolitische Lieder 1. Hoffmann i Campe, Hamburg 1840, ISBN 978-3-628-44089-2 , urna : nbn: de: kobv: b4-200905192626 .
 16. piewnik narodu niemieckiego. Lipsk 1845, s. 36.
 17. Hoffmann von Fallersleben: Moje ycie. Nagrania i wspomnienia , t. 3. Rümpler, Hannover 1868, s. 222 ; Deutschlandlied - Premiera w Hamburgu , Hamburger Abendblatt od 26 czerwca 2002.
 18. Helmut Berschin : Das Lied der Deutschen , 1 padziernika 2013.
 19. Dirk van Laak : O wszystkim na wiecie. Imperializm niemiecki w XIX i XX wieku. Beck, Monachium 2005, ISBN 3-406-52824-4 , s. 7 .
 20. ^ Wiktor Klemperer : LTI. Zeszyt filologa. Reclam, Stuttgart 2007, s. 334.
 21. Winfried Klein: Kim jestemy i co chcemy z tym piewa , FAZ z 5 wrzenia 2012 r., s. N4.
 22. Ustawa Rady Kontroli nr 8 z dnia 30 listopada 1945 r., Dziennik Urzdowy Rady Kontroli 1945, nr 2, s. 33.
 23. Ustawa nr 154 Amerykaskiego Rzdu Wojskowego o Eliminacji i Zakazie Szkolenia Wojskowego, Dziennik Urzdowy Rzdu Wojskowego Niemiec, Amerykaski Obszar Kontrolny, 1945, s. 52.
 24. ^ G. Clemens: brytyjska polityka kulturalna w Niemczech 1945-1949. Stuttgart 1997, s. 143, 144.
 25. Art. II nr 2 lit. d) Zarzdzenia nr 8 z dnia 15 wrzenia 1945 r., Dziennik Urzdowy Rzdu Wojskowego Niemiec, Brytyjski Obszar Kontrolny 1945, s. 7.
 26. Ustawa nr 16 z dnia 16 grudnia 1949, Dziennik Urzdowy Wysokiej Komisji Sprzymierzonej w Niemczech, 1949, nr 7.
 27. a b Heidewitzka, Herr Kapitän - hymn przewrotu Adenauera. ródo 13 kwietnia 2013 .
 28. Hymn pastwowy i Ustawa Zasadnicza: CDU piewa piosenk Adenauera. taz, 14 grudnia 2015, dostp 20 lutego 2020 .
 29. Harald Wiederschein: Hymn narodowy: Dlatego Pie o Niemcach sprawia tyle problemów. Focus, 15 lutego 2017, dostp 20 lutego 2020 .
 30. Trizonesien-Lied wywoa poruszenie w 1949 roku. ródo 13 kwietnia 2013 .
 31. Michael Jeismann: Hymn narodowy . W: Etienne Francois, Hagen Schulze (red.): Niemieckie miejsca pamici. Tom III . CH Beck, Monachium 2001, ISBN 3-406-47224-9 , s. 663 ( ograniczony podgld w wyszukiwarce ksiek Google)
 32. Naturalny zwizek. Deutschlandlied - trzecia i/lub pierwsza zwrotka , Czas , 31 marca 1978.
 33. Jost Hermand: Siedem sposobów cierpienia z Niemiec , tom 2141 ksieczek kieszonkowych Athenaeum, Verlag Athenäum, 1979, s. 73.
 34. Biuletyn Biura Prasy i Informacji Rzdu Federalnego nr 89 z 27.08.1991 , s. 713, 1000dokumente.de
 35. Tekst ogoszenia listów Prezydenta Federalnego z dnia 19 sierpnia 1991 r. i Kanclerza Federalnego z dnia 23 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia III strofy pieni Niemców na hymn Republiki Federalnej Niemiec ( Federalny Dziennik Ustaw 1991 I s. 2135 ).
 36. ^ AG Lüneburg , decyzja z 15 grudnia 2003 r., Az.NZS 15 Gs 419/03, peny tekst .
 37. ^ Lied der Deutschen , Zeit Online, obejrzano 19 marca 2011 r.
 38. Wrczenie specjalnego znaczka pocztowego i pamitkowej monety 20 euro 175 lat niemieckiej pieni. BMF, 24.08.2016, dostp 17.11.2016 .

Opiniones de nuestros usuarios

Sabina Krajewski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Pie Niemców jest tym, którego szukałem.

Laura Kowal

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Lidia Chojnacki

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Pie Niemców, jest to bardzo dobra opcja.