Dobrze hartowany fortepianInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Dobrze hartowany fortepian. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Dobrze hartowany fortepian zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Dobrze hartowany fortepian i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Dobrze hartowany fortepian. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Dobrze hartowany fortepian! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Dobrze hartowany fortepian, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Clavier Dobrze temperowany ( BWV 846893) to dwuczciowy zbiór preludiów i fug na instrument klawiszowy Jana Sebastiana Bacha . Bach ukoczy cz I w 1722, cz II w 1740/42. Kada cz zawiera 24 par jednego Prelude i poczenia we wszystkich gównych - i drobne - klucze , chromatyczne , uoone w kolejnoci rosncej od C dur do moll, w którym po gównym Klawisz drobne samych pojawi si nazwa (C Kierunek / C drobne cis dur / cis-moll).

tytu

Wasny tytu Bacha na karcie tytuowej autografu z 1722 r. brzmi:

Clavier lub Præludia o dobrym temperamencie i fugi we wszystkich tonach i semitoni, jak równie dotyczce tertiam majorem lub Ut Re Mi, jak równie dotyczce tertiam minorem lub Re Mi Fa. Dla dobra i wykorzystania chtnej do nauki muzycznej modziey, a take tych szczególnych rozrywek, które s ju habilitowane w tej pracowni przygotowanej i wykonanej przez Jana Sebastiana Bacha. str. t: Princely Anhalt-Cöthenischen Capel-Masters i dyrektorzy ich Camer Musiquen. Anno 1722.

Klavier

Uywajc terminu clavier, który obejmowa wszystkie ówczesne instrumenty klawiszowe , Bach celowo pozostawi wybór instrumentu do wykonania. Wikszo utworów jest ewidentnie zaprojektowana na klawikord lub klawesyn . Wedug Johanna Nikolausa Forkela Bach preferowa klawikord. W nekrologu z 1754 r. stoi jednak nad Bachem: Obojczyk, który zna w nastroju tak czystym i temperamentnym, e wszystkie klawisze brzmiay adnie i przyjemnie. Utwór jest teraz zarówno na klawesynie, jak i na nowoczesnym pianinie lub na granych skrzydach . .

Dobrze usposobiony

Termin dobry usposobienie prawdopodobnie odnosi si do tak zwanego dobrego usposobienia nastroju wymylonego przez Andreasa Werckmeistera w 1681 roku . Pitka wilka o rednim tonie zostaa rozbrojona kosztem czystych tercji, aby umoliwi gr we wszystkich tonacjach. Jednak w stroju redniotonowym, który by powszechny do tej pory, a take równolegle, tonacje s tym bardziej rozstrojone im dalej od C-dur, tak e kompozytorzy unikali tych odlegych tonacji. 1710 Jan David Heinichen wprowadza si koo pite , co spowodowao wzrost 24 dusze i krótsze klucze do wspólnego systemu tonalnych i wykonane w ten sposób ich relacji wzgldem siebie definiowalnej. Przed Bachem kompozytorzy prawie nie wykorzystywali w praktyce tych innowacji i co najwyej komponowali poszczególne utwory w tonacjach, których do tej pory unikano, na co Johann Mattheson skary si w 1717 roku: Chocia wszystkie clave mona teraz skonfigurowa za pomoc w taki sposób, e s bardzo diatoniczne, chromatyczne i enharmoniczne, brakuje prawdziwego demonstratio .

Swoj prac Bach chcia praktycznie zademonstrowa przydatno dobrze nastrojonego nastroju do komponowania i grania we wszystkich tonacjach. W ten sposób wniós znaczcy wkad w ich historyczn realizacj. Nie wiadomo jednak, którego z dobrze stonowanych strojów Bach faktycznie uywa w tamtym czasie. Pewne jest, e dobrze wywaony strój Bacha nie jest strojem o tej samej skali, jaki jest dzi zwyczajowo , dlatego klawisze róni si charakterem, w przeciwiestwie do dzisiejszego.

Wikszy i mniejszy

Bach opisa nieczste wówczas jeszcze terminy major i minor w dugim tytule pierwszej czci na dwa sposoby: dur z wielk tercj (ac. tertia major , biernik tertiam majorem ) i dodatkowo z woskimi nazwami pierwszych trzech stopni a skala durowa (ut Re Wed); w przypadku mola odpowiednia tercja maa i pierwsze trzy nuty gamy molowej (Re Mi Fa).

