Pie Lodu i OgniaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Pie Lodu i Ognia. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Pie Lodu i Ognia zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Pie Lodu i Ognia i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Pie Lodu i Ognia. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Pie Lodu i Ognia! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Pie Lodu i Ognia, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Pie lodu i ognia , w angielskiej Pie lodu i ognia , to saga fantasy, przez z amerykaskiego autora George RR Martin . W latach 1996-2011 ukazao si pi tomów w oryginalnej wersji anglojzycznej , a dwa kolejne s planowane na zakoczenie sagi. Ksiki sprzeday si na caym wiecie w 85 milionach egzemplarzy i zostay przetumaczone na 47 jzyków.

Istniej róne wersje w Niemczech . Oprócz przekadu 1:1, który do tej pory skada si z piciu tomów, powszechnie stosowana jest wersja, w której pierwotnych pi utworów podzielono na dwa tomy, tak e wydanie niemieckie obejmuje w tym przypadku dziesi tomów. Ponadto istnieje jak dotd pi nowel, które rozgrywaj si okoo 100 lat przed powieci. W 2014 roku ukaza si podrcznik historii wiata Martina.

Fikcyjnym uniwersum sagi przypomina europejskie redniowiecze , zmieszane z fantastycznych elementów. Martin kadzie nacisk na ciemniejsz stron ludzi i spoeczestwa oraz moralne odcienie postaci, w przeciwiestwie do tradycyjnie jasnego w literaturze fantasy przypisywania dobra i za .

Seria oparta na ksikach, która trwaa od 2011 do 2019 roku, nosi tytu Game of Thrones . Anglojzyczna seria powieci graficznych ukazuje si od 2012 roku pod tytuem A Game of Thrones: The Graphic Novel .

wtek

Gówne cechy

Akcja toczy si w wiecie, w którym pory roku mog trwa kilka lat i nie da si przewidzie dugoci lata i zimy, a przejcia jesieni i wiosn s stosunkowo krótkie. Wraz z pocztkiem fabuy koczy si niezwykle dugie lato.

Gównym miejscem akcji jest kontynent Westeros. Siedem Królestw, które s królestwem od prawie 300 lat, rozciga si na wikszo Westeros. Królestwo jest silnie feudalne . Poszczególne czci imperium znacznie róni si kultur, religi, warunkami klimatycznymi i porzdkiem spoecznym. Wiele szczegóów wypracowanych w Westeros, a take w Essos (np. Tytan Braavos) zapoyczono z historii Europy i Azji.

Centraln rol odgryway due domy arystokratyczne, z których kady rzdzi jednym z siedmiu królestw wzgldnie autonomicznie. Imperium byo rzdzone przez Dom Targaryenów od samego pocztku, a do momentu, gdy wadza zostaa przekazana Domowi Baratheona pod przywództwem Roberta Baratheona w wyniku wojny 14 lat przed rozpoczciem powieci.

Akcja rozpoczyna si w ostatnim roku panowania Roberta Baratheona. Midzy najpotniejszymi rodami szlacheckimi narastaj napicia, które po mierci Roberta prowadz do otwartej walki o tron. W szczególnoci dawni doradcy króla, bracia zmarego wadcy oraz wpywowe rody Lannisterów (w nowszym niemieckim tumaczeniu Lannisterowie) i Starków odgrywaj gówn rol w trwajcym przez lata konflikcie, który charakteryzowa si liczne intrygi. W pierwszych trzech oryginalnych tomach walka o tron jest centralnym tematem fabuy w Siedmiu Królestwach, podczas gdy konsekwencje wojny nadal odgrywaj wan rol w tomie czwartym i pitym.

Gówny wtek fabularny jest rozszerzony i uzupeniony dwoma dodatkowymi wtkami fabularnymi: Nocna stra, straniczka muru na odlegej pónocnej granicy imperium, staje w obliczu zagroenia ze strony dzikich i nieumarych; Ponadto, zgodnie z proroctwami, wraz z nadejciem nadchodzcej wieloletniej zimy grozi inwazja tajemniczych innych mieszkajcych na pónocy. Tymczasem na ssiednim kontynencie Essos pozostali przy yciu czonkowie dynastii Targaryenów i ich zwolennicy próbuj znale sposób na odzyskanie tronu Westeros.

