Pie dzwonuInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Pie dzwonu. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Pie dzwonu zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Pie dzwonu i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Pie dzwonu. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Pie dzwonu! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Pie dzwonu, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Pie dzwonu to wiersz opublikowany w 1799 roku przez Friedricha Schillera . Od dawna wpisuje si w kanon literatury niemieckiej i jest jednym z najbardziej znanych, najczciej cytowanych i parodiowanych niemieckich wierszy.

Powstanie

Schiller zetkn si z rzemiosem odlewniczym jako ucze, poniewa Georg Friderich Neubert, syn ludwigsburskiego ludwisarza, by koleg Schillera w szkole aciskiej, a rodzina Schillerów mieszkaa zaledwie kilka domów od odlewni. Uwaa si równie za pewne, e Schiller ponownie odwiedzi rodzin Neubert podczas swojego pobytu w Ludwigsburgu w latach 1793/94.

Jak relacjonuje szwagierka Schillera, Caroline von Wolhaben , Friedrich Schiller kilkakrotnie odwiedzi odlewni dzwonów Mayera w Rudolstadt ju w 1788 roku i napisa w licie do Christiana Gottfrieda Körnera: Znalazem bardzo inspirujcy temat na wiersz liryczny, który Odkadam na najpikniejsze godziny ( Ziarna ). Ten cytat jest ogólnie zwizany z Pieni dzwonu, ale dopiero w 1797 roku wydawao si, e projekt nabra konkretnego ksztatu. Od pierwszej koncepcji wiersza do jego ukoczenia mino ponad dziesi lat.

W 1787 r. Schiller mówi o Caroline von Wolhaben i Charlotte von Lengefeld o planowanym Glockengießerlied jako wierszu, od którego oczekuje specjalnego efektu. Po tym, jak Schiller ponownie przeczyta Odysej i Iliad Homera w niemieckich przekazach, stara si zosta narodowym poet epickim swoich czasów. Ten idea piewaka ludowego sprecyzowa sam Schiller w przegldzie wierszy Gottfrieda Augusta Bürgera w Allgemeine Literatur-Zeitung z 1790 r., e artysta moe sta si prawdziwym poet ludowym dziki szczliwemu doborowi materiau. i najwiksz prostot w obsudze ( Obywatel ). Aby to zrobi, dokadnie przyjrza si przepywowi pracy w odlewni dzwonów. W rodzinie odlewnika dzwonów z Rudolstadt, Johanna Mayera, historia toczy si z pokolenia na pokolenie: [...] jak Schiller wielokrotnie odwiedza odlewni i pyta odlewnika, dlaczego przodek pocztkowo nie by szczególnie zadowolony z zakócenia pracy , e blady uczony usiad taktownie na krzele z wysokim oparciem na cianie, aby nie przeszkadza w pracy ( Glockengiesser Mayer ).

ródem wspomniane przez samego Schillera by Encyklopedia gospodarcza przez Johanna Georga Krünitz , opublikowane w Brnie w 1788 roku . Tutaj Schiller znalaz precyzyjnie opisane procesy pracy i terminy techniczne, takie jak Schwalch, Glockenspeise czy Damm. Wzi równie poprzednie motto z tej pracy: W katedrze miasta Schaffhausen w Schweitz znajduje si równie duy dzwon, który zosta odlany w 1486 roku i ma rozmiar 29 butów. [...] Legenda jest taka: Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango ( Krünitz , niem.: Wzywam ywych, lamentuj nad umarymi, ami piorun ). piorun jest oparty na starym popularnym przekonaniu, o którym równie wspomnia Krünitz. Znajduje si tam równie napis na dzwonie Schaffhausen Minster , odlanym w Bazylei w 1486 roku , który wybra jako swoje motto.

Prawdopodobnie Schiller zna to motto od dawna, poniewa ludwigsburski ludwisarz Neubert odby terminowanie w Schaffhausen iz pewnoci zna tam dzwon katedralny. Dom, w którym znajdowaa si odlewnia Ludwigsburg, zdobi tablica z napisem:

Stój spokojnie, wdrowcze! Bo tutaj okazao si,
e nie bdzie drugiego,
zbudowanego rk mistrza Schillera,
najwikszego ksztatu dzwonu na ziemi.

Kolejn sugesti dotyczc kompozycji piosenki by opis obsady Perseusza w autobiografii Benvenuto Celliniego , której przedostatni transmisj przesa mu tumacz Goethe 1 lutego 1797 dla magazynu Die Horen . Teraz Schiller opracowa jasny plan dla Das Lied von der Glocke .

W licie z 7 lipca 1797 r. Poinformowa Goethego, e uda si teraz do mojej Glockengießerlied i od wczoraj studiuje Encyklopedi w Krünitz, z której wiele zyskuj. Ten wiersz jest mi bardzo bliski, ale bdzie mnie kosztowa kilka tygodni, bo potrzebuj do niego tak wielu rónych nastrojów, a wiele z nich trzeba przerobi ( Schiller ).

W licie do Goethego z 23 lutego 1798 r. Schiller napisa, nawizujc do eseju Goethego o Laokoonie : dziaanie umysu, niejako filozofia biznesu, a ta ostatnia przynosi prawie wikszy zysk, poniewa znajomo narzdzi umysu i jasna znajomo metody sprawiaj, e czowiek jest niejako panem wszystkiego obiekty ( Schiller ).

Wiersz nie zosta ukoczony na czas przed wydaniem Musenalmanaca. Schiller pisa do Goethego 22 wrzenia 1797 r .: Mój ostatni list powiedzia ci, e musz zostawi lecy dzwon. Wyznaj, e skoro tak musiao by, nie jest to dla mnie zupenie nieprzyjemne. Poniewa noszc ten przedmiot ze sob przez kolejny rok i utrzymujc go w cieple, wiersz, który w rzeczywistoci nie jest bahostk, musi najpierw osign prawdziw dojrzao. Jest to te kiedy rok balladowy, a nastpny wydaje si rokiem pieni, do którego naley dzwonek ( Schiller ).

Ale rok 1798 równie min, a Schiller nie skoczy swojej pieni o dzwonie. Dopiero we wrzeniu 1799 r. Podj ponownie wiersz i szybko go skoczy. Przypuszczalnie tak zwane powiedzenia mistrza zostay ukoczone jako pierwsze. Oryginalna nazwa wiersza brzmiaa Glockengießerlied . Pie dzwonu bya nazywana dopiero od czasu jej pierwszej publikacji w Musenalmanac.

zawarto

Schiller czy fachow prezentacj rcznie wykonanego odlewu dzwonów z ogólnym spojrzeniem i komentarzem na temat ludzkiego ycia, jego moliwoci i zagroe.

ksztat

Germanie wyróniaj w strukturze wiersza dwa typy strof:

Strofy mistrzowskie lub robocze Stanze do refleksji lub kontemplacji
numer 10 9
dugo 8 wersetów róne dugoci
zawarto wypowiedziane przez mistrza o rzemiole
pi strof o pracach przygotowawczych do rozpoczcia castingu
pi zwrotek o czynnoci po wykonaniu odlewu
Refleksje na temat
dalszych skojarze yciowych
ksztat czworonone troche,
cztery wersy ze skrzyowanymi rymami, cztery z równolegymi rymami
rónie

motto

Pierwsza linia z wciciem midzy tytuem a pierwsz zwrotk jest po acinie i brzmi:

Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango .

