Nazwa plikuInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Nazwa pliku. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Nazwa pliku zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Nazwa pliku i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Nazwa pliku. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Nazwa pliku! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Nazwa pliku, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Nazwa pliku identyfikuje plik w systemie plików na noniku danych lub w transferze danych . Zazwyczaj plik charakteryzuje si równie nazw katalogu, dziki czemu tworzona jest pena nazwa cieki . Tylko ta kombinacja z pen nazw cieki jest zwykle unikalna. Identyczne nazewnictwo dwóch plików na katalog (folder) nie jest moliwe - nazwy plików mog by przez system znormalizowane tak, aby np. zmiana wielkich i maych liter nie robia rónicy (brak rozróniania wielkoci liter ). Opcjonalne rozszerzenie nazwy pliku jest czci nazwy pliku.

nieruchomoci

Nazwa pliku moe  skada si z kilku czci, w zalenoci od systemu operacyjnego lub systemu plików. Poszczególne czci s oddzielone pewnymi znakami, które zwykle nie s czci przydzielonej nazwy. Takim znakiem jest na przykad .kropka, po której nastpuje rozszerzenie nazwy pliku , które wskazuje na typ pliku; lista rozszerze nazw plików zawiera przegld.

Niektóre systemy operacyjne uzaleniaj obsug plików wycznie od odpowiedniego rozszerzenia nazwy pliku. Inne systemy operacyjne rozpoznaj typ pliku na podstawie zawartoci - na przykad za pomoc tzw. magicznej liczby , za pomoc której mona stosunkowo niezawodnie okreli okrelony typ pliku, lub korzystajc z danych zapisanych w alternatywnym strumieniu danych skojarzonym z plik , na przykad o typie pliku i programie go tworzcym. Ale nawet w systemach, które nie czerpi typu pliku z rozszerzenia nazwy pliku, nazwy plików s dostarczane wraz z nimi midzy innymi dlatego, e upraszcza to wymian danych.

Maksymalna dugo nazwy pliku jest ograniczona zarówno przez system operacyjny, jak i system plików nonika danych. Na przykad dysk CD-ROM moe zawiera maksymalnie 64 znaki w przypadku korzystania z systemu plików Joliet . Porednie ograniczenie moe równie wynika z maksymalnej dugoci nazw cieek w systemie operacyjnym.

To, czy w nazwie pliku rozrónia si wielkie i mae litery, zaley w równym stopniu od uywanego systemu operacyjnego i odpowiedniego systemu plików. Zwaszcza historyczne systemy plików byy czsto projektowane bez uwzgldniania wielkoci liter , to znaczy zapisuj nazw pliku, np. B. na ogó wielkimi literami. Najbardziej aktualne systemy plików zachowuj w kadym przypadku wielko liter , to znaczy zachowuj nazw pliku uywan podczas tworzenia lub zmiany nazwy wielkich i maych liter przed - system operacyjny lub odpowiedni interfejs programowania ( angielski interfejs programowania aplikacji , krótki interfejs API ) moe by nastpnie zarówno CASE- na wraliwe i rozróniana by zaprojektowane.

