Firma WegaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Firma Wega. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Firma Wega zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Firma Wega i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Firma Wega. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Firma Wega! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Firma Wega, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Firma Wega to suchowisko przez Friedricha Dürrenmatta z roku 1954. Zosta on kolejno produkowanych przez nadawców Bayerischer Rundfunk , Nordwestdeutscher Rundfunk Hamburg i Südwestfunk . Trzy produkcje zostay po raz pierwszy wyemitowane w 1955 roku. Akcja toczy si w dystopijnej przyszoci zimnej wojnyby kontynuowany do 2255 roku, a teraz ma si nasili. Fabu powiela lekarz podróy Mannerheim, który w imieniu tajnych sub dokona jedenastu nagra podczas misji Wega, a teraz odtwarza je w skróconej i skomentowanej formie prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Wolnych Stanów Europy i Ameryki.

Czasowe to stworzenia

Suchowisko zostao napisane w 1954 roku, w czasie, gdy zimna wojna wkraczaa w gorc faz. W Korei wojna midzy komunistyczn pónoc (wspieran przez Chiny) a zachodnim poudniem (wspieran przez USA) zakoczya si wanie porozumieniem o zawieszeniu broni, ale byo to ju oznak globalnego podziau pastw na zachodnie i wschodnie. pastw. W Europie dawna Rzesza Niemiecka zostaa skutecznie podzielona na dwie czci: wspieran przez Zachód RFN i zdominowan przez Zwizek Radziecki NRD . W Europie Zachód i Wschód byy w midzyczasie dwoma mniej wicej równie silnymi blokami wadzy. Ponadto Zwizek Radziecki po raz pierwszy zrówna si z USA w sektorze broni jdrowej w 1953 roku, kiedy po raz pierwszy zdetonowano bomb wodorow , co spowodowao atomowy impas. W tym momencie nic nie wskazywao na to, e ten tlcy si konflikt moe rozwiza si sam w najbliszej przyszoci; W wietle biecych wydarze wygldao na to, e rónice midzy dwoma blokami energetycznymi bd si bardziej pogbia.

akcja

Sytuacja wiata ludzkiego w roku 2255 przedstawia si nastpujco: Ziemia jest podzielona na dwa wielkie bloki mocarstw, a mianowicie Stany Zjednoczone, wolne pastwa Europy i Ameryki oraz drug koalicj skadajc si z Rosji, Azji, Afryki i Australii . Ponadto koalicja wschodnia zdoaa niedawno przej ksiyc w strajku wojskowym. Wenus suy obu ziemskim koalicjom jako kolonia karna, do której pastwa zachodnie wysyaj komunistów i przestpców, stany wschodnie wyznawców zachodniego stylu ycia, a take przestpców. Sytuacja na Wenus jest monitorowany przez komisarzy , którzy wysyaj obu bloków energetycznych.

Po zerwaniu kontaktu z ostatnim komisarzem ds. Wenus, delegacja ze Stanów Zjednoczonych, Wolnych Stanów Europy i Ameryki, skadajca si z sekretarza stanu Horace Wooda, doktora podróy Mannerheima, kapitana Lee, pukownika Camille Roi, sekretarza wojny Costello, ministra ds. Obszary pozaziemskie i sekretarz stanu ds. Wenus o statku kosmicznym Wega w drodze na Wenus. Twoim zadaniem jest skonienie mieszkaców Wenus do wspópracy przeciwko wschodniej koalicji na Ziemi, poniewa zimna wojna jest na skraju eskalacji.

Podczas podróy sekretarz stanu Wood informuje lekarza podróy Mannerheima, e wie o jego tajnej misji monitorowania go i, jeli to konieczne, doprowadzenia do podanego zakoczenia misji. W rozmowie z pukownikiem Roi zaznacza równie, e jest równie czci misji w imieniu Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Wolnych Stanów Europy i Ameryki, majcej na celu przeprowadzenie militarnego ataku na Wenus w celu zapobieenia misji Vega w przypadku niepowodzenia mieszkacy sprzymierzaj si z przeciwn koalicj.

