Nowa EuropaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Nowa Europa. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Nowa Europa zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Nowa Europa i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Nowa Europa. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Nowa Europa! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Nowa Europa, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Nowa Europa. Punktem sowiaska z myl o Tomá Masaryk to ksika, która zawiera z wojny i programu pokojowego , który kierujc si czechosowack propagand w jej autentycznej wersji. Zostaa napisana w Sankt Petersburgu w 1917 r. Pod tytuem Nová Evropa , ukazaa si jako czciowy druk w Rosji w 1918 r., Poprawiona i uzupeniona wersja angielska ( Nowa Europa. Stanowisko sowiaskie ) . Wydanie francuskie ( L'Europe nouvelle ) równie w 1918 jako rkopis druku bez dystrybucji na rynku ksiki, Czech 1920 ( Nová Evropa. Stanovisko Slovanské ) oraz przekad niemiecki 1922.

zawarto

Uwaga wstpna

Kiedy zostaa opublikowana w Czechach w 1920 roku, Masaryk uwaa ksik za dokument historyczny dla zagranicznej propagandy, która doprowadzia do powstania Czechosowacji 28 padziernika 1918 roku. Pierwotnie by dedykowany onierzom legionów czechosowackich , aby przybliy im podstawowe problemy wojny (s. 7). Chocia zostaa zaprojektowana jako broszura, Masaryk powiedzia w 1920 r., e nie straci swoich naukowych rozwaa i zachowa polityczn przyzwoito i sprawiedliwo wobec swoich politycznych przeciwników i wrogów (s. 6).

Cz 1: Historyczne znaczenie wojny

Masaryk szacuje, e w czwartym roku wojny ze statystyk wynika, e zabitych, rannych, jeców i zaginionych jest 25 milionów. Z powodu tego hodu wydaje mu si niemoliwe, aby dotychczasowa organizacja pastw i narodów, z których ta wojna wyrosa, pozostaa niezmieniona. Ta wojna wiatowa (str. 9 i nast.) Wzmocniaby midzynarodowo i demokratyczny wiat oraz koncepcj spoeczn; wikszo ludzi jest po stronie aliantów przeciwko Cesarstwu Niemieckiemu i Austro-Wgrom .

Przewidzia wojn, poniewa uwanie obserwowa oba kraje i studiowa ruch pan-germaski . Pangermanizm zosta ostatnio zorganizowany z nauk spoecznych , które byy dobrze rozwinite w Niemczech jako filozofia i polityka Niemców. Lagarde jest jego gównym rzecznikiem filozoficznym i teologicznym, Treitschke jego historykiem, cesarz Wilhelm jego politykiem (s. 13). Idea dominacji nad wiatem jako pénétration pacifique (= pokojowa penetracja) rozwina si w wyniku pomylnej rewolucji przemysowej w Niemczech i niemieckiego handlu odbywajcego si na caym wiecie (patrz Europa rodkowa ). Lagarde rozumia Austri po 1866 roku jako koloni niemieck , Austria staa si pomostem dla Niemiec na Bakany i blisz Azj i Afryk . Doprowadzio to do koncepcji Europy rodkowej pod przywództwem niemieckim (wzmianka o Friedricha Naumanna i jego ksice Europa rodkowa z 1915 r. Na s. 97). Austriak Pangermane uku haso programu Berlin-Bagdad (patrz Kolej Bagdadzka ) (str. 16 i nast.).

