Dyskomfort w kulturzeInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Dyskomfort w kulturze. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Dyskomfort w kulturze zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Dyskomfort w kulturze i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Dyskomfort w kulturze. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Dyskomfort w kulturze! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Dyskomfort w kulturze, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Niepokój w kulturze to tytu artykuu Zygmunta Freuda, który ukaza si w 1930 roku . Obok psychologii masowej i analizy ego z 1921 r. Praca jest najbardziej wszechstronnym traktatem teoretyczno-kulturowym Freuda; jest to jedno z najbardziej wpywowych pism powiconych krytyce kulturowej XX wieku. Tematem jest kontrast midzy kultur a instynktownymi impulsami. Kultura dy do tworzenia coraz wikszych jednostek spoecznych. W tym celu ogranicza zaspokojenie popdów seksualnych i agresywnych; przeksztaca cz agresji w poczucie winy . W ten sposób kultura jest ródem cierpienia; ich rozwój prowadzi do narastajcego dyskomfortu.

zadowolony

Przegld

Traktat zaczyna si od uzupenienia do pracy Freuda pt . Przyszo iluzji z 1927 r . Freud potwierdza tez, e podstaw religii jest tsknota za ojcem . Romain Rolland sprzeciwi si temu, e ostatecznym ródem religii jest uczucie oceanu. Freud rekonstruuje to uczucie jako pierwotny narcyzm bez granicy midzy jani a wiatem zewntrznym i przyznaje, e narcyzm móg wej w zwizek z religi. Jednak jego znaczenie dla religii jest drugorzdne. (Cz pierwsza)

Potem Freud o Traktacie o - zwizek midzy kultur a niewygod, t strat Un , cierpieniem , nieszczciem . Rozpoczyna od omówienia rónych róde niezadowolenia. W rzeczywistoci cel ycia wyznacza zasada przyjemnoci , to znaczy denie do zwikszenia przyjemnoci. Jednak ta zasada nie jest wykonalna; wiat zewntrzny, relacje spoeczne i wasne ciao s ródem niezadowolenia. Dlatego zasada przyjemnoci zostaje zastpiona zasad rzeczywistoci , czyli deniem do uniknicia dyskomfortu poprzez wpywanie na róda dyskomfortu. Jednak ta cieka ma równie swoje ograniczenia. (Cz druga)

Wanym ródem nieszczcia jest kultura. Odróniaj ludzi od zwierzt i maj dwa cele: kontrol przyrody i regulacj relacji midzyludzkich. Kultura opiera si na zaprzeczaniu instynktownej satysfakcji. W ten sposób stoi w opozycji do wolnoci jednostki, która prowokuje wrogo wobec kultury. (Cz III)

Na pierwszy rzut oka wyglda to inaczej, bo podstaw kultury jest oprócz podziau pracy mio, a tym samym zaspokajanie instynktów. Z historycznego punktu widzenia mio prowadzi do powstania rodziny, nie tylko w formie seksualnej (zwizek midzy mczyzn i kobiet), ale take w jej ograniczonej celowoci, uczuciowej (relacja midzy matk a dzieckiem). Jednoczenie jednak istnieje kontrast midzy mioci a kultur. Rodzina sprzeciwia si celowi kultury, tworzeniu coraz wikszych jednostek spoecznych. A kultura poddaje ycie seksualne surowym ograniczeniom, tak e seksualno cywilizowanej osoby zostaje powanie zniszczona. (Cz IV)

Kultura opiera si na energii popdu seksualnego, libido . Robic to, wykorzystuje libido gównie w formie zahamowanej przed celem, a mianowicie do tworzenia wikszych jednostek spoecznych poprzez identyfikacj . Jednak tego rodzaju korzystanie z libido odbywa si kosztem ycia seksualnego, a brak satysfakcji seksualnej prowadzi do nerwicy . Rodzi to pytanie, dlaczego kultura zaley od popdu seksualnego hamowanego celami. Odpowied Freuda brzmi: w celu stumienia innego popdu: skonnoci do agresji. Kulturalny czowiek zamieni kawaek szczcia na zabezpieczenie. (Cz V)

Freud zakada, e czowiek jest obdarzony dwoma podstawowymi instynktami, erosem i mierci . Eros pojawia si w dwóch formach, jako narcyzm i jako mio przedmiotowa. Instynkt mierci równie objawia si w dwóch formach; gówn tendencj jest samozniszczenie; odwracanie uwagi na zewntrz prowadzi do tendencji do agresji i destrukcji. (Cz VI)

Kultura nie tumi agresji po prostu. Wykorzystuj cz stumionej agresji do wytworzenia psychologicznej wielkoci, która jest wana dla kultury: poczucia winy (lub poczucia winy lub sumienia). Poczucie winy wynika z faktu, e agresywna relacja z wadz zewntrzn jest zinternalizowana poprzez identyfikacj z autorytetem. Ta identyfikacja prowadzi do odrónienia superego od ego, a sumienie opiera si na agresji superego przeciwko ego . Poczucie winy jest czsto niewiadome, a nastpnie wyraa si jako potrzeba kary. Poczucie winy ma swoje historyczne ródo w zabójstwie synów pierwotnej hordy przodka, a wic ostatecznie w ambiwalencji erosu i instynktu mierci w relacji z ojcem. (Cz VII)