Po pierwszej konferencji na temat statku kosmicznego Vega, na której mona jedynie ustali, e niewiele wiadomo o sytuacji politycznej na Wenus, delegacja w kocu lduje na kolonii karnej i spotyka si z przedstawicielami Wenus, Johnem Smithem i Petersena Morderc z Niemiec . Przemówienie powitalne ministra spraw zagranicznych zakócaj erupcje wulkanów i burza, dlatego zaangaowane osoby udaj si na swoje pierwsze spotkania na odzi podwodnej w przypadku braku staych osiedli na planecie. Tam szybko okazuje si, e na Wenus nie ma rzdu ani nawet polityki, a upowanieni przedstawiciele bior udzia w negocjacjach tylko dlatego, e odebrali przekaz radiowy od Vegi i po prostu maj czas. Ta sytuacja dezorientuje ziemsk delegacj, dlatego pocztkowo wycofuj si do Vegi.
Tam emisariusze ziemscy dyskutuj teraz, jak postpowa. Podczas gdy Costello i inni czonkowie delegacji z frustracj naciskaj na zerwanie negocjacji, Sekretarz Stanu Wood, który jest do przychylny brakowi polityki na Wenus, wymyla plan uczynienia partnerów negocjacyjnych Wenus gow pastwa i zwró je, aby obieca ziemi.

Po powrocie na Wenus delegacja spotyka now reprezentantk: by polsk dziwk uliczn Irene. Teraz reprezentuje Smitha i Petersena w nowych negocjacjach na statku szpitalnym, poniewa musz polowa na wieloryby. Po kolejnych krótkich negocjacjach z ziemskimi politykami odrzuca w imieniu wszystkich Wenus propozycj powrotu na ziemi i opowiedzenia si po jednej ze stron w zbliajcej si ziemskiej wojnie. Przedstawiciele Zjednoczonych Wolnych Planet Ziemi powracaj do Vegi z przeraeniem, zwaszcza e temperatury otoczenia na Wenus sprawiaj im teraz wiele kopotów.

Podczas gdy delegacj na statku Vega opiekuje si lekarz pokadowy Mannerheim, pukownik Roi informuje ministra spraw zagranicznych Wooda, e Vega zaadowa dziesi ywych bomb w imieniu prezydenta na wypadek, gdyby negocjacje z Wenusjaczykami si nie powiody. Wood zauwaa to, ale chciaby podj ostatni prób negocjacji. W towarzystwie Mannerheima wraca na Wenus.
Tam ponownie spotyka nowego upowanionego przedstawiciela, tym razem swojego byego przyjaciela z college'u i ostatniego inspektora Bonstettena. Pocztkowo próbuje przekona go do poddania si, ale Bonstetten potwierdza równie stanowisko pozostaych upowanionych przedstawicieli: Mieszkacy Wenus s zadowoleni ze swojej sytuacji i nie s zainteresowani powrotem na Ziemi. Opisuje ycie, jakie jest moliwe na Wenus, jako trudne, ale bardziej szczere ni na Ziemi. Tutaj yje si wedug ustalonych wartoci spoecznych, podczas gdy na ziemi yje si tylko wedug tych wartoci.
Kiedy Wood dowiaduje si o nieprzejednaniu Bonstettena, w podrzdnym zdaniu grozi mu zbombardowaniem Wenus przez Veg, ale natychmiast wycofuje si z tej groby. W zamian Bonstetten potwierdza mu, e mieszkacy Wenus spodziewali si ju takiej procedury i dlatego rozprzestrzenili si na ca planet, aby zminimalizowa szkody spowodowane atakiem. Widzi, e jego pogld na charakter ludzi na ziemi zosta potwierdzony, ale bez obwiniania Wooda ani nikogo innego. Zrezygnowany Wood musi uzna beznadziejno misji i wraca do Vegi z Mannerheimem i obietnic nie bombardowania.

