kooInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o koo. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o koo zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących koo i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat koo. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o koo! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o koo, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Koo tarczowe wykonane z drewna
Wózki rczne (dwupasmowe, jednoosiowe) z drewnianymi koami szprychowymi

Koa jest w ksztacie tarczy obiekt o idealnie okrgym konturze , który jest obrotowo zamontowane wokó osi, która jest prostopada do wyidealizowanej koowej powierzchni , a najczciej jest stosowany jako koa wagonu . Jego wynalezienie i uycie na wozach lub wozach byo wanym wydarzeniem dla rozwoju kultury technicznej w czasach prehistorycznych .

Istotn zalet jest toczenie si jego obwodu po ziemi. Polizg odbywa si teraz tylko w oyskach smarowanych . Opory toczenia na twardej, suszy i opór lizgowy w oyskach s razem znacznie mniejszy ni opór lizgowy przy uyciu ptli prtów lub sanki do transportowania adunku na suchej ziemi. cieranie materiau jest równie mniejsze ni przy szlifowaniu. W prehistorii i wczesnej historii pojazdy i zespoy z koami i zwierztami pocigowymi stay si atwo dostpnymi i trwaymi rodkami transportu dla adunków i ludzi.

Ju w epoce brzu koo rozwino si od tarczy do lejszego koa szprychowego. Ksztat szprychy powsta dziki zastpieniu czci tarczy midzy piast a zewntrzn obrcz koa odpornymi na nacisk lub rozciganie, czsto bardziej specjalnymi materiaami i czsto wyrafinowan technologi czenia.

Do prostych elementów maszyny zalicza si jedyne koo skrtne ( np. koo rczne , kierownica ). Pojazd dzisiaj koo to kompleks techniczny komponent .

Rad ( nhd. i ahd. ) Jest pierwotnie spokrewniony z acisk rot i sanskryckim sowem ratha , wagon .

historia

Zlewka lejkowata datowana na 3500-3350 pne. pne, po lewej najstarsza znana ilustracja wozu z koami, znaleziona w Bronocicach koo Dziaoszyc w Polsce
Koo wozu z Chogha Zanbil , Iran, od poowy do koca II tysiclecia p.n.e. Muzeum Narodowe w BC
Teheran
Ulga z Amarny , Egipt, ok. 1345-1335 pne BC, Metropolitan Museum of Art , Nowy Jork
Brzowe felgi Stader okoo 1000 p.n.e. Chr.

Przez dugi czas za pocztek uwaano kultur sumeryjsk . Dzi daty znalezisk i przedstawie wozów i kó z Europy rodkowej i Wschodniej oraz z Mezopotamii przypadaj na poow IV tysiclecia p.n.e. Chr. W bliskiej odlegoci. Dokadniejsza chronologiczna i przestrzenna klasyfikacja wynalazku nie jest jeszcze moliwa. W prekolumbijskiej Ameryce i Australii koo nie byo znane adnemu rodkowi transportu.

Nieco wczeniej lub w tym samym czasie stao si znane szybko obracajce si koo garncarskie , równie wyposaone w oyska lizgowe . Oznaka, e element maszyny z oyskiem lizgowym jest teraz dobrze opanowany: smarowanie i may luz .

Starszy sprzt transportowy

Pierwszymi urzdzeniami transportowymi, które mona byo wykorzysta do przemieszczania adunków na ldzie bez ich przenoszenia, byy sanie i ptle na wdki . W przypadku ptli jednak cz adunku i ciar konstrukcji musi by przenoszona, przewag nad innymi rodkami transportu jest dobra mobilno w terenie. Podczas korzystania z sa i ptli na wdki zazwyczaj trzeba byo pokona wysoki poziom oporu lizgowego. Transport na rolkach lub cylindrach by moliwy tylko na dobrze przygotowanym terenie i na krótkich dystansach. Istniej dowody na transport koowy z Egiptu z epoki brzu . Wad byo to, e rolki musiay by rozoone na caej trasie lub wielokrotnie zdejmowane z tyu i umieszczane przed obiektem, który mia by ponownie transportowany. Ale moliwe byo przenoszenie stosunkowo duych obcie, poniewa s one rozoone na wikszej powierzchni ni w oyskach lizgowych póniejszego koa. Transport rolkowy jest nadal uywany do celów specjalnych, takich jak przenoszenie budynków lub ekstremalne obcienia na krótkich dystansach.