Struktura i styl

Jak dotd kady rozdzia ma gównego bohatera , z którego punktu widzenia opisana jest fabua rozdziau. Pierwszy tom rozpocz si od dziewiciu gównych postaci, ale po ukoczeniu pitego tomu jest obecnie 31 person . Nowe figurki reflektorów s zwykle znane czytelnikowi z poprzednich rozdziaów, dziki czemu opinia czytelnika o postaci moe si wielokrotnie zmienia. Historia staje si coraz bardziej zoona: czna liczba postaci wymienionych w ksikach to obecnie ponad tysic osób, w tym dziesitki gównych bohaterów.

Martin przywizuje du wag do szczegóowego rysowania postaci swoich postaci, dlatego w pieni lodu i ognia trudno znale stereotypowych zoczyców czy bohaterów. Kolejn szczególn cech serialu jest to, e Martin nie trzyma si utartych stereotypów i dlatego nie boi si nieoczekiwanej mierci wanych bohaterów jego historii. W rezultacie Martinowi udaje si zbudowa wysoki poziom napicia, poniewa adna z postaci nie jest bezpieczna. W wywiadzie telewizyjnym z Conanem O'Brienem Martin powiedzia:

Wszyscy widzielimy bohatera w trudnej sytuacji jest otoczony przez 20 osób, ale wiesz, e ujdzie mu to na sucho z byciem bohaterem. Waciwie nikt si o niego nie boi. Chc, aby moi czytelnicy i widzowie [serialu Game of Thrones ] bali si, jeli moje postacie s w niebezpieczestwie. Chc, eby ba si przewraca stron, poniewa nastpna posta nie moga przey.

Wpywy

Martin wielokrotnie powtarza, e tematem kadej opowieci, ludzkie serce w konflikcie z samym sob byo dla niego ( ludzkie serce w konflikcie z samym sob ); warto o tym tylko pisa, jak uj to William Faulkner, przyznajc mu Literack Nagrod Nobla. W przeciwnym razie gatunek narracji nie ma znaczenia. Martin wymienia ksigi swojego dziecistwa, zwaszcza Wadc Piercieni , jako najwaniejszy wpyw artystyczny . Jego najwiksz krytyk pod adresem naladowców twórczoci JRR Tolkiena byo to, e ich akcja czsto rozgrywa si w rodzaju utopijnego disneylandzkiego redniowiecza. Aby unikn tego braku powagi i realizmu, by take pod wpywem powieci historycznych i wydarze z europejskiego redniowiecza . Nale do nich wojny ró , krucjaty , walka Wilhelma Zdobywcy o tron angielski i wojna stuletnia . Z tego powodu magiczne i fantastyczne stworzenia s uywane sporadycznie i bardzo subtelnie. Fabua skupia si na intrygach i walkach o wadz klasy rzdzcej.

Pie lodu i ognia miaa by inspirowana m.in. siedmiotomow francusk seri ksiek Les Rois Maudits (angielski tytu The Accursed Kings ) francuskiego powieciopisarza Maurice'a Druona , która porusza temat wojny stuletniej midzy Angli. i Francji.

Odbiór i przegld

Szerokie przyjcie przez wspóczesn publiczno i zaproszenie autora do dalszego pisania (Pisz, Jerzy! Pisz!) to jedne z gównych wtków niemieckojzycznych recenzji pieni lodu i ognia .

W lutym 2015 r. Neue Zürcher Zeitung umieszcza epos obok wymylnej szynki kostiumowej i potwierdza jej jako: Panoptikon w przestrzeni i czasie wykorzystuje fantastyczne elementy, aby subtelnie przenie rónorodne aspekty kulturowe do teraniejszoci. Pytanie, jak racja stanu powinna reagowa na zagroenia, nie moe by bardziej aktualne.