Na pokadzie statku kosmicznego Wood po krótkiej rozmowie z pukownikiem Roi zleca bombardowanie, a Vega rozpoczyna swoj podró powrotn na ziemi. Na pocztku Wood uzasadnia swoje podejcie do siebie i Mannerheima jako nieuniknione, poniewa negocjacyjna postawa Wenus nie pozwalaa na adn inn reakcj. W kocu postanawia troch poczyta w swoim bunkrze podczas niepowstrzymanej wojny na Ziemi.

interpretacja

Akcja suchowiska The Wega Company rozgrywa si w 2255 roku, wic jest to fikcyjna historia osadzona w przyszoci. Na pytanie, czy jest to opowie utopijna, nie mona jednoznacznie odpowiedzie. Wedug Gero von Wilperta utopia przedstawia konceptualn konstrukcj w wyobraonym, przestrzennie lub czasowo odlegym wiecie, który jest osigalny, praktycznie niemoliwy do zrealizowania idealny stan ludzkoci, pastwa i spoeczestwa. W tym suchowisku przedstawiane s jednak dwie róne spoecznoci ludzkie: spoeczestwo na ziemi, które jest scharakteryzowane jako zdeprawowane, majce obsesj na punkcie wadzy i skorumpowane, oraz spoeczestwo na Wenus, które jest wychwalane jako raj ludzkoci, ale które ostatecznie wygasa. Z jednej strony rysuje si tu pozytywny obraz spoeczestwa przyszoci (Wenus), z drugiej za opresyjnie negatywny (Ziemia). Jeli przyj jako warunek wstpny, e biorc pod uwag definicj, chodzi o spoeczestwo ziemi, to nie mona w tym przypadku mówi o utopii, ale cile mówic, trzeba uy przeciwnego terminu dystopia . Nie ulega jednak wtpliwoci, e suchowisko zdecydowanie mona zaliczy do kategorii literatury science fiction . To narracja rozgrywajca si w kontekcie naukowo-technicznej wizji przyszoci, w której zakada si, e sytuacje z ycia codziennego brzmi fantastycznie i niewiarygodnie zarówno dla ludzi z czasów, gdy powstawao suchowisko, jak i dla nas dzisiejszych. czytelnicy i suchacze. Przykadowym przykadem jest to, e inne ciaa niebieskie nadaj si do zamieszkania przez ludzi.

Pary przeciwiestw

Ziemia kontra Wenus

Wszystkie konflikty w The Vega Company przedstawione s wedug tej samej zasady, a mianowicie w postaci par przeciwiestw . Najbardziej oczywist par przeciwiestw s przede wszystkim dwa wiaty ludzkiego ycia, czyli Ziemia i Wenus. W tym momencie nie ma potrzeby wchodzi w ziemi, nie wydaje si, by rónia si ona od tego, czym jest dzisiaj. Wikszo informacji o rodowisku na Wenus pochodzi z komentarza Mannerheima na pocztku pitego nagrania. Opowiada o licznych erupcjach wulkanów, uporczywie silnych burzach, a nawet o wyadowaniach elektrycznych na niebie, co nieuchronnie daje czytelnikowi lub suchaczowi wraenie, e jest to prawdziwe pieko. Stoi w najostrzejszym kontracie do ziemi, która w porównaniu z warunkami rodowiskowymi wyglda jak raj.

Ziemskie bloki mocy

Jeli spojrzysz na sytuacj na Ziemi w 2255, nieuchronnie zobaczysz nastpn par przeciwiestw: dwie koalicje pastw. Z jednej strony jest to grupa Stanów Zjednoczonych, Wolnych Stanów Europy i Ameryki , z drugiej grupa wokó Zwizku Radzieckiego, Azji, Afryki i Australii. Obaj s sobie przeciwni w wielu kwestiach, ale obaj uywaj Wenus jako kolonii karnej, gdzie zachodnia koalicja demaskuje tam komunistów i przestpców, zbrodniarzy ze wschodniej koalicji i zachodnich sympatyków. Nawizanie do sytuacji z czasów zimnej wojny jest w tym momencie nieuniknione, ale jest zaostrzone przez opisy podczas pierwszej konferencji na statku kosmicznym Vega: Konflikt rozwin si w taki sposób, e eskalacja staa si nieunikniona. Przeciwnikowi udao si podbi Australi, a nawet ksiyc, przez co Stany Zjednoczone, Wolne Stany wiata byy coraz bardziej w tyle. Pokoju nie da si ju utrzyma, bo wasna sia sabnie, a wojna z pewnoci doprowadzi do wielkiej fali zniszczenia. Tymi opisami i dalszymi charakterystykami dwóch ziemskich koalicji Dürrenmatt buduje atmosfer konfrontacji i dwubiegunowoci.

