Gra bogówInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Gra bogów. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Gra bogów zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Gra bogów i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Gra bogów. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Gra bogów! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Gra bogów, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Gra bogów (angielski Malazaska Ksiga Polegych ) jest fantastyczny - powieci z kanadyjski autor Steven Erikson . Cykl powieci, skadajcy si z dziesiciu oryginalnych tomów, zosta opublikowany przez Bantam w latach 1999-2011 .

W niemieckim tumaczeniu, opublikowanym przez Blanvalet , oryginalne tomy oparte na pierwszej powieci The Gardens of the Moon zostay podzielone na dwa tomy i tym samym bd skada si w sumie z 19 ksiek. Cykl powieci zosta bardzo pozytywnie przyjty przez krytyk. W Europie odniós wielki sukces w utworach fantasy, natomiast na rynku pónocnoamerykaskim ksiki pojawiy si z opónieniem.

Nie bezporednio czci serii, ale osadzone w tym samym wiecie, s powieci przyjaciela Eriksona, Iana Camerona Esslemonta , z którym stworzy wiat Malaza .

Pierwszy tom kolejnej serii, The First Tale of Witness , zosta opublikowany w lipcu 2021 roku .

Zarys fabuy

Fikcyjna fabua zaczyna si okoo 1163 roku snu Branda i pocztkowo dotyczy gównie imperium Malazan i jego wojen podbojowych. Imperium zaoone przez cesarza Kellanveda i jego asystenta Tanzera, skrytobójc, powstao na wyspie Malaz , skd kontynent Quon Tali by poddawany cikim walkom, w których Kellanved okaza si zdolnym strategiem, a take otoczy si zdolnymi ludmi . Z biegiem czasu Imperium Malazan rozprzestrzenio si na znaczn cz znanego wiata, gównie dziki zdyscyplinowanym i potnym siom zbrojnym. Imperium przedstawiane jest równie pozytywnie: wojska Malazan przyniosy m.in. jednolite prawa i tym samym zapewniy zakoczenie licznych wani plemiennych oraz pewien spokój wewntrzny. Mimo to rzdy Malazana s przez wielu odrzucane jako obce, kampanie trwaj od lat na kilku kontynentach.

Wszystkie te wydarzenia opowiedziane s porednio w póniejszych powieciach Eriksona, poniewa na pocztku faktycznego gównego wtku Kellanved i Tanzer s ju martwi, zamordowani przez Laseena, który wczeniej dowodzi wewntrzn tajn policj, a nastpnie wstpi na tron. Od tego czasu zajmuje si gównie spajaniem imperium, a coraz wicej starych powierników cesarza znika w tajemniczych okolicznociach. W toku dalszych dziaa w powieciach staje si coraz bardziej jasne, jakie byo dokadne to tych wydarze i jak zmienia si sytuacja polityczna imperium Malazan. Wokó tej gównej narracji jest jednak inny dalekosiny wtek, w którym pojawiaj si równie bogowie i póbogowie, którzy czsto aktywnie interweniuj w wydarzenia. Bogowie mog by zabijani przez ludzi, tak jak ludzie mog w pewnych okolicznociach sta si bogami, którzy w adnym wypadku nie s wszechmocni. Oprócz ludzi istnieje równie kilka, czciowo staroytnych, nie-ludzkich ras, takich jak Tiste Andii, Tiste Edur, Jaghut czy (dziki magicznemu rytuaowi nieumarli) T'lan Imass, arcywrogowie Jaghut. Te rasy odgrywaj równie bardzo wan rol w powieciach.

Fabua skupia si pocztkowo na kontynentach Genabackis, Quon Tali oraz subkontynencie, na którym znajduje si Imperium Siedmiu Miast. Wszystkie te kraje maj wasn, czasem staroytn histori i kultur. Pocztkowo imperium Malazan zdominowao wikszo tych obszarów, nawet jeli kampania wci trwa na Genabackis, która jednak, podobnie jak inne na subkontynencie Korel, prawie nie powioda si. Kilku bogów ingeruje w wydarzenia, podczas gdy Malazaczycy zamierzaj podbi ostatnie wolne miasto Genabackis.