Najdobitniej jednak powoywano by si na sowiaskie i inne graniczne kraje zachodniej Rosji (s. 18). Przez Friedricha Ratzela si Pangermanists gdyby geopolityka dowiedzia si i poszed z nim uwaaj, e pas ziemi terytorium geologicznie niemieckiego same, Niemców jako rasy panów do wystawienia (strona 24). Prusy kontynuoway wic odbudow redniowiecznego imperium niemieckiego . Prusy i Austria s uksztatowane przez impuls wschodu . Pierwotnie Niemcy pod panowaniem Karola Wielkiego byy Niemcami tylko do aby i Soawy ; sowiaska cz zostaa przymusowo germanizacji i skolonizowana przez wieki , dlatego Treitschke widzi sens w historii niemieckiej kolonizacji aktywnoci (str. 37). Ten niemiecki impuls na wschód jest skierowany z Prus i Austrii przeciwko tak zwanej strefie ludowej na wschodzie i poudniowym wschodzie: niemiecki impuls na wschód charakteryzuje si wieloma niemieckimi koloniami, które s wcinite na obce terytorium jak forty (s. 43).

Natomiast w tej wojnie wiatowej pastwa konstytucyjne, demokratyczne i republikaskie z Ameryk na czele bd walczy o prawo narodów do samostanowienia (s. 36).

Cz 2: Zasada krajowa

Zasada narodowa ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia wojny i podanego prawdziwego pokoju. Utrzymuje si przez cae ycie od XVIII wieku. Od rewolucji francuskiej historycy w caej Europie rejestruj przebudzenie narodowe. Flamandzki , norweski i irlandzcy pytania mia take swoje korzenie tam. Od czasów reformacji i renesansu poszczególne jzyki narodowe stay si nonikami narodowej potgi kulturowej w porównaniu z acin i francuskim (s. 47).

Istnieje jednak dysproporcja midzy narodami i pastwami, poniewa wszystkie wiksze pastwa s zwykle mieszane. Mieszanie narasta w kierunku z zachodu na wschód (s. 53). Jedynie w Austro-Wgrzech, podobnie jak wczeniej w Turcji , mniejszo jako naród rzdzcy sprawowaa nad wikszoci innych narodów przy pomocy armii i wadzy dynastii . Dlatego naród jest organizacj demokratyczn: () kady jest powoany, kady moe si broni; pastwo jest organizacj arystokratyczn, przymusow i opresyjn: pastwa demokratyczne dopiero si wyaniaj (s. 54).

Pangermanenowie pod przewodnictwem jednego ze swoich przywódców, Ernsta Hasse'a , nie uznaliby tej zasady narodowej, stawiajc pastwo ponad narodem i widzc tylko Niemców: musieliby poprawi swoje granice, zapewni chleb dla rosncej populacji i z powodu okrenia przez inne narody Bd militarystami (s. 62).
Aby odda sprawiedliwo maym pastwom, naley stworzy prawdziw federacj, w której narody bd mogy swobodnie czy si ze sob, jak chc (s. 70). Na tym poziomie Europa jest zdecydowanie skaniajca si ku organizacji kontynentalnej (s. 73 i nast.), Poniewa ludzko nie jest czym ponadnarodowym, ale organizacj poszczególnych narodów. Tej formacji pastwowej narodów nie mona zaradzi przesiedlaniem mniejszoci narodowych , jak sugeruje przykad syjonizmu i systemu emigracyjnego (s. 83). Tutaj te trzeba si nauczy marksizmu (s. 83-88). Dla Niemców masowa emigracja i przesiedlenia to postulaty powszechne (s. 106, 147).

Cz 3: Kwestia Europy Wschodniej

Wojna to krwawa lekcja dana wiatu, e gównym problemem wojny jest odbudowa Europy Wschodniej na gruncie narodowym (s. 90), poniewa w tej wojnie wygnane Niemcy, Austro-Wgry i Turcja tworzy jedn lig przeciwko Europie, antynarodow, niedemokratyczn, dynastyczn lig uzalenion od podbojów , a niemiecka kolonizacja majca na celu podbój skierowana jest wanie przeciwko wschodowi (s. 91-93). Celem wojny musi by przede wszystkim rozpad Austro-Wgier, aby mona byo osign rzeczywist realizacj prawa narodów do samostanowienia, co byoby take najwikszym ciosem dla pruskich Niemiec (s. 103). Dlatego naley uniemoliwi Niemcom rzdzenie Wschodem (patrz Górny Wschód ). Dziki temu mogliby rozliczy si z Francj i Angli, a póniej ze Stanami Zjednoczonymi (s. 107).

