konklaweInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o konklawe. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o konklawe zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących konklawe i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat konklawe. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o konklawe! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o konklawe, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Widok na Kaplic Sykstysk z kopuy Bazyliki w. Piotra

Konklawe jest zgromadzenie wyborcze kardynaów z Kocioa rzymskokatolickiego do wyboru na Biskupa Rzymu , który jako papie jest gow Kocioa. Wybory staj si konieczne po pojawieniu si wakatu Sedis , jeli poprzedni papie zmar lub zrezygnowa ze swojego urzdu i dlatego Stolica Apostolska jest wakujca .

etymologia

Sowo konklawe ma pochodzenie aciskie . Konklawe oznacza pokój, zamykan komnat, która z kolei wywodzi si z cum clave na klucz. Opisuje zarówno zamknit sal, w której odbywaj si wybory, jak i zebranie samych uprawnionych do gosowania (wyborców) .

pochodzenie

Instytucja konklawe pojawia si we woskich gminach miejskich od XII wieku, kiedy ustanowiy nowe procedury obsadzania urzdów niezalenie od wpywów zewntrznych i wewntrznych sporów partyjnych. Przede wszystkim niefortunne wydarzenia podczas sporu o inwestytur doprowadziy do da wolnych wyborów , o których jednak nie naley myle w nowoczesnym rozumieniu. Stosujc róne i czsto czone procedury (w 1292 r. cechy we Florencji dyskutoway o 24 rónych metodach wyboru zarzdu) ( aklamacja , powoanie przez poprzednika lub neutraln trzeci stron, gosowanie stopniowane, tryb losowania) ustalano, kto nastpnie czasami kandydaci, m.in. z nich wybierano elektorów - rzeczywiste wybory zakoczone, zamknite przed wpywami zewntrznymi.

Najwczeniejsze przykady pochodz z Genui (1157), Pizy (1162/64) i Pistoi: Wyborcy (electores consulum) byli z kolei wybierani przez elektorów (electores electorum consulum) , których dla lepszego zrozumienia... nazywa si 'preselektorami' . Równie w Wenecji w 1178 r. czterech elektorów wyznaczyo 40 elektorów do nominacji nastpnego doy... Zwykle elektorzy przeprowadzaj wybory prawnie i wico dla wszystkich; z ich powoaniem jest pierwotnie zwizany z zabezpieczonym przysig zobowizaniem caej spoecznoci do zaakceptowania decyzji.Wyborcy ze swojej strony musieli przysic, e dokonaj wyboru najlepszego i najbardziej odpowiedniego ze wszystkich zewntrznych wpywów i interesów zgodnie ze swoj najlepsz wiedz i wiara z Bo pomoc. Czsto wymagane byo równie jednomylne podejmowanie decyzji.

Historia konklawe z okazji wyboru papiea

Pocztkowo nie istniaa norma proceduralna dotyczca wyboru papiea. Pierwotnie wykonywany by przez duchowiestwo rzymskie i lud. Manipulacje, ingerencje wadców wieckich i wybór antypapiey nie byy rzadkoci w redniowieczu. Na Wielkanoc 1059 The Lateraski Synod przeszed na dekret papieski wyborcz In nomine Domini , zgodnie z którym biskupi kardynalne powinny najpierw skonsultowa, a nastpnie zadzwoni do ksiy kardynaów i kardynaów diakonów, a wreszcie uzyska zgod ludzi przy wyborze papiea . De facto iw konsekwencji kardynaowie stali si jedynymi wyborcami papieskimi, a wadcy wieccy zostali formalnie wykluczeni z wyborów. Cesarzowi przyznano jednak prawo konfirmacji. W 1198 wybrano Innocentego III. uyto karty do gosowania po raz pierwszy. Po mierci papiea Innocentego III. wyborcy papiescy byli zaliczani do ludnoci Perugii , dlatego wybór papieski z 1216 r. mona uzna za prawdziwe pochodzenie konklawe.

Pierwsze konklawe z okazji elekcji papieskiej odbyo si w 1241 roku. Sporód dwunastu kardynaów uprawnionych do gosowania dwóch byo winiami cesarza Fryderyka II , a pozostali byli skóceni. Potny rzymski senator Matteo Rosso Orsini kaza ich zamkn w Septasolium na Palatynie w bardzo zych warunkach. Po 60 dniach i mierci jednego z uwizionych kardynaów, Celestine IV zosta wybrany sporód pozostaych dziewiciu. Zmar 17 dni po wyborze. Nastpnie wakat trwa 19 miesicy, a póniejsze wybory papieskie byy trudne z powodu rónych sporów midzy rónymi partiami w Rzymie, w Kociele oraz midzy wadcami kocielnymi i wieckimi. Po mierci papiea Klemensa IV by kolejny wakat, który trwa prawie trzy lata. Papie Grzegorz X , wówczas wybrany , zwoa II Sobór w Lyonie, aby zorganizowa krucjat i promowa ponowne zjednoczenie z Kocioem Wschodnim . Wanym trzecim tematem byy regulacje dotyczce reformy kocielnej. Przyjta na soborze Konstytucja Ubi periculum przewidywaa, e wybory papieskie miay si odby w formie konklawe, aby katedra Piotrowa nie pozostawaa przez dugi czas wakatem . Obecni w Kurii kardynaowie mieli czeka nie duej ni dziesi dni na przybycie kardynaów z zagranicy, a nastpnie gosowa w odosobnieniu i osonici przed wiatem zewntrznym. Poda kardynaów powinna zosta zmniejszona, gdy czas trwania konklawe wyduy si, a oni powinni straci cay dochód podczas wakatu sedis.

Innocenty V zosta wybrany na papiea 21 stycznia 1276 r., zaledwie dzie po rozpoczciu konklawe, które po raz pierwszy spotkao si wedug regu jego poprzednika Grzegorza X. Kolejne konklawe w lipcu 1276 r. nie mogo pocztkowo uzgodni kandydata, tak e Karol Andegaweski, penic funkcj senatora z Rzymu, cofn rozporzdzenie konklawe II Soboru w Lyonie i przej kierownictwo konklawe. Odizolowa kardynaów od wiata zewntrznego i ograniczy ich posiki. Dopiero gdy upalne lato pochono ofiary wród kardynaów wielu pado wyczerpanych wybory pady 11 lipca na kardynaa Fieschi, obecnie papiea Hadriana V. Poniewa nie zosta wywicony na kardynaa diakona , Hadrian zniós konklawe Grzegorza rozkaz X., ale w rzeczywistoci zasadnicze postanowienia II Soboru w Lyonie dotyczce konklawe pozostaj w mocy do dnia dzisiejszego.

Ogólne zasady wyboru Papiea

Proces wyboru papiea opiera si na wielowiekowych prawach i tradycjach kocielnych . Prawo do gosowania od 1059 przez In nomine Domini In nomine Domini ograniczone do kardynaów. Wczeniej w wyborach brali udzia przedstawiciele Kocioa rzymskiego i - przez aklamacj - take lud rzymski. Proces wyborczy podczas konklawe zosta po raz pierwszy prawnie ustanowiony przez papiea Grzegorza X podczas Drugiego Soboru w Lyonie w 1274 roku . Wyborcy s odcici od wiata zewntrznego, dopóki nie zgodz si na kandydata. Kaplica Sykstyska w Watykanie suy jako siedziba konklawe od 1878 roku . Tylko odpowiedni Papie jest uprawniony do zmiany dokadnych regu konklawe. Powoujc nowych kardynaów wywiera pewien wpyw na wybór swojego nastpcy. Nie wolno mu jednak sam go nazwa.