Systemy plików

System plików typowym zastosowaniem max.liczba znaków w nazwie pliku Zestaw znaków Due/mae litery (1)
CTTS / ITS m.in. Dyski twarde 6 + 6 (2) 6-bitowy bez rozrónienia (zapisywane s tylko due litery)
Uniksowy system plików (UFS) Dyski twarde 14/255 (3) Strona kodowa cise rozrónienie
System plików CP/M i FAT ( 86-DOS ) Dyski twarde, karty pamici (zdjcie) 8 + 3 OEM (gównie strona kodowa 437 ) brak rozrónienia (zapisywane s tylko due litery); Poniewa 86-DOS by szeroko stosowany jako PC DOS i MS-DOS na komputerach IBM PC i kompatybilnych komputerach , jest obsugiwany i / lub uywany jako standard przemysowy w wielu innych systemach
Xerox Alto Dyski twarde 31 przechowywane, ale bez rozrónienia
Szybki system plików Amigi Dyski twarde 31 ISO 8859 przechowywane, ale bez rozrónienia
ISO 9660 poziom 2 CD, DVD 31 ASCII bez rozrónienia (zapisywane s tylko due litery)
Joliet CD, DVD 64 Unicode zapisane, ale bez rozrónienia pod Windows
ISO 9660 : 1999 CD, DVD 179221, w zalenoci od innych atrybutów ASCII / nieokrelony zaleny od systemu operacyjnego
TUSZCZ z VFAT ( Windows ) Dyski twarde, pamici USB 255 Unicode zapisane, ale bez rónicowania pod Windows (np. ju na Uniksie)
rozszerzony system plików Dyski twarde 255 (4) Unikod (5) Rónica
HFS + Dyski twarde 255 Unikod (UTF-16) brak zrónicowania w wariancie HFS (standard) , z opcjonalnym cisym zrónicowaniem (as HFSX)
UDF CD, DVD 255 Unicode zapisane; Zrónicowanie w zalenoci od systemu operacyjnego
NTFS Dyski twarde 256 (6) Unikod (UTF-16) system plików obsuguje rozrónienie, ale mona wybra implementacj; domylnie nie jest rozróniany w systemie Windows
ReFS Dyski twarde 32 000 Unicode system plików obsuguje rozrónienie, ale mona wybra implementacj
APFS SSD (7) Unicode system plików obsuguje rozrónienie; Rozrónienie jest domylnie wprowadzone w systemie iOS, nazwy plików s domylnie znormalizowane w systemie macOS
(1)W jzyku angielskim , jasne rozrónienie pomidzy górn i doln przypadku nazywa si sprawa czuoci , a jeli to rozrónienie nie jest CASE- w wraliwoci . Implementacja systemu plików w systemie operacyjnym jest albo wielko liter (sprawia, e wyrónienie) lub CASE- w czuy (nie rozrónia wielkie i mae litery).
(2) Kady plik moe mie dwie nazwy po 6 znaków, a kady uytkownik ma swój wasny katalog: DEV;DIR:PRTONE PRTTWO
(3)Pierwotnie tylko 14 znaków, w 1983 roku zwikszona do 255 znaków dziki Berkeley Fast File System (4.2BSD).
(4)W przypadku korzystania z kodowania UTF-8 i znaków spoza zestawu ASCII dostpnych jest 255 bajtów , ale mniej ni 255 znaków .
(5)Kodowanie nie jest znormalizowane; Domylne ustawienie to gównie UTF-8.
(6) W przypadku uywania dugich cieek Unicode moliwe jest tylko 255 znaków
(7) APFS jest nastpc HFS+ i zosta zoptymalizowany pod ktem pamici flash i dysków SSD, ale dziaa równie na dyskach twardych i innych urzdzeniach do przechowywania danych.

realizacja

Systemy plików maj pewne wewntrzne struktury, które w wikszoci odpowiadaj systemowi referencyjnemu, dla którego system plików zosta opracowany. System plików zwykle nie ma zarzdzania prawami, jeli system operacyjny równie o tym nie wie. Przykadem tego jest FAT systemu plików z PC DOS lub MS-DOS : poniewa sam DOS nie jest wielu uytkowników , to nie zapisuje adnych praw dostpu do plików i katalogów. To samo dotyczy czasów tworzenia i dostpu do plików, które s przechowywane w sposób systemowy, albo jako czas lokalny, albo jako czas uniwersalny , albo w konwencji wielkich i maych liter.

