ImperiumInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Imperium. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Imperium zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Imperium i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Imperium. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Imperium! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Imperium, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Królestwo byo od 1940 do 1945 niemieckim tygodnikiem , liczcym si najbardziej udanymi i najpoczytniejszymi publikacjami w epoce narodowego socjalizmu . Zawsze ukazywa si w niedziele i na tle innych pism narodowosocjalistycznych wyrónia si szczególn jakoci dziennikarsk, wysok zawartoci informacji i obszernymi reportaami. Przy nakadzie do 1,4 miliona egzemplarzy Das Reich tymczasowo mia zasig netto ponad 15 milionów czytelników. Jedno wydanie kosztowao 30 fenigów . Produkcja, druk i dystrybucja byy realizowane przez Deutsche Verlag .

Powstanie

Po Gleichschaltung w pastwie nazistowskim nadal istniay gazety i czasopisma, które staray si utrzyma wysoki poziom dziennikarski i swoj niezaleno. Przykadami s Berliner Tageblatt , Deutsche Allgemeine Zeitung i Frankfurter Zeitung . Ich moliwoci zmieniy si od 1936 r., kiedy w ramach czteroletniego planu podjto starania o ograniczenie produkcji prasy, m.in. poprzez gospodark robocizn i surowcem oraz kontyngenty papiernicze. W sumie liczba gazet spada z 4700 w 1932 r. do 2500 w 1937 r. i 977 w 1944 r. Drastyczne rodki kontroli doprowadziy do jednostronnego i jednolitego krajobrazu prasy.

Rolf Rienhardt , szef biura administracyjnego prasy nazistowskiej i zastpca Maxa Amanna , chcia przeciwstawi si tej monotonii . Ju w 1937 roku zaprojektowa now koncepcj gazety, która miaa charakteryzowa si standardami dziennikarskimi, kosmopolityzmem i wysokim poziomem informacji oraz mieszank aktualnej gazety codziennej i miesicznika kulturalnego. W dwóch memorandach Rienhardt wezwa do intelektualnego pogbienia narodowego socjalizmu i skrytykowa fakt, e nie mona stworzy dobrej gazety, któr warto przeczyta, jeli dziennikarz postrzega wasne istnienie jako zagroenie dla jego egzystencji. Zaproponowa reformy poprzez dziennikarsk swobod przemieszczania si i opisa swoje pomysy w nastpujcy sposób:

Gazeta nie powinna by jedn z wielu gazet, ale powinna by wiodcym gównym politycznym tygodnikiem niemieckim, który równie skutecznie i dziennikarsko reprezentuje Rzesz Niemieck w kraju i za granic.

Jako warunek wstpny funkcjonowania gazety, nowy magazyn powinien by zwolniony z instrukcji codziennych hase, a zamiast tego mie bezporedni kontakt ze wszystkimi agencjami rzdowymi. Rienhardt chcia osign ekskluzywno, wysok zawarto informacji i kompleksow sprawozdawczo. Nie wykluczy, e niektóre artykuy mog mie równie oceny krytyczne, ale to nie przeszkadzao, poniewa ogólnonarodowosocjalistyczna postawa gazety wyklucza jakiekolwiek wtpliwoci co do pozytywnego zamiaru.

Monotonia prasy równie nie odpowiadaa ideom Josepha Goebbelsa , który gosi, e prasa moe by monoform w testamencie, ale poliform w rozwoju testamentu. Minister propagandy podobno euforycznie aprobowa koncepcj Rienhardta i nie zgasza zastrzee do przedstawionej listy osób, cho byo jasne, e czonkowie redakcji nie zostali wybrani na podstawie przynalenoci partyjnej, ale umiejtnoci dziennikarskich.

Tre i struktura

Dla redaktora naczelnego by Eugen Mündler mianowany, który jako redaktor naczelny w solidne dowiadczenie Berliner Tageblatt i Kreuzzeitung moe spa z powrotem. Zebra dla redakcji wybitnych autorów, z których prawie aden nie nalea do NSDAP . Artyku wstpny pochodzi z grudnia 1940 r. czsto przez Josepha Goebbelsa. Byy one równie rozpowszechniane za porednictwem nadawców Rzeszy i przekazywane mówcom Rzeszy . Wszystkie artykuy byy zgodne z systemem, w którym du wag przywizywano do obiektywnoci, rzetelnoci, wycznoci i unikania propagandowych fraz . Doniesienia o treci antysemickiej nie byy rzadkoci.