Przeznaczenie

Starannie sformuowany dugi tytu okrela pedagogiczny cel tego zbioru jako podrcznika systemowego dla pocztkujcych i zaawansowanych muzycznych uczniów: suy on do uytku i uytku dnej nauki modziey muzycznej, a take tych szczególnych rozrywek, które s ju habilitowane w to studio. Bach nada ten cel take dwóm kolejnym cyklom kompozytorskim, które zostay niedawno opublikowane w latach 1722/23: Auffrichtigen Handbuch i Orgelbüchlein . Czynic to, wczy dobrze temperamentnego Claviera do tych utworów instrumentalnych, które suyy przede wszystkim szkoleniu modych muzyków. Byo to jedno z wybitnych obowizków Thomaskantora w Lipsku: stanowisko, o które Bach ubiega si dopiero w 1722 roku. Pierwsza cz Dobrze zahartowanego Claviera, wraz z penym tytuem, bya równie czci aplikacji Bacha.

prekursor

Jeszcze przed Well-Tempered Clavier istniao wiele form kompilacji preludiów i fug. W tradycji pónocnoniemieckiej, któr Bach pozna przede wszystkim za porednictwem swojego gównego mistrza Dietericha Buxtehudego , fragmenty improwizacyjne -toccatenowe z fragmentami imitacyjnymi lub fugowymi przebijay si w dugich, skomplikowanych zdaniach . W tradycji poudniowoniemieckiej pojedyncze preludium czsto stanowio wstp do zbioru krótkich fug (werset) przeznaczonych do kultu. Sparowany poczenie wstp rónych formach i fug jest zgodna raz pierwszy w kolekcji kompozycji narzdów Ariadne Musica przez Johann Caspar Ferdinand Fischer (1702, tylko przedruk z 1715 przetrway). Ta kolekcja wskazuje równie na Dobrze Tempered Clavier , rozszerzajc zakres kluczy, które byy zwyczajowe do tego czasu (elementy s w sumie dwudziestu kluczy) .

Oprócz Fischera zdarzay si sporadyczne eksperymenty, aby uczyni wszystkie klawisze uytecznymi kompozycyjnie jeszcze przed Well-Tempered Clavier . Johann Jakob Froberger skomponowa (teraz zagubion) stref pieni przez wszystkie 12 [!] klawiszy ; Exemplary Organist Rehearsal Johanna Matthesona (1719) zawiera wiczenia basu cyfrowanego bez artystycznych pretensji we wszystkich tonacjach.

Rkopisy

Pierwsza cz

Brak dostpnych informacji o najwczeniejszym czasie, w którym powstaa Cz I. Ernst Ludwig Gerber , syn ucznia Bacha Heinricha Nikolausa Gerbera , relacjonowa w 1790 roku:

Tak wic, zgodnie z pewn tradycj, napisa swój Tempered Clavier , z których niektóre s bardzo sztucznymi fugami i preludiami przez wszystkie 24 tony, w miejscu, w którym uraza, dugi czas i brak jakiegokolwiek instrumentu muzycznego zmusiy go do przejcia czas.

Ten fragment jest czsto zwizany z Czci I; Jednak nic nie wiadomo o miejscu, do którego odniós si Gerber, ani o czasie.

Pierwsza cz przekazywana jest w autografie. Istnieje równie wiele kopii, z których najwaniejsze zostay wykonane przez uczniów Bacha i zawieraj szereg rónych lektur. Zostay stworzone podczas lekcji z Bachem i odzwierciedlaj proces powtórek, który trwa kilka lat. Mona z nich odczyta nastpujce etapy:

 • 1 : Najwczeniejsza znana nam wersja dotara do nas tylko poprzez kopie. Niektóre preludia, zwaszcza z pierwszej poowy, s znacznie krótsze i prostsze. Nie mona z ca pewnoci stwierdzi, czy wczeniejsze wersje istniay przed 1. Niektóre dowody potwierdzaj zaoenie, e 1 przynajmniej czciowo skada si ze starszego materiau.
 • 2 : Ksieczka fortepianowa dla Wilhelma Friedemanna Bacha zawiera jedenacie czciowo niekompletnych preludiów w nieco rozwinitej formie.
 • 3 : Pomidzy 1 / 2 a 3 znajduje si zdecydowanie najwaniejszy etap rozwoju w znanej nam historii rozwoju. Niemal wszystkie preludia od 1. poowy do G-dur s przeduone do ostatecznej dugoci, w niektórych przypadkach prawie podwojone. Fugi prawie si nie zmieniaj, podobnie jak preludia g-moll, tylko ta w As-dur zmienia linie melodyczne. To prawie sprawia wraenie, e Bach przerwa proces powtórki po parze zda w G. Moliwe jest równie, e Bach wczeniej opar preludia g-moll na nowej koncepcji, która jego zdaniem nie bya potrzebna. do zrewidowania.
 • A : Autograf (dzi DB Mus.ms. Bach P 415 w Bibliotece Pastwowej w Berlinie ) by pierwotnie (1722) czyst kopi. Jednak i tutaj Bach dokona wielu zmian. Mona wyróni nastpujce etapy, przy czym kada rewizja obejmuje równie róne poprawki bdów:
  • A1 : Oryginalny stan autografu, tylko nieznacznie rozwinity w porównaniu z 3 (najpóniej od 1722 do 1723);
  • A2 : Drobne zmiany w Preludium Cis-dur i Fudze d-moll (1732);
  • A3 : Zmiana rytmiczna w temacie fugi C-dur (1736 lub póniej);
  • A4 : Bardziej rozbudowana wersja, która podobnie jak 3 dotyczy tylko pierwszej poowy a do fugi G-dur (po 1740). To ostatnia znana nam wersja.

