Jzyk definicji danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Jzyk definicji danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Jzyk definicji danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Jzyk definicji danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Jzyk definicji danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Jzyk definicji danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Jzyk definicji danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Definicja danych Language ( DDL ; niemiecki  jzyk definicji danych ) jest jzykiem bazy danych , który jest uywany do opisania struktury zmieni lub usun dane i zwizane z nimi elementy. Pocztkowo DDL odnosio si do systemów baz danych , ale teraz termin ten jest uywany równie w innych kontekstach. Jako jzyk bazy danych, DDL jest jzykiem opisu danych bazy danych.

Istniej bardzo róne wersje DDL (w zalenoci od przeznaczenia), przykady:

 • Struktury danych i ich logiczne widoki s zdefiniowane w postaci jzyka asemblera wyszego poziomu w historycznych bazach danych IMS .
  Przykad: ...  SEGM NAME=PROJECT,PARENT=FIRM,BYTES=45 FIELD NAME=(PROJNO,SEQ,U),BYTES=6,START=1 ...
 • W SQL (oprócz DML i DCL ) jest dostpny w postaci angielskich klauzul polece.
  Przykad:  ...CREATE TABLE PROJECT ( PROJNO DECIMAL(6,0) NOT NULL PRIMARY KEY,
 • Schemat XML to DDL do opisu struktury dokumentów XML.

Niektórzy producenci oprogramowania równie przypisuj elementy autoryzacji (np. GRANT) Do terminu DDL, ale teoretycznie nale one do jzyka kontroli danych .

DDL musi by zrónicowana od pojcia owiadczenie : Podczas DDL jest powszechnie uywany do okrelenia struktury danych w DBMS , definicji formatu i informacje struktury na dane maj by przetwarzane wewntrznie w pamici gównej - w kodzie ródowym w programie komputerowym wedug Skadnia w jzyku programowania  - okrela si jako deklaracji (czasem równie jako definicji lub specyfikacji).

SQL

W praktycznie wanym Structured Query Language skadnia jest nastpujca:

CREATE TABLE Relation ( (Attribut-Definition [PRIMARY KEY])+
  [, FOREIGN KEY ( Attribut+ ) REFERENCES Relation ( Attribut+ )] )
DROP TABLE Relation
ALTER TABLE Relation Alter-Definition
CREATE INDEX Index-Name ON Relation ( Attribut+ )
DROP INDEX Index-Name
CREATE VIEW Sicht [( Attribut+ )] AS SFW-Block [WITH CHECK OPTION]
DROP VIEW Sicht
 • PRIMARY KEYi FOREIGN KEYs czci SQL-89 IDL lub SQL-92 i nie s obsugiwane przez niektóre systemy baz danych.
 • Definicja atrybutu zawiera nazw atrybutu, typ danych i opcjonalne informacje, takie jak NOT NULL. Zakresy wartoci zdefiniowane przez uytkownika i wartoci domylne mona okreli w SQL-92.
 • W CREATE TABLEcan z SQL-92 równie za pomoc CHECKjeszcze ogranicze na atrybuty, lub dla tabeli s okrelone klauzule.
 • Definicja wieku to . W SQL-92 nadal istnieje lub . Poniewa SQL-92 jest bardzo restrykcyjny w odniesieniu do instrukcji, jest to jedno ze stwierdze, które zostao powszechnie rozszerzone przez producentów, aby moliwe byy wszelkie zmiany, takie jak sekwencja instrukcji i .ADD Attribut-DefinitionALTER Attribut Default-WertDROP AttributALTERDROPADD
 • Podczas definiowania widoku mona przypisa nowe nazwy atrybutów. Blok SFW to dowolne zapytanie SQL, które WITH CHECK OPTIONokrela, czy pewne operacje zmiany powinny by dozwolone (patrz widoki ). ORDER BYKlauzula jest niedozwolona w definicji widoku, poniewa widoki s ponownie stosunki i relacje (wielo-) zestawy, to znaczy nie klasyfikowane wedug definicji.
 • CREATEOwiadczenie jest stosowany w nowoczesnych DBMS do tworzenia wszelkiego rodzaju innych przedmiotów oprócz relations, indeksy i widoki.
 • Standard SQL w ogóle nie definiuje indeksów, wic odpowiednie instrukcje CREATE INDEXi DROP INDEXinstrukcje s zawsze rozszerzeniami specyficznymi dla produktu. Jednak wikszo DBMS uywa tej samej lub bardzo podobnej skadni.
 • Za WITH CHECK OPTIONpomoc widoku (wirtualnej tabeli) mona zdefiniowa, aby umoliwi kontrol nad zmian danych, które s wywietlane w widoku, a take mona je edytowa. Ta specyfikacja okrela, e zmiany w widoku, które maj wpyw na cz relacji, która nie jest w niej widoczna, WHEREs rozpoznawane i odrzucane w tecie przy uyciu parametrów okrelonych przez.

Przykady:

CREATE TABLE Student (
  MatrNr INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  Name varchar(50) NOT NULL)
Tworzy tabel o nazwie Student z kolumnami MatrNr i nazwisk , gdzie MatrNr jest klucz podstawowy i puste pola s nie wolno w adnej z kolumn .
ALTER TABLE Student ADD Vorname varchar(35)
Definiuje now kolumn o nazwie First Name w tabeli Student .
DROP TABLE Student
Czyci ca tabel uczniów .
CREATE INDEX idx_Name ON Student (Name)
Tworzy indeks w kolumnie Nazwa tabeli uczniów . Indeks nosi nazw idx_Name i przyspiesza wyszukiwanie rekordów w tabeli Studentów, jeli nazwa jest okrelona jako kryterium wyszukiwania.
DROP index idx_Name
Usuwa indeks idx_Name .
CREATE VIEW alte_Freunde
AS SELECT Name, Vorname, Wohnort, Geburtstag
FROM Freunde
WHERE Geburtstag <= '1-JAN-1970'
WITH CHECK OPTION;
Pokazuje tylko znajomych urodzonych przed 1 stycznia 1970 roku i zapobiega zmianom wartoci wikszych ni 1 stycznia 1970 roku oraz utworzeniu nowego rekordu danych z nieprawidow wartoci.

Zobacz te

Indywidualne dowody

 1. Data Definition Language , Geoinformatics Lexicon, Wydzia Nauk Rolniczych i rodowiskowych - Uniwersytet Rostock

Opiniones de nuestros usuarios

Joanna Tokarski

Uważam, że ten wpis o zmiennej Jzyk definicji danych jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Kamila Milewski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Jzyk definicji danych.

Wieslaw Marciniak

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Jzyk definicji danych