Due i mae litery

Rozrónienie midzy wielkimi i maymi literami nazywa si w jzyku angielskim wraliwoci na wielko liter . Podczas korzystania z nazwy pliku czyni go doskonaym do odrónienia, czy to nazwy plików System rozróniana - ze cisego rozrónienia - lub nie- wielko liter lub CASE- w wraliwy - bez rónicy - przetworzone. W systemach rozróniajcych wielko literDateiname nie odnosi si do tego samego pliku co dateiname(wszystkie mae litery) lub DATEINAME(wszystkie due litery). Dla uytkownika w takim systemie konieczne jest przestrzeganie pisowni na licie katalogów, poniewa tylko wtedy, gdy plik o nazwie Dateinamerzeczywicie istnieje, mona go otworzy i przetworzy. Jeeli natomiast istnieje tylko jeden plik o tej samej nazwie pisanymi maymi literami, dateinamesystem susznie wywietla bd stwierdzajcy, e plik o tej nazwie Dateinamenie istnieje.

Historycznie UNIX , opracowany pod koniec lat 60. i na pocztku lat 70., by systemem uwzgldniajcym wielko liter , tj. ze cisym rozrónieniem midzy duymi i maymi literami.

Inaczej byo z pojawiajcych si komputerów osobistych w latach 1970 i 1980 z CP / M i DOS systemów operacyjnych na IBM PC i kompatybilnych komputerów oraz z Mac OS na Apple Macintosh platformy: s tradycyjnie CASE- in- wraliwy . Jeli uytkownik lub aplikacja otworzy plik o nazwie w takim systemie Dateiname, zostanie on zamiast tego otwarty dateiname(maymi literami), jeli plik ju istnieje z maymi literami, ale poza tym ta sama nazwa pliku. Odwrotnie, system równie odmawia utworzenia pliku o nazwie DATEINAME(i jakiejkolwiek innej pisowni wielkimi i maymi literami), poniewa nazwa pliku musi by zawsze zrónicowana przez dodatkowe funkcje.

Dla systemu komputerowego, sprawa w czuoci rodki , które musi wprowadzi dodatkowego wysiku, poniewa ma do konwersji nazw plików do wszystkich moliwych duych i maych liter dla kadego dania, dopóki znajduje si plik o tej nazwie. Komunikat o bdzie, e plik nie istnieje (lub w przypadku konfliktu nazw: plik ju istnieje) moe zosta wywietlony przez taki system tylko wtedy, gdy wypróbowa wszystkie moliwoci.

Czy system uywa CASE- w delikatnych nazw plików lub nie ma równie wpyw na system plików uywany (opracowany przez i z systemem operacyjnym), bo jeli system operacyjny i jego API nie czyni adnego rozrónienia, to nie musi Uratuj ich. I odwrotnie, jest absolutnie konieczne, aby systemy rozróniajce wielko liter utrzymyway dokadn pisowni w systemie plików. Jednak obecne systemy plików s przynajmniej zaprojektowane tak, aby zachowa wielko liter i zachowa notacj - oznacza to, e w wikszoci przypadków moliwe jest równie bezproblemowe uywanie niesystemowych systemów plików ze standardowymi systemowymi konwencjami nazewnictwa plików.

Interoperacyjno

System plików FAT (w wariantach FAT12, FAT16 i FAT32) jest zaimplementowany w prawie wszystkich systemach operacyjnych. Poniewa jednak system plików przyjmuje pewne zaoenia dotyczce systemu bazowego - i przechowuje tylko nazwy plików pisane wielkimi literami, s to m.in. B. w systemach operacyjnych typu Unix, które s domylnie konwertowane na mae litery przez sterownik systemu plików. W przypadku rozszerzenia VFAT ta konwersja jest przeprowadzana tylko wtedy, gdy nazwa pliku jest zgodna z konwencj 8.3 i wielkimi literami w FAT. Inne rozszerzenia FAT, takie jak UMSDOS, implementuj tak konwersj niezalenie, jeli plik nie zosta zapisany w systemie Unix i jest przechowywany w formacie UMSDOS. Jednak poniewa Unix / Linux rozrónia wielkie i mae litery, plik jest rozpoznawany tylko w pisowni przekonwertowanej lub w pisowni zapisanej w VFAT.