Niemal w tym samym czasie w Cesarstwie Siedmiu Miast wybucha krwawe powstanie, które praktycznie obala panowanie Malazan i opiera si na powstaniu indyjskim z 1857 roku . W trakcie buntu dochodzi do licznych okruciestw przeciwko Malazanom. Jako ostatnia pozostaa armia polowa Malazan w Imperium Siedmiu Miast, 7. Armia musi towarzyszy kilku tysicom uchodców Malazan do Aren, ostatniego miasta na subkontynencie, które wci jest w rkach imperium. W kocu Malazanom pod dowództwem genialnego dowódcy Coltaine'a udaje si zapewni ludnoci cywilnej bezpieczestwo, ale jest to kupowane kosztem zniszczenia 7. Armii. Tymczasem kampania na Genabackis przybiera nieoczekiwany obrót, w której rol odgrywaj równie bogowie. Niedugo póniej pojawia si tzw. kaleki bóg, istota, która wkrótce okazuje si prawdziwym gównym wrogiem bohaterów i stara si wpywa na wydarzenia na jego korzy. Oddziay Malazan na Genabackis s tymczasowo sprzymierzone ze swoimi poprzednimi przeciwnikami, aby walczy ze wspólnym wrogiem, tajemniczym i brutalnie dziaajcym Pannionic Prorokiem.

Fabua od czwartego niemieckiego czy trzeciego angielskiego tomu i kolejnych nie obraca si ju gównie wokó wydarze w imperium Malaza, ale przede wszystkim wokó umiejtnego manipulowania kalekim bogiem. Kilka pobocznych wtków otwiera si, ale zawieraj liczne skrzyowania. Tak wic Erikson szczegóowo opisa karn ekspedycj Malazan do królestwa siedmiu miast przez 14 Armi Malaza, w której Malazanie odkrywaj, e czyny Coltainesa pozostawiy gbokie wraenie. Pozycja wyjciowa do kampanii jest wyjtkowo za ze strony Malazan, poniewa w rzeczywistoci cay subkontynent znajduje si w rkach rebeliantów, ale 14. Armia odnosi kilka sukcesów po cikich walkach. Tymczasem na odlegym kontynencie wyania si imperium Lether, którego wadca, coraz bardziej szalony Tiste Edur Rhulad Sengar, jest tylko marionetk kalekiego boga, który dy do wasnych celów. Tymczasem Malazan Imperatrix Laseen traci coraz wiksz kontrol. 14. Armia Malazaska, która ostatecznie stumia powstanie w Cesarstwie Siedmiu Miast, zdezerterowaa z powodu polityki Laseena, której nie mog ju duej wspiera. Po tym, jak dowódca 14. Armii, Tavore Paran, dowiedzia si o okruciestwach popenionych przez Tiste Edur, ona i jej onierze wyruszyli do Letheru, aby wyzwoli kraj, co udao im si po cikich walkach: Tiste Edur wycofuj si z Letheru , gdzie powstaje nowy rzd.

Mniej wicej w tym samym czasie, w sercu imperium, na Quon Tali, dochodzi do ruchów separacji, które zmuszaj Laseena do upadku. Po wyzwoleniu Letheru 14. Armia i jej sojusznicy posuwaj si na poudniowy wschód, by dotrze do ziemi Kolanse, gdzie okaleczony bóg wydaje si mie pewien wpyw. Ale po drodze owcy koci, jak nazywa si 14 Armi, wpadaj w nieprzewidywalne trudnoci i ponosz cikie straty w bitwie. Mimo to Malazaczycy, prowadzeni przez Tavore'a Parana, udaj si do Kolanse, gdzie nieludzki Forkrul Assail ma wasne plany wobec okaleczonego boga, który nie pragnie niczego wicej, jak tylko uwolnienia si od wiecznego bólu. W Kolanse toczy si wreszcie decydujca bitwa.

Cho Malazan imperium odgrywa jedynie podrzdn rol w póniejszych tomach, fabua nie jest opowiedziana przez Ian Cameron Esslemont w powieciach: W Noc noy przejcie wadzy przez Laseen opisano, podczas gdy w Powrocie Stray Crimson opisuje wewntrzna historia Opisuje zamieszki w imperium. W powieci Stonewielder Esslemont opisuje midzy innymi ekspedycj wojskow Malazan na Korel, dziki czemu znanych jest wiele podstawowych informacji o tym subkontynencie. W Kula, Bero, Tron , wydarzenia na Genabackis i szczegóowo opisane w Darujhistanie, gdzie dawna moc zostaa przywrócona.

Esslemont opisuje teraz powstanie Kellanved i Tanzer w nowej serii Path to Ascendancy .

