Miecz prawdyInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Miecz prawdy. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Miecz prawdy zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Miecz prawdy i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Miecz prawdy. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Miecz prawdy! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Miecz prawdy, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

The Sword of Truth - The First Law of Magic to powie fantasy autorstwa Terry'ego Goodkinda opublikowana w 1994 roku. Oryginalny angielski tytu to: Wizard's First Rule . Ksika jest pierwsz opublikowan powieci autora i preludium do 11-czciowej serii (w oryginale amerykaskim tylko 17 czci w wydaniu niemieckim, ostatnio take 11 czci), dziki której Goodkind sta si znany na caym wiecie. Serial telewizyjny Legend of the Seeker , nakrcony w 2008 roku, jest oparty na serialu .

Powie zostaa wydana po raz pierwszy w jzyku niemieckim w dwóch czciach w formacie mikkiej okadki, pierwsza pod tym samym (!) Tytuem, druga jako Der Schatten des Magiers . Pierwsza poowa powieci zostaa wydana w specjalnym wydaniu jako tasza ksika w mikkiej oprawie, a póniej jako jedna z dziesiciu ksiek fantasy Bild am Sonntag , która ukazaa si jako pierwsza seria ksikowa magazynu od 2006 roku. Podzielone powieci ukazay si póniej niepodzielnie, pocztkowo take w mikkiej oprawie jako Dwa odcinki w jednym tomie.

akcja

W Westland

Trzy kraje Midland, Westland i D'Hara s oddzielone od siebie magiczn barier. Midlands s zagroone przez dnego wadzy czarodzieja i wadc D'Hary, Darken Rahl. Z pomoc magów, Wyznawcy Kahlan Amnell udaje si pokona magiczn granic z Westlandem (która w przeciwiestwie do Midlands nie ma magii). ciga j Quadron (skadajcy si z czterech najemników D'Haras). Richard Cypher, którego ojciec zosta niedawno zamordowany, wpada na ni przez przypadek i pomaga jej uciec z Quadronu. Richard nie ma pojcia, kim naprawd jest Kahlan i jaka jest jej misja. Kahlan chce znale potnego i ostatniego maga pierwszego stopnia i poprosi go - w razie potrzeby take zmusi ich moc spowiednika - o wyznaczenie poszukiwacza. Wedug staroytnej przepowiedni tylko Poszukiwacz moe pokona Darken Rahl.

Richard i Kahlan w kocu docieraj do Zedda (Zeddicus Z'ul Zorander), który wczeniej by prostym tumaczem w chmurze i ojcowskim przyjacielem w oczach Richarda. Richard dowiaduje si, e Zedd jest czarodziejem, którego szuka. Kahlan informuje Zedda o rozpaczliwej sytuacji w Midlands: ci, którzy sprzeciwiaj si Darken Rahl, zostan zabici, zwykli ludzie cierpi z godu. Darken Rahl dy do magicznego obiektu o wielkiej mocy, trzech pudeek porzdku. W jego rkach s ju dwa pudeka, trzeciego nadal brakuje. Jeli Rahl nie otworzy odpowiedniego pudeka pierwszego dnia zimy, zostanie pokonany na zawsze. Jeli jednak otworzy waciwe pudeko, staje si niezwyciony i panem caego ycia. Zedd wyjania Kahlan, e poszukiwacz, którego szuka i kogo powinien wyznaczy, musi si ujawni - czarodziej tylko to potwierdza. Wreszcie okazuje si, e Richard ma dar poszukiwacza. Zedd wrcza mu miecz prawdy, bro poszukiwacza.

Caa trójka wyruszya w drog do Midlands. Po drodze udaj si do przejcia granicznego Chase, przyjaciela Richarda i Zedda, który ma im pomóc przebi si przez magiczn barier. Rzeczywicie, na poudniu Westland znajduje si tajna brama, Brama Królewska. Jednak caa czwórka jest cigana przez psy w sercu i ostatecznie zaatakowana przez nieznane stworzenie z mackami. Chase i Zedd s kontuzjowani. Richard i Kahlan zdoali pomieci dwóch rannych razem z czarodziejk Adie. Adie zna magiczne ograniczenia lepiej ni ktokolwiek inny. Opisuje ich dwoje niebezpieczestwa i sposób, w jaki mog pokona granic.