Dla Masaryka Prusy reprezentuj wiecki jezuityzm w tym sensie , e usiuj wszelkimi sposobami zachowa redniowieczn teokracj (s. 113). Równie Rosja od wieków naciera na Zachód i stref ludow. Jednak pokój , który wanie zosta zawarty z rewolucyjn Rosj, jest niehonorowy: Wilhelm siada przy stole z Trockim , on, prawowity monarcha, z rewolucjonist, ydem, który nie móg nawet zosta oficerem armii niemieckiej ( s.111). Teraz jest tak, e mae narody potrzebuj Rosji jako wsparcia, aby nie ulec dominacji Niemiec (s. 122). Ale Rosja nie jest wezwana do ochrony, poniewa zlikwidowaa cara , ale nie przezwyciya caratu (s. 125).

Czechy zawsze odgryway szczególn rol wród narodów sowiaskich. W przeciwiestwie do aby Sowian i tych na Batyku oraz w lsku , e Czesi by zachoway swoj niezaleno. Otto von Bismarck powiedzia: Jest Panem Europy, który ma w swojej wadzy Czechy (). Na drodze planu Berlin-Bagdad stoi Czechy ze Sowacj , poniewa najkrótsza trasa prowadzi przez Prag lub Oderberg do Stambuu , Salonik czy Triestu, a take do Wiednia i Budapesztu (s. 130).

W paneuropejskim Konradzie von Winterstetten pojawia si publicysta szczególnie wrogi Czechom i Sowakom . Ale przede wszystkim Polacy musieliby cierpie z powodu Prus (s. 160).

Ze wzgldu na pooenie geograficzne w centrum Europy i tradycyjn walk z niemieckim pdem na wschód, naród czeski i sowacki s awangard wszystkich narodów Europy Wschodniej (s. 158). Na swoim wysokim poziomie kulturowym obaj nie ustpuj swoim oprawcom (s. 145), dlatego ich prawo do samostanowienia jest daniem sprawiedliwoci politycznej.

Gdyby Pangermanenowie w wyzwolonych Polakach, Czechach, Sowakach i Jugosowianach widzieli barier przeciwko ich popdowi na wschód, byoby to poprawne tylko o tyle, o ile nie chodzio o rol barierow lub buforow pastwa (patrz Cordon sanitaire ), ale o lojalno wobec siebie na równych zasadach By ssiadami (s. 165).

Poniewa Czechy s szczególnym przypadkiem kraju mieszanego narodowoci, naley zachowa ostrono, aby zachowa mniejszoci , zwaszcza Niemców , pomimo nacisku na zasad narodowoci . Poniewa nie ma prostych granic etnograficznych (s. 145 i nast.).

Cz 4: Wojna do koca

Poniewa chodzi o demokratyczn organizacj Europy, pruskie Niemcy i wygnana Austro-Wgry musz zosta pokonane. W interesie trwaego pokoju wojna jest wic konieczna do koca (s. 170). Wina Austrii i Niemiec za wybuch wojny jest niewtpliwie pewna (s. 177). Przykadami tego s genera Friedrich von Bernhardi , czoowy dowódca na froncie wschodnim , czy Maksymilian Harden , który powiedzia: Chcielimy tej wojny (s. 178).

Cz 5: Nowa Europa (podsumowanie)

Naród niemiecki musi by zmuszony do polegania na wasnych zasobach i zaprzestania wykorzystywania swoich ssiadów. Nastpnie braa udzia w demokratycznym programie aliantów, który wywodzi si z ideaów ludzkoci.