Frankfurter Allgemeine Zeitung napisa w lipcu 2012 roku:

Zamiowanie Martina do komplikacji, które podnosi plotk do rangi literackiej, poniewa wymaga cisej kontroli treci, toleruje najwiksz moliw obfito artefaktów literackich. Od pocztku serii wydarzenia opowiedziane s zatem z wielu perspektyw. Cho Martin zaspokaja tsknoty odwiecznych czytelników za masami soczystego dziaania, jego przedstawienie wiata dzy wadzy, nienawici i zemsty jest niezwykle wspóczesne. [...] Aby ukoczy swoj prac, czytelnicy Martina regularnie kieruj autora, któremu cztery lata zajo ukoczenie czwartej czci i sze lat, aby ukoczy pit, z powrotem do swojego biurka w Internecie. Twoje pragnienie jest samolubne, ale moliwe do wytumaczenia. Obawy, e literatura rozrywkowa zdradza literackie dzieo sztuki z powodu ogranicze rynkowych i oczekiwa czytelników, trudno odeprze lepiej ni w przypadku powieci Martina. Pie Lodu i Ognia celebruje literack autonomi wielkim festiwalem opowiadania historii.

Wolumeny

Pierwotnie saga miaa mie trzy tomy. W miar jak historia rosa w trakcie pisania, liczba planowanych nastpców stopniowo rosa. Martin planuje teraz zamkn akcj w siedmiu tomach.

Po tym, jak pierwsze trzy tomy serii ukazay si w krótszych odstpach czasu, Martinowi zajo okoo piciu lat ukoczenie czwartego tomu, Uczta dla wron . Pomimo zapewnie z 2005 roku, e pity tom serii ksiek jest ju prawie ukoczony, Taniec ze smokami ukaza si dopiero 12 lipca 2011 roku. Martin wyjani dugie opónienie komplikacjami w czeniu coraz bardziej zoonych wtków.

Martin pierwotnie mia przesa scenariusz do jeszcze niewydanego tomu szóstego, The Winds of Winter , w padzierniku 2015 roku, ale potem przeoy go na 31 grudnia 2015 roku. 2 stycznia 2016 r. stwierdzi na swoim blogu, e nie zdy na czas ukoczy pracy nad rkopisem. Zamiast tego s jeszcze miesice przed ukoczeniem, nawet jeli napisa ju setki stron. W maju 2019 r. Martin stwierdzi na swoim blogu, e jego praca nad Wichrami zimy wci nie zostaa ukoczona. Zaprzeczy spekulacjom, jakoby ukoczy ju szóst cz serii i celowo wstrzymuje powie na prob producentów HBO czy Game of Thrones . Ponadto Martin napisa , e nie rozpocz pracy nad ostatni powieci z serii, A Dream of Spring , i nie zrobi tego, dopóki nie zostan w peni opracowane Wiatry zimy .

jzyk angielski

Planowane s nastpujce tomy:

 • zimowe wiatry
 • Sen wiosny

Ponadto praca pojawia si jako powie graficzna :

Niemiecki

W Niemczech pojawiy si róne wersje anglojzycznego oryginau.

Ulisses Medien und Spiel Distribution publikuje wydanie 1:1 tomów w jzyku niemieckim, które odpowiada oryginaowi. Ilo ograniczona do 1000 sztuk. 200 egzemplarzy jest numerowanych i rcznie sygnowanych przez autora.

Wydawnictwo blanvalet , od ksigi dziewitej Penhaligon, podzielio pierwsze pi tomów na dwie ksiki, kada dla niemieckiego wydania w mikkiej okadce . Nowe tumaczenie ukazuje si od koca 2010 roku. Jedn z najbardziej zauwaalnych zmian jest doprecyzowanie niektórych nazw.

 1. Wadcy Winterfell. 1997, ISBN 3-442-24729-2 .
 2. Dziedzictwo Winterfell. 1998, ISBN 3-442-24730-6 .
 3. Tron Siedmiu Królestw. 2000, ISBN 3-442-24923-6 .
 4. Nasiona zotego lwa. 2000, ISBN 3-442-24934-1 .
 5. Nawanica Mieczy. 2001, ISBN 3-442-24733-0 .
 6. Królowa smoków. 2002, ISBN 3-442-24734-9 .
 7. Czas wron. 2006, ISBN 3-442-24350-5 .
 8. Ciemna królowa. 2006, ISBN 3-442-24416-1 .
 9. Syn gryfa. 2011, ISBN 978-3-7645-3104-1 .
 10. Taniec ze smokami. 2012, ISBN 978-3-7645-3102-7 .

Penhaligon opublikowa równie wydanie w twardej oprawie.

