Kod DataMatrixInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Kod DataMatrix. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Kod DataMatrix zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Kod DataMatrix i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Kod DataMatrix. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Kod DataMatrix! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Kod DataMatrix, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Kod Data Matrix jest jednym z najbardziej znanych 2D kodów . Zostaa zaoona w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 80-tych przez firm Acuity Corp. rozwinity.

Obszary zastosowa

Obecnie kod ten jest jednym z najbardziej znanych typów kodów 2D i jest uywany do trwaego bezporedniego znakowania za pomoc laserów w produkcji (np. Pytki obwodów drukowanych ), z toczeniem igowym w inynierii samochodowej , do urzdze i przyrzdów analitycznych ( chemia , medycyna ), ale take coraz czciej jako drukowany Obraz kodu uywany w obsudze dokumentów (bilety, frankowanie IT do wysyki).

Wygld i rozmiar

Rozmiar najczciej kwadratowego, czasem prostoktnego obrazu kodu jest okrelany na podstawie duego zbioru wskaza. Elementy symbolu na obrazie kodu s kwadratowe lub okrge, w zalenoci od procesu produkcyjnego ; dotyczy to równie wzoru krawdzi (wzór wyszukiwania).

Struktura obrazu kodu

Kod DataMatrix skada si z czterech lub piciu gównych komponentów:

 1. dwie pary cigych, cigych i przerywanych krawdzi jako linie graniczne (wzór szukacza)
  Do rozgraniczenia uywane s ustalone linie graniczne. Su do ustawiania i korygowania kodu DataMatrix tak, aby moliwy by dowolny kt odczytu.
 2. otaczajca strefa ciszy (cicha strefa)
  Ta pusta strefa otacza kod DataMatrix. Nie zawiera adnych informacji ani próbek. Szeroko strefy ciszy wynosi co najmniej jedn kolumn lub jedn lini (najlepiej czterokrotno szerokoci lub wysokoci moduu) i jest wymagana do odrónienia jej od innych optycznych elementów obrazu w pobliu.
 3. naronik naprzeciwko zamknitych krawdzi
  Ten naronik umoliwia szybkie rozpoznanie schematów kodu. W schemacie kodu ECC 200 z parzyst liczb wierszy i kolumn element w prawym górnym rogu jest zawsze biay. W innych standardowych schematach kodu z nieparzyst liczb wierszy i kolumn element w prawym górnym rogu jest zawsze czarny.
 4. wzór wyrównania
  Ta sparowana kombinacja cigych i przerywanych linii w obu kierunkach, poziomo i pionowo, uatwia ocen obrazu. Dzielisz due pola danych dla kodów o dugoci krawdzi co najmniej 32 moduów na równe czci.
 5. obszar danych
  Ten obszar danych zawiera rzeczywiste informacje binarne w zakodowanej formie. W zalenoci od rozmiaru matrycy okrela równie liczb moliwych informacji.

Za pomoc kodu DataMatrix 144 × 144 ECC 200 (plus wzorzec wyszukiwania i wzorzec wyrównania ) mona zakodowa do 1556 bajtów , czyli 3116 cyfr (3,5 bitów na znak) lub 2335 znaków ASCII (7 bitów na znak).

Obsuga bdów

Kod DataMatrix istnieje w poczeniu z procedur wykrywania bdów i dwiema rónymi procedurami korekcji bdów. Wszystkie warianty wykorzystuj algorytm CRC do wykrywania bdów.

Pierwotnie zastosowana metoda wykorzystuje kod splotowy do korekcji bdów w przód w celu korekcji bdów . Ten wariant jest okrelany jako ECC00 do ECC140, gdzie ECC oznacza kod korekcji bdów, a liczba wskazuje zakres, w jakim dane s redundantnie przechowywane w kodzie. Niedawno do poprawiania bdów zosta uyty mocniejszy algorytm Reeda-Solomona . Ten wariant nosi nazw ECC200. Generalnie zaleca si uywanie tylko aktualnej wersji ECC200.