To prowadzi Freuda do gównej tezy traktatu: Cen za postp kulturowy jest rosnca utrata szczcia z powodu rosncego poczucia winy. - Esej zamyka refleksja nad zwizkiem etyki z nerwic. Wedug Freuda kultury, podobnie jak jednostki, maj superego. Kultura superego stawia wymagania dotyczce relacji midzy ludmi; Te dania - podsumowane w etyce - wymagaj kontroli instynktów, i to w stopniu, który nie jest moliwy dla ludzi. Moliwe, e w zwizku z tym niektóre kultury stay si ogólnie neurotyczne. Freud koczy pytaniem, czy mona je leczy; pozostawia to pytanie otwarte. (Cz VIII)

Niezbdno i niespenienie zasady przyjemnoci (cz II)

Celem ycia ludzkiego jest w istocie poszukiwanie przyjemnoci i, w tym sensie, szczcia; cel ycia wyznacza zatem zasada przyjemnoci . Jednak ten program jest niewykonalny; Chciaoby si powiedzie, e intencja, by czowiek by szczliwy, nie jest zawarta w planie 'stworzenia'. (208) Jestemy tak uoeni, e nie moemy cieszy si trwaniem, a jedynie intensywnie kontrastem. Program, zgodnie z którym zasada przyjemnoci zmusza nas do osignicia szczcia, nie moe zosta speniony, ale nie mona - nie, nie mona - rezygnowa z wysików, aby jako przybliy go do spenienia (214 n.).

Pod naciskiem moliwoci cierpienia, denie do zwikszenia przyjemnoci zostaje zastpione deniem do uniknicia dyskomfortu, podobnie jak zasada przyjemnoci zostaje zastpiona skromniejsz zasad rzeczywistoci . Poniewa istniej trzy róda niezadowolenia: wasny organizm, rzeczywisto zewntrzna i relacje spoeczne, istniej trzy sposoby ograniczenia cierpienia:

 • oddziaywanie na wasny organizm,
 • przeksztacanie rzeczywistoci zewntrznej i
 • erotyzacja relacji spoecznych - jeden z przejawów mioci, mio seksualna, daa nam najsilniejsze dowiadczenie wszechogarniajcej przyjemnoci, a tym samym daa nam wzór denia do szczcia (213).

Jednak wszystkie te opcje s ograniczone; ani na drodze czerpania przyjemnoci, ani na drodze unikania dyskomfortu nie moemy osign wszystkiego, czego pragniemy.

 • Wpywanie na organizm rodków odurzajcych, zabijanie instynktów, panowanie nad instynktami, sublimacja lub zastpcza satysfakcja z iluzji (sztuka) idzie w parze z osabieniem moliwoci szczcia i zwykle nie jest na tyle silne, by zapomnie o prawdziwej ndzy. .
 • Ci, którzy desperacko buntuj si przeciwko rzeczywistoci zewntrznej, popadaj w szalestwo. Ale twierdzi si, e kady z nas zachowuje si jak paranoik, koryguje t stron wiata, której nie moemy tolerowa, formuujc yczenie i urzeczywistnia to szalestwo (213).
 • Technika ycia oparta na wartoci szczcia, jak jest mio, uzalenia ci od innych i dlatego jest jednoczenie ródem cierpienia.

Religia zapewnia osignicie szczcia i ochron przed cierpieniem poprzez znieksztacenie rzeczywistoci, która jest taka sama dla wszystkich: masowe szalestwo. To ratuje indywidualn nerwic, ale kosztem psychicznego infantylizmu.

Kontrast midzy kultur a wolnoci indywidualn (cz III)

Niektórzy twierdz, e kultura sama w sobie jest ródem nieszczcia i bylibymy szczliwsi, gdybymy zrezygnowali z kultury. Jednym z powodów tej wrogoci wobec kultury jest odkrycie, e instynktowna poraka narzucona przez kultur nie moe by tolerowana przez czowieka i prowadzi do nerwicy, która podwaa mae szczcie, do jakiego zdolna jest osoba kulturalna. Inn przyczyn jest dowiadczenie, e postp nauki i technologii nie uczyni nas szczliwszymi.

Wic czym jest kultura Skada si z tych obiektów, które odróniaj nas od zwierzt. Instytucje te peni dwie funkcje: su ochronie przed przyrod i reguluj relacje midzy ludmi.

Cechy kultury to:

 • Nauka i technika - czowiek sta si rodzajem protetycznego boga (222),
 • Pikno, czysto i porzdek,
 • Osignicia wynikajce z wyszych aktywnoci psychologicznych: nauka, sztuka, religia, filozofia, trening ideaów,
 • regulacja stosunków spoecznych, w szczególnoci poprzez prawo, a tym samym zastpienie wadzy jednostki si wspólnoty.