Sekretarz Stanu Wood kontra grupa Sekretarza Wojny Costello

Kolejn par przeciwiestw s postacie na Vega. Z jednej strony jest grupa skupiona wokó ministra wojny Costello, w skad której wchodz równie pukownik Roi, minister obszarów pozaziemskich i sekretarz stanu ds. Wenus. Wystpujesz w suchowisku radiowym jako twardogowi polityczni i charakteryzujesz si wyranym sceptycyzmem wobec mieszkaców Wenus i samej misji. Odpowiednio rygorystycznie wzywaj do przerwania wysików dyplomatycznych, kiedy Wenusjanie zdaj si nie akceptowa propozycji delegacji ziemskiej. Postrzegaj równie mieszkaców Wenus jako sposób na zakoczenie konfliktu. Ta grupa te najbardziej tworzy atmosfer na Wenus, minister ds. obszarów pozaziemskich nawet mdleje podczas rozmów z Iren z powodu upau (lub w przenoni z powodu konsekwentnej postawy penomocników), a sekretarz stanu cierpi na wracajc do Wegi jeden strza. Minister spraw zagranicznych Horace Wood pojawia si jako odpowiednik tej grupy. Zgodnie ze swoj pozycj polityczn i funkcj Szefa Misji jest niezwykle dyplomatyczny na konferencjach i negocjacjach. Tam, gdzie pozostali czonkowie delegacji dziaaj ideologicznie i ciasno, Wood reaguje z rozwag i wspóczuciem dla ludzi na Wenus i ich argumentów. Chce da im moliwo odpokutowania za zbrodnie, o które zostali oskareni na ziemi i, w nagrod za wspóprac ze Stanami Zjednoczonymi, Wolnymi Stanami Europy i Ameryki , umoliwi im nowy start na ziemi. W zwizku z tym jest równie przeciwny uyciu broni jdrowej jako rodka szantaowania wspópracy.

Mannerheim kontra pukownik Roi

Poczynaniami sekretarza Wooda kieruje inna para przeciwnych postaci na Vega, a mianowicie Mannerheim i pukownik Roi. Obaj otrzymali swoje (tajne) rozkazy przed misj od odpowiedzialnych si w Stanach Zjednoczonych, Wolnych Stanach Europy i Ameryce : Mannerheim ma kontrolowa dziaania Woodsa, Roi ma zapobiec niepowodzeniu misji poprzez ostateczne uycie atomu. bomby. W kadym razie przez obydwoje, fakt, e Wood dowiaduje si przed pierwszym spotkaniem z Wenusjanami, jaki sekretny cel ma wysyajcy Mannerheim i Rois w tej misji, jego dziaania s konkretnie ograniczone. Nie moe te opowiedzie si po stronie mieszkaców Wenus w negocjacjach, a moe nawet bezkarnie dezerterowa jak komisarze, ani te pozwoli, by negocjacje zakoczyy si niepowodzeniem bez groby powanych konsekwencji Wenus. Dlatego Beusch charakteryzuje Mannerheima i Roi jako postacie kata, tak jak pojawiaj si w kilku pracach Dürrenmatta.