Korekcja bdów ECC200 jest oparta na sowach kodowych kodu, z których kade skada si z omiu komórek macierzy. Jedna komórka macierzy na sowo kodowe (cznie 8 komórek macierzy), która jest uszkodzona, niszczy sowo kodowe. Jednak tylko jedno sowo kodowe jest niszczone, jeli wszystkie osiem komórek macierzy sowa kodowego zostanie zniszczonych. W prostoktnej wersji kodu DataMatrix mona poprawi od 3 do 14 nieprawidowych sów kodowych. W wersji kwadratowej mona poprawi od 2 do 310 bdnych sów kodowych. Kada indywidualna liczba korygowalnych sów kodowych jest zawsze wana tylko dla jednego rozmiaru matrycy (od 10 × 10 do 144 × 144)

Jeeli bdy s rozmieszczone w taki sposób, e zniszczone obszary niszcz 25% obszaru kodowego, a liczba dozwolonych zniszczonych sów kodowych nie zostanie przekroczona, moliwa jest automatyczna korekta. Jeli bdy s dystrybuowane w taki sposób, e may obszar kodowy jest zniszczony, ale wpywa na wiele sów kodowych, korekcja bdów ju nie dziaa lub dziaa tylko w okrelonym zakresie dozwolonych zniszczonych sów kodowych.

normalizacja

Kod DataMatrix jest znormalizowany przez Midzynarodow Organizacj Normalizacyjn (ISO) (ISO / IEC 16022: 2006). Raport techniczny ISO / IEC TR 24720: 2008 opisuje uycie kodu do bezporedniego znakowania czci (DPM - Direct Part Marking). Normy te zapewniaj jednolit podstaw, a tym samym umoliwiaj tworzenie i odczytywanie kodów niezalenie od producenta drukarki lub czytnika.

Rejestr agencji wydajcych (IAC) to holenderski instytut normalizacyjny NEN. Za pomoc tej rejestracji IAC moe tworzy unikalne w skali midzynarodowej systemy numerów artykuów i systemy numerów seryjnych. Wszystko dzieje si pod parasolem ISO. Zarejestrowane IAC to na przykad EDIFICE, GS1, HIBC, ODETTE itp.

GS1 i Data Matrix

W systemie GS1 wydano Data Matrix ISO w wersji ECC 200 dla okrelonych obszarów zastosowa. Kodowanie znaku specjalnego FNC1 po znaku startu jest obowizkowe. Pokazuje to aplikacjom, e zawarto kodu jest zorganizowana zgodnie ze specyfikacjami GS1. Podstaw tej koncepcji okrelaj midzynarodowe standardy. GS1 jest zarejestrowana jako agencja wydajca zgodnie z ISO / IEC 15459-2. ISO / IEC 15434 okrela, w jaki sposób mona rozpozna zastosowan struktur, a ISO / IEC 15418 opisuje struktur danych.

Aby dane uzyskane z symbolu GS1 DataMatrix mogy by jasno zinterpretowane, format i znaczenie poszczególnych treci danych, które mog by reprezentowane w koncepcji oznaczenia danych GS1, s dokadnie opisane.

GS1 DataMatrix ju ugruntowa swoj pozycj jako wiatowy standard w sektorze opieki zdrowotnej. Dalsze zastosowania mona znale w przemyle technicznym oraz w sektorze obronnym. Ale jest te coraz wicej przypadków uycia GS1 DataMatrix w obszarach takich jak logistyka i handel detaliczny, w których do tej pory dominoway symbole liniowe.

Porównanie z jednowymiarowymi kodami kreskowymi

Dziki kodowi DataMatrix informacje s kodowane bardzo zwile w kwadratowym lub prostoktnym obszarze jako ukad punktów. Podczas odczytu kodu DataMatrix dwie róne szerokoci kresek nie s ju jasno zdefiniowane w sekwencji, jak w przypadku jednowymiarowego kodu kreskowego (kod 1D), ale rozmieszczenie punktów o tej samej wielkoci w obramowaniu (wzór wyszukiwania) i siatka macierzy. Kropki to czarne lub biae prostokty, które przylegaj do siebie lub okrge kropki z przerwami midzy nimi. Sam ten jednolity rozmiar symbolu i stae odstpy midzy symbolami sprawiaj, e odczyt obrazu i dekodowanie informacji jest znacznie bardziej niezawodne, a rozmiar kodu jest znacznie mniejszy. Poniewa kod DataMatrix oferuje równie metod korekcji bdów , zastpuje on w wielu aplikacjach kod kreskowy, który zwykle obsuguje tylko wykrywanie pojedynczego bdu.