Z drugiej strony wolno jednostki nie jest dobrem kulturowym. Nie wydaje si, aby czowiek móg zosta pobudzony jakimkolwiek wpywem do zmiany jego natury w natur termity, prawdopodobnie bdzie on zawsze broni swojego roszczenia do indywidualnej wolnoci wbrew woli mas (226).

Dua cz zmaga ludzkoci polega na znalezieniu celowego, tj. H. Aby znale szczliw równowag midzy tymi jednostkami a wymogami mas kulturowych, jednym z ich problemów losu jest to, czy równowag t mona osign poprzez okrelony projekt kultury, czy te konflikt jest nie do pogodzenia (226).

Wraz z rozwojem kultury zmieniy si ludzkie systemy instynktowe; proces ten jest podobny do rozwoju libido jednostki. Najwaniejsze instynktowne losy s

 • rozwój okrelonych cech charakteru , np. B. w postaci postaci analnej ,
 • sublimacja od instynktownych bramek
 • oraz niezadowolenie z instynktów, kulturowa poraka (227), która dominuje w stosunkach spoecznych i prowadzi do wrogoci wobec kultury.

Mio jako podstawa i odpowiednik kultury (cz IV)

Na pocztku rozwoju kultury sta wyprostowany chód; doprowadzio to w organicznej represji (229) do stumienia erotyzmu wchowego, do przewagi bodców mimicznych, do widocznoci genitaliów. Pozwolio to na cigo podniecenia seksualnego i dao mczynie motyw do trzymania przy sobie obiektów seksualnych. Std pierwotna horda rozwina si pod dowództwem tyraskiego ojca, który zatrzymywa wszystkie kobiety dla siebie; Freud powraca do tezy, któr rozwin ju w Totem i Tabu z 1912/13. Synowie odrzuceni przez ojca zebrali si razem i zamordowali ojca. Z wyrzutów sumienia za czyn, w akcie spónionego posuszestwa, wydali pierwsze przepisy tabu, a tym samym pierwsze prawo.

Kultura umoliwia pozostanie w spoecznoci wikszej liczbie osób. Ta ekspansja ycia wspólnotowego ma dwa fundamenty. Z jednej strony opiera si na przymusie pracy, tj. Na potrzebie zewntrznej, na Ananke (po grecku konieczno). Podstaw wspólnoty jest jednoczenie sia mioci, nazwana przez Freuda Eros (230). Tworzy podstaw kultury w dwóch formach: mioci genitalnej z bezporedni satysfakcj seksualn w relacji midzy mczyzn i kobiet oraz w postaci mioci, czuoci hamujcej cel, w relacji midzy matk a dzieckiem.

Jednak midzy mioci a kultur istnieje nie tylko podstawowy zwizek, ale take konflikt. Kultura stara si tworzy coraz wiksze jednostki, ale rodzina nie chce uwolni jednostki; kobiety podejmuj sub ycia rodzinnego i seksualnego, praca kulturalna staje si spraw mczyzn.

Z drugiej strony kultura kojarzy si z tendencj do ograniczania ycia seksualnego, od zakazu kazirodztwa, przez zakaz homoseksualizmu i perwersji, po monogami. Kultura zachowuje si przeciwko seksualnoci jak plemi lub warstwa populacji, która poddaa inn osob wyzyskowi. Strach przed buntem uciskanych prowadzi do surowych rodków ostronoci (233). Poprzez wszystkie te zakazy kultura odcina wielu od przyjemnoci seksualnych, i w ten sposób staje si ródem powanej niesprawiedliwoci (234). Prowadzi to do tego, e ycie seksualne osoby cywilizowanej zostaje powanie zniszczone, czasami sprawia wraenie schykowej funkcji (234).

Ale jest moliwe, e nie tylko kultura, ale take co o naturze samej funkcji seksualnej, odmawia nam penej satysfakcji. Poprzez dewaluacj wchu caa seksualno, a nie tylko erotyka analna, grozi staniem si ofiar represji, tak e od tego czasu funkcji seksualnej towarzyszy nieuzasadniona niech, która uniemoliwia pene zadowolenie i odpycha j od celu seksualnego do sublimacji i przesuni libido (235).

Tumienie agresji poprzez libido hamowane przez cel (cz V)

Kontrast kultury z popdem seksualnym polega na tym, e kultura dy do tworzenia wikszych jednostek spoecznych i nie zadowala si wzajemn zalenoci poprzez podzia pracy. Chodzi raczej o ustanowienie libidinalnych wizi midzy czonkami spoecznoci poprzez identyfikacj. Kultura do budowania spoecznoci wykorzystuje libido, energi seksualn, ale w postaci libido hamowanego celami. Ten sposób uycia nieuchronnie odbywa si kosztem natychmiastowego popdu seksualnego, a frustracja seksualna prowadzi u niektórych do nerwicy.

Dlaczego kultura nie wystarczy, aby budowanie spoecznoci opierao si na zewntrznej koniecznoci, dlaczego stara si wiza czonków spoecznoci ze sob poprzez libido hamowane celami Przyczyn jest instynkt agresji.