Ostatni wan regulacj ustanowi Papie Jan Pawe II 22 lutego 1996 roku w Konstytucji Apostolskiej o wakansie Stolicy Apostolskiej i wyborze Papiea Rzymu ( Universi Dominici Gregis ). Bya przez jego nastpc Benedykta XVI. czciowo zmodyfikowany w czerwcu 2007 r. Motu proprio De aliquibus Mutibus in normis de choicee Romani Pontificis oraz Motu proprio Normas nonnullas w lutym 2013 r.

Warunki zewntrzne konklawe

Do koca Pastwa Kocielnego w 1870 roku konklawe odbywao si w rzymskim Paacu Kwirynalskim , a od tego czasu w Kaplicy Sykstyskiej w Watykanie. Do drugiej elekcji papieskiej w 1978 r. kardynaowie pozostali tam zamknici przez cay czas trwania konklawe, tak e w kaplicy i przylegych pomieszczeniach trzeba byo urzdzi mae cele sypialne.

W nowym rozporzdzeniu papie Jan Pawe II wyznaczy nowo wybudowany kilka lat wczeniej pensjonat Domus Sanctae Marthae na miejsce zamieszkania kardynaów podczas konklawe. Mimo to kardynaowie pozostaj wykluczeni z jakiegokolwiek kontaktu ze wiatem zewntrznym podczas konklawe. Wszyscy pozostali gocie musz opuci Domus Sanctae Marthae; Internet, telefon, telewizja, radio, poczta i gazety s zabronione. Zasada ta zostaa po raz pierwszy zastosowana podczas wyborów papieskich w 2005 r. po mierci papiea Jana Pawa II.

cise zamknicie pierwotnie majce na celu skonienie kardynaów do jak najszybszego podjcia decyzji suy teraz zapobieganiu moliwym wpywom zewntrznym na konklawe. Papie Jan Pawe II rozszerzy obszar zamknicia na cay Watykan.

procedura

Konklawe rozpoczyna si najwczeniej 15, a najpóniej w dniu 20 po naborze Sedis wystpuje z Mszy witej w Bazylice witego Piotra i wejcia kardynaów wyborczych w Kaplicy Sykstyskiej. Przez jednego z Benedykta XVI. Jednak pocztek zmiany moe by przyspieszony, jeli obecni s wszyscy uprawnieni do gosowania kardynaowie. Po zaprzysieniu kardynaów papieski mistrz ceremonii posuguje si formu Extra omnes (wszyscy na zewntrz), aby poprosi tych, którzy nie nale do konklawe, o opuszczenie kaplicy, a nastpnie zamkn wejcie.

Gosowania odbywaj si wedug cile okrelonej ceremonii: Jeeli wybory rozpoczynaj si pierwszego dnia, to odbywa si tylko jeden gos, to zwykle dwa rano i dwa po poudniu. Nie ma list kandydatów. Kady kardyna ma obowizek napisa na kartce nazwisko preferowanego przez siebie kandydata, uywajc moliwie zamaskowanego, ale czytelnego pisma. Po dwukrotnym zoeniu maj tylko okoo 2 na 2 centymetry. Na kadej karcie do gosowania widnieje napis Eligo in Summum Pontificem (Gosuj na Papiea) oraz pole do wpisania nazwiska kardynaa, który ma otrzyma gos. Kady kardyna podchodzi do otarza w kolejnoci swojej rangi, trzyma dobrze widoczn dla wszystkich kart do gosowania, krótko klka w modlitwie i przysiga: Testor Christum Dominum, qui me iudicaturus est, me eum eligere, quem secundum Deum iudico eligi Debere ( wzywam Chrystusa Pana, który pomoe mi oceni, jako dowód, e wybior komu wierz musi by wybrany zgodnie z wol Bo.) Po karcie do gosowania zostay wprowadzone do gosowania pudeka (ich wielko otwarcie prawie wyklucza jednoczesne zoenie dwóch kartek), urna jest zamykana i potrzsana przez jednego z trzech urzdników wyborczych w celu pomieszania kart do gosowania. Podczas liczenia kady z trzech pracowników wyborczych zanotowa osobno na kartce nazwisko wybranego kandydata. Wybory s wane tylko wtedy, gdy liczba kart do gosowania odpowiada liczbie kardynaów biorcych udzia w wyborach i indywidualne liczenie trzech pracowników wyborczych daje ten sam wynik.

Do wanych wyborów wymagana jest wikszo dwóch trzecich gosów . Przez krótki czas, po 33 lub 34 nieudanych gosowaniach (w zalenoci od tego, czy w pierwszym dniu konklawe odbya si karta do gosowania), kardynaowie mogli decydowa o wyborze papiea zwyk wikszoci gosów; Ponadto mogli take wybra drug tur wyborów midzy tylko dwoma czoowymi kandydatami do tego czasu, ale tak zgod udzieli Benedykt XVI. uchylona w 2007 r. (jednak, o ile wiadomo, w XX wieku nigdy nie byo wicej ni 15 gosów). Obecnie obowizujcy nakaz konklawe, który Benedykt XVI. Okrelony w licie apostolskim Normas nonnullas w formie motu proprio z 22 lutego 2013 r. stanowi, e kardynaowie zgromadzeni na konklawe mog po 34 gosowaniu przeprowadzi drug tur midzy dwoma dotychczasowymi wiodcymi kandydatami, przy czym ci kandydaci: jeli s kardynaami, trac swoje czynne prawo do gosowania. W drugiej turze wyborów wymagana jest wikszo dwóch trzecich gosów.

Jeli wybrano kogo spoza Watykanu, [...] naley przestrzega wytycznych zawartych w [...] Ordo rituum conclavis . Tak nakazuje dekret Universi Dominici Gregis . Po wyborach przyszy Papie zostanie zapytany, czy zaakceptuje wybór:

Acceptasne electem de te canonice factam in Summum Pontificem

a jeli zaakceptuje wybór, której nazwy uy w przyszoci:

Quo nomine vis vocari

Dokonuje tego dziekan kolegium kardynalskiego lub subdziekan, jeli sam dziekan zosta wybrany na papiea jak w 2005 r., lub najstarszy kardyna biskup, jeli dziekan i subdziekan jak w 2013 r. nie mog uczestniczy na konklawe ze wzgldu na wiek. Nakada si na niego papieskie insygnia i siada na katedrze przed otarzem w Kaplicy Sykstyskiej . Wszyscy kardynaowie przyrzekaj mu posuszestwo zgodnie ze swoj rang i oddaj mu hod. Nastpnie piewa si lub odmawia Te Deum .