Ze wzgldu na du liczb korespondentów zagranicznych Das Reich nie by uzaleniony od oficjalnych wiadomoci i agencji prasowych . Dao to papierowi informacje, które zostay zatajone w innych gazetach. Redaktorzy pracowali samodzielnie i pozostawili opraw graficzn stron poszczególnym kierownikom dziaów. Jeden reporter bra udzia w codziennych konferencjach ministerialnych w Ministerstwie Propagandy, inny by na stae reprezentowany w Kancelarii Rzeszy , która równie miaa bezporedni kontakt z Ministerstwem Uzbrojenia Alberta Speera . Ci czniki zawsze byli narodowymi socjalistami. Zapewnia zawarto informacji politycznej w kraju, której inne gazety nie mogyby osign.

Gazeta ukazaa si w specjalnym formacie (390 mm × 590 mm). Miaa ona 32 strony z czarno-biaymi i kolorowymi fotografiami oraz wysokiej jakoci reprodukcjami dzie sztuki. Wraz z mettage wyznaczono nowe standardy na caym wiecie. Das Reich imponowa wówczas perfekcj grafiki, tekstu i obrazów. Przejrzysta struktura i spokojny, trzewy jzyk naday przecieradle aur bezstronnej powagi. Grafika, tekst i obrazy ulegy nowoczesnej, spokojnej zmianie. Jako czcionk wybrano Antiqua . Pod wzgldem treci tygodnik zosta podzielony na sze czci:

 • Wydarzenia wiatowe w relacjach zagranicznych
 • Ponce lustro wydarze i wiadomoci kulturalnych
 • Listy z Rzeszy
 • Zdjcia z dnia dzisiejszego w Niemczech
 • Gospodarka niemiecka i gospodarka wiatowa
 • Feuilleton .

Wydarzenia wiatowe w naturalny sposób dotyczyy rozwoju wojny, ksztatowanego przez doniesienia sytuacyjne i frontowe, wiadomoci o stosunkach dyplomatycznych midzy zaprzyjanionymi i wrogimi krajami, artykuy o sukcesach militarnych, ale take porakach, a take doniesienia z frontu wewntrznego , w których skutki bombardowa alianckich na Niemcy nie zostay zbagatelizowane. Raporty dotyczyy nawet sytuacji przeciwnych onierzy lub cierpienia ludnoci w Anglii, na przykad, a take zniszczenia angielskich miast przez niemieckie lotnictwo , przy czym Brytyjczyków nigdy nie obwiniano za przyczyn, ale zawsze osoba, zwaszcza Winston Churchill . Nie zostao to uczynione jako race twierdzenie; takie stwierdzenia byy niemal akademicko uzasadnione.

Sektor gospodarczy charakteryzowa si wysokim poziomem fachowoci i wiedzy redaktorów. Gównie chodzio o sytuacj gospodarcz w czasie wojny i spodziewane konsekwencje. W dziale felietonów, który stanowi poow gazety, poruszano sprawy kultury krajowej i zagranicznej. Ze wzgldu na rónorodno tematów pracownicy znaleli tu znacznie wiksz swobod dziennikarsk ni w wydarzeniach wiatowych. Swoje miejsce znalazy teatr, film, muzyka, sztuka, krytyka literacka i reportae podrónicze, a take nauka, edukacja i technika. Rónorodno i due znaczenie tej sekcji powiconej kulturze, która zawieraa równie wikszo reklam , jasno pokazuje, e tygodnik Das Reich jako cao by skierowany do duej grupy docelowej .

Heinrich Böll powiedzia w eseju w 1963 roku: Przeczytaem »Rzesz« moe trzy, moe cztery razy, z koniecznoci, poniewa nie miaem nic innego do rki i nienawidziem gazety: nie dlatego, e bya gupia, ale dlatego, e zostaa zrobiona tak inteligentny .

