Manifest personalistycznyInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Manifest personalistyczny. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Manifest personalistyczny zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Manifest personalistyczny i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Manifest personalistyczny. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Manifest personalistyczny! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Manifest personalistyczny, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Manifest personalistyczny jest gównym dzieem francuskiego filozofa Emmanuela Mouniera , opublikowanym w Paryu w 1936 r. Niemiecki przekad ukaza si po raz pierwszy w Zurychu, prawdopodobnie w 1937 r. Manifest personalistyczny jest podstaw ruchu personalistycznego w Europie rodkowej w XX wieku i powinien by alternatyw dla indywidualnych. , faszystowskie i komunistyczne teorie czowieka.

Emmanuel Mounier by chrzecijaninem i zagorzaym ordownikiem chrzecijaskiej nauki spoecznej , która uznaje warto osoby za najwysz ze wszystkich wartoci. W zwizku z wyran utrat wartoci w filozofii komunistycznej i liberalno-demokratycznej XX wieku powstao wiele wspólnot chrzecijaskich, np. Katolicki Ruch Robotniczy czy Socjalizm Religijny , które swoim punktem widzenia sprzeciwiay si rozwojowi. Trosk Mouniera byo wykorzystanie manifestu do nadania indywidualnym prdom wspólnej podstawy i celu, a mianowicie praktycznej realizacji personalizmu w polityce, biznesie i yciu spoecznym, krótko mówic, aby uzasadni rewolucj personalistyczn jako trzeci drog obok indywidualizmu i komunizmu.

zadowolony

Personalistyczny wizerunek czowieka

Mounier opisuje czowieka jako jedno dwóch sprzecznych, wewntrznych ruchów, z których jeden dy do rozrywki, a drugi do koncentracji. W tym dynamicznym napiciu midzy indywidualnoci (chciwo, chciwo, roztargnienie) a osob (dominacja, wolny wybór) toczy si ycie ludzkie. Podczas gdy egzystencjalizm , który w wielu aspektach jest powizany z personalizmem, opisuje przede wszystkim wiadomo bezsensownoci ludzkiej egzystencji, personalizm ma na celu aktywizacj ludzkiej wolnoci i wiadomoci wasnej odpowiedzialnoci wobec innych. Samo istnienie jednostki jest przezwyciane poprzez ycie we wspólnocie i zaangaowanie na rzecz innych, które jest postrzegane jako znaczce .

Wedug Mouniera ludzkie wymiary egzystencji mona wyróni nastpujco:

  • ludzki osobnik jest wyszy zwierz i jest w dalszym cigu poddany wpywów jego otoczenia
  • poziom wiadomoci okrelaj osobowoci, które nie s osob (porównywalne z rolami spoecznymi)
  • Na poziomie niewiadomoci istniej pragnienia, aspiracje, nadzieje i proby, które czsto wydaj si nam niejednoznaczne i obce
  • osoba jest wewntrzny porzdek, gbiej ni niewiadomo i tworzy integracji wszystkich wymiarów czowieka: To stopniowej unifikacji wszystkich moich dziaa, a przez nich moi osobowoci czy moje stany jest rzeczywisty czyn osoby

Jest to kwestia duchowej zasady ycia, która nazywa si powoaniem kadego czowieka. Celem osoby jest cige realizowanie tego powoania; H.

Mówic osoba, mamy na myli dokadnie:
1. e osoba nigdy nie moe by traktowana jako rodek do osignicia celu dla zbiorowoci lub jakiejkolwiek innej osoby.
2. e nie ma bezosobowego ducha, bezosobowego wydarzenia, bezosobowej wartoci, bezosobowego losu. Tylko materia jest bezosobowa. Kada spoeczno jest (sama) osob zoon z osób, a nie tylko liczb lub si i jako taka. Duch = osobisty;
( inny u kadego), a nawet zmuszony z zewntrz do okrelonego powoania tyrani moralizmu prawnego, który czsto jest ródem konformizmu i hipokryzji;
4. Spoeczestwo to - czyli reim prawny, statutowy, spoeczny i gospodarczy - nie ma za zadanie podporzdkowania osoby, ani te nie moe przypuszcza, e jest odpowiedzialne za rozwój jej powoania, ale przede wszystkim za dziedzin Wolno, ochrona, zabawa i czas wolny, aby umoliwi jednostkom pogodzenie si z tym powoaniem z pen duchow wolnoci; musi pomóc osobie, bez ograniczania jej, poprzez prowokacyjne i zachcajce wychowanie, uwolni si od wszelkiego konformizmu i wszelkich faszywych wpywów; musi równie zapewni rodki materialne, spoeczne i ekonomiczne, które s normalnie niezbdne do rozwoju i wykonywania powoania, z wyjtkiem powoania heroicznego. () To osoba buduje ich przeznaczenie; nikt, ani ludzki, ani zbiorowy, nie moe ich zastpi .

