Format plikuInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Format pliku. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Format pliku zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Format pliku i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Format pliku. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Format pliku! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Format pliku, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Format pliku definiuje skadni (dopuszczalne wartoci, struktury formalnej / gramatyki) i semantyki (znaczenia i interpretacji) z danymi w pliku . Tym samym stanowi dwukierunkowy mapowania z informacjami na jednowymiarowej binarnym pamici .

Znajomo formatu pliku jest niezbdna do interpretacji informacji przechowywanych w pliku. Nowoczesne systemy operacyjne uywaj formatu pliku do przypisywania plików do aplikacji, które mog je interpretowa.

Pochodzenie i znaczenie formatu pliku

Formaty plików s zwykle okrelane przez producentów oprogramowania lub organ normalizacyjny. Formaty, które zostay okrelone tylko przez producenta, s równie okrelane jako zastrzeone formaty plików. Standardowe formaty mog równie powstawa z zastrzeonych formatów plików, jeli s udokumentowane i przejte przez inne osoby. Standardowe formaty umoliwiaj oprogramowaniu rónych producentów prac z tymi samymi formatami plików.

Organizacje systemu archiwum od kilku lat pracuj nad tworzeniem katalogów formatów plików ( ang. rejestry formatów plików ), umoliwiajcych automatyczne wykrywanie formatów i dostarczanie informacji o ich wykorzystaniu.

Format baz danych, które s uywane tylko w ramach okrelonej aplikacji (dotyczy to równie pojedynczego oprogramowania ) jest równie znany jako natywny format pliku.

Specyfikacje

Typ kodowania i rozmieszczenie danych w formacie pliku powinny zosta opisane szczegóowo w opisie . Specyfikacje s publikowane dla wielu formatów plików, inne specyfikacje s traktowane jako tajemnice handlowe, a s te formaty plików, które nie s w ogóle udokumentowane poza programami, które je interpretuj.

Rozpoznawanie formatów plików

Rozpoznanie formatu pliku jest konieczne, aby móc zinterpretowa informacje zawarte w pliku. Format pliku mona okreli automatycznie na trzy róne sposoby:

  • Interpretacja zawartoci pliku
  • Interpretacja nazwy pliku
  • Interpretacja metadanych

Format czsto nie jest rozpoznawany , ale po prostu zakadany - wtedy uytkownik jest odpowiedzialny za otwieranie tylko "odpowiednich" plików za pomoc programu komputerowego.

Interpretacja zawartoci pliku

Aby zinterpretowa zawarto pliku, plik lub jego czci s odczytywane i sprawdzane pod ktem znanych wzorców. Czsto uywa si do tego liczb magicznych . Format pliku jest rozpoznawany po tym, e plik zaczyna si od magicznej liczby powizanej z formatem pliku.

Interpretacja nazwy pliku

Typowym sposobem rozróniania formatów plików jest interpretacja nazwy pliku. Zwykle uywane jest do tego tylko rozszerzenie nazwy pliku . Metoda ta jest wykorzystywana np. przez systemy operacyjne macOS , CP/M , DOS i Windows a take w narzdziach deweloperskich takich jak make(tu niezalenie od systemu operacyjnego). Ostatni punkt w nazwie pliku jest traktowany jako separator, a nastpujce rozszerzenie jest uywane jako identyfikator formatu pliku. Poniewa te rozszerzenia nazw plików byy ograniczone do trzech znaków w starych systemach operacyjnych, wikszo formatów plików jest nadal identyfikowana za pomoc identyfikatora od jednej do trzech cyfr (takich jak .Club .exe).

Poniewa zmiana rozszerzenia nazwy pliku przez nieprzeszkolonych uytkowników prowadzi do problemów (plik nie jest przypisany do adnej aplikacji lub do niewaciwej aplikacji), Microsoft zdecydowa si na przykad w nowszych wersjach systemu Windows, aby domylnie ukry rozszerzenie nazwy pliku, co ma doprowadzio do nowych problemów, takich jak na przykad wirusy otrzymuj podwójne rozszerzenie pliku, co oznacza, e plik wykonywalny jest wywietlany kournikova.jpg.exejako rzekomy plik obrazu kournikova.jpg.