Karty do gosowania nieudanego gosowania s zgodnie ze star tradycj wypalane mokr som (z dodatkiem oleju lub smoy ), aby widoczny z zewntrz dym wydawa si czarny. Jeli wybory zakoczyy si sukcesem, karty do gosowania s spalone such som i du iloci paku . Unoszcy si biay dym pokazuje oczekujcym ludziom wybór nowego papiea. Poniewa sygnay dymne nie zawsze byy wyranie rozpoznawalne, do kart do gosowania dodano ostatnio chemikalia, które wytwarzaj czarny lub biay dym. Nastpnie kaplica zostanie ponownie otwarta i zabrzmi dzwony Bazyliki w. Piotra . Za pomoc formuy Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam! (Ogaszam wam wielk rado, mamy Papiea!) wybrany protodiakon kardyna ogosi to publicznie. Po wyborach nie bd publikowane numery gosów ani nazwiska kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

Uprawnieni wyborcy

Prawo do gosu

Prawo gosu na konklawe maj wszyscy kardynaowie, którzy w dniu poprzedzajcym wakat sedisu nie osignli jeszcze 80. roku ycia (np. w rocznic mierci Papiea). Ponadto Pawe VI. w Konstytucji Apostolskiej Romano Pontifici Eligendo z 1975 r., e ich liczba nie moe przekracza 120. Wczeniej byo maksymalnie 70 kardynaów i nie byo limitu wieku.

Kady z nich jest zobowizany do wzicia udziau w konklawe, jeli nie przeszkadza mu choroba lub inne powane powody. Jeli kardyna nie stawi si na czas, konklawe odbdzie si bez niego.

Prawo wyborcze bierne

W zasadzie kady ochrzczony mczyzna, który moe wanie przyj konsekracj, moe zosta wybrany na papiea. Musi nalee do Kocioa rzymskokatolickiego. Minimalny wiek papiea nie jest wyranie wymagany w prawie kanonicznym. Od Urbana VI. jednak w 1378 roku na papiea nie zosta wybrany nikt, kto nie by kardynaem.

Proces wyborczy

Tradycyjnie byy trzy procedury wyboru papiea:

 1. Wybory przez scrutinium, tajne gosowanie, które obowizuje do dzi.
 2. Wybory w drodze kompromisu mogyby si odby, gdyby kolegium kardynaów po licznych gosowaniach nie mogo doj do porozumienia w sprawie kandydata i delegowa gosowanie kocowe na wsk grup kardynaów.
 3. Wybór quasi exspiratione/per aklamacjam seuinspirationem nastpi, gdy kardyna zaproponowa nazwisko kandydata, a pozostali spontanicznie zgodzili si na to przez aklamacj .

Te dwa ostatnie zostay de facto zniesione ju w 1179 na III Soborze Lateraskim , ale de iure dopiero w konstytucji apostolskiej Universi Dominici Gregis 1996, tak e wybór papiea odbywa si tylko w tajemnicy i na pimie. Nawet po konklawe kardynaowie zobowizani s do zachowania absolutnej tajemnicy co do przebiegu procesu wyboru papieskiego.

Zmiany zasad

W zasadzie nowy papie wybierany jest wikszoci dwóch trzecich gosów. Papie Jan Pawe II zniós zasad, e papie musi otrzyma dwie trzecie plus jeden gos. Wprowadzono go w celu wyeliminowania koniecznoci sprawdzania, czy kandydat gosowa na siebie niezgodnie z prawem.

Jan Pawe II wprowadzi now regulacj, zgodnie z któr po 33 lub 34 gosowaniach, jeli aden papie nie zosta jeszcze wybrany, kardynaowie mog bezwzgldn wikszoci gosów zdecydowa o innym kworum lub zmieni procedur wyborcz. Papie mógby by wówczas równie wybrany bezwzgldn wikszoci gosów, albo kardynaowie mogliby wybra drug tur pomidzy dwoma czoowymi kandydatami. Nie mona byo jednak odstpi od wymogu co najmniej bezwzgldnej wikszoci gosów. Regulacja ta zostaa wprowadzona w 2007 roku przez Benedykta XVI. ponownie uchylona, tak e w kadym gosowaniu wymagana jest wikszo dwóch trzecich oddanych gosów, aby wybra papiea. Jednak po 33 lub 34 nieudanych gosowaniach powinna odby si druga tura wyborów pomidzy dwoma poprzednio wiodcymi kandydatami, przez co sami nie maj ju prawa do gosowania.

W lutym 2013 r. Benedykt XVI wyda List apostolski nonnullas normas . Krótko przed wejciem w ycie rezygnacji z urzdu papiea zmieni postanowienia dotyczce wakatu sedis i konklawe. W zwizku z tym kardynaowie zgromadzeni na konklawe mog teraz przeprowadzi drug tur pomidzy dwoma kardynaami, którzy prowadzili po 34. gosowaniu, przez co trac swoje czynne prawo do gosowania. W drugiej turze wyborów wymagana jest wikszo dwóch trzecich gosów.

Akceptacja wyborów i proklamacja

Po wyborach kardyna dziekan zwoa sekretarza kolegium kardynaów i ceremoniarza. Nastpnie Kardyna Dziekan pyta nowo wybranego Papiea: Czy akceptujesz swój kanoniczny wybór na Papiea ( Acceptasne choiceem de te canonice factam in Summum Pontificem ). Jeli wybrana osoba to potwierdza, jest natychmiast nowym Papieem ze wszystkimi prawami i obowizkami i zostaje zapytany przez Kardynaa Dziekana: Jakim imieniem chcesz by nazywany ( Quo nomine vis vocari ), Poniewa Papie zosta zabierajc go ze sob od X wieku Wybór gównie take nowe imi . Nastpnie sporzdzany jest dokument, w którym odnotowuje si akceptacj elekcji i nowe imi Papiea. Jeli jest ju biskupem, od razu obejmie swój nowy urzd. Jeli jeszcze nie jest, otrzyma wicenia biskupie od kardynaa dziekana na konklawe . Mistrz ceremonii odnotowa w oficjalnym raporcie akceptacj elekcji i nazwisko nowego papiea.

Nastpnie nowy Papie udaje si do pokoju ez ( camera lacrimatoria ), niewielkiego pokoju z czerwon lini w pobliu Kaplicy Sykstyskiej. Pochodzenie nazwy nie jest znane, moe to wynika z faktu, e nowy Papie poegna si tutaj ze swoim dotychczasowym sposobem ycia. Inna interpretacja mówi, e osoba wybrana na papiea moe tam uwolni swoje radosne uczucia. W tej sali znajduj si biae szaty papieskie w trzech rónych rozmiarach oraz stua wyszywana zotym brokatem , zarezerwowana tylko dla papiey. Papie przebiera si i wraca na konklawe, po czym kady kardyna skada hod i lubuje posuszestwo nowemu Papieowi, który siedzi na stoku przy otarzu.