 1. Zima nadchodzi. 2016, ISBN 978-3764531522
 2. Nasza jest zo. 2016, ISBN 978-3764531584
 3. Posuchaj, jak rycz 2016, ISBN 978-3764531591
 4. Mierz Wysoko. 2017, ISBN 978-3764531805
 5. Ponury wróg, lojalny przyjaciel. 2017, ISBN 978-3764531812

20 ksiek audio wyprodukowanych do tej pory przez Audible jest czytanych przez Reinharda Kuhnerta , kada z dwóch czci ksiki audio odpowiada niemieckiej mikkiej oprawie; od 2012 roku pojawiaj si równie na pytach MP3 CD zgodnie z niemieck klasyfikacj ksikow.

12 sierpnia 2015 r. ukazaa si skrzynka zbiorcza zawierajca pierwszych sze niemieckich ksiek audio pod tytuem Wojna królów .

Kolejne pudeko z czciami od siódmej do dziesitej pojawi si 18 padziernika 2021 roku pod nazw The Queen's Game .

Powizane prace

Nowele

Do tej pory na temat serii ukazao si sze nowel . Pierwsze trzy historie odnosz si do rycerza ywopotu Dunka i jego Knappena Ei (w oryginalnym Jajo ) i s osadzone okoo sto lat przed wydarzeniami w pieni lodu i ognia . Dwie pierwsze powieci ukazay si w antologiach Legendy (ang. The 7th Shrine ) i Legends II (eng. Legends Lord John, magiczny pakt ) autorstwa autora i redaktora Roberta Silverberga . Trzecia nowela pojawia si w antologii Wojownicy Martina i Gardnera Dozois . Zosta opublikowany w jzyku niemieckim wraz z dwoma pierwszymi w antologii Der Heckenritter von Westeros: Sd Siedmiu (2013).

Pod koniec 2013 roku ukazaa si czwarta nowela z tomu Niebezpieczne kobiety pod redakcj Martina i Dozois Ksiniczka i królowa, czyli Czarni i Zieloni . Historia opowiada o bitwie o tron pomidzy Targaryenami, znanej jako Taniec smoków. W 2014 roku w wydanym przez Martina i Dozois tomie otrzykowie ukazaa si pita nowela Ksi otr, czyli Królewski Brat . Tam omawia si histori wojny domowej, o której mowa. Wraz z The Sons of the Dragon pojawi si w 2017 roku w antologii The Book of Swords , która bya kilkakrotnie reedytowana przez Dozois i Martina w przeciwiestwie do tych dwóch, przyczynia si tylko poprzedzona poprawka, szósta poprawka. Te ostatnie trzy nowele znajduj si równie w podrczniku Ogie i Krew (tzn. Ogie i Krew Pierwsza ksika: Powstanie i upadek rodu Targaryenów z Westeros ).

Historie The Hedge Knight i The Sworn Sword zostay póniej jako powie graficzna zaimplementowana i opublikowana w niemieckiej wersji pod tytuem The Stern Knight and Rear Knights II - The zaprzysiony miecz w Panini Verlag .

Opublikowane do tej pory:

Nowele:

 • Rycerz ywopotu. 1998 (niem. The Hedge Knight. W: The 7. Shrine. 1999, ISBN 3-453-15299-9 )
 • Zaprzysiony miecz. 2003 (pol. Miecz konspiracyjny. W: Legends. Lord John, pakt magiczny. 2005, ISBN 3-492-70094-2 )
 • Tajemniczy Rycerz. 2010 (niem. Tajemniczy rycerz. W: Rycerz z Westeros: Wyrok siedmiu. 2013, ISBN 978-3-7645-3122-5 )
 • Ksiniczka i królowa, czyli Czarni i Zieloni. 2013 (ang. Ksiniczka i królowa lub Czarni i Zieloni. W: Królowa na wygnaniu. 2015, ISBN 978-3-7341-6012-7 )
 • Ksi otr, czyli Królewski Brat. 2014 (niem. King's Brother. W: King's Brother i 20 innych krótkich powieci. 2016, ISBN 978-3-7645-3175-1 )
 • Synowie Smoka. 2017 (w: Ksiga Mieczy ). ISBN 978-0399593765

Komiksy:

 • Rycerz ywopotu. 2004, Dabel Brothers Productions (niem. The Hedge Knight. Panini Comics, 2007, ISBN 978-3-86607-482-8 )
 • Zaprzysiony miecz. 2008, Marvel Comics (ang. The Hedge Knight - The Sworn Sword. Panini Comics, 2013, ISBN 978-3-86201-538-2 )
 • Tajemniczy Rycerz. 2017, Random House LCC US (niem. The Hedge Knight III - Tajemniczy Rycerz Panini Comics, 2018, ISBN 978-3-7416-0678-6 )

Audiobook (CD mp3-):

 • Hedge Knight of Westeros: Sd Siedmiu. - czytanie nieskrócone v. Reinhard Kuhnert (Random House Audio, 2013 ISBN 978-3-8371-2571-9 )

Instrukcje

Pod koniec padziernika 2014 roku ukaza si podrcznik The World of Ice & Fire: The Untold History of Westeros and the Game of Thrones, napisany przez Martina z pomoc Elio Garcii i Lindy Antonsson. Oferuje historyczn reprezentacj wiata Martina w formie fikcyjnej pracy historycznej .

 • George RR Martin, Elio Garcia, Linda Antonsson: wiat lodu i ognia: nieopowiedziana historia Westeros i gra o tron. Bantam, Nowy Jork 2014.
  • Tumaczenie niemieckie: George RR Martin, Elio Garcia, Linda Antonsson: Westeros: wiat lodu i ognia - Game of Thrones Penhaligon Verlag, Monachium 2015, ISBN 978-3-7645-3136-2 .

Pod koniec 2018 roku ukazaa si druga fikcyjna praca historyczna Fire & Blood . Opisuje bardziej szczegóowo ni The World of Ice & Fire z rodzin Targaryenów od ich wstpienia na tron do okoo 150 lat przed rozpoczciem pieni lodu i ognia .

 • George RR Martin: Ogie i krew . Bantam, Nowy Jork 2018.
  • Tumaczenie niemieckie: George RR Martin: Ogie i krew - Pierwsza ksiga: Powstanie i upadek rodu Targaryenów z Westeros . Penhaligon Verlag, Monachium 2018.

Serial telewizyjny

Nadawanie HBO rozpoczo si w 2007 roku produkcj serialu telewizyjnego Game of Thrones po zoeniu Song of Ice and Fire . Po castingu, pracach przygotowawczych i stworzeniu filmu pilotaowego, faktyczne krcenie serialu rozpoczo si 26 lipca 2010 r.

Chocia na pocztku seria cile przylegaa do ksiki, w miar postpu fabuy pojawiay si liczne odchylenia. Producenci David Benioff i DB Weiss podkrelili, e od drugiego sezonu nie planuje si krcenia ksiek 1:1, a raczej cay materia pieni lodu i ognia zostanie zaadaptowany, a fragmenty z innych ksiek zostan wczone do odpowiedni sezon. Do 2017 roku wyprodukowano siedem sezonów, ósmy i ostatni by emitowany od kwietnia do maja 2019 roku.

HBO i George RR Martin ogosili, e po zakoczeniu serialu wyprodukuj co najmniej trzy kolejne spin-offy Game of Thrones, oparte na niewykorzystanym i rozszerzonym materiale z Pieni lodu i ognia .

Gry

Z biegiem lat i rosnc liczb czytelników Pie Lodu i Ognia przeksztacia si z sagi czystej fantazji w mark. Z biegiem czasu pojawiy si liczne produkty uboczne, niektóre z duym powodzeniem.