Najstarszy dowód koa

Koo osadzone obrotowo, tj. obracajce si "nieskoczenie" wokó osi, mogo by wykonane za pomoc narzdzi kamiennych. Podobno w V tysicleciu p.n.e. jako pierwsi si odwrócili. Chr. Potters z Indusu stosuj t zasad w produkcji ceramiki jako tarcz garncarskich.

Najstarsze dowody mona znale w postaci miniaturowych glinianych kó na pónoc od Morza Czarnego ju w 4000 pne. Od poowy czwartego tysiclecia referencje gromadz si w caej Europie w postaci modeli samochodów. Dalsze porednie odniesienia do zastosowania jako koo od wozu znaleziono m.in. B. w postaci naci na naczyniu kultury pucharów lejkowatych w Bronocicach k/ Powiatu Piczowskiego ( Polska ). Kolejnym porednim dowodem jest pas z poowy IV tysiclecia p.n.e. W jaowym óku w pobliu Flintbek (dzielnica Rendsburg-Eckernförde).

Pierwsze bezporednie znaleziska wozów, kó, wozów lub ich modeli pochodz z drugiej poowy IV tysiclecia p.n.e. W Europie m.in. B. w kontekcie kultury pucharów lejkowatych i kultury badeskiej , na pogórzu alpejskim , na pónocno-zachodnim Kaukazie ( kultura Maikop ), a take w Mezopotamii i na Bliskim Wschodzie. Byy to jednoczciowe lub wieloczciowe koa tarczowe o rednicach od 40 do 80 cm, ze sta, lun lub bez tulei piasty lub staej osi (z kwadratowymi otworami na o). Najstarsze znaleziska to gównie pojazdy dwuosiowe. Znaleziska pochodz albo z pochówków w grobach wagonowych, albo s znaleziskami bagiennymi .

Najstarsza datowana kombinacja koo-o pochodzi ze Starego Gmajnego w Laibacher Moor koo Lublany w Sowenii , którego koo w zakresie 2 datowano na 3340-3030 cal pne, o na 3360-3045 cal pne. Nieco modszy rower zosta znaleziony w Federseemoor w Seekirch- Achwiesen. Ma okoo 5000 lat i skada si z dwóch czci.

Szcztki dwóch wagonów wydobyto we wschodniej Gruzji pod kurhanem w Ananauri (rejon Kachetii ) i datuje si je na ok. 2400 ±150 pne. Przestarzay. Ten Kurgan prawdopodobnie naley do lidera z ostatniej fazy kultury Kura Araxes , która ma wyrane powizania z kultur Maikop . Bardziej szczegóowe dochodzenia s nadal w toku. Oprócz obsydianu i krzemienia w grobie znajdoway si równie bursztynowe paciorki. Potwierdza to tez, e rydwan przyby z pónocnego regionu na dugo przed koniem i wyruszy na poudnie wraz z rozprzestrzenianiem si kultury Kura Araxes.

Datowanie stanowisk nie pozwala obecnie na podjcie decyzji o miejscu pochodzenia technologii koa i wózka.

lady uytkowania

Jedno z czterech kó tarczowych Glum z epoki brzu miao bruzd, która nie zostaa obrobiona na caym promieniu skrtu. Spowodowane to byo przez karoseri, która zuya przekrzywione (chwiejne) koo. Krótsza bruzda po drugiej stronie pokazuje, e koo równie zostao wczone. Krawd bienika bya fazowana lub zaokrglona. Niektóre obszary zostay tak dobrze zachowane, e mona byo zobaczy wygadzajce uderzenia narzdzia. Koo wykonane z drewna olchowego naleao do samochodu, którego przednia o nie moga si obraca. Kiedy zmienia si kierunek jazdy , gdy zwierzta pocigowe przecignity przedni koniec do boku, a dyszel wskaza w podanym kierunku. Krzewy z drewna brzozowego wbite w otwory gniazdowe kó , które poprzez swój (mikki) materia wiadcz o tym, e samochód nie by przeznaczony do dugotrwaego uytkowania. Siy boczne (np. przy zmianie kierunku) powodoway rozszerzanie si koców w ksztacie lejka. Z innych znalezisk mona wywnioskowa, e z zaparkowanych wagonów usunito koa w celu zachowania elastycznoci drewnianych osi .