Odnosi si do nich przykazanie Bdziesz miowa bliniego swego jak siebie samego . To przykazanie jest formowaniem reakcji na ludzk skonno do agresji.

Cz rzeczywistoci za tym wszystkim, której czsto si zaprzecza, polega na tym, e czowiek nie jest agodn istot potrzebujc mioci, która jest w stanie si broni tylko wtedy, gdy jest atakowany, ale moe liczy na swoje instynktowne dary równie w duej czci skonnoci do agresji. W rezultacie jego ssiad jest nie tylko moliwym pomocnikiem i obiektem seksualnym, ale take pokus zaspokojenia jego agresji przeciwko niemu, wykorzystania jego pracy bez odszkodowania, wykorzystania seksualnego bez jego zgody, wzicia w posiadanie jego dobytku, upokorzy go, aby zada mu ból, torturowa i zabija. "

- Cz V, s. 240

Pierwotna wrogo oznacza, e spoeczestwu kulturalnemu nieustannie grozi rozpad. I wanie dlatego nie wystarczy trzyma wspólnoty razem tylko przez podzia pracy i towarzyszc mu wzajemn zaleno. Kultura musi zebra si przeciwko tendencji do agresji, która jest silniejsza ni racjonalny interes, a t si s instynktowne namitnoci.

Std szereg metod, które maj popycha ludzi do identyfikowania i blokowania relacji miosnych, std ograniczenie ycia seksualnego, a zatem take idealne przykazanie, by kocha bliniego jak siebie samego, co jest naprawd uzasadnione tym, e nic innego nie od oryginau jest tak sprzeczny z ludzk natur. "

- Cz V, s. 241

Jednak to przedsiwzicie kulturalne nie osigno do tej pory zbyt wiele. Komunici uwaaj, e czowiek jest z natury dobry i e wrogo odejdzie wraz ze zniesieniem wasnoci prywatnej. Jest to jednak iluzja - wasno prywatna to tylko jedno z wielu narzdzi wykorzystywanych przez agresj.

Zalet posiadania mniejszej kultury jest to, e pozwala na skierowanie wrogoci przeciwko obcym.

Zawsze mona zwiza w mioci du liczb ludzi, jeli tylko inni mog wyrazi agresj. [] W ten sposób rozproszony wszdzie lud ydowski zasuy na godne pochway zasugi dla kultury narodów, które ich goszcz () .

- Cz V, s. 243

Po tym, jak aposto Pawe uczyni powszechn ludzk mio podstaw wspólnoty chrzecijaskiej, nieuniknion konsekwencj bya skrajna nietolerancja chrzecijastwa wobec osób z zewntrz.

Nie byo te niezrozumiaym zbiegiem okolicznoci, e marzenie o dominacji germaskiej nad wiatem domagao si uzupenienia go antysemityzmem, i zrozumiae jest, e próba ustanowienia nowej kultury komunistycznej w Rosji znajduje swoje psychologiczne oparcie w przeladowaniach buruazji. Mona si zastanawia, co zrobi Sowieci po eksterminacji ich buruazji .

- Cz V, s. 243

Dyskomfort w kulturze polega na tym, e powica si ona nie tylko seksualnoci, ale take skonnoci czowieka do agresji. To, co zyskuje, to bezpieczestwo. Mona oczekiwa, e mona wprowadzi zmiany w kulturze, które lepiej odpowiadaj naszym potrzebom. Ale trzeba te zaznajomi si z ide, e istniej instynktowne ograniczenia, które s nieodczne od istoty kultury i które nie ustpi adnej próbie reform.

Kultura jako walka midzy erosem a instynktem mierci (cz VI)

Freud uzasadnia swoje wyjanienie dyskomfortu w kulturze, rozróniajc midzy dwoma podstawowymi instynktami, erosem i instynktem mierci , co wie si z teori instynktu, któr przedstawi w 1920 roku w Beyond the Pleasure Principle .

Wedug Freuda te dwa instynkty dziaaj we wszystkich ywych istotach, poczynajc od organizmów jednokomórkowych; ich wzajemna opozycja tworzy róne zjawiska ycia. Cech wspóln obu popdów jest to, e s konserwatywne: oba d do przywrócenia wczeniejszego stanu, co wyjania zjawisko powtarzania si u ludzi .

Eros, zwany take instynktem yciowym, ma na celu zachowanie ywej substancji i poczenie jej w wiksze jednostki; jego energia nazywana jest libido. Instynkt mierci polega na chci rozpuszczenia wikszych jednostek i przywrócenia ich do stanu nieorganicznego. Eros pojawia si w dwóch formach, jako narcyzm i jako mio przedmiotowa, a popd mierci ma równie dwie formy: wewntrzn tendencj do samozniszczenia oraz zewntrzn tendencj do agresji i destrukcji, zwan take instynktem destrukcyjnym. W obu podstawowych instynktach denie wewntrzne jest najwaniejsze: libido przedmiotowe to libido ego, które zostao skierowane na przedmioty, a destrukcja opiera si na fakcie, e instynkt samozniszczenia zosta skierowany na przedmioty.

