Operator bazy danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Operator bazy danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Operator bazy danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Operator bazy danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Operator bazy danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Operator bazy danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Operator bazy danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Operatora baza jest czci zapytania do bazy danych , który jest odpowiedzialny za wykonywanie pojedynczego podetap zapytania. Baza danych tworzy plan oceny zapytania , którego wykonanie daje dany wynik.

Schematycznie plan oceny to drzewo zawierajce operatory bazy danych jako wzy . Przechowywane tabele danych znajduj si na liciach drzewa. Stamtd s przekazywane od operatora do operatora, a wynik zapytania jest dostpny w katalogu gównym . Drzewo jest równie znane jako drzewo operatorów .

Przetwarzanie wniosku

W przypadku relacyjnych baz danych zapytanie do bazy danych jest zazwyczaj wysyane do systemu zarzdzania baz danych jako zapytanie SQL . Tutaj zapytanie jest dzielone przez parser na operacje relacyjne, które s niezbdne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Operatory logiczne i fizyczne

Rozrónia si midzy

  • Operatory logiczne
  • Operatory fizyczne

Podczas gdy operatory logiczne reprezentowania tych operacji matematycznych z algebry relacyjnej , za operatorów fizycznych s wykonywalne algorytmy , które implementuj operator logiczny.

Algebra relacyjna definiuje nastpujce operatory logiczne, za pomoc których mona utworzy wszystkie inne operatory:

Kady operator logiczny moe by wykonywany przez bardzo rónych operatorów fizycznych. System zarzdzania baz danych moe zdecydowa w czasie wykonywania, która implementacja jest najlepsza w danym przypadku. Istniej równie operatory pochodne, które mona wyprowadzi z operatorów logicznych poprzez zagniedenie. Wyspecjalizowany operator pochodny to operator czenia , który dokonuje selekcji i krzyowania iloczynów jeden po drugim, aby zaimplementowa t wan operacj tak wydajnie, jak to moliwe. Ponadto operator rónicy i operator dzielenia s dalszymi operatorami pochodnymi.

optymalizacja

Z reguy to samo zapytanie mona obliczy na bardzo róne sposoby, które w zalenoci od zapytania i dostpnych danych mog mie bardzo rón prdko. Oznacza to, e oba plany wykonania maj ten sam wynik ilociowy, a zatem s matematycznie równowane . Dlatego nowoczesne systemy zarzdzania bazami danych maj zoone optymalizatory zapyta, które wybieraj najbardziej efektywny z zestawu wszystkich moliwych planów wykonania.

Logiczna optymalizacja

Najpierw przeprowadzana jest tutaj logiczna optymalizacja. Sprawdza si, czy zapytanie mona uproci matematycznie bez wpywu na wynik. Oznacza to, e drzewo operatorów jest przeksztacane w równowane drzewo . Zwykle eliminuje si tutaj wiele operatorów wyboru na tym samym ródle danych lub operatory wyboru, które zawsze prowadz do zmniejszenia wysiku, s przenoszone w dó drzewa tak daleko, jak to moliwe.

Optymalizacja fizyczna

Nastpnym krokiem jest fizyczna optymalizacja. Teraz optymalizator wybiera najlepszy moliwy algorytm dla operacji. Uwzgldnia przy tym liczno róda danych, czyli liczb elementów, które musz zosta przetworzone, a take istniejce indeksy w relacji. Istniej algorytmy, które s bardzo szybkie tylko wtedy, gdy istnieje indeks, na przykad czenie indeksu .

ONC

Kady operator jest wzem w drzewie operatorów. Dlatego ma jedno lub dwa róda danych i dokadnie jedno wyjcie danych, za pomoc którego dane mog by przekazane innemu operatorowi. Operatory s zwykle implementowane jako iteratory z interfejsem ONC . ONC to skrót od Open, Next, Close. Operator jest wic pocztkowo otwierany za pomoc Open . Nastpnie moesz uy Next, aby iterowa po elementach dostarczonych przez operatora. Z kadym krokiem iteracji operator da ze swoich róde danych tylu elementów, ile potrzebuje do obliczenia nowego elementu wynikowego relacji wyniku. Wreszcie, aby zwolni zasoby systemowe, operator moe zosta zamknity za pomoc przycisku Zamknij .

przykad

Zaómy, e istniej dwie relacje osoba i adres z nastpujcymi atrybutami:

person.id
person.first name
imi osoby
person. data urodzenia
address.id
address.person_id
address.strasse
address.location

Wtedy proba do wszystkich ludzi z Marburga wygldaaby tak:

select p.name from person p , anschrift a  where a.ort = Marburg AND  p.id = a.personen_id;

Obraz po prawej stronie pokazuje, jak zapytanie jest reprezentowane jako drzewo operatorów. Narzdzie SELECT2OBaum oferuje moliwo interaktywnej konwersji zapyta SELECT na drzewa operatorów.

Inni

Warto zauway, e implementacja operatorów baz danych, któr mona dzi wytumaczy duymi rónicami w szybkoci uzyskiwania dostpu do gównej przestrzeni dyskowej lub miejsca na dysku twardym, zostaa ponownie wdroona poprzez operacje na drzewiastych strukturach danych, zwykle B-drzewach lub B * -drzewach . W zakresie, w jakim takie wskie garda zostan wyeliminowane, mona równie stosowa struktury danych o mniejszej wydajnoci lub problematyczne. Szyjki butelek typu speed w organizacji przechowywania s podobne do szyjek butelek wedug von Neumanna , patrz take hierarchia przechowywania .

literatura

linki internetowe

  • XXL w Javie - biblioteka bazodanowa do celów dydaktycznych i badawczych

Indywidualne dowody

  1. SELECT2OBaum na stronie fh-koeln.de

Opiniones de nuestros usuarios

Wioletta Olejniczak

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Operator bazy danych pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Operator bazy danych tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Karina Grabowski

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Ada Krajewski

Ten wpis na Operator bazy danych sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Oksana Niemiec

Dzięki za ten post na Operator bazy danych, właśnie tego potrzebowałem