HIN, HIBCC i Data Matrix

Stosowane s znormalizowane symbole kodu DataMatrix zgodne z ISO / IEC 16022. Pierwszy zakodowany znak jest zawsze charakterystycznym znakiem specjalnym.

Same HIBCC i EHIBCC nie s organizacjami normalizacyjnymi, ale organizacjami, które zapewniaj, e na caym wiecie istniej jednoznaczne zakresy liczbowe w zakresie zastosowa przemysu, w szczególnoci sektora zdrowia. Poniewa system kodowania DataMatrix zosta ogólnie opracowany dla przemysu midzynarodowego, aden obszar przemysowy nie dominuje w systemie. Ten system jest szczególnie dobrze znany w przemyle farmaceutycznym.

HIBCC i EHIBCC s zarejestrowane jako IAC zgodnie z ISO / IEC 15459-2 (Agencja wydajca) w oficjalnym biurze rejestracji IAC. Uytkownicy systemu HIBCC korzystaj z numerów producenta (LIC) na podstawie licencji HIBCC lub EHIBCC, ale bezpatnie.

HIN jest czci kodu HIBCC DataMatrix i okrela wynik jako numer brany medycznej w strukturze danych HIBCC. To tylko wskanik lokalizacji dla firmy z brany medycznej, np. Przychodni.

Nie ma ogólnej ochrony symboliki dla DataMatrixCodes. Jednak uycie innych systemów etykietowania nie jest opcjonalne; w celu uniknicia pomyek i bdów naley zasadniczo przestrzega wymaga normy ISO / IEC 15418 (odniesienie do ANSI MH10.8.2). Na przykad po pierwszym znaku (+) nastpuje zdefiniowana struktura danych HIBCC.

Czytelnicy

W przeciwiestwie do kodu 1D, aparat cyfrowy idealnie nadaje si do kodu 2D. Obraz kodowy musi znajdowa si tylko w oknie kamery, orientacja w stosunku do pola obrazu nie ma znaczenia. Oznacza to, e kod DataMatrix moe by automatycznie odwzorowywany bez poruszania urzdzeniem lub optyk. Kody s zwykle odczytywane, gdy obiekt jest nieruchomy lub gdy porusza si stabilnie, przy przechwytywaniu i ocenie pojedynczego obrazu. Wysze prdkoci podczas nagrywania s moliwe dziki zastosowaniu kamer liniowych .

Kamera rejestruje informacje w dwóch wymiarach, a oprogramowanie ocenia obraz. Dlatego kody 2D musz by owietlane na duym obszarze za pomoc róda wiata . wiato odbite przez kod 2D jest nastpnie ostro odwzorowywane w paszczynie obrazu, na przykad w czujniku CMOS .

Wiele telefonów komórkowych z aparatem jest wyposaonych w skaner kodów. Na przykad numer telefonu zakodowany w kodzie Data Matrix lub adres strony internetowej mona atwo odczyta.

Skanery liniowe s rzadkie i nie s tak niezawodne w mapowaniu obrazu kodu.

Wymagania dotyczce drukowania

Wymagania dotyczce jakoci druku kodów matrycowych s okrelone w normie ISO / IEC 15415. Ten standard obejmuje odpowiedni norm dotyczc symboliki, w tym przypadku ISO / IEC 16022. Midzy innymi okrela wymagania dotyczce kontrastów i znieksztace matrycy.

Naley zauway, e kod DataMatrix zgodny z ISO / IEC 16022 do znakowania bezporedniego (laser, mikroudarowa itp.) Nie jest okrelony.