Narracja

Opowie opowiedziana jest z punktu widzenia poszczególnych postaci, a lokacje czasami znajduj si na rónych kontynentach. Elitarna jednostka Malazan spalaczy mostów odgrywa kluczow rol w kilku tomach, z wyjtkiem pitego oryginalnego tomu, postacie z tego oddziau pojawiaj si we wszystkich tomach. Ale take wiele innych postaci rónych ras i przeciwników jest szczegóowo przedstawionych. Erikson nie zawsze opowiada histori bohaterów w cisym porzdku chronologicznym, ale raczej jednoczenie, czasami z kilkoma przeskokami w czasie. Postacie Eriksona prawie nigdy nie odpowiadaj czarno-biaemu wzorowi, który jest powszechny w literaturze fantasy, ale s znacznie bardziej zrónicowane. W dialogach czsto wyczuwalny jest czarny humor. Wielu bohaterów ginie w trakcie fabuy (cho kilku zostaje wskrzeszonych lub odrodzonych w jakiej formie). Erikson, który jako model pooy nacisk na Iliada i Glena Cooka oraz jego Black - Company - Books. wiat Eriksona jest bardzo niezaleny, szczególnie w literaturze fantasy sposób przedstawiania magii jest wyjtkowy. Zoona fabua zostaa opracowana przez Eriksona i jego przyjaciela Iana Camerona Esslemonta na potrzeby gry RPG w latach 80. XX wieku .

Fabua charakteryzuje si czasem niezwykle mrocznym tonem i kilkoma wtkami fabularnymi. Element tragedii lub tragedii odgrywa wan rol w twórczoci Eriksona. Wedug niego pisze nie fantasy z elementami tragicznymi, ale tragedie z elementami fantasy, dlatego wany jest dla niego czynnik humoru pomidzy poszczególnymi epizodami. Historia jest bardzo obszerna, z okazjonalnymi epizodami, które sigaj kilku tysicleci. Erikson otrzyma wiele pochwa w rónych recenzjach za epicki wygld, a take za dobrze wykonane i wielowarstwowe postacie. Zoona fabua, w której rozprawia si z rónymi ludzkimi sabociami i zaletami, sprawia, e powieci s interesujce nie tylko dla fanów fantasy. Ponadto Erikson, który jest z wyksztacenia antropologiem i archeologiem, umiejtnie wcza w fabu swoj specjalistyczn wiedz; czy to w formie szczegóowo opisanych kultur, czy to w formie wyalienowanej ludzkiej ewolucji. Przedstawienie przemocy jest po czci bardzo wyrane i bezwzgldne. Dla przypadkowych czytelników dua liczba poziomów fabularnych i bohaterów jest równie mylca, chocia powieci oferuj krótki indeks najwaniejszych osób. Encyklopedia jest planowana przez Eriksona po ukoczeniu serii.

Geografia wiata Malaz

Akcja toczy si w fikcyjnym wiecie, którego dokadna wielko jest nieznana, ale na którym wczeniej istniao ludzkie ycie jak w prawdziwym wiecie, mimo e nie-ludzkie rasy ju si pojawiy. Niektóre kontynenty s czasami nazywane po prostu subkontynentem. Istnieje kilka pojedynczych stanów, ale najwyraniej najwikszym jest Imperium Malazan.

Quon Tali

Quon Tali stanowi centrum imperium Malazan. Kontynent by pierwszym podbitym przez Kellanveda w kilku kampaniach, w których podbi ówczesne rywalizujce ze sob pastwa jedno po drugim i zjednoczy je w imperium. Najwiksze miasta to stolica Unta, Li Heng, Quon Tali i Cawn. Naprzeciw kontynentu znajduj si wyspy Malaz (pocztek imperium, wczeniej znany przede wszystkim jako port piracki), Nap i Kartool oraz subkontynent Falar.

Podczas gdy kontynent jest wspomniany tylko w wikszoci powieci, akcja ksiki Esslemonta Powrót Karmazynowej Gwardii rozgrywa si gównie wokó Quon Tali.

Imperium Siedmiu Miast

Jest to subkontynent, na którym oprócz kilku innych wanych miast istnieje siedem witych miast (Aren, Karakarang, Ubaryd, Ehrlitan, Karashimesh, Yath Alban i Ugarat). Subkontynent jest wikszy ni Quon Tali i skada si gównie z pusty i regionów stepowych. Zosta zdobyty w czasach Kellanved, co spowodowao masakr w Aren. Zwaszcza tutaj panowanie Malazan jest postrzegane jako obce panowanie; niemniej jednak wielu jego mieszkaców suy równie w armii Malazan. Wikszo akcji w Deadhouse Gates , House of Chains i The Bonehunters rozgrywa si na tym kontynencie.

W ssiedztwie Imperium Siedmiu Miast znajduj si inne regiony na zachodzie, ale niewiele o nich wiadomo (takie jak Nemil, Perish i Shal Morzinn).