Przykad: W systemie Windows (z VFAT, czyli z Windows 95) Dateiname.Extzapisywany jest plik o nazwie . Jest to w systemie Windows, poniewa system Windows' CASE- w czuy si uznane w innym zapisie, na przykad, w wiersza polece do del dateiname.extusunicia. Jednak w Linuksie dokadnie ten plik jest rozpoznawany tylko w dokadnej pisowni Dateiname.Ext. Na przykad, jeli chcesz lesswywietli plik i popeni bd, np. Na przykad, jeli rozszerzenie nazwy pliku less Dateiname.extto:, Linux wywietla komunikat o bdzie, e plik nie istnieje.

Zaley to wic nie tylko od systemu plików, ale take od systemu operacyjnego i sposobu obsugi informacji przechowywanych w systemie plików (nazwa pliku, uprawnienia, data). W pewnych okolicznociach z. Na przykad sterownik systemu plików moe reagowa na specyfik systemu plików, ale zapobiega temu rodowisko systemu operacyjnego. Jednym z przykadów jest uycie powoki Unixa z symbolami wieloznacznymi . Pod Linuksem CASE- w czuoci jest wbudowany w sterownik systemu plików dla AFFS , ale nie w powoce. Jeli, na przykad, nazwa pliku jest zapisana w Amiga Fast File System DateiName(czciowo z duymi literami), moe zosta rm dateinameusunita w powoce Uniksa za pomoc (wszystko maymi literami), poniewa sterownik systemu plików przeprowadza konwersj. Jeli jednak wprowadzisz rm dat*, nie zostanie DateiNameon usunity, poniewa powoka uniksowa szuka nazwy pliku poniewa jest to uwzgldniajca wielko liter , nie zostanie znalezione adne dopasowanie, poniewa powoka cile rozrónia wielkie i mae litery.

Prawa dostpu i waciciele plików mona przyj lub cakowicie zignorowa w rónych systemach operacyjnych. FUSE -Dateisystemtreiber NTFS-3G na przykad wspiera ograniczenie dostpu, jeli dana uytkownik Windows SID by wczeniej przypisany do uytkownika Unix ( English usermapping ).

System operacyjny

Uniksa

Systemy operacyjne Unix i uniksopodobne, takie jak Solaris lub Linux, traktuj nazwy plików jako cao. Plik moe mie kilka nazw i znajdowa si w kilku katalogach ( dowizania twarde lub mocowania wice ). Dozwolone s wszystkie znaki z wyjtkiem ukonika i znaku null . Wczesne wersje miay nazwy plików o dugoci od 1 do 14 znaków. BSD warianty wprowadzono nazwy maksymalnie 255 znaków. /

Wzgldna cieka pliku moe skada si z kilku segmentów i zaczyna si od jednego segmentu. Kady segment podlega zasadom nazwy pliku, wic moe mie dugo 14 lub 255 znaków. Segmenty cieek plików s oddzielone znakiem /. Ostatni segment identyfikuje rzeczywisty plik. Poprzednie segmenty to albo nazwy katalogów, albo dowizania symboliczne do nazw katalogów. Wzgldna cieka pliku jest oparta na biecym katalogu roboczym, który kady proces moe ustawi indywidualnie. Z drugiej strony, bezwzgldna cieka do pliku zaczyna si /i jest niezalena od biecego katalogu roboczego. Zaczyna si od katalogu gównego. Wszystkie pliki systemu s dostpne przez katalog gówny.

Podczas uzyskiwania dostpu rozrónia si due i mae litery.

Przykady:

/home/user/Dokumente/brief.txt
/usr/bin/texteditor

Nazwa pliku .(kropka) oznacza biecy katalog roboczy. Nazwa ..odnosi si do katalogu nadrzdnego.