Eros i instynkt mierci nigdy nie pojawiaj si w oderwaniu od siebie, zawsze s ze sob poczone. Masochizm i sadyzm to przejawy instynktu mierci zmieszanego z erosem. W przypadku masochizmu to pd do samozniszczenia poczy si z erosem, w przypadku sadyzmu jest to popd agresji skierowanej na zewntrz.

Kultura jest procesem, który zachodzi w ludzkoci (249), procesem w subie erosa, który stara si czy ludzi w wiksze jednostki. Naturalny instynkt agresji, odwrócony na zewntrz przedstawiciel instynktu mierci, sprzeciwia si temu programowi kultury. Znaczenie kultury to zatem walka midzy erosem a instynktem mierci.

Zamiana agresji na poczucie winy (cz VII)

Kultura nie tumi agresji po prostu. Kultura raczej wykorzystuje tumion agresj do budowania kultury, zamieniajc agresj w poczucie winy . Dyskomfort w kulturze polega nie tylko na niezadowoleniu, spowodowanym stumieniem dwóch podstawowych popdów, ale take na poczuciu winy (czy te poczuciu winy czy sumieniu) zwizanym z kultur. Rozwój kultury - zjednoczenie ludzi w coraz wiksze masy - nieuchronnie idzie w parze ze wzrostem poczucia winy do poziomu, który moe by dla jednostki nie do zniesienia.

Poczucie winy dziecka rozwija si w dwóch etapach.

 • Na pierwszym poziomie odnosi si do zewntrznego organu. Ten autorytet uniemoliwia dziecku najwczeniejsze i najbardziej znaczce zaspokojenie potrzeb, reaguje na to ze znaczn skonnoci do agresji i zapomina o zaspokojeniu tej agresji z obawy przed utrat mioci. Wina jest tutaj oparta na spoecznym [r] strachu (s. 251) przed autorytetem.
 • Dziecko pomaga sobie z tej trudnej sytuacji, poniewa w drugiej fazie przyjmuje niepodwaalny autorytet poprzez identyfikacj z sob. W ten sposób zewntrzny autorytet staje si super-ego , które przeciwstawia si ego i kieruje swoj agresj przeciwko ego . Poczucie winy przybiera wic posta nieczystego sumienia; opiera si na strachu ego przed super-ego.

Zatem poczucie winy jest rodzajem strachu. Strach stoi za wszystkimi objawami, jest czciowo niewiadomy, dlatego mona sobie wyobrazi, e poczucie winy jest równie w duej mierze niewiadome i jest dostpne dla wiadomoci tylko w potrzebie kary.

Sia superego ma dwa róda. Z jednej strony wynika to z surowoci, jakiej dziecko dowiadczyo od zewntrznego autorytetu, ale reprezentuje równie agresj, jak dziecko skierowao przeciwko jeszcze nie zinternalizowanej wadzy rodzicielskiej. Dlatego nawet dzieci wychowane na wolnoci mog rozwin okrutne superego.

Najpierw sumienie staje si ródem impulsywnego wyrzeczenia; póniej wyrzeczenie si instynktów staje si ródem sumienia: im wiksze wyrzeczenie si instynktów - im bardziej cnotliwe ego - tym silniejsze ze sumienie. Dzieje si tak, poniewa agresja super-ego nie jest ju skierowana tylko przeciwko dokonanym czynom, ale ju przeciwko zwykym impulsom do dziaania, przeciwko niezniszczalnym libidinalnym i agresywnym pragnieniom. Surowo superego jest równie wzmacniana przez nieszczcia, poniewa los jest interpretowany jako substytut wadzy rodzicielskiej, na przykad w kontekcie religijnym, jako wyraz woli Boej. W ten sposób internalizacja wadzy prowadzi do tego, e wyrzeczenie si instynktów nie ma ju w peni wyzwalajcego skutku; Na zbliajce si zewntrzne nieszczcie - utrat mioci i kar ze strony zewntrznego autorytetu - wymieniono uporczywe wewntrzne nieszczcie, napicie wiadomoci winy. (254) Poczucie winy jest najwaniejszym problemem rozwój kultury.

Historycznym ródem poczucia winy jest pierwotne morderstwo ojca, tak jak Freud przedstawi to w 1912/13 w Totem i Tabu . Agresja w tym przypadku nie zostaa stumiona, ale dokonana. Jak to moliwe, e synowie mieli wyrzuty sumienia za ten czyn, to znaczy, e póniej poczuli si winni Warunkiem wstpnym byo poczucie ambiwalencji wobec ojca; morderstwo spowodowao zmian z nienawici na mio, z jednej strony ambiwalentnego stosunku do drugiej; w pokucie pojawia si mio. Ostatecznie poczucie winy powraca do emocjonalnej ambiwalencji wobec ojca, a tym samym do konfliktu midzy instynktem mierci a erosem.

Podczas gdy tumienie instynktu mierci stwarza poczucie winy, tumienie erosu prowadzi do symptomów , na przykad do obsesyjno-kompulsywnych myli neurotyka obsesyjno-kompulsywnego lub uroje paranoika.