Genabackis

Wikszo akcji w pierwszej powieci oraz w ksikach Memories of Ice i Toll the Hounds rozgrywa si na kontynencie Genabackis . Pocztkowo pónoc i niektóre obszary wybrzea znajduj si w rkach Malazan, ale luna konfederacja miast jest do skuteczna w stawianiu oporu. Wolne miasto Darujhistan jest jednym z najwaniejszych miast. Na kontynencie mieszkaj równie Moranthowie, którzy zawarli sojusz z Malazanami i dobrze znaj si na chemikaliach (materiay wybuchowe). Niewiele wiadomo o poudniu kontynentu, ale istnieje równie miasto Elingarth, z którego pochodzi synny oddzia najemników Szarych Mieczy , odgrywajcy gówn rol w Memories of Ice .

Korelri

Korelri skada si z dwóch subkontynentów Korel i Stratem . Mówi si, e przybycie uomnego Boga spowodowao powane szkody na kontynencie. Chocia Stratem do tej pory odgrywa jedynie marginaln rol, w ksikach kilkakrotnie pojawia si wzmianka o Korelu. W Stonewielder w kocu poznanych zostao wiele szczegóów.

Korel, który jest stosunkowo blisko Quon Tali, skada si gównie z wysp rónej wielkoci. Za panowania Kellanved rozpocza si inwazja pod dowództwem Hohefausta (gównodowodzcego) Greymane, ale walki zakoczyy si fiaskiem. W czasach Laseena, jak si okazuje w Stonewielder , kontakt z 6. Armi Malazask praktycznie si urwa; Poniewa Korelris maj równie znaczn si morsk (statki z miasta Mare uwaane s za prawie niezatapialne), flota Malazan przez dugi czas nie moga osign przeomu.

Na kontynencie czczony jest przede wszystkim jedno bóstwo, Pani, a inne wierzenia s mocno zwalczane. Kilka stanów zawaro luny sojusz, aby odeprze Malazan. Na pónocnym wybrzeu znajduje si równie Stormwall, ogromna linia fortyfikacji, która broni si przed Stormriders, nieludzk ras yjc w wodzie.

Pozwól jej

Nieznana jest nazwa kontynentu, na którym znajduje si Królestwo Letheru (póniejsze Imperium Letheru); ale najwyraniej jest stosunkowo daleko od Quon Tali. Jest tu kilka imperiów, w tym Lether (ze stolic Letheras), a take Bolkando, Pilott, Korshenn i Kolanse. Na pónocy Letheru yj równie Tiste Edur, a na wschodzie yj te ludy stepowe.

To tutaj rozgrywa si gówny wtek powieci Midnight Tides , Reaper's Gale , Dust of Dreams i The Crippled God .

Atakowa

Niewiele wiadomo o tym kontynencie, cho niektórzy stamtd pojawiaj si w powieciach Esslemonta. Malazaczycy s wiadomi istnienia tego kontynentu, ale powstrzymali si od inwazji. W powieci Memories of Ice T'lan Imass donosi, e caa armia T'lan Imass na Assail zostaa zniszczona przez siy pod dowództwem ludzkiego tyrana.

Jacuruku

Jacuruku jest czasami okrelane jako siostrzany kontynent Korelri i zostao strasznie zdewastowane dawno temu. Szczegóy dotyczce obecnej sytuacji nie s znane, ale mówi si, e rzdzi tam oligarchia magów.