Wzywam ywych. Opakuj zmarych. Zami byskawic .

Dzwon odlany dla katolickiego kocioa parafialnego w.Leodegara we Friedingen w 1670 roku otrzyma niemieck formu obronn - co byo bardzo rzadkie:

YJCY BERVFE JA / DOTEN, KTÓREGO SI NArzekam / GRZECH, KTÓRY PRZEAMAM / KTO NIE BKA, E MNIE CZYTA.

Trzy dzwony odlane dla Hoffnungskirche Berlin-Pankow w 1913 roku byy prawdopodobnie ostatnimi dzwonami, na których zastosowano wspomniane motto. Motto zostao podzielone midzy trzy dzwony o nazwach Wiara, Mio i Nadzieja: Wiara - vivos voco, nadzieja - mortuos plango, mio - fulgura frango.

Spójrz na przygotowany formularz

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Mocno wmurowana w ziemi
forma wypalona z gliny.
Dzi musi by dzwonek.
wiey, chopaki! by pod rk. Pot musi by
gorcy z czoa
,
niech praca chwali mistrza!
Ale bogosawiestwo pochodzi z góry.

8 wersetów
(wersety od 1 do 8)
W sumie pierwsza zwrotka
(pierwsza zwrotka robocza)

Pierwsza strofa wskazuje na prace przygotowawcze, które zostay wykonane, a teraz ma nastpi faktyczna obsada. Forma gliniasta znajduje si w wykopie zapory i ma zosta wypeniona stopionym metalem. W tym miejscu opisano tzw. Proces podnoszenia paszcza. Poniewa modelowa forma ulega zniszczeniu w trakcie tego procesu, a take nazywa si to procedur z utracon form .

Znaczenie pracy

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre


Powane sowo jest prawdopodobnie waciwe dla pracy, któr powanie przygotowujemy ;
Gdy towarzysz im dobre przemówienia
, praca przebiega szczliwie.

12 wersetów
(wersety od 9 do 20)
W sumie druga zwrotka
(pierwsza zwrotka kontemplacyjna)

Pierwsz zwrotk kontemplacyjn naley traktowa jako faktyczne wprowadzenie do wiersza. Nikt, kto wykonuje prac, nie powinien wykonywa tej pracy bezmylnie, ale musi woy w to swoje serce. Jamb daje pierwszych czterech kontemplacyjnej zwrotki spokojny charakter.

Przygotowanie naczynia dzwonkowego

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Zdejmij drewno z pnia wierkowego,
ale pozwól mu cakiem wyschn,
aby wcinity pomie
uderzy jaskók.

8 wersetów
(wersety od 21 do 28)
Trzecia zwrotka ogólnie
(druga zwrotka robocza)

Friedrich Schiller by dobrze poinformowany o aktualnych wydarzeniach. Ze wzgldu na zalety szybkiego spalania z duym pomieniem w szczególnych okolicznociach w tradycyjnym piecu opalanym drewnem , pali Glockengießer rzeczywicie wierk. Tak te si stao z. B. 1923 Heinrich Ulrich za Petersglocke z katedry w Kolonii lub Rudolf Perner 2012 za cztery dzwony kocioa w. Mikoaja Döbelner . Najstarszy syn Schillera, Karl von Schiller , który by lenikiem , zasugerowa, e jego ojciec popeni rzeczowy bd w wierszu Zabierz drewno ze wierka ...: Mój ojciec by z pewnoci wielkim poet, ale tak nie byo nie rozumiem nic o drewnie. Inaczej nie napisaby w pieni o dzwonku: We drewno z pnia wierkowego!, Bo to jest najgorsze drewno! ( Syn Schillera ). Drewno wierkowe ma wysok kaloryczno w przeliczeniu na kilogram . Jest bardzo ywiczny i szybko si spala. Uwaa si, e jest to dobry wybór do ogrzewania w zamknitych piecach i jako promotor ognia podczas spalania twardego drewna w piecu. Dowiadczenia z otwartymi kominkami lub piecami opalanymi drewnem nie mona przenie na dziaanie pieców do topienia.

W tej zwrotce pojawia si przestarzay termin techniczny Schwalch, który dzi znany jest tylko z tego wiersza. Schwalch lub Schwalg to otwór pieca do topienia, przez który pomie omiata metal. Kiedy garnek jest zamknity, pomie jest zmuszony do zassania do paleniska.

Kana odlewniczy znajduje si w pobliu pieca odlewniczego. Najpierw mied jest topiona w piecu odlewniczym . Gdy tylko stanie si pynny, dodaje si puszk , która topi si w temperaturze 232 stopni .

wiadectwo zmiany losu

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

To, co
rka buduje przy pomocy ognia w gbokiej jamie wau ,
Wysoko na dzwonnicy wiey
Tam gono o nas bdzie wiadczy.

12 wersetów
(wersety od 29 do 40)
cznie czwarta zwrotka
(druga zwrotka do rozwaenia)

Druga uwaga bardziej szczegóowo opisuje temat caoci. Dzwon wykonany w gbi tamy bdzie zwiastowa pochwa mistrza w dzwonnicy. Przetrwa wiele pci i bdzie towarzyszy kadej zmianie w yciu czowieka.

Upynnianie metalu

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Widz skaczce biae bbelki,
no có! masy s w cigym ruchu.
Pozwól mu przenikn sol popiou, która
szybko sprzyja odlewaniu.

8 wersetów
(wersety 41 do 48)
Pita zwrotka ogólnie
(trzecia zwrotka robocza)

Jeli tak zwane naczynie dzwonkowe (trzy czci miedziane , jedna cz cyny ) jest w ruchu, na powierzchni tworzy si biaawa piana, w której wydzielaj si nieczyste domieszki. Dodatek potau przyspiesza tworzenie si piany .

Od dzwonka na chrzciny do pierwszej mioci

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Bo z radoci Feyerklange
wita ukochane dziecko
na pierwszym marszu jego ycia, który
zaczyna si we nie;

31 wersetów
(wersety od 49 do 79)
cznie szósta strofa
(trzecia zwrotka kontemplacyjna)

Trzecia uwaga zaczyna si od opisu dziecistwa. Dzwonek uroczycie wita dziecko na chrzcie. Jednak los modego czowieka jest niepewny. Jego matka czuwa nad pierwszymi latami jego ycia. Ale potem chopiec oddziela si od dziewczt i wychodzi w wiat. Po powrocie zakochuje si w dorosej dziewczynie i przeywa efemeryczny pikny czas modej mioci.