W Midlands

Gdy zblia si pierwszy dzie zimy, Richard i Kahlan wyjedaj bez Chase'a i Zedda. Udaje im si dosta do Midlands. Tam rozpoczynaj poszukiwania trzeciego pudeka z zamówieniem, którego Darken Rahl jeszcze nie ma. Szukaj Ludzi Bota, poniewa mog rozmawia z duszami swoich przodków. Richard dowiaduje si z dusz przodków Mudmanów, e wiedma Shota wie, gdzie jest trzecia skrzynia porzdku. Poniewa Shota jest niebezpieczna i nienawidzi spowiedników, Kahlan ma due zastrzeenia co do odwiedzania jej. Jednak nie maj innego wyjcia, wic wyruszyli w agad. Wiedma Shota poddaje Richarda testowi, który zdaje. Shota, podobnie jak wszystkie inne magiczne stworzenia Darken Rahl, jest zagroona niebezpieczestwem, wic postanawia pomóc Richardowi, ujawniajc, e trzecia skrzynia porzdku znajduje si w skarbcu królowej Mileny w Tamarang.

W drodze do Tamarang Richard w kocu dowiaduje si od Kahlan, czym jest Wyznawca, dziki podstpowi. Spowiednicy mog zmieni kadego swoim dotykiem. Zmieniony czowiek staje si niewolnikiem Wyznawcy, nie ma ju wasnej woli. W Midlands powszechne jest, e skazany przestpca ma prawo by dotykanym przez Spowiednika, a tym samym udowodni swoj win lub niewinno. Po zmianie mówi prawd na prob spowiednika. Niewinna osoba pozostaje przy yciu, ale traci wasn wol. Spowiednik nie moe zawrze normalnego maestwa, poniewa najpóniej w czasie aktu mioci spowiednik nie moe powstrzyma swojej magii i zmieni ni czowieka. Wczeniej byli te spowiednicy pci mskiej, ale poniewa brakowao im wspóczujcego wspóczucia, mieli obsesj na punkcie wadzy i byli zoliwi. Dlatego s zabijani jako dzieci. Kahlan jest Matk Spowiedniczk, gow waszego stowarzyszenia. Matka Spowiedniczka jest ponad wszystkimi w Midlands, nawet ponad królami i królowymi. Jego misj jest ochrona mniejszych ludów, które nie s reprezentowane w Radzie Midlands w Aydindril. Darken Rahl kaza zabi wszystkich spowiedników przez kwadrony. Kahlan jest ostatnim pozostaym Spowiednikiem, którego Darken Rahl potrzebuje ywego, poniewa w Ksidze Liczonych Cieni, instrukcji, jak otwiera i uywa skrzynek z porzdkami, jest mowa o Wyznawcy jako egzaminatorze.

Odkd Kahlan i Richard si zakochali, otwarcie, którego nie moe pokocha Kahlan, jest dla Richarda wielkim szokiem.

W midzyczasie królowa Milena negocjuje z Darken Rahlem. Chce zawrze z nim sojusz i wrczy mu trzecie pudeko z zamówieniem. Magik drugiego stopnia, Giller, równie pozostaje na swoim dworze i rozwaa sposób na usunicie pudeka z zasigu Rahla. W tym celu zaprzyjania si z sierot Rachel, ma dziewczynk, która jest towarzyszk zabaw Violet, córki królowej Mileny. Gillerowi udaje si zdoby zaufanie Rachel. Informuje j o swoim planie schowania pudeka w kawaku chleba i przemycenia go z paacu. Stranicy paacowi s przyzwyczajeni do tego, e Rachela czsto jest karana za bahostki i musi spdza noc poza paacem i dlatego wypuszcza j - wbrew rozkazom. Plan dziaa. Jednak samemu Gillerowi nie udaje si uciec, gdy Rahl przybywa na dwór królowej wczeniej ni zapowiadano. Darken Rahl odkrywa, e pudeko zostao zastpione podróbk. Podczas tortur Giller zabija si ogniem czarodzieja, aby nie ujawni Rachel i miejsca pobytu skrzyni, która w midzyczasie jest coraz dalej od dziedzica.