Poniewa wczeniej obowizujca zasada nieingerencji w sprawy wewntrzne innych krajów równie spowodowaa t wojn, naley ustanowi midzynarodowy trybuna, który bdzie kontrolowa rozwój kulturalny narodów i organizacj midzynarodowej wzajemnoci ( Liga Narodów ) ( s.189), 199). Poniewa w obecnych okolicznociach nie ma pastw czysto narodowych, a mniejszoci narodowe bd nadal istnie ze wzgldów ekonomicznych i transportowych. Z tego powodu tylko postpujcy rozwój mógby z czasem umoliwi rewizj i reorganizacj kwestii mniejszoci (s. 187), poniewa w kwestii narodowoci kady czowiek jest problemem sam w sobie (s. 191).

Przede wszystkim teokracja musi ustpi miejsca demokracji, w której religia musi zosta oddzielona od pastwa. Poniewa Jezus , nie Cezar to haso demokratycznej Europy (s. 201, ostatnie zdanie ksiki).

efekt

Podobnie jak to miao miejsce w przypadku polskich bada na Zachodzie , Masaryk szkicuje szacowan w redniowieczu gwatown niemieck parcie na Wschód. Masaryk wielokrotnie odwouje si do wspóczesnych panniemieckich dziennikarzy lub wywodów niemieckich historyków, którzy wyraaj pogard dla Sowian. Wielokrotnie wymienia Paula de Lagarde, Eduarda von Hartmanna i Theodora Mommsena oraz ich wrogie i gwatowne wypowiedzi: Hartmann: eksterminowa! Na adres Polaków; Theodor Mommsen: uderzy w gow pod adres Czechów (s. 26 i nie tylko). Odzwierciedla to reakcje na wysiki niepodlegociowe Polaków i Czechów, na które Wilhelm Jordan najdobitniej zareagowa w Zgromadzeniu Narodowym we Frankfurcie, przywoujc dumnie tysicletni histori podbojów, podczas których wypdzono z Niemiec Sowian aby i Soawy.

To historyczne odwoania pozostawia si dzisiaj, gdy wydalenia wydarzenia, które rozpoczy si pod koniec II wojny wiatowej s omawiane i tych, którzy zostao wysiedlonych z ojczyzny maj do powiedzenia. Na przykad w komunikacie prasowym German World Alliance z 2009 r., Biorc pod uwag jedynie reakcj sowiask, niemieckie osadnictwo w Europie Wschodniej, rodkowo-Wschodniej i Poudniowo-Wschodniej, z których cz obejmowaa 800 lat wstecz. historii, potem akt brutalnej germanizacji za ucisk i wyzysk ludów sowiaskich .

Masaryk ostrzega nawet przed pan-germask dominacj wiatow , której pd na wschód by prawie nienasycony. Edvard Bene , czechosowacki minister spraw zagranicznych i prezydent po drugiej wojnie wiatowej, nazwa Niemców w Sudetach kolonistami lub potomkami kolonistów, którzy sztucznie osiedlili si w Czechach. Rozmowa o de-germanizacji starej sowiaskiej ziemi zrobia rundy .

W 1998 roku czeski historyk Bohumil Doleal przedstawi krytyczny pogld na ogóln koncepcj polityki Masaryka, stwierdzajc najpierw, e udzia Masaryka w konflikcie zbrojnym by po stronie si demokracji, po stronie Ententy , z przebiegu czeskiej historii wydaje si to logiczne, poniewa Czesi byli po stronie demokracji od czasu ruchu husyckiego . Ta ideologia miaa pocztkowo pozytywny wpyw na realizacj czeskiego prawa do samostanowienia.