Badanie mieszaniny metali

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Jak ju fajki si rumieni! Zanurzam
ten kij, jeli
zobaczymy, e jest pokryty szkliwem,
bdzie na czas do obsady.

8 wersetów
(wersety od 80 do 87)
7. zwrotka ogólnie
(4. zwrotka robocza)

Na piecu znajduj si gwizdki wiatru, otwory do rysowania, które mona otwiera i zamyka. Gdy metal pozostawa w piekarniku przez dwanacie godzin, rury ókn i nadszed czas na odlanie. Ale najpierw wykonuje si test za pomoc kija zanurzonego w ciekym metalu. Jeli patyczek wydaje si by pokryty glazur, bardziej krucha mied poczya si z bardziej mikk puszk.

Dzwonek weselny i role

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Tam gdzie surowo i delikatno,
gdzie mocne i agodne s poczone,
jest dobry dwik.
Sprawd wic, kto wie si na zawsze,
czy serce trafia do serca!
Szalestwo jest krótkie, al dugi.

59 wersetów
(wersety od 88 do 146)
W sumie 8 zwrotka
(4 zwrotka kontemplacyjna)

Ta strofa pynnie kontynuuje poprzedni zwrotk pracy, która koczy si nastpujcymi wersetami:

Czy krucho i mikko
cz si, tworzc dobry znak.

W czwartym rozwaaniu dzwon zaprasza na uroczysto weseln, podczas której zamyka si pierwsze szczcie w mioci, aby zrobi miejsce dla ycia rodzinnego. Ten werset, w którym przedstawiony jest tradycyjny obraz rodziny, mówi równie, e mczyzna musi wyj na wrogie ycie, podczas gdy w domu rzdzi czysta gospodyni domowa.

Pocztek castingu

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Dobrze! Teraz mona rozpocz rzucanie,
przerwa jest adnie poszarpana.
Ale zanim pozwolimy temu pyn,
módl si pobonym powiedzeniem!

8 wersetów
(wersety od 147 do 154)
9. zwrotka ogólnie
(5. zwrotka robocza)

Przed rozpoczciem odlewania, po krótkiej modlitwie, niewielk ilo metalu wlewa si do wnki ciepego kamienia. Gdy ostygnie, zostaje przebity. Wielko zbów na powierzchni pknicia wskazuje, czy proces topienia mona uzna za zakoczony - jeli zby s za mae, naley doda mied, jeli zby s zbyt due, doda cyn.

Aby wpuci metal do formy, koek stokowy jest wciskany do wewntrz. Metalowa belka wystrzeliwuje ukiem z poziomego wpustu, najpierw do kanau, a nastpnie w ksztat dzwonu.

Dzwonek przeciwpoarowy

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Moc ognia jest askawa
Kiedy czowiek go oswaja i strzee,
A to, co tworzy, co tworzy,
dzikuje tej niebiaskiej mocy;

72 wersety
(wersety 155-226)
W sumie dziesita strofa
(pita zwrotka kontemplacyjna)

Pita uwaga pokazuje, jak nietrwae jest szczcie. Opierajc si na ogniu, który topi mas dzwonow, Schiller opisuje take niszczycielsk si ognia w bardzo ywych sekwencjach: Pkajce belki, spadajce supy, brzczce okna, pacz dzieci, matki si myl oraz Wszystko biegnie, ratuje, ucieka.

Gdy jego dom spon, ojciec rodziny staje przed dymicymi ruinami swojej posiadoci i ma tylko jedn pociech, e jego rodzina jest kompletna:

Zosta ze sodk pociech,
liczy gowy swoich bliskich
I patrz! nie brakuje mu drogiej gowy.

Wypenienie ksztatu dzwonu

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Wchania si w ziemi
, forma wypenia si radonie,
Czy te piknie wyjdzie na
wiato dzienne , e wynagrodzi cik prac i sztuk

8 wersetów
(wersety 227 do 234)
11. zwrotka ogólnie
(6. zwrotka robocza)

Formularz jest wypeniony. Teraz musimy poczeka i zobaczy, czy praca si powioda. Mistrz nie moe wic jeszcze by zadowolony ze swojej pracy, poniewa nie wie, czy casting naprawd si uda.

Dzwony nagrobne, gdy kobieta umiera

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

W ciemnym onie witej ziemi
ufamy rkom czynu,
siewca
ufa swojemu nasieniu i ma nadziej, e wykiekuje
na bogosawiestwo, zgodnie z rad nieba.

31 wersetów
(wersety 235-265)
W sumie 12 strofa
(6 strofa kontemplacyjna)

Tak jak pan powierza wylanie ziemi, tak rolnik powierza jej nasiona i tak umarli s grzebani w ziemi, aby mogli zmartwychwsta w zawiatach.

Dzwon ma teraz powany cel i dzwoni do ostatniej eskorty:

O! to ona, moja droga,
och! to wierna matka,
któr czarny ksi cieni wyprowadza
z ramienia ma,
z tumu czuych dzieci ...

Trzy naprzemienne samogoski o, e i a w zwrotkach From the Dome / Heavy and bang / Tönt die Glocke / Grabgesang imituj róne dwiki dzwonków i maj na celu wywoanie nastroju powagi i smutku.

W epilogu Goethego do dzwonu Schillera motyw dzwonka mierci zostaje ponownie podjty i odniesiony do wasnej mierci Schillera:

Wtedy sysz
przeraone dzwonienie o pónocy, tpy i ciki nabrzmiewanie tonów aoby.
Czy to moliwe Czy powinno to oznacza naszego przyjaciela,
do którego przylega kade yczenie
Czy mier ma ukra warto ycia
O! jak taka strata dezorientuje wiat!
O! co taka szczelina niszczy jego wasne!
Teraz wiat pacze i czy nie powinnimy paka

Chodzenie dzwonka

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Dopóki dzwonek nie ostygnie
Niech spokojna praca odpoczywa,
Jak ptak bawi si na liciach,
Niech wszyscy postpuj przyjanie.

8 wersetów
(wersety 266 do 273)
W sumie 13 zwrotka
(7 zwrotka robocza)

Po cikiej pracy nastpuje spokój, a metal stygnie. Pracownicy ciesz si przerw, podczas gdy brygadzista przygotowuje kolejny etap pracy:

Jeli Pursch syszy nieszpory,
Mistrz zawsze musi walczy.

Spokojne zakoczenie dnia

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

ywy promuje swoje kroki
daleko w dzikim lesie wdrowca
do drogiej domowej chaty.