Na pustyni Kahlan i Richard spotykaj Rachel. Rachel jednak nie ufa Kahlan, poniewa Kahlan mona rozpozna jako czonka wyszej klasy po jej dugich wosach (w Midlands dugo wosów wskazuje na klas spoeczn). Rachel miaa ze dowiadczenia z Milen i Violet. Syszy równie, jak Richard i Kahlan rozmawiaj o Gillerze, którego uwaaj za zdrajc, który suy królowej Milenie. Rachel ucieka w nocy. Tymczasem Kahlan i Richard ponownie spotykaj Zedda. Caa trójka wyruszya na dwór królowej Mileny, ale mog tylko dowiedzie si, e Giller nie yje i nie mog dowiedzie si niczego o tym, gdzie jest pudeko.

W drodze powrotnej spotykaj Chase, który ma ze sob Rachel. Uratowa j przed gar, latajcym potworem wielkoci czowieka, który poluje na ludzi. Przekonuj Rachel, e le ocenili Gillera i e s wrogami królowej Mileny. Planuj odwiedzi brata Richarda, który wyjecha do Midlands z armi Westland. Wierz, e tam pudeko jest bezpieczne.

W D'Hara

Richard zostaje schwytany przez Sitha o imieniu Denna w drodze do swojego brata. Okrutnie torturuje Richarda swoim pogromc, narzdziem tortur Mord-Sithów, i sprowadza go do D'Hara. Richard prawie wyrwie si z tortur. Niemniej jednak udaje mu si rozwin lito dla Denny. To pozwala mu zamieni miecz prawdy na biel i zabi Denn. Darken Rahl dowiaduje si wczeniej, e Richard nauczy si na pami ksigi ponumerowanych cieni w dziecistwie, a nastpnie j spali - wic absolutnie potrzebuje Richarda, aby otworzy trzy pudeka. Richard moe bez przeszkód wyj z Paacu Ludowego, poniewa Darken Rahl umieci na nim magiczn sie, sie wrogów, i wie, e Richard nie moe w kocu przed nim uciec. Dla innych ludzi automatycznie wyglda jak ich wróg.

Richard chce jak najszybciej znale swoich przyjació, ale wci jest kilka dni jazdy. Richard szuka Scarlet, czerwonego smoka. Darken Rahl porwa jajo Scarlet i szantaowa j, aby zmusi Scarlet do latania Rahla w dane miejsca. Richardowi udaje si uratowa jajko Scarlet. W zamian Scarlet jest gotowa do transportu Richarda. Podczas rozmów ze Scarlet Richard dowiaduje si, e Draken Rahl przebywa ze Scarlet w domu swojego przybranego ojca Georga Cyphera (który, jak ujawni mu wczeniej Darken Rahl, nie by jego biologicznym ojcem), ale take w innym domu w Westlands. Richard w kocu spotyka Zedda i Kahlan, ale poniewa jest objty sieci wroga, dla swoich przyjació wyglda jak Darken Rahl i nie rozumiej ju jego jzyka. Nastpnie Richard postanawia odwiedzi swojego brata Michaela. Michael rozpoznaje Richarda pomimo zaklcia wroga, co wyjania Richardowi, e Michael musi by przyjacielem Rahla, w przeciwnym razie Michael nie byby w stanie go rozpozna. Michael dostarczy trzecie pudeko Rahlowi i to by jego dom, który Rahl odwiedzi wczeniej z pomoc Scarlet. Richard udaje si uciec ze Scarlet i wraca do Paacu Ludowego.