Poniewa jednak jest to typowe zastosowanie kodu matrycy danych w przemyle, w normie ISO / IEC TR 29158 opracowano wymóg jakoci druku, który wypenia t luk. Raport techniczny ISO / IEC TR 24720 opisuje róne metody bezporedniego znakowania. Jednym z aspektów tego jest uycie kodu DataMatrix. Inne podobne zastosowanie kodu DataMatrix opisano w normie DIN V 66401.

W szczególnoci kody igowane (mikroudarowe) s solidnymi etykietami, które pozostaj czytelne przez cay okres uytkowania etykietowanych produktów.

Podobne kody s kod QR zgodnie z norm ISO / IEC 18004, w Maxicode zgodnie z norm ISO / IEC 16023, w Aztec Code , w kodzie Mesa i innych, czciowo wasnych kodów.

Przykady uycia

Deutsche Post AG stosuje kody o rozmiarze 22 × 22 i 26 × 26 do frankowania IT, kody o rozmiarze 26 × 26 do znaczków internetowych , rozmiary 16x48 do zwykych znaczków pocztowych (od 2021 r.) I 32 × kody rozmiarów do produktów stampit 32, produkt Frankit w rozmiarze 36 × 36 i dla Pressepost z kodami napisów na krawdzi o rozmiarze 52 × 52.

Poczta szwajcarska równie uywa kodu DataMatrix - midzy innymi do frankowania poczty masowej. Te rozwizania franczyzowe oferowane s pod nazwami produktów PP Easy (kod statyczny dla caej przesyki) i PP Business (kod dynamiczny; kady element przesyki otrzymuje indywidualn informacj). Kod data matrix zawiera informacje o nadawcy (fakturowanie przesyki) i obsudze zwrotów. W przypadku PP Business klient (nadawca) ma do dyspozycji dodatkowe znaki, które moe wykorzysta do wasnych informacji.

Kod Data Matrix moe by uywany do oznaczania UDI w Europie zgodnie z rozporzdzeniem w sprawie wyrobów medycznych (MDR) i rozporzdzeniem dotyczcym diagnostyki in vitro (IVDR). Decyzj wdroeniow Komisji Europejskiej GS1 zosta wyznaczony jako punkt alokacji UDI 6 czerwca 2019 r. GS1 DataMatrix z odpowiednimi elementami danych GS1 spenia zatem wymogi prawne dotyczce etykietowania produktów medycznych.

W brany farmaceutycznej regulacje prawne (Dyrektywa UE 2011/62 / UE) wymagaj wykrywania podróbek. W realizacji uywany jest kod DataMatrix z numerem seryjnym (www.ifaffm.de, kod PPN). Struktura danych jest oparta na normach ISO / IEC 15418, ISO / IEC 15434 i ISO / IEC 15459-2.

Ogólnie rzecz biorc, midzynarodowa norma ISO 22742 opisuje etykietowanie opakowa produktów za pomoc kodów. Oznakowanie produktów opisano w ISO 28219. Uywane s struktury danych zgodne z ISO, a take kody, które, podobnie jak kod DataMatrix, s okrelone w normie ISO / IEC.

literatura

 • Bernhard Lenk: Podrcznik automatycznej identyfikacji. Tom 2. Kody 2D. Kody macierzowe, kody stosu, kody zoone, kody kropkowe. Monika Lenk Fachbuchverlag, Kirchheim unter Teck 2002, ISBN 3-935551-01-0 .
 • Richard Albrecht: DataMatrix. Mój produkt uzyskuje tosamo. Unglaube Identech, Massenhausen 2012, ISBN 978-3-00-037599-6 .

linki internetowe

Commons : DataMatrix  - zbiór zdj, filmów i plików audio

Indywidualne dowody

 1. ^ Rada ds. Komunikacji Biznesowej Przemysu Zdrowotnego
 2. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/939 z dnia 6 czerwca 2019 r. Na eur-lex.europa.eu

Opiniones de nuestros usuarios

Krystyna Cybulski

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Martin Janicki

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Kod DataMatrix.

Oksana Godlewski

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Kod DataMatrix i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Jerzy Kowal

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Kod DataMatrix, daje dużo pewności.