60 wersetów
(wersety od 274 do 333)
W sumie 14 strofa
(7 strofa kontemplacyjna)

Ta strofa opisuje spokojny jesienny wieczór w wiejskim miasteczku. Turysta wraca do swojego domu przez las. W tym samym czasie stada owiec i byda s wypdzane do swoich stajni. Przez bram wjeda ciko zaadowany wóz niwny, sucy i sucy udaj si na tace niwne. Powoli robi si ciemno, a brama miejska jest zamknita. Ciemno nie przeraa dobrego obywatela, moe spa sen sprawiedliwych, bo nocny stró, oko prawa, patroluje ulice. Ten wity porzdek trwa tylko tak dugo, jak dugo panuje pokój.

Inspiracj do tego opisu ycia w wiejskim miasteczku Schiller znalaz w 1793 roku podczas wizyty w cesarskim miecie Heilbronn . Uporzdkowana wolno tej spoecznoci daa mu, który wczeniej zna Niemców tylko z rezydencji, ksicych miasteczek i wiosek, wgld w ycie miasta cesarskiego z adem miejskim i swobod obywatelsk, nietknite przez panowanie ksice .

Ta strofa opisuje idylliczne ycie dobrych obywateli:

Czer pokrywa
ziemi,
ale bezpieczny obywatel
nie boi si nocy ...

Niegodziwi jednak musz ba si nocy, bo oko prawa czuwa. piewana jest tu take pie pochwalna za dzieo:

Praca jest ozdob obywatela,
bogosawiestwo jest cen pracy
,
cze króla, jego godno, szanuj pracowito rk.

Bogosawiestwa spoeczestwa najlepiej przedstawia si w ciszy wieczoru.

Rozbity

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Teraz zburz dla mnie budynek,
speni swój cel,
to serce i oko uczta
na dobrze wykonanym obrazie.

8 wersetów
(wersety od 334 do 341)
Ogólnie pitnasta zwrotka
(ósma zwrotka robocza)

Po ostygniciu obudowa dzwonka wykonana z wypalonej gliny zaczyna si odrywa, któr nastpnie rozbija si motkiem. Nawizujc do zmartwychwstania , jest napisane: Jeli Glock ma powsta / forma musi si rozpa .

Dzwon burzowy i obalenie

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Mistrz moe zama form
Mdr rk, we waciwym czasie,
Ale biada, gdy w
potokach rozarzona ruda uwalnia si!

40 wersetów
(wersety od 342 do 381)
cznie 16. zwrotka
(8. zwrotka kontemplacyjna)

Ale nawet szczcie spoeczne nie opiera si na niezachwianych podporach. Schiller odnosi si do rewolucji francuskiej z 1789 roku i krytykuje nieludzkie ekscesy jakobiskie , poniewa [d] kobiety zamieniaj si w hieny / i artuj z przeraeniem. Tutaj Schiller pokazuje bardzo pesymistyczny pogld na czowieka:

Budzenie leja jest niebezpieczne
, zb tygrysa jest nietrway, ale
najstraszniejszy z okropnoci
to czowiek w jego szalestwie.

Gotowy dzwonek

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Bóg da mi rado!
Widzie! Jak zota gwiazda
Z rkawa, jasny i równy,
metalowy rdze zuszcza si.

8 wersetów
(wersety 382 do 389)
17. zwrotka ogólnie
(9. zwrotka robocza)

Teraz dzwon stopniowo si rozlega, a publiczno moe podziwia herby na jego zewntrznej powierzchni. August Wilhelm Schlegel ostrzeg, e brakuje szpulki , a inni autorzy równie to skomentowali.

Chrzest dzwonowy

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

W! w!
Czeladko, wstp w szeregi,
Abymy powicili chrzciny dzwonu, na imi jej powinna by
Concordia ,

28 wersetów
(wersety od 390 do 417)
cznie 18. strofa
(9. zwrotka kontemplacyjna)

Mistrz zwouje czeladników, aby ochrzcili dzwon. Powinien nazywa si Concordia , powinien wzywa do jednoci (Concordia to aciskie sowo oznaczajce jedno). Ta nazwa wskazuje na trwae przeznaczenie dzwonu. Ich dwiki powinny by powicone tylko rzeczom wiecznym i powanym.

Wycigam dzwonek

Wersety otwierajce Liczba wersetów Werset / tre

Teraz, z moc
liny, dzwon koysze mnie z krypty,
e wznosi si do królestwa dwiku
, w powietrze do nieba!

8 wersetów
(wersety 418 do 425)
cznie 19 zwrotka
(10 zwrotka robocza)

Mistrz nakazuje wycign dzwonek z dou. Teraz jest sporzdzony, aby suy swojemu prawdziwemu celowi. Zachca towarzyszy: Pocignij, pocignij, podnie! / Porusza si, pywa. A Pie dzwonu koczy si sowami:

Rado tego miasta oznacza, e
najpierw naley wezwa pokój.

Goethe przedrostuje te dwa wersety do swojego epilogu o dzwonie Schillera z 1815 roku, który zaczyna si od sów:

I tak si stao! Ziemia
przeniosa si w spokojny dwik i pobogosawi
. Pojawio si nowe szczcie:
powitalimy mod par ksic piewem;

Przyjcie

Pierwsze reakcje

Pierwsze reakcje na Das Lied von der Glocke byy konsekwentnie pozytywne. Wilhelm von Humboldt tak to pochwali: Piosenka o dzwonku bardzo ywo przywrócia ci do moich oczu. To bardzo wyjtkowa i niezwykle przyjemna produkcja. Poszczególne fragmenty gboko mnie poruszyy ( Humboldt ).

Wilhelm Heinrich von Gleichen-Russwurm, krewny Schillera w Rudolstadt, napisa: Pie dzwonu poruszya nas do ez ( Gleichen-Russwurm ). wiat literacki uksztatowa ju swój osd, zanim rozpocza si publiczna krytyka.

pochwaa

W 1830 r. Caroline von Wolhaben stwierdzia, e Das Lied von der Glocke to ulubiony wiersz Niemców: Kady odnajduje w nim wzruszajce tony ycia, a ogólne losy ludzi s bliskie sercu ( Wolzüge ). Trafia w przepis na sukces wiersza, bo to wanie ta ogólno pozwala kademu odnale w wierszu swoj.

Wilhelm von Humboldt pisa w 1830 r .: Nie znam wiersza w adnym jzyku, który otwiera tak szeroki krg poetycki na tak ma skal, przechodzi przez skal wszystkich najgbszych ludzkich uczu i bardzo lirycznie ycie z jego najwaniejszymi wydarzeniami i epokami, takimi jak ukazanie eposu zamknitego naturalnymi granicami ( Humboldt ).

Na uroczystym spotkaniu Królewskiej Akademii Nauk z okazji roku Schillera w 1859 roku Jacob Grimm wychwala niezrównany wiersz, e inne ludy z daleka nie maj do siebie nic i stylizowa go na narodowy symbol jednoci.

