Ksiga godzinInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Ksiga godzin. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Ksiga godzin zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Ksiga godzin i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Ksiga godzin. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Ksiga godzin! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Ksiga godzin, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

The Book of Hours to tytu cyklu z wierszy przez Rainer Maria Rilke . 1899 do 1903 roku w wyniku trzech czci, najpierw w 1905 Insel Verlag w Lipsku opublikowa zbiór nalecy z Dreamy i melodyjnego wypowiedzi i neo-romantyczny nastrój obok Cornet najwaniejsz czci jego wczesnych prac.

Praca powicona Lou Andreas-Salomé to jego pierwszy dobrze skomponowany cykl, który zaoy swoj reputacj jako religijne poety, który czy go z Duinese ELEGIES .

Rilke zaprezentowa szerok gam swoich poetyckich instrumentów w jzyku, który wci by uwikany w estetyk secesji przeomu wieków. Sugestywna muzykalno jego wierszy staa si znakiem rozpoznawczym jego poezji i zostaa przyjta w rónorodny i kontrowersyjny sposób.

Praca skada si z czci: Ksigi ycia monastycznego , Ksigi pielgrzymek oraz Ksigi ubóstwa i mierci .

Powstanie

Pierwsza ksika, pocztkowo zatytuowana The Prayers , zostaa napisana od 20 wrzenia do 14 padziernika 1899 r. W Berlinie-Schmargendorf , gdzie Rilke napisa take Cornet . Napisa rodkow cz cyklu (po polubieniu Clary Westhoff ) od 18 do 25 wrzenia 1901 w Westerwede , podczas gdy ostatnia ksika od 13 do 20 kwietnia 1903 zostaa napisana ju nie w Niemczech, ale w Viareggio we Woszech .

Dwa lata póniej, teraz w Worpswede , poprawi tekst, który zosta opublikowany w grudniu 1905 roku jako jego pierwsza ksika wprowadzajca do wspópracy z Insel-Verlag i która ukazaa si w czterech wydaniach w okoo 60 000 egzemplarzy, kiedy jeszcze y.

Tem biograficznym pracy s wyjazdy Rilkego do Rosji, które odby latem 1899 i 1900 roku z oddanym Lou Andreas-Salome, po czym rozpocz prac nad cyklem. Ogrom Rosji , jej kultura, której cywilizacja zachodnia jeszcze nie dotkna, oraz ortodoksyjna religijno chopów stanowiy to, które z czasem przeksztacio si w duchowy dom poprzez osobiste spotkania z Leonidem Pasternakiem i podziwianym Lwem Tostojem . Jak napisa dwadziecia lat póniej, patrzc wstecz, ta ziemia otworzya si przed nim i daa mu braterstwo i ciemno Boga, w której jest tylko wspólnota. W tej mrocznej odlegoci staroytny i wieczny Bóg, któremu zawsze build mia zosta dla niego póniej.

Zdaniem Wolfganga Braungarta sentymentalne podróe w obszary przednowoczesne i pierwotne zbliyy go do tego, co rzekomo odnioso sukces spoeczny, znalaz podobnie mylc ludzk, bratersk cz chopskiego wiata. W ten sposób zostaa mu przekazana religia danego kraju, której wyrazem bya rosyjska ikona lub ciana ikon .

Rilke podzieli kulturowo krytyczn idealizacj Rosji z intelektualistami, takimi jak Thomas Mann i Oswald Spengler , którzy uksztatowali j w konserwatywny mit oparty na Fryderyku Nietzsche , którego literackim wiadkiem by Dostojewski .

Sam uy poetyki inspiracji przy tworzeniu wersetów, które póniej uksztatoway jego twórczo. Rano, kiedy si budzi lub wieczorem, otrzymywa sowa takie jak modlitwy, którymi kierowaby si i zapisywa zgodnie z wewntrznym dyktando.

Tytu i to

Tytu cyklu siga do ksig godzin uywanych od pónego redniowiecza i ju wskazuje na odniesienie religijne. Te modlitewne i nabone ksigi czsto dekorowano iluminacj ksiek , czc w ten sposób podbudowanie religijne ze sztuk. Zawieray modlitwy o rónych porach dnia i miay na celu uksztatowanie dnia poprzez regularne zwracanie si do Boga .

Dzieo powstae pod wpywem Fryderyka Nietzschego i przemylenia wspóczesnej filozofii ycia ukazuje poszukiwanie przez Rilkego sensownego róda ycia, które panteistycznie nazwa Bogiem. Znalaz go we wszystkich tych rzeczach / w których jestem dobry i jak brat i zwróci si do niego jako do bliniego Boga, któremu czasami / w nocy przeszkadza mocnym pukaniem i którego tylko wska ciana "Oddzielny.