Odrónienie od indywidualizmu

Z powodu czstego pomieszania personalizmu i indywidualizmu , Mounier w swoim manifecie personalistycznym skierowanym do jednostki bardziej szczegóowo analizuje swoj koncepcj czowieka z ograniczeniami. W tym kontekcie wyjania:

Moja osoba nie jest moj indywidualnoci. Jednostka to rozproszenie osoby na powierzchni jej ycia i jej ch zagubienia si na tej powierzchni. Moj jednostk jest ten nieokrelony i zmienny obraz, który (...) skutkuje rónymi rolami, midzy którymi si waham, w których rozpraszam si i uciekam od siebie. Moj osob jest nienasycona rado z tej rozrywki, kazirodczej mioci do moich dziwactw, do mojego cennego bogactwa, które tylko mnie interesuje. To take panika, która mnie ogarnia, kiedy myl tylko o oderwaniu si od twierdzy mojego bezpieczestwa i mojego egoizmu, tej fortecy, któr zbudowaem wokó siebie, aby upewni si o moim egoizmie i przeciw niespodziankom mioci Broni. Ostatecznie jest to kapryna i arogancka agresywno, z jak si uzbroiem, danie, rewindykacja, jako zasadniczy modalno samowiadomoci oraz prawna i metafizyczna aprobata, jak Zachód da im w deklaracji praw czowieka i prawa napoleoskiego. ma. (...)
Kiedy udajemy, e opieramy nasz ludzki i spoeczny reim na osobie, niektórzy sugeruj, e bronimy haniebnej formy starego, dekadenckiego indywidualizmu. Inni twierdz, e chcemy zastpi faszystowski kult nadczowieka; jeszcze inni, e otrzymujemy pikne sowa jako wasne, którymi kapitalizm usprawiedliwia niezaleno, wolno, osobliwoci i psychologiczne zawioci nielicznych odnoszcych sukcesy, które produkuje (aby poruszy przebudzenie przeciwstawi si poczuciu wspólnoty) .

Buruazyjny idea chronionego konsumenta jawi si personalicie jako najostrzejszy kontrast z wszelk duchowoci: dla kapitalisty wygoda jest najwysz ze wszystkich wyobraalnych wartoci, gównym ródem dziaania; jego najwiksz ambicj jest presti wynikajcy z jego wygody. Dla obywatela roszczenie prawne jest najwysz form pewnoci siebie. Pienidz oddziela ludzi nie tylko od aktu twórczego i relacji osobistych z ich dobytkiem, ale take od innych ludzi, poniewa sprawia, e kada wymiana midzyludzka, kady zwizek jest spraw handlow. Dogmaty nowoczesnoci, dosownie racjonalizm i liberalizm , stopniowo prowadziy do zaniku wartoci chrzecijasko-spoecznych (równo i braterstwo midzy ludmi w przeciwiestwie do podziau ludzkoci na wolnych i niewolników w czasach przedchrzecijaskich). Jednak ycie duchowe czowieka rodzi si wanie z tego róda - wspólnoty.

Kierowanie yciem duchowym, które dla Mouniera jest ostatecznym przejawem i ukoronowaniem ludzkiego ycia, stao si przywilejem dla uprzywilejowanych, dla bogatej elity, która nie musi walczy o chleb powszedni w kapitalistycznym porzdku gospodarczym; ale masy pracujcej ludzkoci zostay odcite od prowadzenia ycia duchowego; ich znaczenie yciowe nieuchronnie wie si z prac, oszczdnoci i niejasnym pragnieniem doskonalenia si i awansu w hierarchii.

Personalizm odrónia si od komunizmu o tyle, o ile komunizm jest ostatecznie zaprzeczeniem rzeczywistoci duchowej (patrz: materializm historyczny ). Osoba jest nie tylko rzeczywistoci, ale ma równie najwyszy priorytet w myleniu personalistycznym.

Personalistyczny porzdek spoeczny

Personalizm Mouniera to idea obrazu czowieka i wywodzcego si z niej porzdku spoecznego .