Postpy

Ju w epoce kamienia zaczto zmniejsza ciar kó tarczowych za pomoc rowków. Wtpliwe jest, czy koa, ryflowane w symboliczne wzory, nadaway si do transportu adunków. Metal wiek wynalazek by ramienna , który powsta okoo 2000 roku pne. Zosta wprowadzony na Wschodzie. Stabilne i lekkie koo szprychowe posuyo do budowy tzw. rydwanów , czyli pojazdów dwukoowych, które waciwie naley nazwa wozami . Poniewa pojazdy dwukoowe byy dobrym sposobem na zmniejszenie masy, póniej zbudowano równie bardziej wyrafinowane pojazdy jednoosiowe. Jeli pierwsze koa szprychowe miay szprychy z brzu, to w dalszej epoce brzu i póniej budowano gównie koa szprychowe drewniane, na których tylko wewntrzna powierzchnia piasty koa ocieraa si o o i zewntrzna powierzchnia biena felgi. pokryte metalem . Szprychy metalowe ponownie stay si liderem dopiero od XIX wieku, czy to ze wzgldu na wiksze obcienia i prdkoci jak w ruchu kolejowym , czy po wynalezieniu nadproa szprychowego umoliwio budowanie bardzo lekkich, stabilnych kó z cienkimi, napronymi szprychami z drutu , tak jak ma to miejsce dzisiaj w szczególnoci Rowery s powszechne.

Koo w Nowym wiecie

Majowie wynaleli koo w Mezoameryce, w wityniach mona je równie zobaczy na kamiennych ozdobach jako koo szprychowe lub koo zbate . Jak wczeniej wykazay znaleziska, uywali tego jednak tylko w zastosowaniach, które nie pozwalay na adne obcienia, na przykad w przypadku przekadni zbatej do wywietlania kalendarza i zabawek (przykad w Muzeum Etnologicznym w Berlinie ). Ju w czasach prekolumbijskich stosowano koa, a nawet koa zbate w mniej lub bardziej precyzyjnych urzdzeniach mechanicznych . Jednak w staroytnych kulturach amerykaskich nie sprawdziy si jeszcze nadajce si do uytku wagony . Wynika to najprawdopodobniej z braku odpowiednich zwierzt pocigowych ( konie , woy , osy ).

materiay

Przez tysice lat jako materia wykorzystywano wycznie drewno . Pierwsze koa szprychowe miay szprychy z brzu, w dalszej epoce brzu, a póniej dominoway koa szprychowe drewniane, na których metalem pokryto tylko wewntrzn powierzchni piasty koa ocierajc si o o i zewntrzn powierzchni bien felgi. Wykorzystano wówczas równie postpy w metalurgii w kierunku coraz bardziej odpornych metali. Dopiero wraz z wynalezieniem silnika parowego i spalinowego , które umoliwiy wiksze moliwoci transportowe i prdkoci, koa zostay wykonane w caoci z elaza , póniej zespawane z blachy stalowej jako felgi . Smarowane tuleje piast zostay zastpione oyskami waeczkowymi . Lekkie koa do niewielkich obcie s wyposaone w szprychy z drutu, które s wstpnie naprone i poddane napreniom rozcigajcym.

Konstrukcja kó bya zawsze dostosowana do nawierzchni, po której si jedzi (tylko póniejsze cieki i drogi) lub nawierzchnia zostaa ulepszona zgodnie ze zwikszonymi wymaganiami. Tak wyszo:

Specjalne opracowania koa do rodków transportu innych ni pojazdy drogowe to:

Obecnie opony z twardej gumy s stosowane na koach stalowych jako koa podporowe z. B. do pojazdów gsienicowych , karuzeli , kolejek linowych i krzesekowych lub stosowanych w pojazdach przemysowych, takich jak wózki widowe .

Plastikowe koa z piast lub bez metalu lub oysk , czsto bez gumowe opony s dostpne dla mobilnych stoów , rusztowa , drabin (równie powyej), meble , wózki paletowe do europalet oraz koszyku (z wstg dla szarpic na ruchome chodniki ).

Koa, w wikszoci wykonane z tworzywa sztucznego , s uywane w inynierii precyzyjnej do przesyania mocy np. do przeczników.

Systemowe koo i o

System koowo-osiowy stosowany jest gównie w rodkach transportu ; z jednej strony na pojazdach , z drugiej jako sia ugicia na wcignikach . Osie su do przenoszenia obcie i dlatego s poddawane gównie zginaniu ; Way przenosz momenty obrotowe i dlatego podlegaj gównie skrcaniu .

