Nauka o danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Nauka o danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Nauka o danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Nauka o danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Nauka o danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Nauka o danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Nauka o danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Data Science (z angielskiego data data i science science, w jzyku niemieckim take data science ) ogólnie odnosi si do wydobywania wiedzy z danych.

Data Science to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która umoliwia naukowo uzasadnionym metodom, procesom, algorytmom i systemom wydobywanie wiedzy, wzorców i wniosków zarówno z ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych danych.

Stopie Data Science wykorzystuje techniki i teorie z dziedziny matematyki, statystyki i informatyki, w tym przetwarzania sygnaów , wykorzystuje modele prawdopodobiestwa z uczenia maszynowego, uczenia statystycznego, programowania , inynierii danych, rozpoznawania wzorców , prognozowania , modelowania niepewnoci i przechowywania danych.

Osoby pracujce w dziedzinie nauk danych nazywane s dane naukowiec lub naukowcy danych nazywa, z najbardziej wyspecjalizowane lub innych specjalnoci, tytuów zawodowych wyszego szczebla s czsto (np. Jako statystyków, informatyków).

fabua

Termin nauka o danych istnieje od ponad 40 lat i zosta pierwotnie uyty przez Petera Naura w 1960 roku w celu zastpienia terminu informatyka . W 1974 roku Naur opublikowa ankiet na temat wspóczesnego przetwarzania danych w Concise Survey of Computer Methods , w której swobodnie uywano terminu nauka o danych.

W 1996 roku czonkowie Midzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych (IFCS) spotkali si w Kobe na odbywajcej si co dwa lata konferencji. Na tej konferencji po raz pierwszy w tytule konferencji pojawi si termin nauka o danych.

Nowoczesna definicja nauki o danych zostaa po raz pierwszy opracowana w ramach drugiego japosko-francuskiego sympozjum statystycznego na Uniwersytecie Montpellier II (Francja) w 1992 roku. Uczestnicy dostrzegli pojawienie si nowej dyscypliny ze szczególnym naciskiem na dane o rónym pochodzeniu, wymiarach, typach i strukturach. To oni uksztatowali zarys tej nowej nauki, opierajc si na ustalonych koncepcjach i zasadach statystyki i analizy danych, szeroko wykorzystujc rosnc moc narzdzi komputerowych.

W listopadzie 1997 r. CF Jeff Wu wygosi przemówienie programowe Statystyka = nauka o danych z okazji mianowania go na stanowisko HC Carver Professor of Statistics na University of Michigan . W swoim wystpieniu scharakteryzowa prac statystyczn jako trylogi pozyskiwania danych, modelowania i analizy danych oraz podejmowania decyzji. W kocu stworzy termin nauka o danych i zaleci zmian nazwy statystyk na nauka o danych, a statystyków na nauki danych. Póniej wygosi wykad pt. Wykady te upamitniaj Prasant Chandr Mahalanobisa , indyjskiego naukowca, statystyka i zaoyciela Indyjskiego Instytutu Statystycznego.

W 2001 roku William S. Cleveland wprowadzi nauk o danych jako odrbn dyscyplin w swoim artykule Nauka o danych: plan dziaania na rzecz rozszerzenia obszarów technicznych w dziedzinie statystyki. W swoim raporcie Cleveland przedstawi mu sze szerokich obszarów nauki o danych: badania multidyscyplinarne, modele i metody danych, obliczenia z danymi, pedagogik, ocen narzdzi i teori.

W kwietniu 2002 roku Midzynarodowa Rada Nauki: Komitet ds. Danych dla Nauki i Teorii wydaa czasopismo Data Science Journal, które skupiao si na takich zagadnieniach, jak opis systemów danych, ich publikacja w Internecie, zastosowania oraz zagadnienia prawne.

Niedugo potem w 2003 r. Columbia University zacza publikowa czasopismo The Journal of Data Science, które stanowio platform dla wszystkich dostawców danych do przedstawiania swoich pogldów i pomysów na wymian. Znaczna cz czasopisma powicona bya zastosowaniu metod statystycznych i badaniom ilociowym.