Koniec wyborów zaznacza si wznoszcym si biaym dymem ( fumata ) z komina przymocowanego do dachu Kaplicy Sykstyskiej przed rozpoczciem konklawe. Na konklawe w 1978 roku z okazji elekcji Jana Pawa II dym spowodowa zamieszanie: szary dym by interpretowany jako biay przez oczekujcych na Placu w. Piotra. Nieco póniej dym pociemnia. W przyszoci naley unika tego problemu, dodajc rodki chemiczne, które maj wyranie zabarwi dym. W czasie swojego pontyfikatu Papie Jan Pawe II zaaranowa dzwonienie dzwonów Bazyliki w. Piotra oprócz biaego dymu dla kadych udanych wyborów papieskich w przyszoci, aby unikn takich niejasnoci. Proklamacja kardynaa protodiaka na loggii bogosawiestw Bazyliki w. Piotra gosi wreszcie:

Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam:

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum [imi]
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem [nazwisko]
qui sibi nomen imposuit [imi papieskie].

Ogaszam wam wielk rado;
mamy Papiea:

najwybitniejszego i najbardziej czcigodnego Pana,
Pana [imi],
kardynaa witego Kocioa Rzymskiego [nazwisko],
który nada sobie imi [imi Papiea].

Papie Pius XI (19221939) pojawi si 6 lutego 1922 r. po wyborze na centraln loggi (Benediction Loggia) Bazyliki w. Piotra i udzieli bogosawiestwa apostolskiego Urbi et Orbi.

Nowo wybrany Papie pojawia si wówczas na loggii bogosawiestw , moe wygosi krótkie przemówienie, a nastpnie udziela bogosawiestwa apostolskiego Urbi et Orbi .

Zamiast inauguracji (mszy inauguracyjnej), która teraz odbywa si tydzie lub dwa po wyborach, odbywaa si wyszukana ceremonia, podczas której papie by koronowany triregnum , potrójn tiar , koronacj papiesk. Papie Pawe VI by nadal tradycyjnie koronowany 30 czerwca 1963, ale zdj tiar w listopadzie 1964 podczas Soboru Watykaskiego II, aby da przykad w walce z godem na wiecie. Sprzeda je osobie prywatnej w Waszyngtonie, a dochód trafi do biednych. Ta tiara jest wykonana ze stuy papiea Jana XXIII. na pocztku Soboru Watykaskiego II , wystawiony w Sanktuarium Narodowym w USA. Od tego czasu wszyscy papiee osobist decyzj zrzekli si koronacji. Ale nie ma papieskiego dekretu znoszcego koronacj papiesk. Papie Benedykt XVI postpowa zgodnie z decyzjami swoich poprzedników, a take powstrzyma si od ukoronowania swojego herbu tiar, jak to byo w zwyczaju w przeszoci. W jej miejscu ukazuje mitr i tym samym wskazuje na funkcj Papiea jako Biskupa Rzymu . Papie Franciszek kontynuowa t form herbu.

Rozwój historyczny

Papieskie procedury wyborcze ewoluoway na przestrzeni prawie dwóch tysicy lat. Procedura praktykowana dzisiaj zostaa zasadniczo skodyfikowana w 1274 roku. Przegld wyborów znajduje si w spisie wyborów papieskich i konklawe .

Opcjonalne

Pierwsi biskupi Rzymu byli prawdopodobnie mianowani przez zaoycieli wspólnoty rzymskiej; Zgodnie z tradycj byli to Piotr i niektórzy jego koledzy. Ta procedura wyborcza zostaa wkrótce zastpiona w Rzymie i gdzie indziej procedur, w której przedstawiciele Kocioa i wierni diecezji, jak równie biskupi ssiednich diecezji, okrelali odpowiedniego biskupa.

Od okoo III wieku biskupi rzymscy pocztkowo przyznawali sobie honorowe pierwszestwo przed innymi biskupami, a póniej funkcj gowy caego chrzecijastwa. To równie sprawio, e ich wybór sta si coraz waniejszy. Wybory decydowali przedstawiciele Kocioa, którzy wspólnie okrelali swojego przyszego zwierzchnika pod nadzorem obecnych biskupów. Twoja nominacja zostaa przekazana wiernym rzymskim. Rzymianie sygnalizowali swoj aprobat (lub w razie potrzeby odrzucenie) poprzez zamieszki. Ta niejasna procedura podczas wyborów doprowadzia do kilkukrotnego wyboru antypapiey .

Lateraski synod w 769 zniesione zgody spoeczestwa rzymskiego, ale synod w Rzymie w 862 przyznano to prawo do rzymskich dostojników ponownie. W 1059 r. Mikoaj II zastrzeg, e tylko kardynaowie nominuj kandydata, który obejmie urzd za zgod innych przedstawicieli Kocioa i kongregacji. By to pierwszy dekret ustalajcy stae zasady wyborów. Jednak ju w 1073 r. przepis ten nie by przestrzegany. Najwaniejszy papie XI wieku, Grzegorz VII , zosta ogoszony papieem przez lud rzymski. Prowadzi w inwestytury kontrowersje z póniejszego cesarza Heinricha IV , który zakoczy si w zimie 1077 roku w przejciu do Canossy . Synod lateraski w 1139 r. zastrzeg, e ani inni przedstawiciele Kocioa, ani kongregacja nie musz wyraa na to zgody.

W 1587 papie Sykstus ograniczy liczb kardynaów uprawnionych do gosowania do 70, ale papiee od Jana XXIII. nie przestrzega tej polityki. Z Romano Pontifici eligendo , Pawem VI. 1975 ustali, e kardynaowie, którzy osignli wiek 80 lat, s wykluczeni z procesu wyborczego, jednoczenie zwikszajc liczb uprawnionych do gosowania kardynaów do 120. po papieach limit ten zosta tymczasowo przekroczony.

Ten do wyboru

W zasadzie status osoby wieckiej nie stanowi przeszkody w wyborze na biskupa Rzymu. Dopiero w 769 ustalono, e musi to by ksidz . Natomiast trzeci Sobór Lateraski w 1179 r. zagodzi te postanowienia i ponownie zezwoli na wybór wieckich. Miejski VI. by ostatnim papieem w 1378 roku bdzie Arcybiskup z Bari , ale nie ju kardynaem. W zasadzie kady nieonaty, ochrzczony mczyzna, który naley do Kocioa rzymskokatolickiego, moe by wybrany zgodnie z tymi reguami wyborczymi , chyba e jest heretykiem , schizmatykiem lub Simonist . Jeli wybrany nie jest biskupem, wicenia biskupie otrzyma od kardynaa dziekana na konklawe .

Posiadacz episkopatu Rzymu nie musi by Wochem. Papie Jan Pawe II by Polakiem, Benedykt XVI. jest Niemcem, Francis jest z Argentyny. Ostatnim z ich poprzedników, który zosta wybrany na papiea jako nie-Woch, by Hadrian VI, wybrany w 1522 roku . , który pochodzi ze witego Cesarstwa Rzymskiego (obszar dzisiejszej Holandii). W pocztkach Kocioa byli te papiee Grecy, Syryjczycy i Afrykanie Pónocni, w redniowieczu byli te Francuzi, Hiszpanie i Niemcy, a kiedy Anglik.

Wikszoci wyborcze

A do roku 1179 do wyboru papiea wystarczaa wikszo zwyka, po czym wymagana bya wikszo dwóch trzecich:

Dekret ten opiera si na dramatycznej sekwencji proklamacji Aleksandra III. w 1159, kiedy pokonany Ottaviano de Monticello zosta wybrany przez wyran wikszo Aleksandra III. zerwa papieski paszcz, który wanie zosta naoony, i pozwoli ludziom ogosi go papieem. Aleksander III, którego pontyfikat trwa do 1181 r., musia w tym czasie przeciwstawi si czterem kontrpapieom .