Równie spacje, separator linii lub tzw. symbole wieloznaczne * i mog by czci nazwy cieki. Jednak takie postacie czasami przysparzaj póniej problemów, poniewa le zaprogramowane skrypty , na przykad , nie potrafi sobie z nimi poradzi. Ponadto mog wystpi problemy z nazwami plików, które zawieraj znaki, które nie wystpuj w aktualnie uywanym zestawie znaków programu (na przykad znaki japoskie w systemie amerykaskim). Znaki, których nie mona wywietli, s czsto wywietlane jako znaki zapytania lub mae prostokty, co bardzo utrudnia dostp do danych. Pliki te mog by nastpnie czsto edytowane dopiero po zmianie ich nazwy na niskim poziomie abstrakcji systemu plików (na przykad przez okrelenie tak zwanego i-wza zamiast nazwy pliku za pomoc ls -ii find . -inum [] -exec mv {} [] \;).

System Unix nie uywa specjalnych rozszerze, takich jak .EXElub .CMD. Jednak powszechn praktyk stao si dodawanie punktu i odpowiedniego rozszerzenia do plików okrelonego typu, tak jak w innych systemach operacyjnych, w celu poprawy przejrzystoci. Na przykad zakoczenie jest uywane .cw programach ródowych C. Pliki wykonywalne, czyli programy i skrypty, nie maj rozszerzenia. W przeciwnym razie typy plików mona okreli za pomoc prostego programu file, niezalenie od istniejcego rozszerzenia.

Pliki lub katalogi, których nazwy zaczynaj si od kropki, s zwykle traktowane jako pliki ukryte i s wywietlane tylko wtedy, gdy uytkownik wyranie to okreli (na przykad za pomoc ls -a).

To samo dotyczy cieek katalogów.

CP/M, DOS, Windows do wersji 3.11

Pod CP / M i rónymi wersjami DOS kompatybilnymi z komputerami PC, w tym Windows do wersji 3.11 ( Windows 3.x ), nazwy plików skadaj si z rzeczywistej nazwy z maksymalnie omioma znakami i opcjonalnie kropk i rozszerzeniem o maksymalnie trzy znaki ( rozszerzenie angielskie ), które okrelaj równie typ danego pliku (patrz 8.3 ). Rozszerzenia s czsto przypisywane przez programy lub zarezerwowane dla programów, na przykad rozszerzenie dla plików tekstowych. Same systemy operacyjne równie uy specjalnych rozszerze, takich jak pliki skrypcie dla plików sterownika lub i dla plików wykonywalnych. .TXT.BAT.SYS.EXE.COM

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem moe skada si z nastpujcych znaków:

 1. Litery, A Z (mae litery s automatycznie konwertowane na due)
 2. Cyfry, 0-9
 3. Znaki specjalne ` ' { } ( ) % & - @ # $ ~ ! _ ^

Nastpujce znaki nie s dozwolone w nazwach i rozszerzeniach plików, poniewa peni one funkcje skadniowe we wspomnianych systemach:

 1. Znaki kontrolne ASCII
 2. Przestrzenie
 3. Znaki specjalne * < > . , \ + : = / " ; [ ] |

Ponadto niektóre sowa s zarezerwowane i nie mog by uywane jako nazwy plików, poniewa s uywane jako nazwy urzdze :

AUX, CON, NUL, PRN
COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9
LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Moe to by w klasycznym systemie DOS, na przykad nastpujce nazwy plików, które mog by dozwolone w innych systemach operacyjnych, nie naley uywa: aux.c, q"uote"s.txt, NUL.txt.

Nazwy katalogów s obsugiwane jak normalne nazwy plików we wspomnianych systemach operacyjnych. Zazwyczaj nie maj przeduenia, ale mona je zapewni. W przeciwiestwie do nazw innych plików, zwykle nie ma to adnej funkcji. Kady plik i kady katalog znajduje si na dysku, który jest identyfikowany przez liter i dwukropek. Pena nazwa skada si z dysku, opcjonalnie jednej lub wicej nazw katalogów oraz rzeczywistej nazwy pliku. Nazwane komponenty s \oddzielone od siebie symbolem separatora katalogów .