W 2005 r. Narodowa Rada Naukowa opublikowaa raport Long-lived Digital Data Collections: Enabling Research and Education in the 21st Century, w którym róni eksperci wymienieni s pod nagówkiem naukowców zajmujcych si danymi, którzy maj kluczowe znaczenie dla skutecznego zarzdzania cyfrowymi dane. Wymieniono informatyków, ekspertów od baz danych, programistów, ekspertów dziedzinowych, bibliotekarzy , archiwistów i ekspertów w dziedzinie inynierii oprogramowania. W ramach obowizków naukowców zajmujcych si danymi, szczególny nacisk kadzie si na rozwój innowacyjnych koncepcji w obszarach technologii baz danych i informatyki. Obejmuje to równie metody wizualizacji informacji , analizy danych i odkrywania wiedzy w bazach danych.

Pole zawodowe

Na wiecie brakuje ekspertów w dziedzinie analizy danych.

wymagania

Data scientist powinien by przekonujcy i kreatywny, ale take mie pewien talent komunikacyjny, aby móc wymienia si pomysami z rónymi poziomami organizacji. Jest cznikiem i mediatorem midzy wszystkimi poziomami firmy, a tym samym peni rol tumacza, czynic wyniki tak samo zrozumiaymi dla poszczególnych dziaów, jak i dla najwyszego kierownictwa. Ponadto badacz danych powinien by wystarczajco otwarty, aby prowadzi badania i korzysta z nowych narzdzi analitycznych i innowacyjnych metod analitycznych. Analityk danych powinien chcie szuka innych podej bez uprzedze i zawsze zadawa nowe pytania. Ponadto ta praca wymaga pewnego talentu do koordynacji, choby dlatego, e niektóre zadania, takie jak pozyskiwanie danych, mona delegowa na innych pracowników. Jednak kontrola i zarzdzanie powinny zawsze pozostawa w rkach analityka danych.

Obszar odpowiedzialnoci

Zadaniem data scientist jest generowanie informacji z duych iloci danych i wyprowadzanie rekomendacji dziaa, które umoliwi firmie wydajniejsz prac. W tym celu wykorzystuje innowacyjne narzdzia analityczne i opracowuje zapytania, które wydobywaj cenne informacje z mylcych iloci danych. Nastpnie wyprowadzane s hipotezy, które s sprawdzane statystycznie i przygotowywane do zarzdzania jako podstawa do podejmowania decyzji.

Moliwoci szkolenia

W obszarze niemieckojzycznym róne uniwersytety oferuj kursy specjalizujce si w naukach o danych. Nacisk kadziony jest na kursy magisterskie, ale teraz oferowane s równie kursy licencjackie. Ponadto istniej specjalistyczne szkolenia i kursy w niepenym wymiarze godzin.

Bachelor kursy: Politechnika Dortmund zostaa oferujc przebieg licencjata w analizie danych i zarzdzania danymi od semestru zimowego 2002/2003. Uniwersytet w Marburgu i University of Stuttgart oferta od semestru zimowego 2016/2017 studia licencjackie pierwszy Niemczech w nazwie nauka dane na. Politechnika OWL w Lemgo oferuje stopie licencjata w danej nauce, które mog by równie wypeniony w postaci podwójnego stopnia . University of Applied Sciences Europe bits i BTK oferuje stopie licencjata w Digital Business & Data Science . W Georg-August-Uniwersytet Göttingen oferty od semestru zimowego 2018/2019 w ramach programów licencjackich danych Applied Science i cisych danych matematycznych. W West Saxon University of Applied Sciences w Zwickau po raz pierwszy od semestru zimowego 2018/2019 w nowych krajach zwizkowych bdzie oferowany tytu licencjata w dziedzinie informatyki. Wysza Szkoa Zawodowa Mittweida , która równie znajduje si w Saksonii, jednoczenie wprowadzia specjalizacj o tej samej nazwie na swoim licencjacie z inynierii przemysowej. W Stralsundzie University of Applied Sciences , nauka danych jest integraln czci nauczania w informatyce biznesowych kurs od 2015 roku . W Hannover University oferty od semestru zimowego 2021/22 do stopnia matematyki stosowanej i nauki danych.