Mieszkacy Ziemi vs. Mieszkacy Wenus / Drewno vs. Bonstetten

Wreszcie ostatni par przeciwiestw w The Vega Company s róne sposoby mylenia mieszkaców ziemi i Wenus, ukazane przez bohaterów Wooda i Bonstettena. Jeli przyjrze si skadowi dwóch spoeczestw lub grup osób wymienionych jako przykady, pierwsze rónice staj si widoczne. Na ziemi przede wszystkim podani s zgodni z systemem przedstawiciele odpowiedniego kontinuum wartoci, którymi s w tym suchowisku urzdnicy rzdowi z delegacji. Mieszkacy Wenus to natomiast skazani i wyrzutki, ale poniewa pochodz z obu koalicji pastw na ziemi, nie jest to spoeczestwo zdominowane przez przestpców, ale heterogeniczny zbiór jednostek, który jest cakowicie normalny na prawdziwa skala. Twoim gównym celem na Wenus jest zapewnienie sobie przetrwania, a take przetrwanie innych, bez których twoje przetrwanie byoby trudniejsze. Spoeczestwo cechuje zatem praktycznie stosowana ludzko, która w walce o byt spycha wszystko inne na drugi plan. W tym sensie upowanieni przedstawiciele wyraaj pokor i szacunek dla aski ycia, a zatem równie zaprzeczaj sensowi polityki dla zachowania spoeczestwa. W przeciwiestwie do tego przedstawiciele ziemi okazuj si absolutnymi materialistami. Podchodz do ludzi i obyczajów na Wenus z arogancj i ignorancj i nie potrafi pogodzi tamtejszego sposobu ycia z wasnymi dowiadczeniami na ziemi. W przeciwiestwie do Wenus podkrelaj walk o wartoci, która stoi ponad wszystkim, nie rozumiejc jednak, e wanie podane wartoci od dawna panuj na Wenus. W kocu staraj si przecign na swoj stron ludno Wenus, któr uwaaj przede wszystkim z materialnego punktu widzenia za rodek do zakoczenia walki z przeciwn koalicj na ziemi, oferujc wadz, ale to si nie udaje, poniewa Wydaje si, e Wenusjanie poszukuj czego wicej ni tylko bogactwa i wpywów. Dwubiegunowo obu spoeczestw wida na przykadzie dwóch postaci Wooda i Bonstettena. Pocztkowo przyjaciele z wczeniejszych czasów studiów, obaj poszli w yciu rónymi ciekami. Podczas gdy Wood zrobi karier jako minister spraw zagranicznych na ziemi, dostosowujc si do panujcego systemu, Bonstetten w pewnym momencie zrezygnowa z ziemskiej kariery, aby móc rozpocz nowe ycie w tym miejscu zgodnie z nowymi wytycznymi i w nowym rodowisku jako posany komisarz. do Wenus. Tak wic ich przyja wydaje si nadal istnie nawet po wielu latach, ale wzorce mylowe obojga tak bardzo si rozeszy, e ich ostateczna rozmowa ostatecznie koczy si fiaskiem. Wood wydaje si mie pewn sympati do analiz Bonstettena dotyczcych rónic midzy dwoma systemami spoecznymi na Ziemi i Wenus, ale z jednej strony wydaje si, e musi je tumi ze wzgldu na obecno Mannerheima, z drugiej za Bonstetten dostarcza mu równie odpowiednie argumenty, by nie wcza si do ycia na Wenus, w kocu nawet je zgasi.