Niepsychologiczna etyka kultury Superego (cz VIII)

Podobnie jak jednostka, tak i zbiorowo tworzy superego, pod którego wpywem rozwija si kultura. Opiera si na wraeniu, jakie wywarli wielcy przywódcy, czsto ci, którzy za ycia byli okrutnie traktowani, na przykad Jezus. Kultura superego stawia surowe, idealne wymagania, których nieprzestrzeganie karane jest poczuciem winy. Te wymagania, które maj wpyw na relacje midzy ludmi, podsumowano jako etyk. Przede wszystkim d do usunicia najwikszej przeszkody kulturowej, jak jest konstytucyjna agresywno czowieka.

Etyczne wymagania kultury superego s niepsychologiczne. To

Nie dba wystarczajco o fakty dotyczce kondycji psychicznej czowieka, wydaje przykazanie i nie pyta, czy jest moliwe, aby kto by mu posuszny. Zakada raczej [...], e ego ma prawo do nieograniczonego panowania nad swoim id. To bd i nawet w przypadku normalnych ludzi kontrola id nie moe by zwikszona poza pewne granice. Jeli prosisz o wicej, wywoujesz w jednostce bunt lub nerwic lub sprawiasz, e jest nieszczliwy .

- Cz VII, s. 268

Na przykad przykazanie kochaj bliniego jak siebie samego jest niewykonalne. Prawdziwa zmiana waciciela byaby bardziej rodkiem zaradczym ni takim wymogiem.

Kultura jest podobna do rozwoju jednostki; wic niektóre kultury mog sta si ogólnie neurotyczne . Czy mona nastpnie zbada te nerwice za pomoc psychoanalizy i dodanych sugestii terapeutycznych

Nie mógbym powiedzie, e taka próba przeniesienia psychoanalizy do wspólnoty kulturowej byaby bezsensowna lub skazana na bezpodno. Trzeba jednak bardzo uwaa, eby nie zapomnie, e to tylko kwestia analogii []. Jeli chodzi o terapeutyczne wykorzystanie wgldu, co pomogaby najdokadniejsza analiza nerwicy spoecznej, skoro nikt nie ma uprawnie do narzucania masom terapii Mimo tych wszystkich komplikacji mona si spodziewa, e pewnego dnia kto zapuci si w tak patologi wspólnot kulturowych .

- Cz VII, s. 269

Fatalne pytanie dotyczce gatunku ludzkiego dotyczy tego, czy jego kulturowy rozwój zdoa opanowa zakócenie wspóistnienia poprzez ludzki instynkt agresji i samozniszczenia.

Ludzie posunli si teraz tak daleko w opanowywaniu si natury, e z ich pomoc atwo jest im eksterminowa si nawzajem a do ostatniego czowieka. Wiedz o tym, std wiele z ich obecnych niepokojów, ich nieszczcia, ich nastroju strachu .

- Cz VII, s. 270

Klasyfikacja

Freud zacz pisa The Uneasiness in Culture latem 1929 roku; Na pocztku listopada tego roku rkopis oddano w skadzie. Zosta opublikowany w tym samym roku, chocia strona tytuowa nosi rok 1930. Pierwszy rozdzia zosta opublikowany nieco wczeniej ni pozostae czci w czasopimie Psychoanalytischebewegung , tom 1 (4), listopad - grudzie 1929; rozdzia pity ukaza si jako osobny artyku w kolejnym numerze tego czasopisma.

Freud zajmowa si kultur ju w swoich listach do Wilhelma Fliessa . 31 maja 1897 roku napisa: wite jest tym, co opiera si na fakcie, e ludzie powicili cz swojej seksualnej i perwersyjnej wolnoci dla dobra wikszej spoecznoci. Wstrt do kazirodztwa (nikczemny) polega na tym, e w wyniku wspólnoty seksualnej (take w dziecistwie) czonkowie rodziny trwale trzymaj si razem i staj si niezdolni do kontaktu z obcymi. Tak to jest antyspoeczne - kultura polega na tym postpujcej wyrzeczenia najwczeniej publikacja Freuda na temat konfliktu pomidzy instynktami i kultury jest esej. W kulturowe moralno seksualna i nowoczesny nerwowo od 1908 roku realizuje temat dalej w Totem i tabu ( 1913) oraz wspóczesne artykuy o wojnie i mierci (1915). Kwestia wrogoci kulturowej zajmuje go w The Future of an Illusion (1927).

Freud pocztkowo uwaa instynkt agresji za skadnik instynktów seksualnych lub instynktów samozachowawczych; W Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) obie koncepcje znajduj si obok siebie. W studium przypadku maego Hansa pisa wbrew pogldom Alfreda Adlera : Nie mog si zdecydowa na przyjcie specjalnego instynktu agresji obok i na równi z samozachowawczymi i seksualnymi instynktami, które s mi znane. do nas. ( Analiza fobii picioletniego chopca , 1909) Dopiero w 1920 roku poza zasad przyjemnoci akceptuje niezaleny instynkt zniszczenia; ju tutaj zakada, e skierowana na zewntrz agresja jest wtórna i wyania si z odwrócenia pierwotnej tendencji do autodestrukcji.

róda poczucia winy szczegóowo omawia Freud w pitej czci Das Ich und das Es (1923). W eseju The Economic Problem of Masochism (1924) zajmuje si rónic midzy niewiadomym poczuciem winy a moralnym masochizmem.

