nieporozumienieInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o nieporozumienie. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o nieporozumienie zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących nieporozumienie i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat nieporozumienie. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o nieporozumienie! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o nieporozumienie, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Nieporozumienie to zaburzenie komunikacyjne , które polega na rónicy midzy tym, co rozumie nadawca, a tym, co rozumie odbiorca .

Genera

Sowo nieporozumienie skada si z confix "miss ..." i pola sowa " underunder ". Panna oznacza inny, zy lub zy. Pole wyrazowe z tym konfiguracj otrzymuje ujemny atrybut, ale nie wyraa cakowitej negacji (to byoby nie rozumie). Sowo zrozumie istnieje na piciu poziomach:

 • Odbiorca usysza wiadomo poprawnie akustycznie.
 • Odbiorca rozumie sytuacj tak, jak mia na myli nadawca.
 • Nadawca i odbiorca s tego samego zdania.
 • Zrozum kogo lub sytuacj.
 • Czego nauczylimy si poprzez praktyk (zrozum co).

Dla celów nieporozumienia, tylko pierwsze trzy aspekty wchodz w wtpliwo.

Niewyjanione nieporozumienia mog wywoa konflikty ; dotyczy to konfliktów osobistych midzy co najmniej dwojgiem ludzi, a do midzynarodowych konfliktów politycznych midzy rzdami. Dlatego wane jest naukowe zbadanie róde i skutków nieporozumie. Zajmuje si tym nauka o komunikacji . Dla nich nieporozumieniem jest kt znieksztace midzy nadajnikiem a odbiornikiem. Nadawca jest mówc (lub autorem), odbiorc jest suchacz (lub czytelnik) tego, co zostao powiedziane (napisane). Taki kt znieksztacenia wystpuje wtedy, gdy istnieje rónica ( warto rónicy ) midzy tym, co chce powiedzie nadawca, a tym, co chce powiedzie odbiorca . Odbiorca nie tylko interpretuje to, co syszy, ale take aspekty niewerbalne i czy t mieszank werbalnych i niewerbalnych z wasnymi postawami i dowiadczeniami . Im wiksze nieporozumienie, tym wikszy kt znieksztacenia. Zgodnie z zasad retoryki nie ma znaczenia, co kto mówi, liczy si to, jak zostanie odebrany przez adresata.

Rozgraniczenia

Cech nieporozumie jest to, e zauwaa si je dopiero wtedy, gdy ju si wydarzyy. Wynika to z kolejnoci nadawania, odbierania i interpretacji . Ale nie kade nieporozumienie jest zauwaane; czowiek nigdy nie bdzie w stanie w peni zrozumie intencji kadego zestawu jako terminów dla rónych mówców, które mog mie róne znaczenia . Niemniej jednak czowiek jest stale zaleny od zaufania do zrozumienia intencji. Jednak zaufanie to moe powodowa bdn interpretacj: zaoenie, które wci nie jest zabezpieczone, jest oceniane zbyt wysoko i postrzegane jako wiarygodna wiedza nieporozumienie.

Gosy w literaturze chc odróni nieporozumienie od nieporozumienia , bdnej interpretacji i nieporozumienia jako kolejne skutki nieudanej komunikacji. Zgodnie z tym nie ma stuprocentowej zgodnoci midzy tym, co ma na myli, a tym, co jest rozumiane. Nieporozumienie poprzedza zrozumienie, a partnerzy komunikacji zakadaj wzajemne zrozumienie, dopóki przynajmniej jeden nie zidentyfikuje nieporozumienia.

Nieporozumienie kontra nieporozumienie

Nieporozumienie moe i w parze z nieporozumieniem i by jego przyczyn lub konsekwencj, ale moe te wystpi niezalenie od niego i oderwane od bezporedniego aktu komunikacyjnego jako fundamentalne nieporozumienie lub odrzucenie lub brak zgody. Podczas gdy nieporozumienie jest bardziej prawdopodobne, e zostanie odebrane jako bd lub zakócenie komunikacji , nieporozumienie zwykle dotyczy bardziej postawy danej osoby.

Nieporozumienie kontra nieporozumienie

Nieporozumienia nie naley utosamia z nieporozumieniem. Nieporozumienie jest spowodowane bdnym rozumieniem akustycznym lub wynika z nieprawidowego jzyka.