Programy magisterskie: W uzupenieniu do licencjat stopie s, Uniwersytetu Philipps w Marburgu take oferuje stopie magistra w danych naukowych . Na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Berlinie w semestrze zimowym 2016/17 oferowany jest kurs, który powica si temu celowi wraz z zarzdzaniem projektami. W Hochschule Darmstadt oferty od semestru zimowego 2016/2017 magistra nauka dane , do których jest prowadzony wspólnie przez wydziay informatyki i matematyki i nauki. Tytu magistra nauk o danych jest oferowany na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium , który jest finansowany przez Bavarian Elite Network . Tytu magistra zarzdzania i nauki o danych jest oferowany na Uniwersytecie Leuphana w Lüneburgu . Uniwersytet Linz oferuje studia informatyczne biznesowych z naciskiem na Business Intelligence i Data Science . Na Politechnice w Dortmundzie tytu magistra nauk o danych jest oferowany od semestru zimowego 2002/2003 , a tytu magistra nauk o danych zosta ustanowiony po wyganiciu tego stopnia . Otto von Guericke University Magdeburg oferuje stopie magistra Danych i Inynierii Wiedzy . Tytu magistra w dziedzinie informatyki i nauk o danych jest wykadany na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie . Na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Beuth w Berlinie istnieje anglojzyczny tytu magistra nauk o danych, którego celem jest nauka o danych lub inynieria danych. Paris Lodron University of Salzburg jest pierwszym austriackim uniwersytet oferuje stopie magistra cztery semestr w danych naukowych od semestru zimowego 2016 . W 2016 roku Uniwersytet Mannheim zaprezentowa kurs Data Science jako jego najnowszy dodatek. Od semestru zimowego 2017/2018 University of Applied Sciences for Technology, Economics and Media Offenburg oferuje tytu magistra informatyki ze specjalizacj w zakresie nauki o danych i analityki . TU Chemnitz od semestru zimowego 2018/19 posiada tytu magistra nauk danych ponoszone przez wydziay matematyki i informatyki, z naciskiem na matematycznych podstaw Big Data i uczenia statystycznego. RWTH Aachen University oferuje angielski Program Master danych naukowych na. NORDAKADEMIE bdzie oferujc stopie magistra Danych Applied Science z kwietnia 2021 r . Kurs Data Science jest oferowany na Uniwersytecie w Lipsku od semestru letniego 2020 . W niemieckojzycznej Szwajcarii IBAW oferuje szkolenia jako studia podyplomowe , natomiast stopie Data Science NDK HF mona uzyska podczas pracy.

RWTH Aachen University oferuje tytu magistra nauk medycznych . Tytu magistra nauk medycznych mona uzyska w Heidelbergu i Mannheim podczas pracy. Od semestru zimowego 2019/2020, Wysza Szkoa Zawodowa w Bielefeld oferuje Research Master's Data Science w lokalizacji Gütersloh .

Studia doktoranckie: Równolegle z wprowadzeniem programu studiów magisterskich z zakresu Data Science , Paris Lodron University of Salzburg ustanowi program doktorancki Statistics and Applied Data Science, a od semestru zimowego 2016 r. bdzie równie oferowa moliwo zrobienia doktoratu w dziedzinie nauki o danych. W zalenoci od tematu rozprawy doktoranci mog uzyska stopie doktora nauk przyrodniczych lub nauk technicznych.

Programy studiów pozazawodowych i moliwoci dalszego szkolenia: Uniwersytet Nauk Stosowanych w Albstadt-Sigmaringen od padziernika 2015 oferuje pierwszy w niepenym wymiarze godzin tytu magistra w dziedzinie nauki o danych w krajach niemieckojzycznych . Uniwersytet Mediów w Stuttgarcie oferuje kolejne studia magisterskie w niepenym wymiarze godzin w zakresie nauki o danych i analityki biznesowej . Instytut Fraunhofera ds. Inteligentnych Systemów Analizy i Informacji (IAIS) oferuje równie szkolenia dla naukowców zajmujcych si danymi. EMC Academic Alliance oferuje data scientist i Big Data Analytics nauczania . Brandenburg Politechnika oferuje wraz z AWW e. V. oferuje kurs uzupeniajcy Nauka o danych. University of Applied Sciences Südwestfalen oferuje studia w niepenym wymiarze czasu pracy magisterskiej na danych naukowych.

Sektory przemysu

Obecnie we wszystkich branach oceniane s due iloci danych. Brak naukowców zajmujcych si danymi utrudnia firmom waciwe wykorzystanie danych i wyciganie z nich konkretnych wniosków. Dane s sprzedawane jako nowe zoto. Ponadto rynek specjalistów, którzy potrafi obsugiwa architektury danych i modele danych, prawie nie istnieje.

Coraz wicej analityków danych bdzie w przyszoci poszukiwanych równie w brany logistycznej .

Inn bran jest brana zdrowotna. Dziki precyzyjnej analizie danych z pobytu w szpitalu, zindywidualizowane terapie ( medycyna spersonalizowana ) mona uzyska na podstawie danych pacjentów poprzez analizy podobiestwa i zoptymalizowa plany leczenia.