 • Gra planszowa pod tytuem A Game of Thrones (niemiecki tytu: Der Eiserne Thron ) oraz dwa rozszerzenia gry o tytuach A Clash of Kings (niemiecki tytu: Die Thronkriege) oraz Nawanica mieczy (tytu niemiecki: Nawanica mieczy). Za dystrybucj gry odpowiada firma Fantasy Flight Games .
 • Angielska ywa gra karciana zatytuowana A Game of Thrones, równie dystrybuowana przez Fantasy Flight Games . Niemiecka edycja gry jest wydawana przez Heidelberger Spieleverlag od lipca 2012 roku pod tytuem elazny Tron Gra karciana .
 • Kolejna gra planszowa od FFG, bdca mieszank gry planszowej i RPG, zatytuowana Bitwy o Westeros. Gra podstawowa zawiera jednostki z rodów Starków i Lannisterów. Pierwszy dodatek zatytuowany jest Wardens of the West, drugi dodatek Wardens of the East ukaza si jesieni 2010 roku. Heidelberger Spieleverlag opublikowany w wersji niemieckiej (jako walk Westeros) w padzierniku 2010 roku. Niemieckie wydania rozszerze ukazay si w 2011 roku. W sierpniu 2012 r. FFG przedstawia Rozszerzenie Armii Domu Baratheonów, która po raz pierwszy dodaje jednostki Domu Baratheonów. Niemiecka wersja "House Baratheon - Troop Expansion" zostaa wydana jesieni 2012 roku.
 • Gra pen & paper RPG dystrybuowane przez zielon Ronin .
 • Implementacja gry komputerowej w postaci strategii czasu rzeczywistego : A Game of Thrones: Genesis zostaa wydana w padzierniku 2011 roku przez dewelopera Cyanide Studios , dotychczas wycznie na komputery PC . W prasie branowej otrzyma jednak jedynie umiarkowane recenzje.
 • W maju 2012 roku (Ameryka Pónocna) i czerwcu 2012 roku (Europa) na komputery PC , PlayStation 3 i Xbox 360 ukazaa si komputerowa gra fabularna o tytule Game of Thrones , równie opracowywana przez Cyanide Studio . Gra wprowadza nowe postacie i opowiada niezalen, wczesn fabu serii powieci.
 • Anglojzyczna gra przegldarkowa i gra spoecznociowa Game of Thrones: Ascent autorstwa studia deweloperskiego Disruptor Beam jest dostpna za darmo od lutego 2013 roku. Gra, na licencji amerykaskiego patnego nadawcy HBO , bazuje na serialu telewizyjnym Game of Thrones , ale wykorzystuje take postacie i wydarzenia z serii ksikowej. Gra pocztkowo bya dostpna tylko na Facebooku , ale teraz mona w ni gra równie na platformie internetowej Kongregate oraz bezporednio na stronie dewelopera. Pomimo duej liczby bdów , z których wikszo zostaa ju naprawiona, gra uzyskaa rednie lub dobre oceny w prasie specjalistycznej.
 • 2 grudnia 2014 roku Telltale Games wydao pierwszy ( Gra o Tron - Odcinek 1: elazo z Lodu ) z szeciu zaplanowanych odcinków gry na PC osadzonej w wiecie Pieni Lodu i Ognia . Akcja rozpoczyna si w poowie trzeciej ksigi i opowiada o losach rodu Forrester , który jest lojalny wobec rodu Starków.

Zobacz te

literatura

 • Patrick Charles: Wicej ni magiczne miecze i ksita ciemnoci. George RR Martins Pie lodu i ognia. W: Hannes Riffel , Jakob Schmidt (red.): Pandora. Science fiction i fantasy. Tom 4, Shayol Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-926126-82-5 , s. 76-91.
 • Henry Jacoby (redaktor): Filozofia w Game of Thrones: Pie Lodu i Ognia: Moc, Moralno, Intryga , Wiley 2014, ISBN 978-3527507986
 • Markus May, Michael Baumann, Robert Baumgartner, Tobias Eder (red.): wiat Gry o tron. Kulturowe perspektywy Pie lodu i ognia George'a RR Martina . transkrypcja, Bielefeld 2016. ISBN 978-3-8376-3700-7 .
 • Jan Söffner : Mylc o Gra o tron: George RR Martins Pie lodu i ognia , Wilhelm Fink 2017, ISBN 978-3770562091
 • George RR Martin : Ogie i krew. 300 lat przed gr o tron. Bantam Books, Nowy Jork 2018, ISBN 978-1524796280 .