Pochwalna zamach Thomasa Manna na Schillera na poet Des Lied von der Glocke rozpoczyna si od przygnbiajcego opisu pochówku w maju 1805 roku na Jacobsfriedhof w Weimarze, a koczy przejmujcym lamentem. Surowe, drapieny ludzko nie stanie si mdry po dwóch wojnach wiatowych, zmodernizowane Cold War on - z bomby wodorowej . Esej to nie tylko podzikowania dla zmarego poety. Zawiera równie polemiki z bezczelnymi romantykami, którzy miali si z patosu Schillera. Tieck jest wymieniany kilka razy. Ogoszenie Goethego na ten temat, wyblake z Olimpu: Pozwalam sobie uwaa Schillera za poet i to wielkiego! ( Goethe ).

W 1859 roku niemieccy emigranci w Moskwie podarowali duy dzwon Concordia Schiller na wiey kocioa Aleksandra rodzinnemu miastu Schillera, Marbach am Neckar .

krytyka

Mimo caego entuzjazmu dla najduszego wiersza Schillera liczba gosów negatywnych na pocztku nie bya maa. Jako przykad naley przytoczy cytat z Caroline Schlegel z 1799 r., Który mówi: O wierszu Schillera, pieni o dzwonku, wczoraj w poudnie prawie spadlimy ze miechu z krzese, to à la Voss, à la Tieck , a la diabe, przynajmniej sta si diabem ( Caroline Schlegel ).

August Wilhelm Schlegel narzeka na gadatliwy charakter piosenki Schillera, w której wspomina si o wszystkim i o wszystkich. Ponadto udowadnia faktyczny bd, e chocia mówi si o dzwonku, ale nie o klapie. Mieszanka skadników - w przypadku odlewania dzwonów jest to cyna i mied - równie jest niewaciwa.

Friedrich Schlegel napisa:

Och, jak ludzie lubi dzwon i godno kobiety!
Poniewa wszystko brzmi moralnie i pasko w czasie.

Tymi sowami Schlegel krytykuje nie tylko Schillera, ale take jego publiczno.

Bertolt Brecht w swoim wydanym w 1951 roku, a napisanym ju w 1938 roku wierszu o poemacie Schillera Die Glocke , w którym wiczy nowe spojrzenie na stare teksty:


Czytaem, e ogie jest bogosawiestwem Dopóki czowiek go oswaja i strzee
, Ale niepohamowany, zjada go.
Zadaj sobie pytanie: o czym on myla

Kiedy w 1966 roku Hans Magnus Enzensberger opublikowa wybór wierszy Schillera dla Insel-Verlag , krytycy literaccy wkrótce narzekali, e Enzensberger pomin bez uzasadnienia kilka najbardziej znanych ballad i wierszy Schillera, w tym Das Lied von der Glocke. Krytyk Marcel Reich-Ranicki pisa wówczas w dniu 9 wrzenia 1966 r .:

'Dzwon' czy 'gwarancja', czyli wiersze, z których niemiecka buruazja zwyka czerpa swoje maksymy ycia przez pótora wieku, maj - jak mona sdzi te wersety - zdecydowanie na to zasuguj, drugi lub, jeli chcesz by naraony na setne spojrzenie. Redaktor, który bezceremonialnie usuwa te i podobne ballady, obawiam si, e jego praca jest zbyt atwa: zamiast korygowa tradycyjny wizerunek Schillera, ignoruje go. Zamiast rewizji likwiduje. "

- Rich Ranicki

Enzensberger czu sam zmuszony jest uzasadnienie jej wyboru nachzureichen, a opublikowane w czasie w dniu 28 padziernika 1966 jego esej Staa ciana Surround jednak zbdne , w którym stwierdzi: Fakt, e operacja dzwonu rzucania punktów poza siebie, z tekstu z tych dziesiciu strof bez zbdnych ceregieli. Z twórczoci artysty wie si wczesny proces przemysowy; autor widzi poetologiczn przypowie w odlewaniu dzwonów . Enzensberger auje, e Schiller nie ograniczy si do opisu przepywu pracy i konieczne byo skomentowanie przebiegu pracy. Czynic to, po prostu wypowiada zbyt wiele sów dla Enzensbergera: Zy wiersz, jak zy dzwonek, nie moe by naprawiony dobrymi przemówieniami ; dobra praca moe si z tego obej . Enzensberger przede wszystkim jednak krytykuje uderzajcy jzyk Schillera: Nawiasem mówic, poraka autora jest najbardziej uderzajco widoczna w jego jzyku. Wystarczy rzut oka na przymiotniki, którymi zdobi swoje niczyje postacie. Dziecko jest kochane, chopiec dumny, dziewica czysta, gospodyni domowa, ona droga, matka lojalna, obywatel spokojny. Wydaje si, e wszystkie inne zastrzeenia maj na celu unikanie kadego zastrzeenia . Enzensberger jest zirytowany tym, e dwie czci wiersza (zwrotki robocze i zwrotki kontemplacyjne) nie pasuj do siebie. Pomidzy prawdziwym Glockengießerlied a t czci wiersza, któr nazywam komentarzem , istnieje ogromna rónica w poziomie, zarówno formalnym, jak i merytorycznym. Z jednej strony ekstremalna ekonomia, z drugiej niekoczce si hasa; ustalona rytmiczna forma, apatyczne rymowanie; cisa znajomo tematu, niewica ideologia; dyskretny wgld, obwieszczona banalno; Ograniczony rozmiar, spitrzone mieci. Wiersz zawodzi z powodu niezgodnoci jednego z drugim .

Wulf Segebrecht pisze w Frankfurter Allgemeine Zeitung 25/26. Maj 1967 pod hasem Insel-Glocke: Z dzwonka Schillera i jego najsynniejszych ballad znów toczy si rozmowa. Nie eby czytano je czciej ni zwykle. Przeciwnie. Poniewa nie moesz ich ju czyta, przynajmniej w Insel-Schiller, mówisz o nich ( Segebrecht ).

Produkcje

Goethe napisa swój epilog do Lied von der Glocke wkrótce po mierci Schillera, aby aktorka Amalie Becker wykonaa go na zakoczenie naboestwa aobnego w Teatrze Lauchstädter . Po trzech ostatnich aktach Marii Królowej Szkotów, zostaa zdeklamowana Pie dzwonu z rozdzielonymi rolami. We wrzeniowym numerze Journal des Luxus und der Moden napisano o tym wydarzeniu : Na scenie zaprezentowano warsztat dzwonnika, wraz z ca aparatur i maszynami. [] Wyobraone refleksje wypowiadali na przemian czeladnicy i dziewi fantastycznie ubranych kobiet, które chodzili i schodzili. Sworze zosta wyrzucony, a metal pyn we waciwy sposób; ale przedtem odmawiano pobone powiedzenie, któremu towarzyszya harmonia instrumentów dtych. [] Forma bya radonie wypeniona, wszyscy bawili si w tle przy wesoej muzyce. Kiedy w kocu budynek zosta zburzony i dzwon naprawd si podniós, pospiesznie udekorowali go kwiatami i zawizali girlandami, a gdy osign pewn wysoko, Madame Becker (która wczeniej zachwycia nas jako Maryja Królowa Szkotów). ) wkroczy pod dzwonek, stamtd do proscenium i wygosi epilog Goethego. [] Po ostatnich sowach prelegenta rozlega si krótka muzyka aobna (podobno skomponowa j Zelter), a kurtyna powoli opadaa w ostatnich taktach. Goethe ma zabra Amalie Becker za rami ze zami w oczach i podchodzc do niej podczas próby mówili: Mog, nie mog zapomnie o ludziach.

