Jzyk manipulacji danymiInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Jzyk manipulacji danymi. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Jzyk manipulacji danymi zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Jzyk manipulacji danymi i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Jzyk manipulacji danymi. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Jzyk manipulacji danymi! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Jzyk manipulacji danymi, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Data Manipulation Language ( DML ; niemieckie  dane przetwarzanie jzyka ) jest czci jzyka bazy danych , który jest uywany do pisania, czytania, zmian i danych usun. DML to jzyk przetwarzania lub przetwarzania danych w bazie danych i obejmuje formuowanie zapyta .

W niektórych przypadkach bardzo róne wersje DML zostay zaprojektowane dla starszych i obecnych systemów. Przykady:

 • W historycznych bazach danych IMS samodzielny DML zwany DL / I jest jzykiem dla innych programów komputerowych. Przykad:
CALL PLITDLI(FOUR, 'GHU ', DB_PCB, IO_AREA, SSA1)
DELETE FROM bestellungen WHERE bestellstatus IS NULL
SELECT postleitzahl, stadt FROM kunden ORDER BY postleitzahl

Podczas gdy w pierwszych dwudziestu latach technologii baz danych DML by uywany gównie do programowania, dzi kadzie si równie nacisk na bezporednie wykorzystanie przez uytkowników. Wic z. Na przykad w wikszoci systemów SQL-DML moe by równie uywany interaktywnie jako jzyk polece . Obecnie znajomo wewntrznych struktur pamici technicznej zwykle nie jest ju potrzebna, aby móc sformuowa odpowiednie polecenia przetwarzania. W tym przypadku mówi si o jzykach opisowych (opisowych).

Specjalna pozycja zapytania

Elementy jzykowe dla zapytania danych (w SQL , s to sowa kluczowe SELECT, JOIN, WHEREitp) czasami oddzielna kategoria ze wzgldu na ich szczególny status danych Query Language (DQL danych Query Language ), rzadziej pobierania danych Jzyk przydzielony ( DRL). Jednak te klasyfikacje s niezwyke i nie znormalizowane. Przypisanie do kategorii DML mona wytumaczy faktem, e dane rzadko s dostarczane w swojej pierwotnej postaci, gdy s odpytywane, ale w wikszoci s manipulowane (filtrowane, sortowane itp.).

SQL

W praktycznie wanym jzyku zapyta strukturalnych skadnia jest nastpujca:

  INSERT INTO Relation [( Attribut+ )] VALUES ( ( Konstante+ ) )+
  INSERT INTO Relation [( Attribut+ )] SFW-Block
  UPDATE Relation SET (Attribut=Ausdruck)+ [WHERE Where-Klausel]
  MERGE INTO Relation USING Quelle ON Join-Klausel
    WHEN MATCHED UPDATE SET (Attribut=Ausdruck)+
    WHEN NOT MATCHED [BY TARGET] INSERT (Attributliste) VALUES (Ausdruckliste)
    [WHEN NOT MATCHED BY SOURCE DELETE]
  DELETE FROM Relation [WHERE Where-Klausel]
  TRUNCATE Relation

Za pomoc INSERT jawnie skonstruowane krotki lub wyniki bloku SFW mona wstawi do relacji. Jednoczenie mona przetwarza wicej ni jedn lini.

 • Wyraenie z

Instrukcja UPDATE moe w szczególnoci odnosi si do atrybutu, którym ma by manipulowana, na przykad w

UPDATE Personal SET Gehalt=Gehalt*2 WHERE Abteilung='EDV'
 • Jeli klauzula WHERE zostanie pominita w DELETE, wszystkie krotki zostan usunite, ale nie schemat relacji.

Instrukcja TRUNCATE cakowicie oprónia tabel i, w przeciwiestwie do niej, ustawia DELETE FROM Tablerównie wszelkie indeksy (struktura danych, na której jest oparty indeks, jest cakowicie opróniana) i wartoci automatycznego inkrementacji do wartoci domylnych. Naley zauway, e w TRUNCATEprzypadku niektórych DBMS, takich jak MSSQL, nie s wyzwalane adne wyzwalacze.

Przykady:

INSERT INTO Student (MatrNr, Name) VALUES (27123, 'Meier')
Dodaje wiersz z podanymi wartociami dla kolumn MatrNr i Name w tabeli Student .
INSERT INTO Student (MatrNr, Name) VALUES (27124, 'Schulz'), (27125, 'Schmidt')
Dodaje dwa wiersze z okrelonymi wartociami kolumn MatrNr i Name do tabeli Student .
INSERT INTO Student VALUES (27126, 'Schmidt')

Za pomoc instrukcji INSERT mona równie pomin pierwszy nawias z nazw atrybutu, a wartoci mona wstawi bezporednio za pomoc wartoci (). Jednak wartoci naley nastpnie okreli w tej samej kolejnoci, jak w definicji tabeli. Ponadto naley poda wartoci dla wszystkich kolumn tabeli.

INSERT INTO Student (MatrNr, Name) SELECT MatrNr, Name FROM Student_alt
aduje wszystkich uczniów z tabeli Student_old do tabeli Student .
UPDATE Student SET Name = 'Meier' WHERE MatrNr = 27124
Zmienia warto kolumny Name w tabeli Student dla okrelonego MatrNr .
DELETE FROM Student
Usuwa wszystkie wiersze z tabeli Studentów .
DELETE FROM Student WHERE MatrNr = 27124
Usuwa wiersz z MatrNr 27124 z tabeli Student .
TRUNCATE TABLE Student

Oprónia tabel uczniów i ustawia wszelkie istniejce wartoci automatycznego zwikszania wartoci na zdefiniowany standard (zwykle 1).

Inne elementy jzykowe bazy danych

Opiniones de nuestros usuarios

Patrick Marczak

Wreszcie artykuł o Jzyk manipulacji danymi, który jest łatwy do przeczytania.

Zdzislaw Filipiak

To dobry artykuł dotyczący Jzyk manipulacji danymi. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Mariusz Sroka

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Jzyk manipulacji danymi i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Julita Ptak

Uważam, że ten wpis o zmiennej Jzyk manipulacji danymi jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Lukas Augustyniak

Świetny post o Jzyk manipulacji danymi.