linki internetowe

Commons : Pie Lodu i Ognia  - Zbiór zdj, filmów i plików audio

Indywidualne dowody

 1. Charles Yu: George RR Martin, Panujcy Król Fantasy w New York Times Style Magazine. Artyku z dnia 15 padziernika 2018 r. Pobrano 19 sierpnia 2020 r.
 2. Tobias Steiner: Transmedialne opowiadanie historii w narracyjnym wiecie Gry o tron . ( Pamitka z 7 marca 2014 r. w Internet Archive ) (PDF) W: Journal of Serial Narration on Television , numer 4, zima 2013.
 3. Elio M. Garcia i Linda Antonson: Przedmowa do gry o tron i filozofii: logika tnie gbiej ni miecze (angielski)
 4. Hündür Erikson: Pie lodu i ognia - George RR Martin (1996 -). W: https://discourse.at/ . 3 lipca 2017 . ródo 28 czerwca 2019 .
 5. Lista postaci - Wiki lodu i ognia . Wiki anglojzycznej strony fanowskiej Westeros.org. ródo 28 czerwca 2013.
 6. Wywiad: twórca GRY O TRON George RR Martin na temat przyszoci serii - Cz 2 Zadanie X. Pobrane 7 sierpnia 2019 r .
 7. George RR Martin opowiada o tym, dlaczego zabija popularne postacie i o statusie swojej nastpnej ksiki . Strona rozrywkowa starpulse.com . ródo 28 czerwca 2013 . (przetumaczone)
 8. ^ B Ian Irvine: George RR Martin: Tolkien dla 21 wieku. W: Independent , 23 lipca 2011. ródo 13 sierpnia 2016.
 9. Przemówienie Faulknera
 10. Karolina Webb: George RR Martin o seksie, fantazji i Taniec ze smokami. W: Atlantyk . ródo 13 sierpnia 2016.
 11. Wywiad: George Martin . W: Gboka magia , 41, 2005, s. 19-21
 12. Wywiad GRRM Cz 2: Fantazja i historia. Od: entertainment.time.com, 18 kwietnia 2011. Pobrano 13 sierpnia 2016.
 13. Tak powiedzia Martin na Westeros.org
 14. Linda Richards: Wywiad - George RR Martin. W: januarymagazine.com. stycze 2001, dostp 26 maja 2016 .
 15. Napisz, Jerzy! Pisa! W: Süddeutsche Zeitung , 27 stycznia 2015 r.
 16. Napisz, Jerzy! Pisa! W: Süddeutsche Zeitung , 27 stycznia 2015. Pobrano 4 lipca 2017
 17. Moc i uczucie. NZZ 8 lutego 2015, dostp 4 lipca 2017.
 18. Za lodow cian czaj si zabójcze duchy . W: FAZ , 29 lipca 2012 r.
 19. George RR Martin nie dotrzyma terminu wydania nowej ksiki . W: Spiegel Online , 2 stycznia 2016 r.
 20. Idiotyzm w Internecie ; georgerrmartin.com, 13 maja 2019 r., dostp 15 maja 2019 r.
 21. George RR Martin: Bibliografia. W: Oficjalna strona George'a RR Martina. ródo 23 grudnia 2009 .
 22. Jump up Pie lodu i ognia - kultowa saga fantasy. audible.de, dostp 27 lutego 2009 .
 23. The War of the Kings (CD z ksik audio), George RR Martin. ródo 9 sierpnia 2021 .
 24. The Game of the Queens (CD z ksik audio), George RR Martin. ródo 9 sierpnia 2021 .
 25. grrm: Troch wicej (faszywej) historii. W: To nie blog. 31 stycznia 2017, dostp 15 maja 2021 .
 26. Pilot HBO do filmowania w Irlandii Pónocnej. iftn.ie, 23 kwietnia 2009, dostp 26 kwietnia 2009 .
 27. 3 spin-offy: W ten sposób Game of Thrones buduje wasne MCU. ródo 7 maja 2019 .
 28. Recenzja: Wznoszenie si Game of Thrones . Carol Pinchefsky, 14 marca 2013, magazyn internetowy Forbes . Pobrano 2 lipca 2013 r.
 29. Recenzja Game of Thrones Ascent ( Memento z 12 maja 2013 r. w Internet Archive ). Nick Tylwalk, 21 lutego 2013, magazyn internetowy Gamezebo . Pobrano 2 lipca 2013 r.
 30. Prezentacja w Telltale Games

Opiniones de nuestros usuarios

Witold Bednarski

To dobry artykuł dotyczący Pie Lodu i Ognia. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Bogdan Przybysz

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Pie Lodu i Ognia, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Maksymilian Kucharski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Pie Lodu i Ognia jest tym, którego szukałem.

Monika Stefaniak

W tym poście o Pie Lodu i Ognia dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.