Nieporozumienie kontra bd

Podczas gdy nieporozumienie wynika z faktu, e kto rozumie co inaczej ni to miao na celu, bd w wszym znaczeniu dotyczy rozpadu woli i faktycznego wyjanienia ; nie istnieje wtedy rzeczywista jedno owiadczenia woli . Istnieje raczej sprzeczno midzy treci owiadczenia a wczeniem tego owiadczenia przez kontrahenta.

Tworzenie nieporozumie

Nieporozumienie moe powsta tylko wtedy, gdy problemy z referencjami, takie jak bdne odczytanie lub przesuchanie , s przyczyn zaburzonego procesu rozumienia. Nieporozumienie powstaje, gdy pojawia si problem z komunikacj tematyczn lub akustyczn. Problem komunikacji akustycznej nie bdzie dalej omawiany w dalszej czci.

Nieporozumienie zaczyna si od nadawcy. Osoba ta moe wiadomie lub nieumylnie sformuowa niepoprawnie, tak e to, co mia na myli, przestaje by wyraane, a bdne sformuowanie jest prawidowo zinterpretowane przez odbiorc. Nadawca co znaczy, ale mówi co zupenie innego, odbiorca rozumie, co zostao powiedziane poprawnie. Druga grupa nieporozumie ley po stronie odbiorcy. To, co poprawnie mówi nadawca, syszy odbiorca, ale rozumie co zupenie innego. Prawidowe sformuowanie przez nadawc moe prowadzi do nieporozumie ze wzgldu na bdn interpretacj przez odbiorc. Z tego acucha mona wyprowadzi nastpujce podstawowe zaburzenia:

 • Co to znaczy nie jest powiedziane
 • powiedzia nie jest zrozumiany
 • rozumiany nie zgadza si.

Rodzaje nieporozumie

Chocia zwykle nie ma zych intencji ze strony nadawcy, mog wystpi nieporozumienia w komunikacji werbalnej i/lub niewerbalnej. W przypadku nieporozumie komunikacja niewerbalna wspiera komunikacj werbaln. Jeli to si nie powiedzie, moe to by przyczyn nieporozumie. Aby unikn nieporozumie, nadawca musi równie zapewni synchronizacj midzy swoj komunikacj werbaln i niewerbaln.

Nieporozumienia werbalne

Wynikaj one z jzyka uywanego przez nadawc do przesyania okrelonych wiadomoci do odbiorcy. Komunikacja werbalna jest gównym ródem komunikacji w jzyku. Jednak w szczególnoci niejednoznaczne sowa i terminy, ale take ich osadzenie w zdaniach i sformuowaniach, które mog by rónie interpretowane, mog prowadzi do nieporozumie. Niejednoznaczne stwierdzenia mog wówczas nie by moliwe do odszyfrowania przez odbiorc na jednoznaczne stwierdzenia przy pomocy kontekstu . Scenariusz tego, co rozumie si interpretowa (dekodowane) przez odbiorc inaczej ni zamierzano przez nadawc.

Niewerbalne nieporozumienia

Dla nich jzyk odgrywa w najlepszym razie drugorzdn rol, liczy si przede wszystkim komunikacja niewerbalna w postaci mimiki i gestów (podsumowanych jako kinezyka ). W jednolitej kulturze kinezyka suy do wspierania komunikacji werbalnej, poniewa niektóre mimiki i gesty s interpretowane jednolicie. Kady, kto mówi ze skrzyowanymi ramionami, wysya komunikat o braku otwartoci lub sceptycyzmu, cho dla niego powinno to oznacza jedynie wygodn postaw. Odbiorca nie tylko ocenia komunikacj werbaln, ale take komunikaty niewerbalne, które mog albo wzmocni, albo zaprzeczy temu, co zostao powiedziane.

Wyjanij nieporozumienia

Odbiorca musi przede wszystkim poprawnie odbiera przekaz od nadawcy akustycznie. To najpierw wymaga uwagi i zainteresowania . Ponadto nie moe by asynchronii midzy komunikacj werbaln i niewerbaln.