Koa do pojazdów

W przypadku montau kó obracajcych si na osiach za pomoc oysk - dzi przewanie tylko na czopach - pojazdu uzyskuje si znaczne zmniejszenie si tarcia w porównaniu ze szlifowaniem przedmiotu do transportu na odlego, a tym samym transport energooszczdny towarów cikich lub Osiga si szybki przepyw towarów i osób , przede wszystkim po stosunkowo paskich trasach .

Dla porównania: Aby zeszlifowa lub przebi pyt stalow wac 100 kg na odlego dziesiciu metrów, naley wykona nastpujc prac (odpowiadajc sile razy odlego): Odpowiednia sia tarcia, która wystpuje, wynika z siy normalnej (odpowiadajcej masa razy przyspieszenie ziemskie) pomnoone przez wspóczynnik tarcia . Wspóczynnik tarcia dla kombinacji stali o chropowat powierzchni wynosi 0,5, a dla stali o stal (gadk) 0,1. Podczas szlifowania, sia tarcia dziaa na trudnym terenie dla caej odlegoci dziesiciu metrów, wic biaa praca s do wyników

Podczas jazdy z koami o rednicy 1000 mm i rednicy osi 50 mm tor stalowej piasty ocierajcej si o stalow o zmniejsza si w stosunku do rednicy, a tym samym praca W f na wyniki

(aby wzi pod uwag wymiary : niutonometr odpowiada dulowi)

Nawet jeli przyjmiemy i dodamy dodatkow prac, któr trzeba wykona na ziemi ze wzgldu na mas samochodu i opory toczenia kó rzdu wielkoci samej pracy W f , to oszczdno energii (praca) jest ogromny.

Przy duych prdkociach kluczowa jest inna waciwo koa: efekt yroskopowy powoduje, e koo obraca si stabilnie wokó wasnej osi jak blat, pomagajc w ten sposób pojazdowi utrzyma si na wprost.

Drezyna, prekursorka roweru, bya ju jednoladowym dwuosiowym jednoladem , ale nie posiadaa jeszcze szprych drucianych

Przykady tego:

 • jazda na rowerze bez uycia rk
 • Gdyby koa zaczy si chwia, w pojedzie bylibymy wstrznici do zdezorientowani.

Pojazdy z przyrostkiem lub przedrostkiem rad

Termin koo by uywany do nazywania pojazdów, jak w,

 • monocykl
 • trycykl
 • Rower (dwa-Wheeler, nisko-Wheeler) i jego poprzedników wysokowydajnego rower i bilans rower
 • Koo gimnastyczne (technicznie rola, brak osi)
 • motocykl
 • Radlbock - jednokoowa, drewniana taczka o dugoci 150200 cm, której dwie lekko zakrzywione, poprzecznie usztywnione podunice tworz nisko pooon powierzchni adunkow. Belki su jako uchwyty z tyu i wspieraj o drewnianego koa szprychowego z osiowo dug drewnian piast i elaznymi oponami z przodu. Dwa podpory parkingowe nieco przed kocami uchwytu mog by wykonane jako wsporniki elazne (zaokrglone V). Przedni ogranicznik adunku, a tym samym ochron przed koem, tworz dwa krzyowo usztywnione, lekko pochylone do przodu supki, które s podparte elaznymi prtami w pobliu oysk koa. Do transportu towarów wielkogabarytowych, takich jak siano, kij do krojenia, skrzynia na modzierz lub mebel.
 • Parowiec wiosowy
 • adowarka koowa
 • Opancerzony samochód

przypadki specjalne

Toczenie ognistego koa z góry lub wzgórza jest zwyczajem ludowym, który jest nadal praktykowany w Boe Narodzenie, Nowy Rok, Karnawa, Wielkanoc lub Zielone witki w spoecznociach we Friuli , Odenwald , Sauerland , Spessart , Ticino , Tyrolu i na Wyynie Wezery . Aby rozwin koo ogniowe, koo wysokoci czowieka jest wczeniej wypenione som po bokach. W ciemnoci zapala si som, a koo, prowadzone przez modzieców z wioski na dwóch pniach brzozy, toczy si w dó wzgórza. Przypuszcza si, e koo ogniste byo zwyczajem wiosennym w czasie równonocy w czasach przedchrzecijaskich , który po chrystianizacji rozpad si na zwizek z Wielkim Postem w poudniowo-zachodnich Niemczech i Wielkanoc w pónocnych Niemczech. Kronika klasztoru Lorsch równie wspomina o takim wicie podczas wiosennej równonocy . 21 marca 1090 roku, dokadnie w dniu równonocy , taki poar wznieci poary w duej czci budynku klasztornego.