Rilke reaguje na t sytuacj niekompletnym dialogiem midzy mn a Bogiem iw trakcie tego procesu raz po raz anuluje kade (wstpne) okrelenie Boga, ruch, który dotyka obie strony: nie tylko liryczny Ja dysocjuj , ale take rozmówca, jest wyczarowany w rónych formach i pojawia si raz jako najciemniejszy, a potem ponownie jako ksi w krainie wiata.

Oprócz poszukiwania ego i odkrywania siebie, w dialogu z Bogiem pojawiaj si równie problemy jzykowej ekspresji. Chocia nadal nie ma fundamentalnego sceptycyzmu jzykowego w jego ksidze godzin , jak wyartykuowa Hugo von Hofmannsthal w swoim licie Chandos , istnieje jednak problem jzykowego uchwycenia istoty Boga oprócz wasnego ja. Przed nim ludzie budowali obrazy jak ciany; tak, e wokó ciebie jest ju tysic cian. / Gdy nasze pobone rce okrywaj Ci, / gdy nasze serca zobacz, e si otworzysz. "

Dla Meinharda Prilla Rilke opisuje obraz stawania si Boga, który mona sobie wyobrazi jako twórc znaczenia w wiecie, ale ostatecznie pozostaje niewypowiedziany.

Forma i rónorodno liryczna

Forma zbioru z luno uoonymi wierszami, których zakres jest bardzo róny, koresponduje z prowizorycznym charakterem religijnej mowy poetyckiej. Rilke gra bardzo rónorodnymi formami wersetów i wykorzystywa liczne, wirtuozowskie rodki liryczne: enjambement i wewntrzny rym , sugestywne obrazy, wymuszone rymowane dwiki i rytmy , aliteracje i asonanse . Innymi charakterystycznymi osobliwociami s popularne, czsto polisyndetycznie uywane spójniki i, a take czste rzeczowniki, które czasami klasyfikowano jako manierystyczne.

Zawiera wiersze

Indywidualne dowody

 1. Wolfgang Braungart w: Podrcznik Rilke, Life - Work - Effect, Metzler, Ed. Manfred Engel, Stuttgart 2013, s. 216
 2. Meinhard Prill, Rainer Maria Rilke, Das Stunden-Buch, w: Kindlers Neues Literatur-Lexikon, Vol. 14, Munich, 1991, s.151
 3. ^ Rilke, Rainer Maria, w: Killy Literaturlexikon, tom 9, str. 468469
 4. Cytowane z: Wolfgang Braungart w: Rilke-Handbuch, Leben - Werk --ffekt, Metzler, Ed. Manfred Engel, Stuttgart 2013, s. 216
 5. Wolfgang Braungart w: Podrcznik Rilke, Life - Work - Effect, Metzler, Ed. Manfred Engel, Stuttgart 2013, s. 217
 6. Wolfgang Braungart w: Podrcznik Rilke, Life - Work - Effect, Metzler, Ed. Manfred Engel, Stuttgart 2013, s. 218
 7. Meinhard Prill, Rainer Maria Rilke, Das Stunden-Buch, w: Kindlers Neues Literatur-Lexikon, Vol. 14, Monachium, 1991, str. 150
 8. ^ Rainer Maria Rilke, w: Complete Works, Volume One, Insel Verlag, Frankfurt nad Menem 1955, s. 266
 9. ^ Rainer Maria Rilke, w: Complete Works, Volume One, Insel Verlag, Frankfurt nad Menem 1955, s. 255
 10. ^ Rainer Maria Rilke, w: Complete Works, Volume One, Insel Verlag, Frankfurt nad Menem 1955, s. 255
 11. Meinhard Prill, Rainer Maria Rilke, Das Stunden-Buch, w: Kindlers Neues Literatur-Lexikon, Vol. 14, Munich, 1991, s.151
 12. Wolfgang Braungart, w: Podrcznik Rilke, Life - Work - Effect, Metzler, Ed. Manfred Engel, Stuttgart 2013, s. 219

linki internetowe

Wikiródo: Ksiga godzin  - róda i pene teksty

Opiniones de nuestros usuarios

Marina Klimek

Wreszcie artykuł o Ksiga godzin, który jest łatwy do przeczytania.

Richard Morawski

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Olaf Jankowski

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Ksiga godzin pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Ksiga godzin tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.