Interpretacja metadanych

Jedyn niezawodn metod okrelenia formatu pliku jest przechowywanie lub przesyanie wraz z plikiem metadanych, które dokadnie definiuj format pliku. Takie metadane s przesyane w Internecie w postaci typów MIME . Niektóre systemy operacyjne przechowuj metadane w systemie plików.

Moliwe klasyfikacje

Formaty plików mona klasyfikowa wedug wielu kryteriów. Wspólne kryteria to na przykad:

  • tekstowe a binarne
Pliki w formacie tekstowym mona wczytywa, przeglda i zmienia za pomoc prostego edytora ogólnego ; Pliki binarne mona zrozumie tylko za pomoc specjalnie odpowiednich aplikacji. W przeszoci formaty plików kodowanych binarnie byy czsto preferowane w stosunku do formatów plików tekstowych, poniewa zajmoway znacznie mniej miejsca w pamici. W przeciwiestwie do tego formaty plików tekstowych staj si coraz bardziej rozpowszechnione w dzisiejszych czasach. Dotyczy to w szczególnoci metaformatu XML .
  • Dane a aplikacja wykonywalna
  • wedug typu treci: tekst, obraz, dwik, formaty wideo
  • otwarty na wasno
  • powszechne kontra rzadkie versus

itp.

Zastrzeone formaty

Chronione prawem autorskim (zastrzeone) formaty plików czasami tworz zaleno od odpowiedniego producenta oprogramowania (i obsugiwanych przez niego platform), zwaszcza jeli

Dla tego formatu nie mona opracowywa programów innych firm ani programów typu open source .

Istnieje ryzyko, takie jak: B. niewypacalno producenta, zaprzestanie dalszego rozwoju produktu (przynajmniej dla wybranej platformy), wzrost opat licencyjnych (patrz np. opaty patentowe GIF ) lub cen.

Niekiedy zastrzeone lub zastrzeone formaty patnoci licencyjnych mog by równie wykorzystywane przez firmy trzecie, a tym samym osiga dystrybucj, która zapewnia wystarczajc niezaleno od jednego dostawcy ( np. binarny GIF - format graficzny  - patenty jednak wygasy 10/2006 ).

Oznacza to, e zastrzeone formaty binarne s tylko warunkowo odpowiednie do archiwizowania baz danych, chyba e format jest w powszechnym uyciu. Starsze dokumenty równie musz zosta przekonwertowane do nowej wersji formatu podczas aktualizacji oprogramowania, jeli maj pozosta czytelne . Dzieje si tak równie w przypadku dalszego rozwoju darmowych formatów, ale stara wersja formatu pozostaje dostpna, przynajmniej co do zasady, poprzez ujawnienie.

Wersje

Podobnie jak programy uytkowe ewoluuj, formaty plików podlegaj zwykle dalszemu rozwojowi, dziki czemu tworzone s nowe wersje. W przypadku wielu formatów plików prosta obsuga kompatybilnoci w gór jest ju brana pod uwag podczas opracowywania . ( Z drugiej strony, kompatybilno wsteczna jest obszarem problemowym, który jest w duej mierze ograniczony do aplikacji.)

Zobacz te

literatura

  • Günter Born : Referencyjne formaty plików. Grafika, tekst, bazy danych, arkusze kalkulacyjne . 3. Wydanie. Addison-Wesley, Bonn i in. 1995, ISBN 3-89319-815-6 .

linki internetowe

Wikisownik: format pliku  - wyjanienia znacze, pochodzenie sów, synonimy, tumaczenia translation
Commons : formaty plików  - kolekcja obrazów, filmów i plików audio

Indywidualne dowody

  1. Sowo kluczowe Knowledge.Info IT Natywny

Opiniones de nuestros usuarios

Bernard Marciniak

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Format pliku.

Irina Wysocki

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.