Dialog Wood - Bonstetten

Centralnym punktem suchowiska radiowego jest dialog midzy sekretarzem stanu Woodem a jego byym przyjacielem Bonstettenem. Ju z góry jest jasne, e mog by tylko dwa moliwe rezultaty: albo Bonstetten zgadza si na wspóprac midzy Wenus a Stanami Zjednoczonymi Europy i Ameryki, albo spoeczestwo Wenus ma zosta zniszczone. Powód jest nastpujcy: obecno Mannerheima wywiera na Wooda presj, by nie ulega Wenusom lub nie ulega uwiedzeniu spoecznych regu samej Wenus. Z powodu tej predeterminacji delegacji ziemskiej nie mona w tym miejscu mówi o dyplomacji. W tej rozmowie róne pogldy obu spoeczestw staj si jasne: podczas gdy pogo za wartociami wszelkimi sposobami jest na pierwszym planie na Ziemi, pogo za yciem dominuje na Wenus ze wzgldu na panujce warunki rodowiskowe. W zwizku z tym Bonstetten potwierdza wolno waciwego dziaania, aby robi to, co konieczne. Kiedy w trakcie dyskusji Wood nie widzia adnego innego wyjcia, aby uczyni swoj misj bezkrwawym sukcesem, nawet otwarcie zagrozi unicestwieniem Wenus, wycofa si z tej groby, jednak natychmiast si wycofa. Bonstetten odpowiada jednak, e mieszkacy Wenus podejrzewali ju tak procedur i wszczli odpowiednie dziaania nadzwyczajne. Ponadto ujawnia dalsze podejcie Wooda, mówic: Nie moesz cofn czynu, o którym mógby pomyle. (Ten cytat jest podobny do gównego stwierdzenia Johanna Wilhelma Möbiusa w komedii Dürrenmatta Die Physiker : To, co kiedy uwaano, nie moe by wycofanym. ) Odmawia równie wspópracy z ziemsk koalicj, któr Beusch ostatecznie okrela jako nieludzko konsekwentn, ale imponujco ludzk . Wood w kocu uwiadamia sobie, e ideay, do których rzekomo d ludzie na ziemi, faktycznie panuj na Wenus, ale nie potrafi oderwa si od swoich schematów mylowych, podprogowego wpywu Mannerheima i twardych argumentów przedstawionych przez Bonstettena w formie advocatus diaboli do rozwizania. Po powrocie na Veg ma tylko moliwo, zmuszony przez pukownika Roi, zniszczy Wenus przez zbombardowanie, zanim przeciwna koalicja z Ziemi nawie z ni kontakt dyplomatyczny.

Rozumienie polityki przez Dürrenmatta

Innym centralnym tematem suchowiska radiowego jest rozumienie polityki przez Dürrenmatta. Mona to sformuowa w trzech punktach:

1. Polityka to brudny biznes.

Delegacja Vega odwiedza Wenus z zewntrznym planem negocjacji z okolicznymi mieszkacami o wsparciu militarnym w razie wojny na Ziemi. Jednak wynik negocjacji jest ju z góry jasny, bez uzyskania opinii Wenus: albo Wenus przycza si do oferty delegacji Stanów Zjednoczonych, Wolnych Stanów Europy i Ameryki, albo zostaje zniszczona. Emisariusze Ziemi nie bior pod uwag rzeczywistego prawa do wypowiadania si na równych prawach, a raczej ultimatum misji powinno by ukrywane tak dugo, jak to moliwe.

2. Polityka jest rodkiem do denia do wadzy.

Polityka w ogóle, a take w konkretnej wizycie delegacji na Wenus suy wycznie wzmocnieniu lub poszerzeniu wasnego zaplecza wadzy. Ma to zosta osignite dziki wspópracy Wenus z zachodni koalicj Ziemi. Gdy negocjacje si nie powiody, udaj si nawet na zniszczenie Wenus, aby nie da przeciwnej koalicji moliwoci sprzymierzenia si z Wenus. Tak wic w kocu, gdy nie mona zwikszy wasnej pozycji wadzy, jest równie zapewnione, e przeciwnik nie moe poszerzy swojej bazy wadzy.

3. Polityka jest przeszkod w rozwoju idealnego spoeczestwa.

Spoeczestwo Wenus, z jego pogoni za yciem, jest stylizowane przez Ministra Spraw Zagranicznych Woodsa z Dürrenmatt na rodzaj spoeczestwa doskonaego. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie przetrwania wszystkich jednostek, aby w tym samym czasie zapewni sobie przetrwanie. Polityka w sensie ziemskim jest wic uwaana za bezcelow. Zajoby to po prostu zbyt duo czasu i zbyt wiele rodków, polityka utrudniaaby zachowanie tego spoeczestwa. Fakt, e ziemska delegacja podróuje teraz na Wenus, aby przedstawi polityczne proby lub dania, jest oczywicie absolutnie niestosowny w tej sytuacji, tak e plan Woodsa, aby zainteresowa Wenus polityk poprzez zwikszenie wadzy, w rzeczywistoci caej misji dyplomatycznej w ogóle, nawet przed rozpoczciem negocjacji s skazane na niepowodzenie.

Przegldy produkcji

Produkcja BR

BR zosta wyprodukowany w 1954 roku i pierwszej emisji w dniu 18 stycznia 1955 r. Z czasem odtwarzania 76'35 minut jest to najdusze z trzech nagra.