W Chinach pojazdy zostay wyposaone w owalne koa, aby pasaerowie mogli cieszy si jazd w gór iw dó. Takie wyprawy przygodowe oferoway jeszcze w latach 20. coroczne jarmarki , do dzi mamy jeszcze kilka karuzeli .

Przekadnia eliptyczna : W przypadku poczenia dwóch identycznych eliptycznych kó zbatych odlego od rodka pozostaje staa podczas pracy. Koa obracaj si wokó jednego z dwóch centralnych punktów elips. Przeoenie zmienia si w cigu jednego obrotu wokó wartoci redniej i = 1. Jeli tylko jedno koo jest eliptyczne, jedno koo musi by zamontowane na osi wahliwej. Takie koa zbate s uywane na przykad w maszynach tkackich . W latach 1980 i 1990, niektóre rowery mia eliptyczny tarczy ( biopace ).

Kolejny szczególny przypadek, który nie suy do poruszania si, diabelski myn , przejadka po targach .

Koa do przekierowania mocy

W celu odwrócenia si dziaajcych na liny konopne lub stalowe koa, czsto nazywane w tych zastosowaniach rolkami, s instalowane nieruchomo na osiach. Obrcz koa jest wyposaona w obwodowy rowek do prowadzenia liny.

Przykady to:

 • rola murarza widoczna na maych budowach , gdzie pomocnik rcznie wyciga wiadra materiau na gór
 • Przenoników koa na uzwojenie wiee dla kopal w górnictwie
 • Koa w systemach wind
 • ukadu pasowego , przy czym oba krki s zainstalowane na stacjonarnych, tak zwanych butelek, a take ruchome nich, przy czym cigy waek jest umieszczony wokó odpowiednie pary kó na dwie butelki w taki sposób, e zgodnie z prawa dwigni , przenosz wiksze adunki na krótszych na dugiej ciece kablowej. Odcinki podnoszenia.

Koo systemowe i waek (zestaw kó)

Zestaw koowy lokomotywy parowej klasy 44.
Tutaj koa s poczone
waem korbowym .
Zestaw koowy posiada potrójny napd poprzez trzy przesunite w fazie korbowody , dwa (typowe dla wygldu parowozów) po zewntrznej stronie kó i jeden porodku.

Jeeli piasta koa jest na stae osadzona na wale oyskowym patrz poczenie wa-piasta moe suy do przenoszenia momentów obrotowych lub si napdowych wzdu toru. W tym celu elementy koa zostay zmodyfikowane w róne ksztaty. Koo moe równie suy jako magazyn energii ( koo zamachowe ).

Zestawy koowe pojazdów szynowych

Pojazdy szynowe poruszaj si zazwyczaj na zestawach koowych , tj. na koach mocno poczonych osi . Taka konstrukcja umoliwia stosowanie wikszych i bardziej wytrzymaych oysk kó, aw poczeniu ze stokowymi powierzchniami bienymi prowadzi do sinusoidalnego biegu .

Przetwornik momentów obrotowych

Aby przenosi moment obrotowy , obrcz koa jest zaprojektowana zgodnie z rodzajem napdu:

Przynalene do siebie koa cierne lub zbate odwracaj kierunek obrotów. W przypadku napdów pasowych odbywa si to poprzez skrcenie paska o 180 °; Pasy obrócone o 90 ° pozwalaj na obrót paszczyzny obrotu od poziomu do pionu. Zwikszajc lub zmniejszajc rozmiar koa napdzanego w porównaniu z koem napdowym, mona dostosowa prdkoci ktowe i, zgodnie z prawami dwigni, momenty obrotowe do funkcji.

Zwaszcza w przypadku kó zbatych, w projektach opracowano popraw wydajnoci , dopasowania ksztatu i odpornoci na zuycie w zalenoci od materiaów i opcji obróbki dostpnych w danym czasie:

 • wykonane z drewna z drewnianymi czopami ( koo zbate ) po stronie wieca jako koo koronowe lub w przypadku duych si z dwoma koami jako koo klatkowe, z czopami po zewntrznej stronie wieca jako ostroga koo zbate
 • w metalu z rónymi zbami w zalenoci od pooenia waów wzgldem siebie jako przekadnia czoowa, stokowa, rubowa lub limakowa.