Kardynaowie nie mogli gosowa na siebie, co miay zapewni uciliwe procedury wokó kart do gosowania. Pius XII. zniós to w 1945 r., ale zastrzega, e konieczna jest wikszo dwóch trzecich plus jeden gos. W 1996 roku Jan Pawe II ponownie ustanowi to wikszoci dwóch trzecich, ale nadal pozwoli kardynaom gosowa na siebie. Ponadto wprowadzi moliwo obnienia wymaganej wikszoci do poowy gosów wikszoci gosów wród kardynaów po 33 lub 34 nieudanych gosowaniach lub przeprowadzenia drugiej tury wyborów midzy dwoma czoowymi kandydatami. Jego nastpca, papie Benedykt XVI. , odwróci t zmian w 2007 r., tak e w przyszych wyborach papieskich po ponad 33 lub 34 gosowaniach nadal potrzebna jest wikszo 2/3; od 34 lub 35 gosowania odbywaj si tylko drugie wybory, w których wymagana jest wikszo 2/3 równie zosta osignite (dwóm kardynaom kandydujcym wówczas w wyborach nie wolno ju gosowa).

Metody gosowania

Wybór nowego urzdujcego mógby odby si przez aklamacj, kompromis lub w drodze gosowania. Kiedy nowy papie zosta wybrany przez aklamacj, kardynaowie mianowali papiea quasi afflati spiritu sancto (jakby natchnione przez Ducha witego). Ostatnim wybranym w ten sposób papieem by Grzegorz XV. w 1621. Jeli wybór by dokonany jako kompromis, Kolegium Kardynaów powoao komisj, której czonkowie wybierali midzy sob Papiea. Jana XXII. zostaa wybrana w ten sposób w 1316 roku. Jan Pawe II zniós t dawno porzucon praktyk w 1996 roku. Nowy papie jest teraz wyznaczany tylko w tajnym gosowaniu.

Reforma konklawe 1621/22

Proces wyborów papieskich dowiadczy fundamentalnego denia do normalizacji dziki bulli Aeterni Patris Filius papiea Grzegorza XV. która doprowadzia do koca wysiki reformatorskie w XVI wieku i znalaza odzwierciedlenie w Caeremoniale in Electione Summi Romani Pontificis observandum . Postanowienia zawarte w tych dwóch dokumentach papieskich obowizyway konklawe do 1904 r. i poza marginalnymi zmianami, obowizuj do dzi.

Centralny moment tej reformy, któr grupa reformatorów nazwaa Zelanti (zelotami) wokó w. Robert Bellarmin i Federico Borromeo zostali gwatownie popchnici do przodu, orientacja na kocielne dobro wspólne. Ten motyw dziaania doprowadzi do tego, e gosowanie na konklawe po raz pierwszy mona okreli jako akt naprawd tajny. Jeli gosy poszczególnych kardynaów uwidoczniy si wczeniej take podczas elekcji przez Scrutinium w pewnym momencie, to od 1622 r. kardynaowie mogli kierowa si swoim sumieniem przy podejmowaniu decyzji. Gromadzenie kardynaów zgodnie z obowizkami klientelnymi zostao utrudnione i ostatecznie uniemoliwione.

Indywidualny obowizek kadego wyborcy, aby wybra najbardziej godnego kardynaa na papiea, jest jasno wyraony w projekcie przysigi bezporednio przed gosowaniem. Wraz z reform konklawe Grzegorza XV. Kaplica Sykstyska staa si miejscem elekcji papieskiej. W ten sposób kady kardyna podczas gosowania staje twarz w twarz z obrazem Michaa Anioa z Sdem Ostatecznym, na którym Chrystus, do którego elekcyjny kardyna zwraca si jako przyszy sdzia ([...] qui me iudicaturus est [...]), jest przedstawiony jako sdzia na kocu czasu. Przed reform za Grzegorza XV. Kaplica Sykstyska (prawdopodobnie od czasu jej budowy za Sykstusa IV ) bya tylko mieszkaniem kardynaów na konklawe, podczas gdy faktyczne wybory odbyway si w mniejszej Cappella Paolina .

Oprócz pozytywnego utrwalenia i zdefiniowania trzech kanonicznych trybów wyboru redniowiecza (per scrutinium, per compromissum, perspirationem) zakoczya si reforma konklawe Grzegorza XV. wczesnonowoytne niewaciwe administrowanie przy wyborze papiea, które mona postrzega jako logiczn konsekwencj silnych wizi klientelnych z kuri. Prawdopodobnie od czasu wyboru Leona X. ustanowiono w aden sposób prawnie uregulowany tryb wyborczy, wybór przez adoracj . W tej procedurze kardyna, który jako pierwszy zosta uhonorowany zwyk wikszoci dwóch trzecich kardynaów, by uwaany za papiea. Decydujcym momentem sta si tu akt z codziennego, symbolicznego repertuaru uroczystoci papieskich. Krytyka tego podejcia nasilia si zwaszcza w drugiej poowie XVI w., gdy okolicznoci towarzyszce takim wyborom niekiedy koczyy si zamieszkami i walkami. Przekonanie, e tak burzliwe okolicznoci towarzyszce nie byy adekwatne do tematu konklawe, a raczej, e indywidualna decyzja sumienia oparta na ustalonych normach proceduralnych bya jedyn drog do pobonego wyboru papiea, ostatecznie zwyciyo wraz z reform konklawe gregoriaskiego.

Wpywy wieckie

Wadcy rzymscy i bizantyjscy

Przez wikszo historii Kocioa na wybór papiea nie mieli wpywu wieccy wadcy czy rzdy. Cesarze rzymscy mieli ju trway wpyw na wybór niektórych papiey. W 418 cesarz Honoriusz rozstrzygn spór o wybór papiea, popierajc Bonifacego I , którego prawowity wybór zosta zakwestionowany przez Eulaliusza. Honoriusz zarzdzi równie, e przysze kontrowersje powinny zosta ponownie wybrane. Jednak jego rozkaz nigdy nie zosta zrealizowany. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Jan II formalnie zastrzeg w 532 roku, e królowie Ostrogotów, którzy rzdzili Rzymem, zatwierdz elekcj. Poniewa królestwo Ostrogotów istniao tylko do koca lat pidziesitych, prawo to przeszo na wadców Cesarstwa Bizantyjskiego . Urzdnicy kocielni poinformowali egzarch Rawenny o mierci papiea, który przekaza t informacj wadcy Bizancjum. Gdy byo ju jasne, kto ma zosta nastpc papiea, musieli wysa delegacj do Konstantynopola, aby uzyska tam zgod, zanim bdzie móg obj swój urzd. Podró do Konstantynopola iz powrotem pocigaa za sob due opónienia, podczas których papieska siedziba pozostawaa nieobsadzona. Kiedy Benedykt II poskary si Konstantynowi IV na t zwok, Konstantyn zgodzi si, e zostanie tylko poinformowany o wyniku. Zachariasz i jego zwolennicy równie zaprzestali tej praktyki.