Dalsze wykonania dzwonu miay miejsce w XIX wieku, zwaszcza w szkoach. W Hamburgu dzwon zosta przedstawiony przez mieszkaców w tzw. ywych obrazach na rok Schillera 1859.

W wiedeskim Burgtheater dzwon przeprowadzono z muzyk Petera Josepha von Lindpaintner, równie w postaci Living Pictures. Na pierwszym planie sceny znajdowaa si pracownia ludwisarni, w tle za czonkowie zespou przedstawiali po kolei siedem ywych obrazów: pierwsze spotkanie, wesele, szczcie domowe, pooga, pogrzeb, doynki i chodzenie do kocioa. . Mistrz i starszy czeladnik pojawili si jako osoby mówice. Produkcja ta zostaa powtórzona w sumie 63 razy do 1882 roku.

Cz niemieckiego kanonu edukacyjnego

W XIX wieku Schiller by czytany i czczony nie tylko przez profesorów szkó rednich, ale take przez rzemielników i robotników jako inicjator jednoci narodowej.

Piosenka bya nieunikniona w gimnazjum do okoo 1950 roku i bya uniwersalnym niemieckim atutem edukacyjnym. W obliczu aktora dworskiego recytujcego dzwonek Thomas Mann powiedzia : By jedynym w caej sali, który nie by do koca pewien co do dzwonka.

W 1954 r. Poeta Paul Celan pisa w licie do Hansa Bendera : W zwizku z pytaniem o powód mojej poezji staraem si przypomnie sobie moje pierwsze spotkanie z poezj: miaem sze lat i potrafiem Das Lied von der 'Recite' the bell '... Kto wie, czy wraenie, jakie wywaro to na mojej publicznoci, nie wywoao wszystkiego innego ...

Dugi wiersz Brechta Wychowanie prosa

Nawet Bertolt Brecht ma swój dugi wiersz Edukacja sorgo jako odpowiadajcego mu dzwonka napisany -Ersatz dla NRD i jest zorientowany na szablon Schillera. Jego wiersz koczy si nastpujcymi wersetami:

A pole siga a do ostatniego horyzontu!
Ziemia wyda kosy pszenicy.
Spokojny, szczliwy niech bdzie wiat!
mier faszystom!
Chwastów!

Skrzydlate sowa z dzwonka

Krytyczne gosy postrzegay dzwonek jako cytat à la Büchmann. W swoim zbiorze cytatów Winged Words, Georg Büchmann wymienia du liczb wersetów z pieni dzwonu , które nadal stanowi cz niemieckiego dziedzictwa edukacyjnego i s cytowane, nie zawsze zdajc sobie spraw, skd pochodzi dany cytat. Büchmann zebra okoo czterdziestu zda do ksigi stadnej niemieckich filistrów edukacyjnych.

Wiele sformuowa wiersza ju dawno przeszo do jzykowego zastosowania tych, którzy nic nie wiedz o Schillerze lub którzy nie chc ju nic wiedzie:

 • Kobiety staj si hienami
 • Dla oka stray prawa
 • Mczyzna musi wyj na wrogie ycie
 • Lata uciekaj z prdkoci strzay
 • Ale bogosawiestwo przychodzi z góry
 • Serce oddaje si bogoci
 • Budzenie leja jest niebezpieczne
 • O tkliwa tsknota, sodka nadziejo, zoty wiek pierwszej mioci
 • Pot musi by gorcy z czoa
 • "Biada, jeli pucisz!"
 • Gdzie surowe siy rzdz bezsensownie
 • Wewntrz czystych zasad gospodyni domowej
 • On liczy gowy swoich bliskich
 • Rumienic si, poda ich ladami
 • Czy krucho i mikko cz si, tworzc dobry znak
 • Sprawd wic, kto wie si na zawsze, czy serce trafia do serca
 • Szalestwo jest krótkie, al dugi
 • Ale nie ma wiecznego przymierza, które byoby utkane z siami losu
 • "O! To ona, droga

Tumaczenia

Pie dzwonu Schillera zostaa przetumaczona na wiele jzyków. Ju w 1877 roku mona byo sprawdzi tumaczenia na francuski, norweski, angielski, woski, otewski, wgierski, hebrajski, czeski, duski, polski, rosyjski, hiszpaski, szwedzki, soweski, holenderski, wendyjski i rumuski. Transmisje na niemieckie dialekty w ogóle nie byy liczone.

acina

Na szczególn uwag zasuguje tu tumaczenie na acin, poniewa mówi o duchu XIX wieku, który podchodzi do wiersza z humanistycznym wyksztaceniem i stara si odda mu sprawiedliwo:

Formam coctilem in solo
Rite tenent lateres.
Hodie Campanam volo!
Praesto este, juvenes!
  Sudor calidus
  Fluat frontibus,
Ut auctorem ars commendet:
At a Deo salus pendet.

Angielski, francuski, fiski

Jednym z kilku tumacze na jzyk angielski jest Marianna Wertz. Tumaczenie francuskie pisarza Gérarda de Nervala ma bardziej form prozy, podczas gdy tumaczenie fiskie jest rymowane.

Angielski: Pie dzwonu Francuski La Chanson de la Cloche Fiski: Kello-laulu

Otoczony murem w ziemi, tak stabilny
Spalony z gliny ple stoi.
Ten dzie musi by gotowy!
wiey, robotnicy, bdcie pod rk!
  Z rozgrzanego czoa
  musi swobodnie spywa pot,
aby dzieo mogo chwali mistrza,
Cho bogosawiestwo pochodzi z góry.

Le moule d'argile s'est affermi
dans la terre qui l'environne:
aujourd'hui, la cloche doit naître.
Compagnons, vite au travail!
   Que la sueur baigne
   vos fronts brûlants!
L'uvre honorera l'ouvrier,
si la bénédiction d'en haut l'accompagne.

Syvään muurattu on maahan
kellonkaava torvineen.
Valutyöhön joutukaahan!
Joka lousy nyt paikalleen!
   Toimeen hikipäin kaikki
   käsikkäin:
Tulos palkitsevi vaivas,
siunauksen suokoon taivas!