Jednoczenie jednak przewietlona idea 'przedmurza demokracji' w Europie rodkowej stworzya ideologiczn podstaw dla czynów politycznych, w których odbija si kompleks maych ludzi, który boi si i zakada, e moe sta si wiksze dziki autorytarnym rodkom, a to pozwala pozby si strachu. Ideologia czechosowacka umoliwia Czechom (tymczasowo) pomylne zakoczenie wieloletnich stara o przyczenie Sowacji. Uwaali, e demokracja legitymizuje aneksj rozlegych terytoriów niemieckich, wgierskich i polskich. Przynaleno do zasadniczo demokratycznej struktury pastwa powinna by zarówno zaszczytem dla tych grup etnicznych, jak i wystarczajcym substytutem faktu, e musz one y poza swoimi pastwami narodowymi lub, w przypadku Sowaków, nie mog przej zarzdzania. spraw we wasne rce. "

Faktyczna konsekwencja doprowadzia jednak do dokadnego przeciwiestwa tego, czego oczekiwali od niej Czesi. Bo narastaa niestabilno i niepewno nowej struktury pastwa, tak e w godzinie rozprawy () wszystkie zaanektowane ugrupowania zwróciy si przeciwko temu i spowodoway jej ruin .

Te tendencje do ekspansji terytorialnej odnotowa ju w 1919 r. Amerykaski dyplomata Hugh S. Gibson (18831954), gdy zauway:

() Ze wszystkich ludzi, których spotkalimy w trakcie naszej podróy, Czesi uznali, e maj najwiksze zdolnoci i zdrowy rozsdek, najlepsz organizacj i najlepszych liderów. Wydaje si jednak, e ostatnio ogarn ich silny atak imperializmu i ch zdominowania Europy rodkowej. Byo to widoczne w szczerych rozmowach z prezydentem Masarykiem, premierem dr. Karel Kramá i wielu innych (...).

Historyk Eva Hahn stwierdzia w 1995 r., e Masaryk zdawa sobie spraw, jak wane byo dla Czechów i Czechosowacji wspólne ycie z Niemcami. Ale on powica Niemcom wyjtkowo mao uwagi. Przeszkadzaa mu w tym idea demokracji jako rzdów wikszoci. Sowacy dowiadczyliby podobnego zaniedbania. Václav Havel , który widzi siebie w tradycji Masaryka, kontynuowa, a narodowe stereotypy nie pozwalay mu przeszkodzi Sowakom w oderwaniu si od wspólnego pastwa. Nie by w stanie odpowiedzie na konkretne sowackie skargi i dania, a swoimi perspektywami nacjonalizacji na skal globaln raczej rozgniewa Sowaków, ni pomóg zmniejszy ich niech do wspólnego pastwa. Na przykad, kiedy okreli Sowaków jako zacofanych w porównaniu z Czechami .

wydatek

 • TG Masaryk: Nová Evropa, stanovisko slovanské . Praga: Dubský, 1920
  • TG Masaryk: Nowa Europa: ze sowiaskiego punktu widzenia . Londyn, 1918
  • TG Masaryk: Nowa Europa: ze sowiaskiego punktu widzenia . Waszyngton, 1918
  • TG Masaryk: L'Europe nouvelle . Imprimé comme manuscrit. Pary: Impr. Slave, 1918
  • TG Masaryk: Nowa Europa: sowiaski punkt widzenia . Autoryzowane tumaczenie z jzyka czeskiego autorstwa Emila Saudka . Berlin: CA Schwetschke & Son, 1922
  • Tomá G. Masaryk: Nowa Europa: Sowjanske stojnio . Tumaczenie Jurij Wiaz . Budziszyn: Nakadom Serbomila Tuchoskeho, 1922