Cesarstwo Rzymsko-Niemieckie

Frankonii i Roman Empire-niemiecki , który wyoni si z niej równie wywar wpyw na wybór papiea poczwszy od 9. wieku. Podczas gdy dwaj pierwsi cesarze frankoscy, Karol Wielki i Ludwik Pobony , nie ingerowali w papiesk elekcj, Lothar I owiadczy, e aden wybór papieski nie powinien si odby bez obecnoci wysannika cesarskiego.

W 898 Jan IX. rozpozna supremacj cesarza i imperium po gwatownych sporach. Równie wieccy wadcy regionalni w Rzymie wywierali decydujcy wpyw na wybór papiea we wczesnym redniowieczu , zwaszcza w X wieku. Punktem kulminacyjnym wpywów cesarskich by Synod Sutri w 1046 r., w wyniku którego Henryk III. obali trzech konkurujcych ze sob papiey, a jego powiernik, biskup Suitger von Bamberg, wybra na papiea Klemensa II . Nawet jego nastpcy byli wyznaczeni przez cesarza Henryka , a zreformowane papiestwo byo ich przeomem. Bulla , która ustanowia Kolegium Kardynalskiego jako organu wyborczego w 1059, uznany równie autorytet wtedy jeszcze mody cesarz Henryk IV . Bulla przyznaa, e wadca rzymsko-niemiecki móg ingerowa w wybór papiea, ale by uzaleniony od uprzedniego porozumienia midzy papieem a cesarzem. Grzegorz VII by ostatnim papieem, który tolerowa tak ingerencj. Spór o inwestytur nad rol wadcy rzymskiego-niemiecki w wypenianiu wysokie urzdy kocielne zakoczy si zwycistwem papiestwa reform i wydalaniu cesarza z wyborów papieskich. W konkordacie Worms Heinrich V zgodzi si na t regulacj w 1122 roku.

Awinion

W latach 1309-1430 papiee przebywali w Awinionie pod ochron Francji . Ten czas jest równie znany jako niewola babiloska papiey (w oparciu o babiloskie wygnanie narodu ydowskiego). W tym okresie Kuria bya zdominowana przez Francuzów, a Francuzi byli preferowani jako papiee.

W 1378 r. ponownie odby si w Rzymie wybór papieski. Lud rzymski domaga si Wocha, wic Urban VI by pierwszy . wybrany. We wrzeniu tego samego roku francuscy i niektórzy woscy kardynaowie wybrali nastpnie Klemensa VII, wasnego papiea. Obie linie Papiea nadal istniay, gdy wybrano nastpców. Sytuacja pogorszya si, gdy w 1409 r. sobór w Pizie ogosi obalenie obu papiey i mianowa trzeciego papiea. Kady z trzech uwaa si za jedynego prawdziwego papiea i ekskomunikowa odpowiednich przeciwników. Dopiero gdy wszyscy trzej papiee zostali ponownie usunici na soborze w Konstancji w 1417 roku i wybrano Marcina V , rozam zosta przezwyciony. Do roku 1430 istnia antypapie , ale to ju nie byo wane.

Krajowe prawo weta

Od XVI wieku niektóre narody katolickie otrzymyway prawo weta w wyborze papiea, z którego móg korzysta kardyna ( wycznie ). Konwencja bya jednak taka, e kady naród skorzysta ze swojego prawa weta tylko raz podczas wyborów papieskich. Prawo mogo by uyte tylko przeciwko kandydatowi przed gosowaniem, a nie po udanych wyborach. By wic uywany w czasie, gdy wydawao si prawdopodobne, e mona wybra nieodpowiedniego kandydata. Konklawe z 1758 roku , w którym francuski król Ludwik XV. zawetowa wybory Carlo Alberto Guidobono Cavalchiniego . Wedug poszczególnych róde zosta ju wybrany papieem, ale zrezygnowa z urzdu poprzez weta. Nastpnie kardyna Carlo Rezzonico zosta papieem Klemensem XIII. wybrany.

W 1903 Austria bya ostatnim krajem, który skorzysta z prawa weta. Kardyna Puzyna de Kosielsko poinformowa Kolegium Kardynaów, e Austria sprzeciwia si wyborowi kardynaa Mariano Rampolla . Wczeniej otrzyma on 29 z 60 gosów w procesie wyborczym. Kolegium Kardynaów wybrao nastpnie Giuseppe kardynaa Sarto, przyjtego przez papiea imienia Piusa X. Podczas swojej kadencji Pius X zakaza praktykowania prawa weta i ogosi, e kardyna, który zawetowa jego rzd, moe zosta ekskomunikowany .

Czas trwania konklawe

Niektóre wybory papieskie trway dugo, zwaszcza w pierwszych latach. Wadcy wieccy czsto uciekali si do radykalnych rodków, by przyspieszy wybory. W 1216 r. miasto Perugia, aw 1241 r. Rzym obejmowao po prostu kolegium elektorów. Szczególnie w elekcji z 1241 r. kardynaowie skaryli si na niegodne traktowanie ich przez Rzymian.

Najdusze konklawe w historii kocioa trwao dwa lata, dziewi miesicy i dwa dni (1005 dni). Po mierci Klemensa IV w 1268 r. wybrani kardynaowie nie mogli doj do porozumienia z niezbdn wikszoci dwóch trzecich. Miasto Viterbo zamkno wic kardynaów w paacu biskupim. Kiedy kardynaowie nie byli jeszcze w stanie doj do porozumienia w sprawie nastpcy papiea, wadze miasta kazay wnie do paacu tylko wod i chleb, a dach paacu przykryli, a w kocu przywieli do papiea archidiakona Liège, Teobaldo Viscontiego. zaocznie ( Grzegorz X. ) wybra. W tym czasie by pielgrzymem w Ziemi witej i dlatego móg zosta koronowany tylko przez kolejne 6 miesicy i 26 dni po elekcji 27 marca 1272 r., tak e wakat Sedis trwa cznie trzy lata.

Ostatnie konklawe, które trwao ponad sze miesicy, zakoczyo si w 1316 roku wyborem Jana XXII. Natomiast Grzegorz IX. wybrany na papiea pierwszego dnia konklawe w 1227 roku.

Grzegorz X. wprowadzi zwoywanie konklawe jako obowizkowe. Tymczasem kardynaom zabroniono opuszczania pomieszcze, w których odbyway si wybory. Zabroniono im take czerpania jakichkolwiek dochodów z urzdów kocielnych. Opuszczajc Hadriana V. przepisy te anuluj, ale Celestyn V , wybrany w 1294 r. po nowym dwuletnim Sedisvakanz, ponownie wprowadzi je w ycie.

Bulla papieska wydana przez Piusa IV w 1562 r. regulowaa przebieg wyborów z wykorzystaniem tajnych kart do gosowania. Grzegorz XV. wyda dwóch gliniarzy, którzy uregulowali dalsze szczegóy wyborów. Pierwsza z 1621 r. dotyczya procedur wyborczych. Druga bulla z 1622 r. regulowaa ceremonie towarzyszce wyborom. W 1904 roku Pius X wyda rozporzdzenie podsumowujce poprzednie przepisy. Inne drobne reformy zapocztkowa Jan Pawe II w 1996 roku.