Nieporozumienie moe zosta wyjanione tylko wtedy, gdy przynajmniej jedna zaangaowana osoba zda sobie spraw, e doszo do nieporozumienia. Werbalna/niewerbalna informacja zwrotna od odbiorcy moe da nadawcy moliwo wyjanienia wszelkich nieporozumie. Niewerbalna informacja zwrotna moe by ju generowana przez odbiorc poprzez wtpliw lub negatywn kinetyk ( potrzsanie gow ). Sowna informacja zwrotna odbiorcy skada si z sownego podsumowania gównej treci wiadomoci nadawcy lub zapyta (patrz parafrazowanie , rozumienie ). Jeli nieporozumienie nie zostanie rozpoznane lub rozpoznane i nie zostanie wyeliminowane przez wszystkich zaangaowanych, moe to przynajmniej prowadzi do bdnych wrae, a w najgorszym przypadku do bdnych decyzji z konsekwencjami prawnymi.

Prawo

Wikszo nieporozumie, które pojawiaj si kadego dnia, moe przyczynia si do konfliktu, ale nie maj znaczenia z prawnego punktu widzenia. Jednak pewne nieporozumienia mog mie znaczenie prawne.

W prawie cywilnym bd niesie za sob powane konsekwencje, dlatego opracowano tu odrbn doktryn bdu ( patrz te umowa ). Zgodnie z § 155 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) umow uwaa si za niezawart, chocia strony umowy miay na myli to, ale w rzeczywistoci nie osigny porozumienia, chyba e mona zaoy, e zawarliby kontrakt ze wiadomoci sprzeciwu . Owiadczajcy ma interes w tym, aby wola realizowana jego owiadczeniem miaa decydujce znaczenie dla interpretacji przez odbiorc, nawet jeli wola ta jest w owiadczeniu wyraona jedynie nieadekwatnie; z drugiej strony odbiorca chce zastosowa deklaracj tak, jak j zrozumia. Ten interes skadajcego owiadczenie jest chroniony art. 133 niemieckiego kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przy interpretacji owiadczenia woli naley zbada prawdziw wol, a nie wiza j dosownym sensem wyraenia. Odbiorca deklaracji musi zatem zawsze stara si zbada prawdziw wol osoby skadajcej deklaracj, a take wykorzysta w tym celu kontekst deklaracji. Przy interpretacji owiadcze woli, które naley przyj, dwa potencjalnie sprzeczne interesy mog by ze sob w konflikcie: Jeeli owiadczenie jest niejednoznaczne, niepoprawne jzykowo lub nawet nieprecyzyjne, to intencje skadajcego owiadczenie nadal maj zastosowanie, jeeli kontekst sytuacji ( z poprzednich rozmów) wyranie pokazuje, e to co chcia wyjani i/lub czy odbiorca zrozumia deklaracj w sensie zamierzonym przez deklarujcego.

Przy jej projektowaniu nie zaley tylko od prawdziwej woli zgaszajcego, ale od tego, jak bdzie ona interpretowana przez odbiorc w dobrej wierze i panujca praktyka jest potrzebna. Ogólnie rzecz biorc, art. 133 i 157 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), przy interpretacji owiadcze woli wymagajcych odbioru, nie opieraj si jednostronnie na tym, czego rzeczywicie chcia deklarujcy, ani na tym, co faktycznie zrozumia odbiorca. Zakadaj raczej, jak odbiorca powinien by zrozumie deklaracj w dobrej wierze i zwyczaju. Ten sposób interpretacji nazywany jest równie interpretacj wedug horyzontu odbiorcy na podstawie obiektywnej lub tzw. wykadni normatywn.

Sekwencje nieporozumie

Wiele nieporozumie czsto nie jest nawet zauwaanych a kiedy ju s, s odrzucane jako nieistotne. Trudno jednak rozróni, czy jest to bd w danej sytuacji.

Kolejne acuchy nieporozumie mona trafnie opisa na przykadzie gry Stille-Post. Gdy wiadomoci s przekazywane, oryginalna wiadomo jest faszowana. Nie mona tu unikn nieporozumie. Nie trzeba pyta, co jest zrozumiane, przekazuje si dodajc wasn interpretacj. Sekwencyjne acuchy nieporozumie nie musz koniecznie przechodzi przez kilku odbiorców / nadawców, jak ma to miejsce w przypadku gry w cich poczt . W przypadku fatalnych konsekwencji wynikajcych z kolejnych acuchów nieporozumie wystarczy, jeli dwóch nadawców/odbiorców wielokrotnie si nie rozumie i wykorzystuje te nieporozumienia do dalszej komunikacji .