Parodie

Mona udowodni ponad 100 parodii dzwonu . Sowa Schillera (i ich sawa) zawsze byy parodi, poniewa mona byo zaoy, e s znane. Parodie XIX wieku niekoniecznie s wyrazem krytycznego stosunku do oryginau, ale raczej podziwu. Wikszo autorów, którzy naladowali piosenk, nie kwestionowaa jej jakoci, ale wykorzystali t dobrze znan piosenk do wasnych celów. Wikszo parodii zachowaa i zachowuje formaln struktur wiersza Schillera podczas wymiany treci, a tym samym odpowiada tradycyjnej koncepcji parodii reprezentowanej na pocztku XIX wieku . W tym sensie parodia otwiera moliwo wczenia przedmiotów lub procesów codziennego uytku.

Moc kawy jest dobroczynna
Jeli rozwaa si j ze zrozumieniem, w sercu
odnajduje si rado i dobry dowcip
.

W roku Schillera 1905, "Secundus" podejmuje "[d] es German Spießers Schillerfeier", odwoujc si do sformuowa z pieni dzwonu :

Wycignij spódnic z szafy,
musi by dobrze wyszczotkowana,
bo id na imprez u Schillera,
a publicznoci wszystko w porzdku.

W czasie I wojny wiatowej wiersz suy do propagandy wojennej . Tak napisa SH Cramer:

Solidnie otoczony murem w ziemi
front stoi na zachodzie i wschodzie,
a
wszystko zamienia si w ruiny tam, gdzie grzmiaa burza.

Znany jest skrót komiksowy , za pomoc którego wiersz zapamitany przez pokolenia w szkole jest skondensowany w czterech linijkach. Jednoczenie wszystkie zasady parodii s ignorowane. Chocia anonimowy autor tekstu, zwany te Schillerem dla spieszcych si , zachowa tre tekstu Schillera, najwyraniej unikna go wybrana forma zewntrzna:

Dziura w ziemi,
rynna z brzu.
Bell done,
bim, bim, bim.

Austriacka parodia dzwonów Die Kanone , wydrukowana w 1849 roku , przedstawia pogld, e tam, gdzie zawodz wielkie sowa, armaty musz przemówi:

We drewno z pnia dbu,
Gruba koda potrzebuje grubego klina,
Zachowaj mikko do dokadnego rzutu,
Nasza zbroja wymaga szybkoci.

Sia ust jest dobroczynna,
gdy jej waciciel strzee jej,
bo to, co mówi, co mówi, jest
czsto czym sprytnym, a czsto nie.

oryginalny parodia

Zosta ze sodk pociech,
liczy gowy swoich bliskich
I patrz! nie brakuje mu drogiej gowy.

Liczy gowy swoich bliskich
I patrzcie! zamiast szeciu jest siedem.
Liczy je ponownie ostronie
i patrz! zamiast siedmiu, omiu.

Pisarz Eduard Boas preferuje swoj pie o dzwonnicy z 1866 roku krytyki Schlegla pod adresem kocielnego odnonie zaginionego grzechotki jako motta i rymów:

Mistrz! Pokonaem siebie przez dugi czas,
Ale teraz usysz moje sowo:
Twoja praca nie powioda si,
Bo
wiszcy tam wysoki dzwon sztywno wyssany z duszy,
Bo brakuje mu dwiku.
Nie bd taki zarozumiay w przyszoci!
Popatrz! gowa jest zapomniana.

Polsko-niemiecki satyryk Alexander Moszkowski napisa wiersz o tym, e Schiller nie wspomnia o dzwonku, zatytuowany Was Schiller Forgot (Das Lied vom Glockenklöppel) :

Kiedy doszed do tego punktu:
Pokój bdcie pierwszymi dzwonkami,
powiedzia stary czeladnik:
Mistrzu, jeste zbyt rozproszony!
Gotowe, pomylae,
gdyby by tu dzwonek,
a tymczasem
zupenie zapomniae o grzechotce!

Bo tam, gdzie surowe i delikatne,
gdzie mocne i agodne s w parze,
jest dobry dwik;
Sprawd wic, zanim upynie czas,
czy w dzwonku nie ma klapsa, w
przeciwnym razie nie bdziesz wdziczny za swoj prac.

Niebezpiecznie jest obudzi leu , Pchnicie
nosoroca jest nietrwae,
ale najstraszniejsze z okropnoci,
To jest dzwon, bez klaskania,

A gdziekolwiek kto przynosi dzwonek,
który jest niekompletny, zblia si, o zgrozo,
klient z kijem
I woa z oburzeniem: Mczyzna musi wyj!

Bo czym jest nó bez rkojeci,
a czym scena bez zwierzyny,
a czym piec bez wgla,
a czym but bez podeszwy,
a czym kula ziemska bez siekiery,
a czym burza bez taksówek ,
a co akustyka bez dwiku jest,
a co Szwajcarii bez Valais,
a co Caryca jest bez cara,
i co Helene bez Paryu,
a co dom kogut jest bez Henn,
i co trawnik jest bez tenisa,
a co wieloryb jest bez thrana,
A co z Piscisem bez Panis,
a czym jest koszula bez Knöppela -
to jest dzwonek bez klapy!

Wic zróbmy to z elaza,
kij-motek, dugi i ciki,
aby pk z dwikiem ,
kiedy dynda w przód iw ty.
Wic teraz jest tutaj,
pozdrów go hurra!
Czekaj na najwysze pochway,
na razie dzwonek jest gotowy!

Aleksander Moszkowski pozwoli sobie na kolejny art z dzwonkiem , przedstawiajc zepsuty dzwon, w którym wersety Schillera jako rzekomy skutek wypadku w drukarni, przez który pomieszay si wiersze, sowa i litery w zdaniu. :

Chopak dumnie odrywa si od dziewczyny,
Wdziera si w obce, pozbawione mioci, Mierzy
wiat na lasce
I rozciga si jak opaska.
I wspaniale
obnoszcy si w modoci jak obraz budzcy lej, kiedy
widzi j stojc z bezczelnymi policzkami, to
jest najstraszniejsze z okropnoci!
Ogarnia bezimienna tsknota
Kobieta staje si hien!
Mczyzna musi i
do grobu swojego dobytku, musi
tworzy i sadzi,
taczy ze niwiarzami.

Komik Heinz Erhardt napisa krótki tekst o pochodzeniu piosenki z dzwonu, zgodnie z którym Schiller znalaz poparcie Goethego w swojej chci pisania , który pomóg mu z gsim piórem. Po dwóch godzinach Goethe poprosi o zwrot swojego przyboru do pisania (Pomyl tylko o tych wszystkich drogich dzieciach, które pewnego dnia bd musiay nauczy si na pami twojego dzwonka!) I uniemoliwi Schillerowi opisanie grzechotki.