W niedalekiej przeszoci wakaty byy stosunkowo krótkie. Po wyborze Grzegorza XVI. Wybrani w 1831 roku po 50-dniowym konklawe, kardynaowie nigdy nie potrzebowali wicej ni czterech dni na gosowanie. Na przykad obowizuje wybór Piusa XII. 1939 jako jeden z najkrótszych w historii kocioa trwa tylko 20 godzin. 2005 konklawe do wyboru Benedykta XVI. trwao 26 godzin od wejcia Kolegium Kardynaów do Kaplicy Sykstyskiej, konklawe 2013 zakoczyo si drugiego dnia w pitym gosowaniu wyborem Franciszka .

Miejsce konklawe

Z kilkoma wyjtkami Rzym sta si miejscem konklawe od XIV wieku. Ale dopiero na mocy konstytucji apostolskiej Universi dominici gregis Papie Jan Pawe II ustanowi Kaplic Sykstysk w 1996 roku jako miejsce konklawe. Papie nie musia ju zmaga si z problemem wywoanym przez poprzednie rozporzdzenie, zgodnie z którym kardynaowie musieli gosowa w miejscu mierci papiea. Co wicej, konklawe nie mogo odbywa si swobodnie i bez przeszkód w kadym kraju.

poufno

Na pocztku konklawe kardynaowie skadaj przysig zobowizujc ich do zachowania tajemnicy. Mimo to w wielu przypadkach przebieg gosowania zosta upubliczniony. Autentycznoci tych doniesie nie mona zweryfikowa, ale w wielu przypadkach jest ona akceptowana przez historyków, np. w wyborze Jana Pawa II.

Róne

W wyniku podboju Rzymu w 1527 r. m.in. przez niemieckie Landsknechte ( Sacco di Roma ) odbyo si pokazowe konklawe, na którym Marcin Luter zosta wybrany "Papieem".

Reprezentacja w filmie i literaturze

W filmie buty Rybaka przez Michaela Andersona , na podstawie powieci buty Rybaka przez Morris West , od 1968 roku konklawe jest pokazany fikcyjn papie w jasny sposób. Tutaj papie wybierany jest przez aklamacj.

Niestety, ten film Konklawe przez Christopha Schrewe i Paul Donovan , który zosta pokazany po raz pierwszy w 2006 roku, przedstawia papieski wyborach 1458 z prób historycznej dokadnoci . Opowie ukazana jest z perspektywy modego Rodrigo Borgii , który przey tu swoje pierwsze konklawe, a póniej sam zosta papieem Aleksandrem VI na konklawe w 1492 roku . zosta wybrany.

W filmie biograficznym Jan Pawe II szczegóowo i obrazowo przedstawione s dwa konklawe z roku tripapieskiego 1978.

W filmie Illuminati , który ukaza si w 2009 roku, konklawe wspóczesnoci jest szczegóowo przedstawione, ale niepoprawnie w odniesieniu do procesów. W drugim odcinku wieloodcinkowego serialu telewizyjnego Borgia ( ZDF , 2011), konklawe w sprawie elekcji Aleksandra VI. szczegóowe, ale niepoprawne historycznie. Midzy innymi malowido na suficie Kaplicy Sykstyskiej nie zostao ukoczone w 1492 roku. Wosko-francuska tragikomedia Habemus Papam - A Pope Büxt aus (2011) woskiego reysera Nanniego Morettiego opowiada o konklawe, którego nie mona zakoczy, poniewa wtpliwoci co do wybranego papiea i jego wyboru nie zostan ogoszone.

W powieci Konklawe brytyjskiego pisarza Roberta Harrisa caa fabua toczy si wokó kilkudniowej fikcyjnej, wspóczesnej papieskiej elekcji z punktu widzenia kardynaa dziekana, z bardzo szczegóowym opisem procedur wyborczych, miejsc i ceremonii.

literatura

puchn

 • Jan Pawe II PP: Konstytucja Universi Dominici Gregis. 1996
 • Jan Pawe II PP: Codex iuris canonici. 1983
 • Pawe VI PP: Romano Pontifici eligendo. 1975

Literatura wtórna

 • Frederick J. Baumgartner: Za zamknitymi drzwiami. Historia wyborów papieskich. Palgrave Macmillan, Nowy Jork 2003, ISBN 0-312-29463-8 .
 • Heiner Boberski : Nastpny papie. Tajemniczy wiat konklawe. Wydanie II. Otto Müller Verlag, Salzburg 2001, ISBN 3-7013-1041-6 . Oprawa mikka 2001, ISBN 3-7013-1006-8 .
 • Hans-Joachim Fischer: Nastpca. Z czasów midzy papieami. Herdera, 1997, ISBN 3-451-26190-1 .
 • Markus Graulich : Wakat Stolicy Apostolskiej i wybór Biskupa Rzymu: Rozwój dwóch instytutów prawnych. W: Archiwum Prawa Kocioa Katolickiego (AfkKR). 174 (2005), wydanie 1.
 • Detlef Jasper: Papieski dekret wyborczy z 1059 r. Tradycja i forma tekstu (= przyczynek do historii i studiów ródowych redniowiecza. Tom 12). Thorbecke, Sigmaringen 1986, ISBN 3-7995-5712-1 .
 • Hans-Georg Krause: Papieski dekret wyborczy z 1059 r. i jego rola w sporze o inwestytur (= Studi Gregoriani. Tom 7). Rzym 1960.)
 • Alberto Melloni: Konklawe. Wybór Papiea, przeszy i obecny. Wydanie II. Herdera, 2005, ISBN 3-451-27850-2 .
 • Günther Wassilowsky : Reforma konklawe Grzegorza XV. (1621/22). Konflikty wartoci, inscenizacja symboliczna i zmiana proceduralna w papiestwie potrydenckim. Anton Hiersemann Verlag, 2010, ISBN 978-3-7772-1003-2 .
 • Hubert Wolf : Konklawe: Tajemnice elekcji papieskiej. CH Beck, Monachium 2017, ISBN 978-3-406-70717-9 .

linki internetowe

Wikisownik: Konklawe  - wyjanienia znacze, pochodzenie sów, synonimy, tumaczenia
Commons : Konklawe  - kolekcja obrazów, filmów i plików audio