literatura

 • Radan Hain: Teoria pastwa i prawo pastwowe w wiecie idei TG Masaryka. Schulthess, Zurich 1999, ISBN 3-7255-3913-8 (take praca doktorska na Uniwersytecie w Zurychu, 1999).
 • Frank Henschel: Europa rodkowa przeciwko nowej Europie. Porównanie pism Friedricha Naumanna i Tomasa Garrigue Masaryka. Grin , 2008, ISBN 3-640-17148-9 .
 • Jörg K. Hoensch , Historia Czech. Od podboju sowiaskiego do wspóczesnoci. Wydanie trzecie, CH Beck, Monachium 1997, ISBN 3-406-41694-2 , str. 410.
 • Dirk van Laak : O wszystkim na wiecie. Niemiecki imperializm w XIX i XX wieku. CH Beck, Monachium 2005, ISBN 978-3-406-52824-8 (szczegóowe informacje na temat Europy rodkowej).
 • Erwin Viefhaus: Kwestia mniejszoci i pojawienie si traktatów o ochronie mniejszoci na Konferencji Pokojowej w Paryu w 1919 r. Studium historii problemu narodowoci w XIX i XX wieku. Textor, Frankfurt nad Menem 2008 (po raz pierwszy opublikowany w 1960), ISBN 3-938402-14-8 .

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. ^ Tumacz Emil Saudek we wstpnej uwadze do wydania niemieckiego z wrzenia 1922 roku, recenzowanego przez Masaryka, w: Tomá Garrigue Masaryk: Das neue Europa. Sowiaski punkt widzenia. Volk und Welt, Berlin 1991, str. 5, ISBN 3-353-00809-8 . - Ponisze numery stron w spisie treci odpowiadaj temu wydaniu.
 2. Masaryk (1991), s.6.
 3. Korespondowa z Lagarde w 1886 roku: Ulrich Sieg, prorok Niemiec. Paul de Lagarde i pocztki wspóczesnego antysemityzmu , Carl Hanser: München 2007, s. 222; ISBN 978-3-446-20842-1 . Wymienia si take pomysami z Constantinem Frantzem (Masaryk [1991], s. 13 i nast.).
 4. Zobacz Ulrich Sieg (2007), str. 62, 174, 205.
 5. Midzy 1913 a 1916 rokiem, na przykad Berlin-Bagdad. Nowe cele w polityce Europy rodkowej , opublikowany przez dyrektora generalnego Stowarzyszenia Panniemieckiego Alberta Rittera pod pseudonimem Konrad von Winterstetten. Wezwa do utworzenia federacji pastw w Europie rodkowej i Poudniowo-Wschodniej od Berlina po Bagdad. Rzeszy Niemieckiej potrzebuje tego zwizku jako obszaru sprzeday, bazy surowcowej i obszaru osadniczego. Najbardziej naraone s interesy polityczne Rzeszy Niemieckiej w Europie Poudniowo-Wschodniej, przecicie szlaku bakaskiego oznacza blokad i gód dla Europy rodkowej. . (Patrz Konrad von Winterstetten. ( Memento z oryginalnym dnia 2 stycznia 2010 w Internet Archive ) Info: . cze archiwum zostanie automatycznie wstawiony i nie testowane Prosz zapozna si z oryginaln i archiwum linku pod jeszcze Instrukcje ., A nastpnie usun ten anons Ponadto , Zaoyciel Horsta, Historia kolonii niemieckich , wydanie 5, UTB: Stuttgart 2004, s. 106; ISBN 3-8252-1332-3 .) @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / www.german-foreign-policy.com
 6. Zobacz The Peace Dictates of Saint Germain, Versailles i Trianon .
 7. Zobacz biografi ( pamitk z oryginaem z dnia 26 sierpnia 2007 roku w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd oryginalny i archiwalny link zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @ 1@ 2Szablon: Webachiv / IABot / bohumildolezal.lidovky.cz
 8. Por. Czesi i problem maych ludzi
 9. Cytowane w Erwin Viefhaus, The Minority Issue and the Origin of Minority Protection Agreements on the Paris Peace Conference in 1919. A study on the history of national problem in the 19th and 20th century, Textor Verlag: Frankfurt am Main 2008 (pierwsze 1960 ), ISBN 3-938402-14-8 , str. 4 i nast .
 10. Kwestia czeska od Masaryka do Havla , str. 6 i nast.

Opiniones de nuestros usuarios

Lidia Niemiec

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Nowa Europa.

Wlodzimierz Banach

Ten wpis na Nowa Europa sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Paulina Mazur

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.