Opublikowane lub planowane tomy

 • Vol. 1: Ksiycowe ogrody (2012). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: Gardens of the Moon , 1999; niemieckie pierwsze wydanie 2000). ISBN 978-3-442-26909-9
 • Vol. 2: Imperium Siedmiu Miast (2013). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: Deadhouse Gates , cz 1, 2000; pierwsze wydanie niemieckie 2001). ISBN 978-3-442-26965-5
 • Vol. 3: Pod urokiem pustyni (2014). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: Deadhouse Gates , cz 2, 2001; pierwsze wydanie niemieckie 2001). ISBN 978-3-442-26968-6
 • Vol. 4: Lodowy czas (2003). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: Memories of Ice , cz 1, 2002). ISBN 978-3-442-24997-8
 • Vol. 5: Dzie Widzcego (2003). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: Memories of Ice , cz 2, 2002). ISBN 978-3-442-24998-5
 • Vol. 6: Wojna sióstr (2004). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg. House of Chains , cz 1, 2002). ISBN 978-3-442-24271-9
 • Vol. 7: Dom acuchów (2004). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg. House of Chains , cz 2, 2002). ISBN 978-3-442-24292-4
 • Vol. 8: Dzieci cienia (2005). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: Midnight Tides , cz 1, 2004). ISBN 978-3-442-24298-6
 • Vol. 9: Przypywy nocy (2006). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: Midnight Tides , cz 2, 2004). ISBN 978-3-442-24403-4
 • Vol. 10: Ognie buntu (2007). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: owcy Koci , cz 1, 2006). ISBN 978-3-442-24469-0
 • Vol. 11: owcy koci (2008). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: owcy Koci , cz 2, 2006). ISBN 978-3-442-24499-7
 • Vol. 12: Zoty wadca (2009). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: Reaper's Gale , cz 1, 2007). ISBN 978-3-442-26556-5
 • Vol. 13: W burzy zatracenia (2010). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: Reaper's Gale , cz 2, 2007). ISBN 978-3-442-26557-2
 • Vol. 14: Miasto niebieskiego ognia (2012). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: Toll the Hounds , Part 1, 2008). ISBN 978-3-442-26558-9
 • Vol. 15: mier Boga (2017). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: Toll the Hounds , cz 2, 2008). ISBN 978-3-442-26559-6
 • Vol. 16: Lot dzieci (2018). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: Py snów , cz 1, 2009). ISBN 978-3-7341-6113-1
 • Vol. 17: Skrzyda ciemnoci (2020). Przetumaczone przez Tima Straetmanna. Monachium: Blanvalet (oryg.: Py snów , cz 2, 2009). ISBN 978-3-7341-6114-8
 • [przestarzay] T. 18: Szklana pustynia (planowana data publikacji: 17 maja 2021 r.) Przekad Simon Weinert. Monachium: Blanvalet (oryg.: Okaleczony Bóg, cz 1, 2011) ISBN 978-3-7341-6190-2
 • Vol. 19: Der Verkruppelte Gott (planowana data publikacji: 21 sierpnia 2021 r.) Przekad Simon Weinert. Monachium Blanvalet (oryg.: Okaleczony Bóg, cz 2, 2011) ISBN 978-3-7341-6116-2

Pierwsza opowie o wiadku sequel

Pierwszy tom nowej serii The First Tale of Witness autorstwa Stevena Eriksona ukaza si w lipcu 2021 roku .

Akcja The God is Not Willing toczy si w wiecie Malaz, ale kilka lat po ukoczeniu dziesiciotomowej serii gównej. Pojawiy si nowe kulty bogów, w tym czczcy Kars Orlonga i Coltaine'a, którzy odegrali wan rol w gównej serii. Imperium Malazan jest zagroone inwazj plemion Teblorów z pónocnej Genabackis, ale pojawiaj si równie inne niebezpieczestwa. Tymczasem na Teblorów maszeruje legion piechoty morskiej Malazan, zdeterminowany, by wyeliminowa potencjalne zagroenie dla imperium.

Nowele

 • Krew poda (2002)
 • Zdrowi martwi (2004)
 • Lees of Laughing End: A Tale of Bauchelain & Korbal Broach (2007)

Powieci Malaza Iana Camerona Esslemonta

 • Noc noy (2005, wznowienie 2008)
 • Powrót Karmazynowej Gwardii (2008)
 • Wadca kamieni (2010)
 • Kula, Bero, Tron (2012)
 • Krew i koci (2012)
 • Atak (2014)

cieka przewagi

 • Ksika 1: Lament tancerza (2016)
 • Ksika 2: Ldowanie w Deadhouse (2017)
 • Ksiga 3: Zasig Kellanveda (2019)

Dalsze publikacje

 • Encyklopedia Malaz (planowana od dawna)

linki internetowe

dokumentów potwierdzajcych

 1. ^ B Ogrody Ksiyca
 2. Bramy Deadhouse
 3. ^ Wspomnienia z lodu
 4. ^ Dom acuchów ; owcy Koci
 5. Pywy o pónocy
 6. owcy Koci
 7. Wicher niwiarza
 8. ^ Esslemont, Powrót Karmazynowej Gwardii
 9. Py snów
 10. Okaleczony Bóg .
 11. ^ Q&A ze Stevem Eriksonem ( pamitka z 27 wrzenia 2007 w Internet Archive ), wywiad
 12. Fragment wywiadu
 13. Malazan Wiki (z dowodami).

Opiniones de nuestros usuarios

Lech Czech

Ładny artykuł z _zmienna.

Wioletta Laskowski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Gra bogów jest tym, którego szukałem.

Kris Kopeć

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Marina Winiarski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Gra bogów.