Nakad i dystrybucja

15 marca 1940 r . pierwszy numer gazety ukaza si jako numer zerowy . Premiera rynkowa miaa miejsce w niedziel 26 maja 1940 r. Planowany nakad 100 000 egzemplarzy musia zosta podwojony w przypadku pierwszego wydania. Pod Mündler za egid , Das Reich szybko przeksztacia si w dziennikarskiej i obliczeniowej sukcesu. Du rol odegraa w tym konsekwentna realizacja linii zaproponowanej przez Rienhardta.

W niecay rok nakad wzrós do miliona i osign swój szczyt w marcu 1944 roku z 1,4 miliona egzemplarzy. Niemiecki wydawca w kocu zleci wydrukowanie gazety w Kolonii i Oslo, oprócz Berlina , poniewa dania nie mona byo speni w aden inny sposób. Rzesza znalaza nabywców daleko poza granicami Niemiec, m.in. w Atenach, Belgradzie, Oslo, Paryu, bya te wysyana poczt polow . Okoo 250 000 egzemplarzy wyjechao za granic. W przypadku Szwajcarii podano 50 000 abonentów. Niemieckie Siy Powietrzne zamówiy 19 000 egzemplarzy dla swojej grupy czytelniczej . W wojskowych jednostkach , do 50 onierzy mówi si Przeczytaem wydanie razem, poniewa czsto nie ma kolejne kopie byy dostpne.

Dane nakadowe wyranie wskazuj na zamierzony wysoki popyt, który pomimo braku papieru zosta zaspokojony do ostatniego numeru. Po Völkischer Beobachter Rzesza bya najbardziej poczytnym i drugim co do wielkoci organem prasowym w Niemczech. W trakcie przydziau gazet pod koniec wojny gazeta skurczya si do omiu stron; jednak cz kulturalna i polityczna pozostaa do koca. Ostatni numer ukaza si 22 kwietnia 1945 r.

Retrospektywy

W ostatnich badaniach podkrela si, e Das Reich nie by gazet wywiadowcz, jak podobno w powojennej literaturze kilku byych wspópracowników gazety . Z drugiej strony przemawia za tym cena zakupu 30 fenigów, celowo ciekawa rónorodno tematów, z którymi mona byo dotrze do szerokiego grona ludnoci, ale przede wszystkim bardzo wysoki nakad i produkcja do koca wojny . Jako produkt mainstreamowy, doskonale zaprojektowany do celów propagandowych , Das Reich odzwierciedla gusta kulturowe znacznej wikszoci. Dziennikarz Hans Dieter Müller oceni Das Reich : Pomimo miaych ideologicznych artykuów przewodnich i antysemickich artykuów Goebbelsa, których gazeta równie zawieraa, Das Reich odniós wielki sukces wród opinii publicznej, co równie wzbudzio wtpliwoci wród krytycznych czytelników, czy istnieje byo co o narodowym socjalizmie by dyskutowane.

Belgijska profesor Ine Van Linthout zastanawiaa si, dlaczego Das Reich , mimo swojej wagi jako drugiej co do wielkoci gazety, jest dzi znacznie mniej znana ni Völkischer Beobachter i widzi jako moliw przyczyn fakt, e Das Reich jest le odzwierciedlony w dzisiejszym obraz dyktatury niwelujcej wszystkie rónice mona wstawi . Co wicej, znaczenie tego bdzie prawdopodobnie umniejszane, poniewa wielu zaangaowanych dziennikarzy zajmowao póniej wpywowe stanowiska w polityce, prasie i na uniwersytetach w Republice Federalnej Niemiec. Politolog Peter Reichel zauway, e twoje pismo upikszao zbrodnicze oblicze Trzeciej Rzeszy. Carl Linfert , który pracowa jako korespondent Das Reich , stwierdzi póniej w refleksji, e dziennikarze wnieli niemay wkad w modernizacj i stabilizacj pastwa hitlerowskiego [].

Jak pokazuj naukowcy zajmujcy si komunikacj Katharina Veit i Christian Schäfer-Hock, istniej podobiestwa midzy tymi tak zwanymi osadzonymi dziennikarzami a wspóczesnoci.

