Indeks bazy danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Indeks bazy danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Indeks bazy danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Indeks bazy danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Indeks bazy danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Indeks bazy danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Indeks bazy danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Indeks bazy danych lub indeks zwarcia (w liczbie mnogiej indeksów lub indeksów) jest struktura indeksu w bazie danych , która jest oddzielna od danych struktury i który przyspiesza wyszukiwania i sortowania niektórych dziedzinach.

Indeks skada si ze zbioru wskaników (odwoa), które definiuj relacj porzdkow do jednej lub wicej kolumn w tabeli. Jeli kolumna indeksowana jest uywana jako kryterium wyszukiwania w zapytaniu, system zarzdzania baz danych (DBMS) wyszukuje dane rekordy danych przy uyciu tych wskaników. Z reguy uywane s tutaj drzewa B + . Bez indeksu kolumna musiaaby by przeszukiwana sekwencyjnie, podczas gdy wyszukiwanie przy uyciu drzewa ma tylko zoono logarytmiczn .

W jzyku bazy danych SQL za pomoc polecenia tworzony jest indeks

CREATE INDEX Indexname ON Tabellenname ( Spaltenname(n) )

zdefiniowane (brak standardowego SQL, patrz poniej). W wikszoci przypadków indeksowana jest pojedyncza kolumna, ale indeksy zoone s równie moliwe w wikszoci systemów baz danych. Indeks jest automatycznie umieszczany w kolumnach zawierajcych klucze podstawowe (klauzula SQL primary keyw poleceniu create table).

Czsto sortowanie danych wedug indeksu podstawowego nie wystarcza, dlatego wymagane s dodatkowe indeksy. Jeli dla tych dalszych zmian zostanie utworzony ogólny spis treci, zostanie utworzony indeks pomocniczy .

Rodzaje indeksów

Indeks bitmapowy

Wskanik mapa bitowa oparta na przechowywanie wartoci kolumny w postaci cigów bitów. Ten typ indeksu jest uywany ze wzgldów technicznych zwizanych z bazami danych, charakteryzujcych si nisk selektywnoci i niskim oczekiwaniem na aktualizacj indeksowanych kolumn.

Indeks klastrowy

Wiele systemów zarzdzania bazami danych umoliwia równie definiowanie indeksu klastrowego . Róni si to od indeksu nieklastrowego tym, e nie tylko lista wskaników do rekordów danych jest dostpna w postaci posortowanej, ale take tym, e DBMS próbuje fizycznie zamkn w pamici nowo wstawione rekordy danych, które s blisko siebie w indeksie. . Moe to dodatkowo przyspieszy wyszukiwanie wartoci w tej kolumnie.

Indeks funkcjonalny

Pod indeksem funkcjonalnym (angielski indeks funkcjonalny lub indeks oparty na funkcji ) definiuje si specjaln form indeksu w systemie zarzdzania baz danych. W przeciwiestwie do zwykego indeksu, same wartoci pól, na przykad imi, nie s uwzgldniane w indeksie, ale wartoci przeksztacane za pomoc funkcji bazy danych, na przykad w to_upper(Vorname)celu konwersji na wielkie litery.

Odwró indeks

Odwrotnej wskanik jest wskanikiem, w którym wartoci s odwrotne bit po bicie lub bajtu zanim zostan zapisane. Podczas czytania tego indeksu, odczytane wartoci musz zosta przekonwertowane z powrotem do waciwej kolejnoci, zanim bd mogy zosta ocenione. Podobnie jak w przypadku innych indeksów, zamienione wartoci s zwykle zapisywane jako B-drzewo. Indeks odwrotny ma t zalet, e po wstawieniu kolejnych kluczy drzewo indeksów nie jest niezrównowaone i wymaga reorganizacji. Ma jednak t wad, e skanowanie zakresu (np. Gdzie nr midzy 100 a 120 ) nie moe by ocenione przy uyciu indeksu odwrotnego.

Indeks podzielony

Podobnie jak tabele bazy danych mog by partycjonowane, indeksy równie mog by partycjonowane. Rozrónia si, czy partycjonowanie jest oparte na pierwszej indeksowanej kolumnie, czy na innej kolumnie.

Jeli tabela bazy danych, do której odnosi si indeks, jest podzielona na partycje, indeks mona podzieli wedug tych samych kryteriów (lokalne partycjonowanie indeksów). Niektóre systemy baz danych, np. B. Oracle oferuje równie moliwo partycjonowania indeksu wedug innych kryteriów (globalne partycjonowanie indeksów).

Indeksy w jzyku SQL

aden z rónych standardów SQL nie definiuje polece dla indeksów. Dlatego polecenia tworzenia i usuwania indeksów s zawsze specyficzne dla bazy danych. Jednak w duej mierze przewayy polecenia CREATE INDEX i DROP INDEX .

Zobacz te

Opiniones de nuestros usuarios

Emil Cieślik

Informacje o zmiennej Indeks bazy danych są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Edyta Turek

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Indeks bazy danych pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Indeks bazy danych tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.