W tej chwili dzwonek Schillera nadal zaprasza do parodii: Okoo 2015 roku na portalu internetowym znaleziono nastpujcy fragment.

oryginalny parodia

Wchania si w ziemi,
forma jest szczliwie wypeniona,
Czy te piknie wyjdzie,
e wynagrodzi cik prac i sztuk
A jeli casting si nie powiód
A jeli forma si rozpadnie
O! moe chocia mamy nadziej,
katastrofa ju nas uderzya.

Otrzymany w puszce
, ksztat jest szczliwie wypeniony.
Czy wyjdzie na jaw równie,
e cika praca i sztuka s nagradzane
A co jeli ciasto si nie uda
A co jeli piec si zepsuje
O! By moe majc nadziej
, e ta katastrofa ju nas uderzya.

Ustawienia

 • Andreas Romberg : Das Lied von der Glocke op. 25. 1808. Romberg by koleg Beethovena z Kurkölnische Hofkapelle w Bonn (179092). Beethoven nada muzyce Od do radoci Schillera .
 • Carl Haslinger : The Song of the Bell 1866.
 • Max Bruch : Das Lied von der Glocke, op. 45. Utwór Brucha nazywany jest Bibli drobnomieszczask z muzyk.
 • Vincent d'Indy : Chant de la Cloche. Dowolna edycja tekstu podstawowego.
 • Zespó " Die rzte " cytuje w swojej piosence Madonna's colon , która zaczyna si od wersetów: "Chciabym by okrnic Madonny, / bo wtedy bybym zawsze peny", niezrozumiale pocztek piosenki od dzwonka : "Solidnie murem na ziemi ... "
 • Rock opera Das Lied von Schillers Glocke , wspólny projekt Marbach i Ludwigsburg artystów, www.glocken-rock.de .
 • Pie dzwonu , wspópraca Ev. Koció miejski Karlsruhe i Badisches Staatstheater Karlsruhe. Produkcja i reyseria: Donald Berkenhoff, Badisches Staatstheater, Karlsruhe, organy: Christian-Markus Raiser, dzwony kocioa protestanckiego w Karlsruhe, rkopis i koncepcja: Kurt Kramer, http://www.glocken-online.de/glockenaktuell/glockenevents. php .

filmowanie

Franz Hofer opar swój nieme melodramat filmowy z 1917 roku z tytuem Die Glocke na balladzie.

literatura

 • Robert Hippe: Objanienia do Pieni dzwonka Friedricha Schillera. Bange, Hollfeld 1966.
 • Heribert Hoffmeister: Skarb anegdot. Od staroytnoci do naszych czasów. Peters, Berlin 1974.
 • Norbert Oellers (red.): Wiersze Friedricha Schillera. Interpretacje. Reclam, Stuttgart 1996, ISBN 3-15-009473-9 .
 • Wulf Segebrecht : Co uderzy dzwon Schillera. Z echa i echa najbardziej sparodiowanego niemieckiego wiersza. Hanser, Monachium 2005, ISBN 3-446-20593-4 .

linki internetowe

Commons : A Song of the Bell  - zbiór zdj, filmów i plików audio
Wikiróda: Pie dzwonu  - róda i pene teksty

Indywidualne dowody

 1. Margarete Schilling : Interes z dzwonkiem . W: Sztuka, ruda i dwik - twórczo rodzin odlewniczych Ulrich i Schilling od XVII wieku do wspóczesnoci . Henschel, Berlin 1992, ISBN 3-362-00617-5 , s. 8689 (-> s. 88) . W dawnej odlewni Mayera w Rudolstadt znajduje si tablica z napisem: Stój spokojnie, wdrowcze; bo to tutaj nie byby moliwy aden inny, zbudowany rk mistrza Schillera, najwikszy ksztat dzwonu na ziemi .
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Wulf Segebrecht: Co uderzy dzwon Schillera . 1. wydanie Hanser Verlag, Monachium 2005, ISBN 3-446-20593-4 (przegld w literaturkritik.de ).
 3. a b Robert Hippe: Objanienia do Pieni dzwonka Friedricha Schillera (=  Dr. Wilhelm Königs Explanations of the Classics . Tom 36 ). Bange, Hollfeld (Obfr.) 1966, DNB  730147118 .
 4. a b Rainer Apel: Schiller Festival 1998: Peace be her first peal. Program urodzin Schillera w 1998 roku. W: Dichterpflänzchen. Schiller-Institut, Vereinigung für Staatskunst eV, dostp 31 padziernika 2018 .
 5. Odlewnia dzwonów Grassmayr: odlewnia dzwonów. dostp 3 listopada 2019 r.
 6. Gerhard Heruth: Dzwony dla w. Mikoaja. W: doebeln-enthaben.de. Stowarzyszenie tradycyjne i sponsorujce Lessing-Gymnasium Döbeln e. V., maj 2012, dostp 1 sierpnia 2019.
 7. Heribert Hoffmeister: Skarb anegdot . Verl. Praktyczna wiedza, Berlin 1957, s. 177 ( ograniczony podgld w wyszukiwarce Google Book).
 8. drewno wierkowe. Drewno wierkowe - informacje i wskazówki. W: kaminholz-wissen.de. ródo 2 listopada 2018 r .
 9. ^ "Pieces" jako oryginalna forma, póniejsze wydania czsto tylko "Pieces", zdjcie oryginau: c: Plik: Schiller Musenalmanach 1800 268.jpg na Commons
 10. a b c Norbert Oellers (red.): Wiersze Friedricha Schillera.
 11. Brak pokwitowania!
 12. Paul Celan: co cakowicie osobistego. Listy 19341970. Wybraa, zredagowaa i skomentowaa Barbara Wiedemann. Berlin 2019. s. 179.
 13. Klaus L. Berghahn. W: Norbert Oellers (red.): Poems by Friedrich Schiller.
 14. a b Dieter Hildebrandt (Hrsg.): Hole in Erde, Bronze rin ... - parodie Schillera lub Der Spottpreis der Sublheit. Monachium: Sanssouci / Hanser, 2009, ISBN 3-8363-0163-6 .
 15. epilog a b , w: Christian Grawe (red.): Kto odway si na Knappersmanna lub jedzi - parodie dwóch stuleci Schillera. Stuttgart: JE Metzler Verlag 1990, ISBN 3-476-00684-0 , str. 232-233.
 16. Heinz Erhardt: Pochodzenie dzwonka Schillera lub Dlaczego dzwon Schillera nie ma klapy . W: Das große Heinz-Erhardt-Buch , Hannover 1970, ISBN 3-7716-1283-7 , s. 18-21.
 17. Znalezione na http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Kuchen .

Opiniones de nuestros usuarios

Julian Majewski

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Katarzyna Kowal

Ten wpis na Pie dzwonu pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Hanna Polak

Podane informacje o zmiennej Pie dzwonu są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.