Personalizm jest zasadniczo sceptyczny wobec funkcjonalnej organizacji spoeczestwa: pokusa przeceniania siebie i wykorzystywania innych jest usterk konstytucyjn wszystkich ludzkich rzdów i wczeniej czy póniej zawsze prowadzi do fatalnego rozamu midzy przywództwem a Przeksztacenie funkcji spoecznej w kast: Dlatego te personalizm odrzuca jednoczenie system arystokratyczny, który rónicuje ludzi tylko ze wzgldu na ich zewntrzne uwarunkowania, oraz system demokratyczny, który nie chce przestrzega ich wewntrznej zasady wolnoci i indywidualnoci. To s dwie formy materializacji, uprzedmiotowienie ycia osobistego .

Wedug Mouniera niemoliwe jest ustanowienie wspólnoty bez wzgldu na osob; Dzieje si tak, nawet gdyby opierao si na rzekomych wartociach ludzkich, które s odczowieczone tylko dlatego, e s zdepersonalizowane. Wartoci maj by zaakceptowane i przedstawione przez osob. Jedyn cenn i trwa wspólnot jest wspólnota personalistyczna, osoba osób, tj. H. ywy rezultat sukcesów kadego czowieka.

Struktura porzdku personalistycznego musiaaby by taka, aby gwarantowa prawa i wymagania osoby w kadej sferze spoecznej. Bezsporne jest, e wspólnot t mona nazwa utopijn , ale nadal pozostaje ide lub zasad, wedug której naley mierzy i krytykowa kad faktycznie istniejc spoeczno:

Idea prymatu umysu nad technologi, polityk i ekonomi, której nie mona porówna z logiczn sztywnoci czy formalistyczn moralnoci odwiecznych praw, które nadaj historii i ludziom z zewntrz prefabrykowane ramy, zbiór formu do wykorzystania i chc narzuci zaniedbania, aby osign to, co zaley od dobrowolnej zgody ludzi .

W przeciwiestwie do wszystkich porzdków, które sprawiaj, e duchowo jest prywatn spraw jednostki, personalizm umieszcza warto duchow, osob, w centrum caej ludzkiej rzeczywistoci. Personalizm musi by wyranie oddzielony od wszelkiego spirytualizmu lub pewnego idealizmu doktrynalnego lub moralizujcego. Punktem wyjcia mylenia jest osoba, w której rozpoznaje si rzeczywist rzeczywisto czowieka i od prymatu tego korzenia rozwija si caa struktura myli.

Idea personalistycznego porzdku spoecznego w tym sensie Wedug Mouniera sprawiedliwe instytucje mona sformuowa nastpujco:

1. Warunek negatywny

Nigdy nie wolno pozwoli, by cho jedna osoba staa si ofiar presji lub narzdziem instytucjonalnej tyranii. Nigdy nie wolno ingerowa w rzeczywisty osobisty udzia w yciu jednostki w domenie prywatnej lub publicznej; trzeba chroni t nienaruszaln cz przed moliwoci ucisku przez inne osoby lub inne instytucje (...) "

2. Pozytywna orientacja

Trzeba dawa coraz wikszej liczbie ludzi, a ostatecznie kademu, odpowiednie rodki i skuteczne wolnoci, aby umoliwi im doskonalenie si jako osoby; () trzeba wbi w tryby wspólnoty cnoty ludzkie, rozwijajc w jak najwikszym stopniu inicjatyw, odpowiedzialno i decentralizacj na kadym szczeblu i we wszystkich punktach .

wydatek

  • Emmanuel Mounier: Manifest personalistyczny . Jean-Christophe Verlag Zurich, bez daty; (Manifeste au service du personnalisme. Kolekcja Esprit. Fernand Aulier, Editions Montaigne, Pary 1936)

Indywidualne dowody

  1. a b c Mounier: Manifest personalistyczny . Str. 81.
  2. ^ Rewolucja personalistyczna i wspólnotowa , s. 203 i nast.
  3. ^ Mounier: Manifest personalistyczny . Str. 88.
  4. ^ Mounier: Manifest personalistyczny . S. 110.
  5. ^ Mounier: Manifest personalistyczny . Str. 113.

Opiniones de nuestros usuarios

Halina Bartczak

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Manifest personalistyczny.

Sara Lech

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Manifest personalistyczny, jest to bardzo dobra opcja.

Edyta Wolski

Dzięki za ten post na Manifest personalistyczny, właśnie tego potrzebowałem

Ania Stankiewicz

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.