O zaoeniu, e istnieje organiczna represja, która utorowaa drog kulturze, wysun równie Freud w listach Fließa (list z 14 listopada 1897); istnieje ju pomys, e wyprostowany chód, a tym samym przewaga zmysu wzroku nad wchem, mog by zaangaowane w t organiczn represj. W publikowanych pismach o takiej moliwoci mówi analiza Rat Mana ( Uwagi na temat przypadku nerwicy obsesyjno-kompulsywnej , 1909) oraz w eseju O ogólnym upokorzeniu ycia miosnego (1912).

Swoist kontynuacj The Discomfort in Culture jest krótki tekst Why War od 1933r.

Obrona przed upolitycznieniem psychoanalizy

Niech Freuda do stawienia czoa praktycznym konsekwencjom

Freud od pocztku by, jak mówi, nie tyle doktorem duszy, co raczej konkwistadorskim temperamentem , który chcia podbi jeszcze niezbadane kontynenty duchowe. Robic to jednak wczenie osign swoje wewntrzne granice. Bo chocia po podbiciu kontynentu niewiadomoci, poprzez swoj teori nerwic, w zasadzie uczyni ca ludzko pacjentem - choby ze wzgldu na rozprzestrzenianie si religii na caym wiecie i ich wieckich ideologii zastpczych - unika Praktyczne konsekwencje tego pogldu byy nastpujce: zgodnie ze swoim wewntrznym nastawieniem odrzuci konkretn krytyk spoeczn , polityczne kroki w kierunku profilaktyki nerwicy .

Otto Gross

Jako pierwszy z jego uczniów, który zacz wyciga wnioski z ustale Freuda, Otto Gross , Freud dosownie wyrzuci go z krgu swoich uczniów. Wtedy, w 1908 roku, Freud przypiecztowa ten proces swoim teoretycznym kontr-scenariuszem Kulturowa moralno seksualna i wspóczesna nerwowo.

Wilhelm Reich

Tumiony impuls odrodzi si wród niektórych jego uczniów w latach dwudziestych XX wieku, tym razem silniej w postaci tzw. Marksizmu Freudo . Najbardziej aktywnym teoretycznie i politycznie Freudo marksist w latach dwudziestych by Wilhelm Reich . Reich napisa w swojej akademickiej autobiografii: Bardzo niewiele osób wie, e dyskomfort Freuda w kulturze pojawi si w wyej wspomnianych dyskusjach kulturowych [w wewntrznym krgu Freuda], aby odeprze moj kwitnc prac i stwarzane przez ni niebezpieczestwo .

Ksika Freuda wyranie potwierdza, zwaszcza na ostatnich stronach, e powstaa w toku kontaktów z Rzesz. Kiedy jednak Reich si nie podda, równie on zosta wykluczony z krgu psychoanalityków przez Freuda w 1934 roku.

Szkoa Frankfurcka i 1968

Innym podejciem spoeczno-krytyczne i polityczne do poczenia midzy marksizmem a Freuda mylenia i do krytyki niewygodnej kontrast midzy natur a kultur rozwinit od pónych lat dwudziestych w formie krytycznej teorii do szkoy frankfurckiej . Gównymi osobistociami byli tutaj gównie Max Horkheimer , Theodor W. Adorno , Herbert Marcuse i Erich Fromm .

Wraz z ruchem 1968 , podejcie Szkoy Frankfurckiej, które kado szczególny nacisk na badania osobowoci autorytarnej , zyskao tymczasowo wpyw na nauki humanistyczne i spoeczne. Konflikt midzy Freudem a Rzesz, który nie zosta przeprowadzony otwarcie i który kiedy skoni Freuda do wyjanienia swojego stanowiska, nie by szczegóowo omawiany w tych dyskursach.

literatura

wydatek

Sigmund Freud: Niepokój w kulturze .

 • International Psychoanalytischer Verlag, Wiede 1930. (pierwszy wydruk)
 • W: Sigmund Freud: Dziea zebrane, uporzdkowane chronologicznie. Tom 14. Wydanie V. Anna Freud z pomoc Marie Bonaparte. Imago, Londyn 1948, s. 421516.
 • W: Sigmund Freud: Study Edition, Vol. IX. Problemy spoeczne, geneza religii. Edytowany przez Alexander Mitscherlich, Angela Richard, James Strachey. Fischer, Frankfurt am Main 1997, ISBN 3-10-822729-7 , strony 191-270. (Ze wstpn uwag redakcyjn i uwagami; cytowane powyej zgodnie z tym wydaniem)
 • W: Sigmund Freud: Niepokój w kulturze i inne prace dotyczce teorii kultury . Ze wstpem Alfreda Lorenzera i Bernarda Görlicha. Fischer-Taschenbuch, Frankfurt am Main 1994 i czciej, ISBN 3-596-10453-X , s. 29-108.
 • Ed. Lothar Bayer i Kerstin Krone-Bayer. Reclam, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-15-018697-8 . (Z komentarzem do linii i posowiem)

