Labirynt wiata i raj sercaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Labirynt wiata i raj serca. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Labirynt wiata i raj serca zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Labirynt wiata i raj serca i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Labirynt wiata i raj serca. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Labirynt wiata i raj serca! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Labirynt wiata i raj serca, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Labirynt wiata i raj serca (czeski Labirynt svta ráj serca ) jest alegoryczn powie przez Jana Amosa Komeskiego , jednym z jego najwaniejszych dzie i jego najczciej czyta ksiki. Czeski tytu pierwszego wydania z 1631 r. brzmi: Labirynt swta a lusthauz srdce (= Labirynt wiata i przybytek serca ). Comenius zmieni tytu w drugim wydaniu w 1663 roku.

Labirynt wiata i raj serca ,
czyli jasny opis tego,
jak na tym wiecie i we wszystkich jego rzeczach nie ma nic poza bdem i zamtem, niepewnoci i niepokojem, kamstwem i oszustwem, strachem i nieszczciem, a ostatecznie wstrtem na wszystko i Rozpacz; i jak tylko ten, kto mieszka w domu w swoim sercu i zamyka si w nim na samego Boga, dochodzi do prawdziwego i penego pokoju duszy i radoci. "

- Tytu ksiki w tumaczeniu Zdenka Baudnika (1908)

Kreacja i publikacje

Gdy osiedli protestancki czeska zostay pokonane przez do Ligi Katolickiej w bitwie pod Bia Gór w 1620 roku , przeladowania wszystkich wyzna protestanckich w krajach monarchii habsburskiej zaczo. Komeski, ówczesny przewodniczcy kongregacji braci czeskich w Fulneku i rektor tamtejszej szkoy aciskiej, musia ucieka i ukrywa si w rónych miejscach na Morawach . Zosta wydany mandat aresztowania przeciwko niemu, a take przeciwko innym kaznodziejom Braci. Jego ona zostaa z pierworodnym synem w Fulneku i urodzia tam drugiego syna. Ale miasto zostao spldrowane i spldrowane przez cesarskich najemników, a jego ona i dwóch synów zgino w 1622 roku . W cigu jednego roku Comenius straci wszystko, co czowiek móg straci: on, dwoje dzieci, dom i prawie ca bibliotek.

Wiosn 1623 znalaz schronienie w majtku morawskiego szlachcica Karola Starszego z erotína w Brandýsie nad Orlicí . erotín by równie czonkiem kongregacji braterskiej i móg zapewni ochron nie tylko Komeskiemu, ale take innym przeladowanym czonkom kocioa przez kilka lat na swoim majtku w odlegej dolinie wschodnioczeskiej. Tutaj Komeski popad w gboki smutek i depresj iw tym osobistym doku skomponowa swój labirynt wiata i raj serca . To scenariusz pocieszenia, w którym po raz pierwszy pokazuje w poetycki sposób, jak zy i brzydki jest wiat i e czowiek jest w nim beznadziejnie zagubiony. Ale dziki swej niezachwianej wierze w Boga, Komeniusz wdrowiec po wiecie wreszcie znajduje wyjcie z depresji i otrzymuje upragniony odpoczynek i pokój w Chrystusie.

Pierwsz wersj napisa Komeski w 1623 r., aw kolejnych latach kilkakrotnie redagowa i uzupenia ksig. Pierwsze wydanie ukazao si w 1631 r., prawdopodobnie w Pirnie w Saksonii . Kopia z 1623 r., poprawiona i opatrzona adnotacjami Komeskiego, z dedykacj dla Karola Starszego z erotína, przetrwaa przez wieki w bibliotece we Wrocawiu , obecnie znajduje si w Bibliotece Uniwersyteckiej w Pradze . Wydania pierwsze i drugie (Pirma 1631, Amsterdam 1663) zachoway si take w bibliotekach w Czechach .

Labirynt , podobnie jak inne pisma Comenius, zosta zakazany jako heretycki czasie w ojczynie kontrreformacji . Labirynt zosta wydrukowany (wraz z jego pocieszenia pism Kaft umírající matky, Jednoty bratrské i Truchlivý ) przez wygnanych Czechów w Berlinie w 1757 roku i potajemnie rozprowadzane wród ewangelików yjcych w ukryciu, w Czechach i na Morawach. W Pradze labirynt zosta wydrukowany dopiero w 1782 roku, zaraz po patencie tolerancyjnym z 1781 roku. Kolejne 53 wydania czeskie, a nastpnie 1988. Ksika zostaa wydrukowana czterokrotnie w jzyku niemieckim w latach 1760-1787, a nastpnie ponownie w 1871 roku. Nowe tumaczenie w jzyku niemieckim: Irina Trend, Burgdorf 1992, w A + O Verlag. Nastpiy kolejne wydania: wgierskie (pierwsze 1805), rosyjskie (1896), angielskie (1900), francuskie (1906), portugalskie (1917), holenderskie (1926), sowackie (1952), norweskie (1955), take polskie, serbskie i Hiszpaski.

tre ksiki

W licie dedykacyjnym sam Komeski podaje krótkie streszczenie:

Pierwsza cz tego samego opisuje prón gr w wiat, jak gorliwie robi tylko bahe rzeczy i jak wszystko w kocu aonie zamienia si we zy lub zostaje wyszydzone. Druga cz opisuje, czciowo nie zamaskowan, czciowo w alegorycznym stroju, prawdziwe i trwae szczcie dzieci Boych: jak bogosawieni s ci, którzy odwrócili si od tego wiata i jego spraw i s tylko przywizani do Boga, tak, cakowicie si z Nim zjednoczyli . "

- Z listu dedykacyjnego do Karola Starszego z erotín

Tematem ksiki jest poszukiwanie gbszego sensu ludzkiej egzystencji, jej pracy i trudu. Skada si z dwóch czci. W pierwszej czci (rozdziay 136) autorka wdruje po wiecie i uwiadamia sobie, e wszystko jest na próno i nie ma prawdziwego sensu. W drugiej czci (rozdziay 37-54) znajduje wyjcie, zwracajc si do wasnego serca, w którym znajduje Boga. W bliskiej, intymnej relacji z Bogiem znajduje pokój i odpowied na swoje poszukiwania.

Cz pierwsza (rozdziay 1-36)

wiat opisany jest w alegorii jako miasto przypominajce labirynt . Wchodzi do nich wdrowiec (narrator - autor). Chciaby odnale ostateczny sens ludzkiej egzystencji i podj odpowiedni zawód.

Do miasta wchodzi si przez bram ycia (narodzin), a nastpnie przez bram wyboru zawodu (zawód i klasa s przypisane). Miasto ma centralne miejsce i sze gównych ulic, stanowi one sze obiektów: Stan Cywilny (rodzina), status handlowy (handel), pastwowe uczeni The stanu duchowego The rzdowych i rycerstwa (onierzy). Sabo dostpny Arx Fortunae (Zamek Szczcia) wznosi si nad miastem , do którego staraj si dotrze ludzie, którzy d do bogactwa, podania i sawy.

W pierwszej czci ( Labirynt wiata ) doczaj do wdrowców dwaj towarzysze: ródo dodane (z pseudonimem Wszdzie Tu ), alegoria ludzkiej ciekawoci i lepoty , Alegoria bezwadnoci mylenia i niedoskonaoci wiedzy. Jego towarzysze umieci na nim uzd z cheekiness i okularów z urojenia tak, e moe on by prowadzony i tak, e widzi tylko znieksztacony obraz wiata. Ale okulary s troch przekrzywione, wic moe zobaczy prawdziwy wiat ktem oka.

Przewodnicy prowadz wdrowca po wszystkich ulicach miasta, aby móg obserwowa wszystkie stoiska i znale co odpowiedniego dla siebie. Cigle próbujesz go przekona, e ten wiat jest rozsdnie uporzdkowany i pikny. Z drugiej strony, wszdzie widzi tylko oszustwo, daremno, niewol, ndz i intrygi. Pod koniec wdrówki jest zdesperowany. Nigdzie nie znalaz miejsca, które zapewnioby mu spokój i poczucie pracy, której tak pragn. Na koniec jest prowadzony przed królow tego wiata, mdroci . Ale i tutaj wdrowiec zdaje sobie spraw, e jest to tylko kwestia pozornej mdroci, mdroci tego wiata. Tutaj spotyka króla Salomona , ale zostaje przechytrzony i uwiedziony mdroci.

Pierwsza cz ksigi jest inspirowana starotestamentow ksig Koheleta , tradycyjnie przypisywan królowi Salomonowi. Zaczyna si równie od motta z Pred. Peleryna. 1, werset 14: Widziaem wszystko, co si dziao pod socem, a oto wszystko próne i gonice za wiatrem. W kilku miejscach jest cytowana lub parafrazowana ksiga Ksiga Koheleta . I obie prace maj t sam puent: nic na tym wiecie nie ma prawdziwej wartoci, nawet mdro (tj. mdro tego wiata).

Cz druga (rozdziay 37-54)

O ile starotestamentowy Salomon nie znajduje rozwizania rozpaczliwej sytuacji ludzkiej w swojej ksice Kaznodzieja (poniewa Salomon by równie przechytrzony i zwiedziony przez mdro tego wiata), o tyle wdrowiec - autor - znajduje rozwizanie w postaci Jezusa Chrystusa i w bliski zwizek z nim. Ucieka do komnaty swego serca, gdzie Bóg go wzywa. Tam odwiedza go sam Chrystus, który ukazuje mu prawdziwy sens jego ycia.

Jako przemieniony moe teraz przyczy si do prawdziwego niewidzialnego kocioa i uzyska nowe spojrzenie na wiat. Wyrzuca okulary uudy i widzi wiat przez nowe okulary, to jest Sowo Boe i Duch wity . Zrzuca te uzd bezczelnoci i zakada nowe uzd - to jest posuszestwo Bogu. Sze stanów zostao opisanych ponownie, ale teraz prawdziwi chrzecijanie wykonuj swoje obowizki w pokoju i zgodnie z wol Bo.