Nieporozumienia w opowieciach ludowych

Nieporozumienie jest istotn czci wielu narracji ; W badaniach narracji ludowej rozrónia si trzy typy: bdne rozumienie sów, bdne rozumienie wypowiedzi intencjonalnej oraz wzajemny brak zrozumienia z powodu odmiennych pogldów. Jest to problem akustyczny (np. z wad suchu), jzykowy (np. w przypadku jzyka obcego), semantyczny (np. poprzez dosowne wzicie wyraenia) lub sprowokowany (np. w wyniku oszustwa za pomoc homonim ) lub kulturowy (np. w trakcie ograniczonego postrzegania rzeczywistoci ). Powane nieporozumienia czsto kocz si tragicznie i dlatego s czci sag . Aby mia -provoking nieporozumienia s jednak w farsy i artów zaj.

Midzynarodowy

Jzyk francuski zna to nieporozumienie jako malentendu , podczas gdy angielski mówi o nieporozumieniu . Nieporozumienie midzykulturowe ma miejsce, gdy przynajmniej jeden rozmówca nie rozumie jzyka, kodeksu, konwencji, postaw lub form zachowania, które s typowe dla kultury drugiej osoby lub rozumie j nieprawidowo. Jzykowi ludzkiemu brakuje wiarygodnoci, poniewa zakodowana w odszyfrowanej informacja nie zawsze jest taka sama, a kinezyka i intonacja mog utrudni dekodowanie. Ponadto niektóre mimiki/gesty maj inne znaczenie w innych kulturach i dlatego mog by le zrozumiane przez odbiorc.

literatura

 • Walter Krämer i Götz Trenkler : Leksykon popularnych bdów. 500 nieporozumie kapitaowych, uprzedze i bdów mylenia od zachodu soca do sterowca . Eichborn, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-8218-0479-3 (bestseller, który suy jako wzór dla wielu nastpców)
 • Eckhard Henscheid, Gerhard Henschel, Brigitte Kronauer: Kulturowa historia nieporozumie. Studia nad yciem duchowym . Reclam, Stuttgart 1997 (liczne eseje na temat wszelkiego rodzaju nieporozumie)
 • Volker Hinnenkamp: Nieporozumienia w rozmowach. Studium empiryczne w kontekcie socjolingwistyki interpretacyjnej . zachodnioniemiecki Verlag, Opladen 1998, ISBN 3-531-13074-9
 • Siegfried Neumann: Nieporozumienia. W: Encyklopedia bani ; Tom 9 (1999), kol. 707-717.
 • Veit Didczuneit, Anja Eichler, Lieselotte Kugler (red.): Nieporozumienia: Stolpersteine der Kommunikation , tom towarzyszcy wystawie o tej samej nazwie w Museums for Communication, Edition Braus w Wachter Verlag, Heidelberg 2008, ISBN 3-8990 -4311-1 .

Zobacz te

linki internetowe

Wikisownik: nieporozumienie  - wyjanienia znacze, pochodzenie sów, synonimy, tumaczenia

Indywidualne dowody

 1. ^ B Hermann Paul / Georg Objartel / Helmut Hanne / Heidrun Kamper, niemiecki Sownik , 2002, str. 1106.
 2. Elke Donalies, Die Wortbildung des Deutschen , 2002, s. 34.
 3. a b c Monika Haunerdinger / Hans-Jürgen Probst, Obnienie kosztów , 2005, s. 167 n.
 4. Ernst Martin / Uwe Wawrinowski, Nauczanie obserwacyjne , 1991, s. 173.
 5. Wolfgang Falkner, Zrozumienie, nieporozumienie i nieporozumienie , 1997, s. 56.
 6. Wolfgang Falkner, Zrozumienie, nieporozumienie i nieporozumienia , 1997, s. 2.
 7. Niewaciwa percepcja akustyczna jest równie nieporozumieniem w analizie rozmowy
 8. Sidonie Kellerer , Malentendu , 2009, s. 10
 9. Monachijski komentarz do BGB, tom 1, cz ogólna (§§ 1-240), wydanie 3, 1993, s. 1174.

Opiniones de nuestros usuarios

Eliza Matusiak

Informacje o zmiennej nieporozumienie są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Gerard Madej

Ten wpis na nieporozumienie pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Albert Janiszewski

Ładny artykuł z _zmienna.