A:\MSDOS.SYS
C:\DOKUMENT\BRIEF.TXT

Poniewa dostpnych jest tylko osiem znaków, imiona s czsto znieksztacone. Podobnie jak w systemie Unix, nazwy .i ..s zarezerwowane dla katalogu biecego i katalogu wyszego poziomu.

W programie Access nie jest rozróniana wielko liter.

Okna od wersji 95

W systemie Windows , zarówno w wierszach Windows 9x, jak i Windows NT , nazwa pliku skada si z nazwy, kropki i rozszerzenia, które definiuje typ pliku. Moesz take okreli kilka punktów w nazwie pliku; ostatni punkt suy wtedy do oddzielenia nazwy i rozszerzenia.

Dugo nazwy pliku i cieki

Normalnie dugo cieki jest ograniczona do 260 znaków w systemie Windows; H. trzy znaki dla specyfikacji napdu, 256 znaków dla cieki w napdzie i niewidoczny znak zakoczenia acucha. Dusze cieki do 32 767 znaków, obsugiwane przez NTFS, s moliwe przy uyciu UNC ( Uniform Naming Convention ), m.in. H. \\\musi by poprzedzony.

Aby zachowa zgodno ze starymi programami MS-DOS, nazw pliku mona równie poda w notacji 8.3, jeli nie zostaa ona wyczona w systemie Windows. Nazwa pliku jest wyranie wywietlana z omioma znakami nazwy, kropk i maksymalnie trzema znakami rozszerzenia pliku, które s odtwarzane w kadym katalogu. Jeli pliki utraciy swoje dugie nazwy plików, tj. maj tylko t konkretn krótk nazw, mog wystpi konflikty z istniejcymi plikami o dugich nazwach plików, których nazwy zostay skrócone do tej samej nazwy, nawet jeli wczeniej bez adnych problemów wspóistniay w innym katalogu. ( 8.3)

Problematyczne i nielegalne postacie lub imiona

Podobnie jak w systemach DOS i Windows do wersji 3.11, w nazwach i rozszerzeniach plików nie s dozwolone nastpujce znaki:

  < >  " : | \ / *

Niedozwolone s równie nastpujce nazwy plików zarezerwowane jako nazwy urzdze:

CON, PRN, AUX, NUL
COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9
LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Moe to by równie wród nowszych wersji systemu Windows, na przykad nie uywaj nastpujcych nazw plików, które mog by dozwolone w innych systemach operacyjnych: aux.c, q"uote"s.txt, NUL.txt.

Nazwy plików, które &-Zeichenzawieraj to, co jest faktycznie dozwolone , ale które s uywane przez rodowisko DOS pod Windows jako separator dla jednowierszowych acuchów polece, tak e wszystko, co &nastpuje po znaku -, jest interpretowane jako kolejna linia polece DOS, równie jest problematyczne . W konsekwencji w tym przypadku wiersz polece systemu Windows wywietla komunikat o bdzie, e nie mona znale lub wykona polecenia, którego nazwa jest reszt wprowadzonej nazwy pliku po &znaku, nie wspominajc ju o tym, e sam plik jest nie mona byo równie otworzy ani edytowa kursu.

Ponadto nazwy plików, które maj spacj na kocu, równie s problematyczne . Nie moesz tego utworzy pod Windows; jeli s tworzone w innych systemach operacyjnych, nie mona uzyska do nich dostpu w systemie Windows, poniewa system Windows po prostu odcina spacje na kocu. Twórcy szkodliwego oprogramowania ju to wykorzystali, poniewa programy antywirusowe mog uzyska dostp do takich plików tylko poprzez zastosowanie specjalnych rodków.

W przeciwnym razie mona uy wszystkich znaków zdefiniowanych w standardzie Unicode , chocia w praktyce starsze aplikacje czsto maj trudnoci ze znakami, których kod nie jest zawarty w zestawie znaków Windows 1252 .