Ksik zamyka hymn wychwalajcy chwa, pikno i mio Boga.

Komeski zaczerpn inspiracj do drugiej czci z Nowego Testamentu , zwaszcza z Ewangelii , z których czsto cytuje. Niektóre dusze fragmenty s parafrazami tekstów Nowego Testamentu. Komeski mia te kilka przemyle od w. Augustyn przej, z. B. na widzialnym i niewidzialnym kociele i cytuje (rozdz. 54) z wyzna w. Augustyna.

Poetyckie rodki stylistyczne

Komeski pisze bogato zdobionym jzykiem poetyckim. W przenikliwy i dowcipny sposób portretuje wiat swoich czasów. Posuguje si onomatopej i acuchami sów. Niektóre acuchy sów zostay ju wspomniane w tytule, których linki s poczone i. Nie liczc tych, w labiryncie mona znale 582 cigi sów z 3 do 13 linkami. Jego acuchy sów to nie tylko kombinacja sów o podobnym znaczeniu ( synonimy ). Komeski posuguje si take stylistycznymi rodkami aliteracji (identyczny dwik pocztków wyrazów) i Homoioteleuta (identyczny dwik koców wyrazów).

Uderzanie i stukanie, toczenie i grzechotanie, skrzypienie i warczenie, gwizdanie, wist i ryczenie

- Od rozdz. IX, opis statusu handlowego

Bogactwo jego jzyka jest trudne do zachowania poprzez tumaczenie na jzyki obce lub poprzez tumaczenie na dzisiejszy czeski. Dlatego wspóczesne wydania czsto zawieraj szczegóowe objanienia terminów uytych w oryginale.

Przyjcie

Labirynt jest jednym z tak zwanych pismach pocieszenia Comenius, do czeska i morawska zesaców byo wielkie znaczenie. wiadczy o tym wers pieni z Vyhnanci (niem . Wysiedleni ), przypisywany wygnacom z czasów wojny trzydziestoletniej :

Nevzali jsme s sebou nic, po vem je veta!
jen Biblia Kralickou, labirynt svta. "

Niemiecki:

Nic ze sob nie zabralimy, wszystko si skoczyo,
tylko Biblia Kralitza i labirynt wiata. "

Pie ta prawdopodobnie nie bya waciwie piewana przez zesaców w XVII wieku, a jedynie skomponowana i woona do ich ust w pierwszych dekadach XIX wieku. Ale nawet jako fikcyjna poezja pokazuje, jak ywo po dwóch stuleciach odczuwano wspólnot czeskich wygnaców z Bibli Kralitz i labiryntem .

Indywidualne dowody

 1. a b c Labirynt wiata i raj serca , przekad Zdenko Baudnik, Diederichs, Jena 1908. Wydanie zdigitalizowane
  oraz w wydaniu 2007 w katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej
 2. Stycze Kumpera: Jan Amos Comenius, Poutník na rozhraní vk . Amosium Servis, Ostrawa 1992, ISBN 80-85498-03-0 , s. 46-47 (czeski, 372 s.).
 3. Artyku Jiri Polmy (Czechy)
 4. a b Stycze Kumpera: Jan Amos Comenius, Poutník na rozhraní vk . Amosium Servis, Ostrawa 1992, ISBN 80-85498-03-0 , s. 256 (czeski, 372 s.).
 5. Stycze Kumpera: Jan Amos Comenius, Poutník na rozhraní vk . Amosium Servis, Ostrawa 1992, ISBN 80-85498-03-0 , s. 158, 161, 253 (czeski, 372 s.).
 6. ^ Posowie Klausa Schallera w: Johann Amos Comenius: Das Labyrinth der Welt und inne arcydziea , Deutsche Verlagsanstalt München, Klaus Schaller (red.), 2004, ISBN 3-421-05256-5 , s. 448
 7. ^ B Afterword Klaus Schaller w Johann Amos Comenius Labirynt wiata i innych dzie . Wyd.: Klaus Schaller. Deutsche Verlagsanstalt, Monachium 2004, ISBN 3-421-05256-5 , s. 444-445 (461 s.).

literatura

 • Ksika w jzyku niemieckim: Johann Amos Comenius: Labirynt wiata i inne arcydziea , Deutsche Verlagsanstalt Monachium, Klaus Schaller (red.), 2004 ISBN 3-421-05256-5
 • Ksika w jzyku niemieckim: Jan Amos Komenský: Labirynt wiata i raj serca. Z jzyka czeskiego przetumaczya Irina Trend . A + O Verlag, Burgdorf (Szwajcaria) 1992, ISBN 3-905086-00-X (195 stron). online
 • Jan Kumpera: Jan Amos Komenský, Poutník na rozhraní vk (= Johann Amos Comenius, wdrowiec w czasie burzy) . Amosium Servis, Ostrawa 1992, ISBN 80-85498-03-0 , s. 256-257 (czeski, 372 s.).

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Aleksandra Czech

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Irina Olszewski

W tym poście o Labirynt wiata i raj serca dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Richard Urbański

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Labirynt wiata i raj serca jest tym, którego szukałem.