Tymczasem Zedd, Chase i Kahlan zostaj zabrani przez Demmina Nassa, brutalnego generaa Rahlsa. Ludzie Nassa chc zgwaci Kahlan, ale Kahlan przywouje Con Dar, dz krwi spowiednika. Moe zmieni Demmina Nassa i nakazuje mu zabi pozostaych onierzy. Caa trójka kieruje si teraz do Paacu Ludowego. Kiedy przybywaj do Ogrodu ycia, Richard ju tam jest. Jednake, poniewa nadal jest pokryty zaklciem wroga, Kahlan zabiera go za Darken Rahl i zmienia Richarda. Teraz pojawia si Darken Rahl. Kahlan, która od tego czasu zdaa sobie spraw, e zmienia Richarda, jest zdruzgotana. Twój Con Dar si skoczy. Rahl chce teraz zmusi Richarda do wyjawienia mu tajemnic z sekretnej ksigi numerowanych cieni, groc zabiciem Kahlan. Teraz, kiedy Richard ju odszed, jest gotów zrobi wszystko, by uratowa Kahlan. Czyta wic zawarto ksiki. Te wysiki su do otwarcia waciwego pudeka. Wreszcie, po zbadaniu przez Richarda, którego prezentacja odbiega od wczeniejszej wiedzy Rahla na temat pude w jednym wanym punkcie, Rahl otwiera pudeko rzucajce dwa cienie. Ale to le. Okazuje si, e Richard tylko udawa zmian, aby oszuka Darken Rahl. Poniewa Richard czuje prawdziw mio do Kahlan, nie jest podatny na magi Wyznawcy - ale nie pozwolono mu o tym wiedzie wczeniej, poniewa wczeniejsza wiedza o moliwoci kochania Spowiednika skaziaby magi.

Pokona Rahla, uywajc pierwszego prawa magii. Pierwsze prawo magii mówi, e ludzie wierz we wszystko, albo dlatego, e chc w to wierzy, albo boj si, e to moe by prawda. Richard dowiaduje si równie, e jest synem Darken Rahl. Rahl zgwaci kiedy matk Richarda, która bya córk Zedda. Richard jest take wnukiem Zedda. Zanim Darken Rahl umrze, wyjawia Zeddowi, e by tylko agentem Stranika.

Wyjcie tekstowe

  • Terry Goodkind: Pierwsza zasada czarodzieja . TOR Fantasy, 1994.

Wydania niemieckie

  • Terry Goodkind: Pierwsze prawo magii . Blanvalet, 1995, ISBN 3-442-24614-8 (pierwsze wydanie niemieckie w dwóch tomach, mikka).
  • Terry Goodkind: Shadow of the Magician . Blanvalet, 1995, ISBN 3-442-24658-X .
  • Terry Goodkind: Pierwsze prawo magii . Blanvalet, 2003, ISBN 3-442-24255-X (wydanie w mikkiej oprawie).
  • Terry Goodkind: Pierwsze prawo magii. Cie maga. Dwa odcinki w jednym tomie . Blanvalet, 2006, ISBN 3-442-24397-1 .
  • Terry Goodkind: Fantasy Library 7 - The First Law of Magic . Weltbild Verlag, Augsburg 2006 (druk specjalny) ISBN 3-89897-527-4 .
  • Terry Goodkind: Sword of Truth - The First Law of Magic . Blanvalet, 2008, ISBN 3-442-24614-8 .

linki internetowe

Indywidualne dowody

  1. Legend of the Seeker  ( strona nie jest ju dostpna , wyszukiwanie w archiwach internetowychInformacje: Link zosta automatycznie oznaczony jako uszkodzony. Sprawd cze zgodnie z instrukcjami, a nastpnie usu to powiadomienie. w internetowej bazie danych filmów@ 1@ 2Szablon: Dead Link / www.imdb.de  
  2. Bild am Sonntag otwiera dziesiciotomow bibliotek fantasy . Die Welt, 12 padziernika 2006

Opiniones de nuestros usuarios

Ela Domański

Ten wpis o Miecz prawdy był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Margaret Marcinkowski

Wreszcie artykuł o Miecz prawdy, który jest łatwy do przeczytania.

Adrianna Kalinowski

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.