Zwykli autorzy (wybór)

Ilustrator

Redakcja naczelna

literatura

 • Erika Martens: Na przykad Das Reich. O fenomenologii prasy w reimie totalitarnym. Verlag Wissenschaft und Politik, Kolonia 1972, ISBN 3-8046-8459-9 .
 • Hans Dieter Müller (red.): Przekrój faksymile przez imperium . Scherz, Berno / Monachium 1964.
 • Albrecht Linsen: Dzia kultury niemieckiego tygodnika Das Reich . Monachium 1954 (praca doktorska).
 • Victoria Plank: tygodnik Das Reich. Przysiga objawienia czy narzdzie wadzy W: Sönke Neitzel , Bernd Heidenreich (red.): Media w narodowym socjalizmie . Schöningh, Paderborn 2010, ISBN 978-3-506-76710-3 , s. 309-328.
 • Petra Rentrop: Das Reich (1940-1945). W: Handbook of Antisemitism , tom 6: Pisma i czasopisma. 2013, s. 583-585.

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Christoph Studt: suga pastwa czy opór midzy liniami Rola prasy w III Rzeszy. LIT Verlag, 2007, s. 134.
 2. ^ Heinz-Werner Eckhardt: Frontowe gazety armii niemieckiej 1939-1945. Braumüller-Verlag, 1975, s. 172-173.
 3. Kurt Koszyk : Prasa niemiecka 19141945. Historia prasy niemieckiej, cz. III. Colloquium Verlag, 1972, s. 997.
 4. ^ Norbert Frei, Johannes Schmitz: Dziennikarstwo w III Rzeszy. CH Beck, 1999, s. 108.
 5. Christoph Studt, s. 134.
 6. ^ Norbert Frei, Johannes Schmitz, s. 35.
 7. Christoph Studt, s. 134.
 8. Erika Martens: Na przykad Das Reich. O fenomenologii prasy w reimie totalitarnym. Verlag Wissenschaft und Politik, Kolonia 1972.
 9. Christoph Studt, s. 30.
 10. Christoph Studt, s. 135.
 11. ^ Heinrich Böll: wydanie z Kolonii, tom 12, s. 130.
 12. Marcus M. Payk: Duch demokracji: próby orientacji intelektualnej na amach wczesnej Republiki Federalnej: Karl Korn i Peter de Mendelssohn. Oldenbourg, 2008, s. 45.
 13. Hans Dieter Müller: Przekrój faksymile przez imperium. Scherz Verlag, 1964, s. 7.
 14. Christoph Studt, s. 136.
 15. Christoph Studt, s. 145.
 16. Hans Dieter Müller: Wysoko nad grobem i alem, mierci i udrk Der Spiegel, 34/1964 (19 sierpnia 1964).
 17. Ursula Rautenberg, Ute Schneider: Archiwum historii ksigarni. Tom 69. Walter de Gruyter, 2015, s. 67.
 18. ^ Heinz-Werner Eckhardt: Frontowe gazety armii niemieckiej 1939-1945. Braumüller-Verlag, 1975, s. 172-173.
 19. ^ Susanne Grebner: Der Telegraf: Rozwój licencjonowanej gazety blisko SPD w Berlinie 1946 do 1950. LIT Verlag, Münster 2002, s. 44.
 20. Ursula Rautenberg , Ute Schneider : Archiwum historii ksigarni. Tom 69. Walter de Gruyter, 2015, s. 67.
 21. Hans Dieter Müller (red.): Przekrój faksymile przez imperium. Scherz-Verlag, 1964, s. 14.
 22. Ine Van Linthout: Ksika w nazistowskiej polityce propagandowej. Walter de Gruyter, 2012, s. 31.
 23. Peter Reichel: Pikny wygld Trzeciej Rzeszy: Fascynacja i przemoc faszyzmu. Carl Hanser Verlag, 1996, s. 178.
 24. Erika Martens, s. 217.
 25. ^ Katharina Veit, Christian Schäfer-Hock: Dziennikarstwo wbudowane. W: Deutscher Fachjournalisten-Verband (red.): Gatunki dziennikarskie. UVK-Verlag, 2016, s. 155.

Opiniones de nuestros usuarios

Ireneusz Matusiak

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Imperium.

Krystyna Stasiak

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Imperium pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Imperium tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Irena Czajka

Ten wpis na Imperium sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.