Literatura dodatkowa

 • Herbert Bickel, Helmwart Hierdeis (red.): Niepokój w kulturze. Wariacje na temat krytyki kulturowej Zygmunta Freuda. Lit, Wiede, Berlin, Münster 2009, ISBN 978-3-8258-1869-2 .
 • Margret Dörr, Josef Christian Aigner (red.): Nowy niepokój w kulturze i jego konsekwencje dla pedagogiki psychoanalitycznej . Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, ISBN 978-3-525-40204-7 .
 • Erich Fromm: Ludzkie implikacje instynktownego radykalizmu. Odpowied dla Herberta Marcuse. W: Dissent, 1955, s. 342349 (krytyka interpretacji Marcusego The Uneasiness in Culture)
 • Gerhard Gamm: Interpretacja. Sigmund Freud: Niepokój w kulturze. W: interpretacje. Waniejsze dziea filozofii spoecznej . Reclam, Ditzingen 2001, ISBN 3-15-018114-3 , str. 108-133.
 • Bernard Görlich: Zakad z Freudem. Herbert Marcuse czyta Niepokój w kulturze. W: Ders.: Zakad z Freudem. Trzy badania nad Herbertem Marcuse. Nexus, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-923301-39-1 , strony 55-107
 • Peter Imbusch : Niepokój Sigmunda Freuda w kulturze . W: Ders.: Modernity and Violence. Cywilizacyjno-teoretyczne perspektywy XX wieku . VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, ISBN 3-8100-3753-2 , s. 87162
 • Franz Kaltenbeck: Sigmund Freud: Wci czujesz si nieswojo w kulturze Diaphanes, Berlin 2009, ISBN 978-3-03734-069-1 .
 • Pierre Kaufmann: Freud: Freudowska teoria kultury. W: François Châtelet (red.): Historia filozofii, tom 8: XX. Stulecie. Ullstein, Frankfurt nad Menem i inne 1975
 • Jacques Le Rider , Michel Plon, Gérard Raulet, Henri Rey-Flaud: Autour du Malaise in la culture de Freud . Presses Universitaires de France, Pary 1998, ISBN 2-13-049405-6 .
 • Herbert Marcuse : Struktura napdowa i spoeczestwo . Filozoficzny wkad do Zygmunta Freuda. Przetumaczone przez Marianne von Eckardt-Jaffe. Wydanie 17. Suhrkamp, Frankfurt nad Menem 1995, ISBN 3-518-01158-8 (po raz pierwszy opublikowany w 1955 roku pod tytuem Eros i cywilizacja , zawiera interpretacj Niepokoju w kulturze na podstawie Maxa Horkheimera )
 • Raul Páramo-Ortega: Dyskomfort zwizany z kultur. Urban & Schwarzenberg, Monachium i inne 1985, ISBN 3-541-14211-1
 • Gunzelin Schmid Noerr O krytyce koncepcji kultury Freuda. W: Psyche 47 (1993), str. 325-343
 • Elmar Waibl: Spoeczestwo i kultura z Hobbesem i Freudem. Wspólny paradygmat socjalnoci . Löcker, Wiede 1980, ISBN 3-85409-018-8
 • Stefan Zweig : Nowe dzieo Freuda Niepokój w kulturze , w: Recenzje 19021939. Spotkania z ksikami . 1983 ( e-tekst )

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Liczby w nawiasach okrgych znajduj si tutaj, a na kolejnych stronach numery po: Freud: Niepokój w kulturze. W: Ders.: Study edition, Vol. 9. Frankfurt / M.: Fischer 1974, s. 191270
 2. Uwagi wstpne dotyczce niepokoju w kulturze . W: Sigmund Freud: Studienausgabe, tom 9. S. Fischer, Frankfurt nad Menem 1974, s. 193
 3. ^ Sigmund Freud: Listy do Wilhelma Fließa 18871904. Ed. Jeffrey Moussaieff Masson. Adaptacja wersji niemieckiej autorstwa Michaela Schrötera. S. Fischer, Frankfurt am Main 1986, s. 269
 4. ^ Sigmund Freud: Analiza fobii picioletniego chopca. W: Ders.: Study edition, vol. 5. S. Fischer, Frankfurt am Main 1969, s. 117
 5. Zwizy opis procesu mona znale tutaj
 6. Wilhelm Reich: Funkcja orgazmu. (1942) Kolonia: Kiepenheuer & Witsch 1969, s.181
 7. por. B. Bernd A. Laska : Sigmund Freud kontra Wilhelm Reich

Opiniones de nuestros usuarios

Konrad Serafin

Artykuł o Dyskomfort w kulturze jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Marek Stefaniak

Ten wpis na Dyskomfort w kulturze sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Eliza Tomaszewski

Bardzo ciekawy ten post o Dyskomfort w kulturze.