W sektorze detalicznym zachowania zakupowe ludzi mog by analizowane w celu ustalenia przyczyn zwrotów w dalszym przebiegu procesu. W ten sposób mona zmniejszy liczb zwracanych towarów.

Zobacz te

literatura

 • Maren Lübcke, Klaus Wannemacher : Nauczanie umiejtnoci zwizanych z danymi na uniwersytetach: kursy z zakresu data science . HIS-HE, Hanower 2018. URL: his-he.de (PDF)
 • Cathy O'Neil, Rachel Schutt: Analiza danych: Prosta rozmowa z pierwszej linii . O'Reilly 2013. ISBN 1449358659 .
 • John W. Tukey (1962): Przyszo analizy danych . Roczniki statystyki matematycznej, t. 33, s. 1-67.
 • John D. Kelleher, Brendan Tierney: Data Science , The MIT Press Essential Knowledge Series, The MIT Press 2018, ISBN 9780262535434
 • Johannes Kröckel: Analiza danych w produkcji i logistyce . Vogel Communications Group 2019. ISBN 978-3-8343-3419-0 .

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Dhar, V. (2013): Nauka o danych i przewidywanie . Komunikacja ACM 56 (12): 64. doi : 10.1145 / 2500499
 2. Jeff Leek (12 grudnia 2013): Kluczowym sowem w Nauce o danych nie s dane, to nauka . Po prostu statystyki.
 3. Vasant Dhar: Analiza danych i prognozowanie | grudzie 2013 | Komunikaty ACM. ródo 19 czerwca 2018 .
 4. ^ Kluczowym sowem w "Nauka o danych" nie s dane, to nauka · Po prostu statystyka. ródo 19 czerwca 2018 .
 5. ^ Forbes, Gil Press: Bardzo krótka historia nauki o danych . Maj 2013 (angielski).
 6. Redakcja Escoufier i wsp. Przedmowa . W: Data Science i jej zastosowanie ( angielski ). Prasa akademicka, Tokio 1995, ISBN 0-12-241770-4 .
 7. a b Wu, CFJ (1997): Statystyka = nauka o danych . ródo 9 padziernika 2014.
 8. ^ Badanie tosamoci statystyki w nauce . The University Records, 9 listopada 1997, The University of Michigan. ródo 12 sierpnia 2013.
 9. ^ PC Mahalanobis Memorial Lectures, 7. seria . PC Mahalanobis Memorial Lectures, Indyjski Instytut Statystyczny. ródo 18 sierpnia 2013.
 10. Dziennik Nauki o Danych. (2012, kwiecie). Dostpne tomy. ródo Japan Science and Information Technology Agregatora elektroniczne: on-line ( pamitka z oryginaem z 3 kwietnia 2012 roku w Internet Archive ) Info: archiwum Link zosta wstawiony automatycznie i nie zostaa jeszcze sprawdzona. Sprawd link do oryginau i archiwum zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. @1@2Szablon: Webachiv / IABot / www.jstage.jst.go.jp
 11. Dziennik Nauki o Danych. (2002, kwiecie). Zawarto tomu 1, wydanie 1, kwiecie 2002. Pobrane z Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic: online
 12. ^ Dziennik Nauki o Danych. (2003, stycze). Zawarto tomu 1, wydanie 1, stycze 2003. Pobrane z http://www.jds-online.com/v1-1
 13. ^ National Science Board: Long-Live Digital Data Collections Enabling Research and Education in 21st Century , National Science Foundation, dostp 7 lipca 2016 r.
 14. Wielkie zapotrzebowanie na naukowców zajmujcych si danymi , derStandard.at z 26 lutego 2015, dostp 28 lutego 2015.
 15. Dream Job data scientist , statista.com z 19 lutego 2015 r., dostp 28 lutego 2015 r.
 16. Data Scientists najbardziej podani wszechstronni zawodnicy XXI wieku , capgemini.com z 20 stycznia 2014 r., dostp 28 lutego 2015 r.
 17. Wydzia Statystyki - Licencjat z Analizy Danych i Zarzdzania Danymi. ródo 14 wrzenia 2018 (niemiecki).
 18. Uniwersytet w Stuttgarcie, Wydzia Informatyki - Nauka o Danych. Pobrano 4 lipca 2016 .
 19. ^ B Philipps University Marburg, Wydzia Matematyki i Informatyki - Stopie Programów. ródo 13 czerwca 2016 .