VMS

W systemie VMS ( Virtual Memory System ) nazwa pliku skada si z nazwy, kropki, rozszerzenia, rednika i numeru wersji. Numer wersji jest automatycznie zwikszany o jeden za kadym razem, gdy tworzony jest nowy plik o tej samej nazwie (z rozszerzeniem). Pozwala to zachowa kilka wersji (ilo jest regulowana, maksymalnie 32 767) tego samego pliku w tym samym czasie. Ponisze informacje dotycz ODS-2 (w jzyku angielskim o strukturze dysku ):

Nazwy plików mog mie dugo do 39 znaków, przy czym dozwolone s tylko niektóre znaki (litery, cyfry, podkrelenia, znaki dolara). Nie ma rozrónienia na wielkie i mae litery. Rozszerzenie moe mie dugo 39 bajtów, jest oddzielone kropk i nie jest czci nazwy pliku. Z wyjtkiem katalogów, w których rozszerzenie to zawsze .DIR, nie ma ono znaczenia dla moliwego wykorzystania pliku (ale istniej standardy, które s zwykle przestrzegane dla niektórych typów plików).

Cakowita dugo cieki (tj. dysk, drzewo katalogów, nazwa pliku, rozszerzenie i wersja) nie moe przekracza 255 bajtów.

Internet

Sie na caym wiecie

Przesyanie plików w sieci WWW reguluje standard HTTP . Jeli nazwa pliku zawiera znaki spoza liter i cyfr ASCII , s one zakodowane w adresie URL w postaci % ze znakiem procentu , po którym nastpuje dwuznakowy kod w postaci szesnastkowej, na przykad haust%FCr.htmlzamiast haustür.html. Aby móc okreli warto kodu, konieczna jest znajomo kodowania znaków ( np. UTF-8 lub ISO 8859-1 ) nazwy pliku.

Pobieranie pliku

Standard FTP wymaga obsugi tylko znaków ASCII . Czsto jednak pobieranie plików odbywa si równie za pomoc protokou HTTP.

e-mail

Przesyanie zaczników do plików (a tym samym take dozwolonych tam nazw plików) jest uregulowane w standardach SMTP i MIME .

linki internetowe

Wikisownik: nazwa pliku  - wyjanienia znacze, pochodzenie sów, synonimy, tumaczenia

Indywidualne dowody

 1. Craig A. Finseth: Rzemioso edycji tekstu: Emacs dla wspóczesnego wiata . Springer Science & Business Media, 2012, s. 181 (w jzyku angielskim, ograniczony podgld w Google Book Search): PDP-10 z systemem ITS (niezgodny system wspódzielenia czasu) skadnia nazw plików tego systemu. DEV; REYSER: PRTONE PRTTWO  Kada cz moe mie dugo do 6 znaków...
 2. Komputer altowy Xerox (w jzyku angielskim) firmy BYTE , wydanie 9/1981, strony 5868
 3. Ograniczenie maksymalnej dugoci cieki sekcji MSDN , nazewnictwo plików, cieek i przestrzeni nazw .
 4. Richard Russon, Yuval Fledel: Dokumentacja NTFS .
 5. dokumentacja affs dla jdra Linux , sekcja Bdy, ograniczenia, zastrzeenia ; udostpniono 12 czerwca 2016 r.
 6. Tuxser - Mapowanie uytkowników NTFS-3G (angielski); udostpniono 12 czerwca 2016 r.
 7. a b Biuletyn Computing Center: MICRO Skrót: Nazwy plików MS-DOS i wspólne rozszerzenia . (Jzyk angielski). University of Michigan, Ann Arbor 1986, vol. 16, no. 2, 8
 8. Nazywanie plików, cieek i przestrzeni nazw. W: MSDN. Microsoft, dostp 13 wrzenia 2011 r .

Opiniones de nuestros usuarios

Elena Paluch

Wreszcie artykuł o Nazwa pliku, który jest łatwy do przeczytania.

Lucas Mazur

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Nazwa pliku

Marika Kopeć

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Marzena Klimek

To dobry artykuł dotyczący Nazwa pliku. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.