Prelegenci i ich role:

Produkcja NWDR

Produkcja NWDR Hamburg powstaa w 1955 roku i zostaa wyemitowana po raz pierwszy 20 stycznia 1955 roku. Z czasem odtwarzania 64'00 minut jest to drugie najdusze z trzech nagra.

Prelegenci i ich role:

Produkcja SWF

SWF by równie produkowany w 1955 roku i po raz pierwszy wyemitowany w dniu 19 lipca 1955 r. Z czasem odtwarzania 57'15 minut jest to najkrótsze z trzech nagra.

Prelegenci i ich role:

SchweizerRadio-DRS - produkcja

DRS zosta wyprodukowany w 1968 roku i trwa 62'20 minut

Dyrektor: Hans Hausmann Haus

Prelegenci i ich role:

Drobnostki

Statek kosmiczny, którym delegacja wyrusza w podró na Wenus i który nadaje tytu suchowisku, nosi imi gwiazdy w gwiazdozbiorze Liry, patrz Wega . Inne nazwy Vega w innych konfliktach to Altair i Deneb. Nazwy te s równie uywane do oznaczania gwiazd, patrz Altair i Deneb . Trzy gwiazdy tworz w astronomii tzw. trójkt letni .

literatura

 • Hansueli Beusch: suchowiska radiowe Friedricha Dürrenmatta. Rozprawa, Zurych 1979.
 • Elisabeth Brock-Sulzer: Friedrich Dürrenmatt. Stacje jego pracy. Diogenes, Zurych 1960.
 • Daniel Keel (red.): O Friedrich Dürrenmatt. Eseje, referencje i recenzje od Gottfrieda Benna do Saula Bellowa . Diogenes, Zurych 1980, ISBN 3-257-20861-8 .
 • Gerhard P. Knapp: Friedrich Dürrenmatt: Studia nad jego prac. Lothar Stiehm Verlag, Heidelberg 1976, ISBN 3-7988-0532-6 . (Poezja i nauka, XXXIII).
 • Jan Knopf : Friedrich Dürrenmatt. Beck, Monachium 1988, ISBN 3-406-33158-0 . (BsR 611).

Indywidualne dowody

 1. ^ Niemieckie archiwum audycji: baza danych odtwarzania dwiku ARD
 2. Utopia. W: Gero von Wilpert : Tematyczny sownik literatury (= kieszonkowe wydanie Krönera . Tom 231). 8., poprawiona i rozszerzona edycja. Kröner, Stuttgart 2001, ISBN 3-520-23108-5 , s. 865, (1976, s. 79).
 3. ^ Beusch: suchowiska radiowe. 1979, s. 117.
 4. ^ Fantastyka naukowa. W: Wilpert: Tematyczny sownik literatury. 2001, s. 744.
 5. a b c Beusch: Gra radio. 1979, s. 111.
 6. ^ Beusch: suchowiska radiowe. 1979, s. 108.
 7. ^ Dürrenmatt: Firma Wega. 1998, s. 109 i n.
 8. ^ Beusch: suchowiska radiowe. 1979, s. 110.
 9. a b Beusch: gra radio. 1979, s. 112f.
 10. a b Beusch: gra radio. 1979, s. 115.
 11. ^ Dürrenmatt: Firma Wega. 1998, s. 116.
 12. ^ Dürrenmatt: Firma Wega. 1998, s. 119.
 13. ^ Friedrich Dürrenmatt: Fizycy. Diogenes Verlag, Zurych 1998, s. 85.
 14. a b Beusch: gra radio. 1979, s. 124.
 15. ^ Beusch: suchowiska radiowe. 1979, s. 127.
 16. ^ Beusch: suchowiska radiowe. 1979, s. 129.

linki internetowe

Opiniones de nuestros usuarios

Gerard Orzechowski

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Kalina Czaja

Musiałem znaleźć coś innego na temat Firma Wega, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Jan Baranowski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Firma Wega jest tym, którego szukałem.

Marianna Augustyniak

Świetny post o Firma Wega.