Indywidualne dowody

 1. Pon. Sownik dla szkoy i uniwersytetu. acina - niemiecki. Wydanie III, Ernst Klett sprachen, Stuttgart 2003, s. 171; Konklawe. W: Cyfrowy sownik jzyka niemieckiego . ródo 30 lipca 2019
 2. Zob. Kassius Hallinger: Regula Benedicti 64 i zwyczaje wyborcze od VI do XII wieku. W: Latinity i stary koció. Festschrift dla Rudolfa Hanslika . Wiede 1977 s. 109-130; Paul Schmid: Pojcie wyboru kanonicznego na pocztku sporu inwestytury. W. Kohlhammer, Stuttgart 1926 (recenzja: doi: 10.7767 / zrgka.1927.16.1.443 ); Hans-Georg Krause : Papieski dekret wyborczy z 1059 r. i jego rola w sporze o inwestytur. Rzym 1960; Detlev Jasper: Papieski dekret wyborczy z 1059 r. Sigmaringen 1986.
 3. ^ Daniel Waley: Woskie miasta-pastwa. Monachium 1969, s. 63
 4. Hagen Keller : Gmina: Samorzd miejski i redniowieczne wadze ludowe odzwierciedlone we woskim procesie wyborczym w XII-XIV wieku. Stulecie. W: Gerd Althoff , Dieter Geuenich , Otto Gerhard Oexle , Joachim Wollasch (red.): Osoba i wspólnota w redniowieczu. Sigmaringen 1988, s. 589 f.
 5. Dane biograficzne: Papie Honoriusz III. W: vaticanhistory.de, dostp 14 marca 2013 r.
 6. ^ Karl Wenck: Pierwsze konklawe w historii papiestwa. W: róda i badania z woskich archiwów i bibliotek. 18/1926, s. 102-107.
 7. Wybory na papiea: Tak dziaa tajne konklawe - Spiegel Online - Panorama. W: Spiegel Online . 11 lutego 2013, dostp 12 lutego 2013.
 8. Universi Dominici Gregis , nr 63.
 9. ^ Sedisvakanz 2005 , vaticanhistory.de, obejrzano 20 kwietnia 2021
 10. De aliquibus Mutibus in normis de choicee Romani Pontificis, XI m. Iunii, op. MMVII - Benedykt XVI | Benedykta XVI. W: w2.vatican.va, dostp 30 lipca 2019.
 11. ^ List apostolski w formie motu proprio o niektórych zmianach w normach dotyczcych wyboru papiea rzymskiego (22.02.2013) | BENEDYKT XVI. W: w2.vatican.va, dostp 30 lipca 2019.
 12. a b UNIVERSI DOMINICI GREGIS. Punkt 90. W: vatican.va. Pobrano 26 marca 2014 .
 13. Cindy Wooden: Kardynaowie otrzymuj ksig obrzdów, modlitw i hymnów, aby kierowa ich prac. Historia CNS. W: catholicnews.com. Katolicki Serwis Informacyjny 3 maja 2013, zarchiwizowany z oryginau z 6 marca 2013 ; udostpniono 30 lipca 2019 r .
 14. Motu Proprio z 21 listopada 1970. W: w2.vatican.va, dostp 6 stycznia 2012 (woski).
 15. Konstytucja Apostolska Universi Dominici Gregis 33: Maksymalna liczba kardynaów uprawnionych do gosowania nie moe przekroczy 120.
 16. C. 1024 CIC .
 17. ^ Heinrich de Wall , Stefan Muckel : Prawo kocielne . Wydanie IV. CH Beck, Monachium 2014, ISBN 978-3-406-66168-6 , s. 134 (§ 18 Rn 11) .
 18. W ten sposób konklawe wybiera nowego Papiea - Jakie wymagania musi speni przyszy Papie W: Tagesschau . ródo 13 marca 2013 .
 19. Ojciec Lombardi: Papie myli o Motu Proprio na konklawe. ( Pamitka z 24 lutego 2013 r. w Internetowym Archiwum ) Strona Radia Watykaskiego (wyd. niemiecka). ródo 20 lutego 2013 .
 20. Motu Proprio: Papie umoliwia przyspieszenie konklawe. ( Pamitka z 31.03.2013 w Archiwum Internetowym ) Strona Radia Watykaskiego (wyd. niemieckie). ródo 26 lutego 2013.
 21. Wakat Sedis i wybory. (Tytu pochodzcy z adresu URL). (Nie jest ju dostpny online.) W: alt.dbk.de. Konferencja Episkopatu Niemiec, dawniej w oryginale ; udostpniono 30 lipca 2019 (bez pamitek ).  ( Strona nie jest ju dostpna , szukaj w archiwach internetowych )@1@2Szablon: Toter Link / www.alt.dbk.de
 22. Annuntio vobis gaudium magnum habemus papam | Benedictus XVI W: vatican.va , dostp 4 marca 2021.
 23. Reuters / kna / wal: Benedykt XVI. zmienia zasady wyboru Papiea. W: wiat . 26 czerwca 2007, dostp 13 lutego 2013.
 24. ^ De aliquibus Mutationibus (zmiana UDG). Strona internetowa Historia Watykanu - Porzdek Konklawe. Pobrano 21 lutego 2013.
 25. Wszystkie informacje oparte s na wynikach bada Günthera Wassilowsky'ego; por. jego rozprawa habilitacyjna Reforma konklawe Grzegorza XV. (1621/22) - Konflikty wartoci, inscenizacja symboliczna i zmiana proceduralna w papiestwie potrydenckim (= papiee i papiestwo. Tom 38). Stuttgart 2010 oraz esej Zmiana wartoci i procedur w wyborach papieskich w redniowieczu i w czasach nowoytnych. W: Christoph Dartmann , Günther Wassilowsky, Thomas Weller (red.): Technologia i symbolika przednowoczesnych procedur wyborczych (= czasopismo historyczne . Dodatki 52), s. 139182.
 26. ^ Carlo Alberto Cavalchiniego. W: Salvador Miranda : Kardynaowie witego Kocioa Rzymskiego. (strona internetowa Florida International University ), dostp 4 stycznia 2019 r., przypis (1).
 27. Katharina von Ruschkowski: Lojalny oddzia Des Pope'a , PM History #1/ 2020 , Hamburg 2019, s. 3641, ISSN  2510-0661 .
 28. ^ Konklawe. Heyne, Monachium 2016, ISBN 978-3-453-27072-5 .
 29. Frederic J. Baumgartner ( Pamitka z 29 stycznia 2017 r. w Archiwum Internetowym ). Strona gówna. W: liberalarts.vt.edu, dostp 20 lipca 2019 r.
 30. ^ Franz-Josef Schmale : Przegld. W: Niemieckie Archiwum Bada nad redniowieczem . 1963, s. 259 f.; Hans Erich Feine : Recenzja . W: Hans-Jürgen Becker, Andreas Thier, Heinrich de Wall (red.): Journal of the Savigny Foundation for Legal History . Dzia kanoniczny. tama 48 , nie. 1 . de Gruyter, 1962, ISSN  0323-4142 , s. 391-397 , doi : 10.7767 / zrgka.1962.48.1.391 ( digizeitschriften.de [dostp 30 lipca 2019 r.]).
 31. ^ Rudolf Neumaier: Historia Kocioa. Konklawe w Watykanie: najbardziej tajne wybory na wiecie. Recenzja ksiki. W: sueddeutsche.de . 29 stycznia 2017 . ródo 30 lipca 2019 .
 32. Próbka lektur do s. 27 ze spisem treci ( Memento z 2 lutego 2017 w Archiwum Internetowym ) (PDF; 2,4 MB). W: chbeck.de, dostp 30 lipca 2019 r.

Opiniones de nuestros usuarios

Witold Kurowski

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Michael Walczak

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej konklawe, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Lena Augustyniak

Podoba mi się ta strona, a artykuł o konklawe jest tym, którego szukałem.

Martyna Winiarski

Dla takich jak ja szukających informacji na temat konklawe, jest to bardzo dobra opcja.