Koo w maszynach roboczych

Aby przenie siy na obrabiane materiay i media ( ciecze , opary , gazy ), czci kó s zrónicowane i uzupeniane na róne sposoby, np.:

Koo do generowania momentu obrotowego w napdach podstawowych

Do wytwarzania i produkcji energii przez ludzi, zwierzta i media, na przykad z

Funkcja jako magazyn energii

Jako urzdzenie magazynujce energi ( koo zamachowe , obrotowe urzdzenie magazynujce energi ), koo jest zaprojektowane z odpowiednio du mas w zalenoci od energii, która ma zosta pochonita. Jest stosowany w maszynach, które przeksztacaj ruchy posuwisto-zwrotne na ruchy obrotowe w celu kompensacji waha momentu obrotowego. Koa zamachowe zapobiegaj zatrzymaniu takich maszyn z powodu martwego punktu lub chwilowego braku mocy napdowej.

Aplikacje:

Zobacz te

Drobnostki

John Keogh z Hawthorn w stanie Victoria (Australia) zarejestrowa koo jako australijski patent na innowacje w 2001 r. , przy czym patenty na innowacje s rejestrowane i badane tylko po zoeniu wniosku. Wraz z Australijskim Urzdem Patentowym, który wyda mu patent na innowacyjno nr 2001100012, w 2001 roku otrzyma satyryczn Nagrod Ig Nobla w dziedzinie technologii.

literatura

 • M. Fansa, S. Burmeister (red.): Rad und Wagen. 2004, ISBN 3-8053-3322-6 .
 • Köninger i wsp. (red.): Ptla, sanki, koo i wózek. (= Skrypty Hemmenhofena. Tom 3). Wydawnictwo Janus, Freiburg i. 2002, DNB 987282387
 • Veronika R. Meyer, Marcel Halbeisen: Tylko pozorny paradoks: dlaczego w naturze nie ma kó W: Biologia w naszych czasach. Tom 36, nr 2, 2006, s. 120-123, ISSN  0045-205X

linki internetowe

Commons : Koa  - kolekcja obrazów, filmów i plików audio
Wikisownik: Rad  - wyjanienia znacze, pochodzenie sów, synonimy, tumaczenia
Wikicytaty:  Cytaty o koach

Indywidualne dowody

 1. ^ Etymologia w sowniku cyfrowym jzyka niemieckiego.
 2. Hans JJG Holm: Najwczeniejsze znaleziska koa, ich archeologia i terminologia indoeuropejska w czasie i przestrzeni oraz wczesne migracje wokó Kaukazu. Archaeolingua Alapítvány, Budapeszt 2019, ISBN 978-615-5766-30-5 .
 3. http://www.geschichtsverein-bordesholm.de/Veroeffnahmungen/jahrbuecher/J01_2_Zilch_Flintbek.pdf Kopiec pogrzebowy Flintbeka po dwudziestu latach wykopalisk, Bernd Zich (plik PDF; 2,03 MB)
 4. A. Veluscek, K. Cufar, M. Zupani: Prazgodovinsko leseno kolo z osjo s kolia Stare gmajne na Ljubljanskem Barju. W: A. Veluek (red.): Koliarska naselbina Stare gmajne in njen as. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisoletja pr. Kr. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 16 (Ljubljana 2009), s. 197222. Cytat za Stefana Burmeistera: Wagen w 4. mynie. Chr. W: S. Hansen, J. Müller (red.): Spoeczne perspektywy archeologiczne: Zmiana spoeczna 5000-1500 pne Midzy Atlantykiem a Kaukazem. Bekot.
 5. Almut Bick: Epoka kamienia . Theiss, 2006, ISBN 3-8062-1996-6 , s. 13 .
 6. Hans JJG Holm: Najwczeniejsze znaleziska koa, ich archeologia i terminologia indoeuropejska w czasie i przestrzeni oraz wczesne migracje wokó Kaukazu. W: Archaeolingua Alapítvány. Budapeszt 2019, ISBN 978-615-5766-30-5 , s. 113.
 7. Odkryto staroytny grób wozu
 8. Patent # 2001100012 w Australijskim Urzdzie Patentowym ( PDF , angielski; 632 kB)
 9. Nagrody Ig Nobla 2011

Opiniones de nuestros usuarios

Sebastian Michalik

Musiałem znaleźć coś innego na temat koo, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Ewelina Drozd

Ten artykuł o zmiennej koo przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Adam Kowalczyk

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Alina Jasiński

Dzięki za ten post na koo, właśnie tego potrzebowałem