 20. Politechnika Ostwestfalen-Lippe, Wydzia Elektrotechniki i Informatyki Technicznej. ródo 20 marca 2018 .
 21. Licencjat z Digital Business & Data Science (licencjat). W: University of Applied Sciences Europe - Iserlohn · Berlin · Hamburg. ródo 7 maja 2018 .
 22. Georg-August-Universität Göttingen - Public Relations: Applied Data Science (licencjat) - Georg-August-Universität Göttingen. ródo 27 kwietnia 2018 .
 23. ^ Georg-August-Universität Göttingen - Public Relations: Matematyczne Nauka o Danych (licencjat) - Georg-August-Universität Göttingen. ródo 27 kwietnia 2018 .
 24. ^ University of Applied Sciences Mittweida, Wydzia Inynierii Przemysowej: Inynieria Przemysowa (licencjat). ródo 20 lutego 2020 .
 25. Licencjat Informatyki Biznesowej - Uniwersytet Stralsund. ródo 12 czerwca 2020 .
 26. Matematyka stosowana i nauka o danych (MAT) - Wydzia I. Dostp 20 lipca 2021 r .
 27. HTW Berlin: Zarzdzanie projektami i analiza danych . ródo 11 marca 2016.
 28. Uniwersytet Nauk Stosowanych w Darmstadt, FB I i FB MN: tytu magistra nauk o danych . ródo 28 kwietnia 2016.
 29. Nauka o danych (mistrz). 10 sierpnia 2016 . ródo 22 listopada 2016 .
 30. Nowy tytu magistra w dziedzinie Data Science , na stronie www.uni-muenchen.de
 31. ^ Uniwersytet Leuphana w Lüneburgu: Zarzdzanie i nauka o danych . ródo 28 lutego 2015.
 32. Data Science jako nowy kurs na Uniwersytecie w Linz , futurezone z 19 sierpnia 2014, dostp 28 lutego 2015.
 33. Politechnika w Dortmundzie - tytu magistra w dziedzinie Datascience . ródo 28 lutego 2015.
 34. ^ Uniwersytet Otto von Guericke w Magdeburgu - Inynieria danych i wiedzy . ródo 28 lutego 2015.
 35. Friedrich Schiller University Jena magister informatyki i informatyki . ródo 28 lutego 2015.
 36. Uniwersytet Beuth zajmujcy si badaniem danych. ródo 31 maja 2017 .
 37. APA - Pierwszy tytu magistra w dziedzinie Data Science rozpoczyna si w Salzburgu . ródo 12 wrzenia 2016 r.
 38. a b Uniwersytet w Salzburgu - Data Science . ródo 12 wrzenia 2016 r.
 39. Magister informatyki - kierunek studiów. Uniwersytet w Offenburgu , dostp 27 lipca 2018 r .
 40. Data Science Politechnika Chemnitz. ródo 28 listopada 2020 .
 41. RWTH Aachen University: Data Science mgr in. - RWTH AACHEN UNIVERSITY - niemiecki. ródo 12 listopada 2018 .
 42. NORDAKADEMIE: Applied Data Science mgr in. - NORDAKADEMIE - niemiecki. ródo 25 listopada 2020 .
 43. ^ Uniwersytet w Lipsku: Data Science mgr in. ródo 30 czerwca 2021 .
 44. IBAW: kurs Data Science. IBAW, dostp 17 grudnia 2020 r .
 45. Uniwersytet Nauk Stosowanych w Albstadt-Sigmaringen kurs Data Science . ródo 11 czerwca 2015.
 46. Uniwersytet Mediów w Stuttgarcie - Nauka o Danych . ródo 1 lipca 2016 r.
 47. Instytut Fraunhofera ds. Inteligentnych Systemów Analizy i Informacji Szkolenie Data Scientist . ródo 28 lutego 2015.
 48. Kurs certyfikacyjny Nauka o danych (FH). W: Wysza Szkoa Zawodowa w Brandenburgii . Brandenburg University of Applied Sciences, 13.08.2015, dostp 03.09.2015 .
 49. Data Science (mgr) (w niepenym wymiarze godzin). W: Uniwersytet Nauk Stosowanych Poudniowej Westfalii . South Westphalia University of Applied Sciences, dostp 1 marca 2021 r .

Opiniones de nuestros usuarios

Alicja Szewczyk

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Margaret Skowron

Podane informacje o zmiennej Nauka o danych są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Andrzej Frankowski

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Nauka o danych, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.