Druga cz

Do drugiej czci zachowa si niekompletny autograf. Ujawnia si w British Museum w Londynie w 1896 roku , wczeniej naleaa do Muzio Clementi i zostaa przekazana muzeum po jego mierci przez Eliz Wesley, córk Samuela Wesleya . Skada si z lunych podwójnych kart, z numerami 4 w cis-moll, 5 w D-dur i 12 w f-moll. Bach ani nie podsumowa tych arkuszy w jednym tomie, ani nie nada im ogólnego tytuu.

Oprócz tego tzw. autografu londyskiego, datowanego na lata 1740/42 na podstawie ledztw dyplomatycznych , znajduj si kopie ucznia Bacha Johanna Christopha Altnikola z 1744 r. oraz Johanna Philippa Kirnbergera . Jednak w wikszym stopniu ni w czci pierwszej Bach móg sign do starszych kompozycji. Zaklasyfikowanie tego pónego zbioru do czci 2 Dobrze zahartowanego Claviera siga wstecz do egzemplarza Altnikola, zatytuowanego pod tym samym tytuem.

budowa

Kada z dwóch czci Dobrze temperowanego Claviera zawiera 48 utworów uoonych parami jako preludium z odpowiedni fug. Sekwencja par zda zaley od tonacji i jest pótonem rosnco od prymy C, przy czym po kadym tonacji durowej nastpuje tonacja molowa o tej samej nazwie.

Kada para zda z Preludium i Fugi jest wymieniona w spisie dzie Bacha pod wasnym numerem. Odpowiednio pierwsza cz obejmuje BWV 846 do BWV 869, druga cz BWV 870 do BWV 893.

Nie. BWV klucz Preludium Luka
Takt Takt gosy
ja / 1 846 C-dur 4/4 raz 4/4 raz 4.
ja / 2 847 c-moll 4/4 raz 4/4 raz 3
Ja / 3 848 Cis-dur 3/8 4/4 raz 3
Ja / 4 849 cis-moll 6/4 alla breve 5
ja / 5 850 D-dur 4/4 raz 4/4 raz 4.
Ja / 6 851 d-moll 4/4 raz 3/4 3
Ja / 7 852 Es-dur 4/4 raz 4/4 raz 3
Ja / 8 853 es/d-moll 3/2 4/4 raz 3
Ja / 9 854 E-dur 12/8 4/4 raz 3
Ja / 10 855 e-moll 4/4 raz 3/4 2
ja / 11 856 F-dur 12/8 3/8 3
Ja / 12 857 f-moll 4/4 raz 4/4 raz 4.
Ja / 13 858 Fis-dur 12/16 4/4 raz 3
Ja / 14 859 fis-moll 4/4 raz 6/4 4.
Ja / 15 860 G-dur 24/16 6/8 3
Ja / 16 861 g-moll 4/4 raz 4/4 raz 4.
Ja / 17 862 mieszkanie major 3/4 4/4 raz 4.
Ja / 18 863 gis-moll 6/8 4/4 raz 4.
I / 19. 864 Gównym 4/4 raz 9/8 3
ja / 20 865 Drobny 9/8 4/4 raz 4.
ja / 21 866 B-dur 4/4 raz 3/4 3
Ja / 22 867 b-moll 4/4 raz 4/4 raz 5
Ja / 23 868 H-dur 4/4 raz 4/4 raz 4.
ja / 24 869 h-moll 4/4 raz 4/4 raz 4.
II / 1 870 C-dur 4/4 raz 2/4 3
II / 2 871 c-moll 4/4 raz 4/4 raz 4.
II / 3 872 Cis-dur 4/4 raz i 3/8 4/4 raz 3
II / 4 873 cis-moll 9/8 12/16 3
II / 5 874 D-dur 12/8 4/4 raz 4.
II / 6 875 d-moll 3/4 4/4 raz 3
II / 7 876 Es-dur 9/8 4/4 raz 4.
II / 8 877 d-moll 4/4 raz 4/4 raz 4.
II / 9 878 E-dur 3/4 alla breve (4/2) 4.
II / 10 879 e-moll 3/8 4/4 raz 3
II / 11 880 F-dur 3/2 6/16 3
II / 12 881 f-moll 2/4 2/4 3
II / 13 882 Fis-dur 3/4 alla breve 3
II / 14 883 fis-moll 3/4 4/4 raz 3
II / 15 884 G-dur 3/4 3/8 3
II / 16 885 g-moll 4/4 raz 3/4 4.
II / 17 886 mieszkanie major 3/4 4/4 raz 4.
II / 18 887 gis-moll 4/4 raz 6/8 3
II / 19 888 Gównym 12/8 4/4 raz 3
II / 20 889 Drobny 4/4 raz 4/4 raz 3
II / 21 890 B-dur 12/16 3/4 3
II / 22 891 b-moll 4/4 raz 3/2 4.
II / 23 892 H-dur 4/4 raz 4/4 raz 4.
II / 24 893 h-moll alla breve 3/8 3

Treci muzyczne

ksztatowa

Pomimo ograniczenia do form preludium i fugi, Clavier Dobrze Temperowany posiada ogromn rónorodno muzycznych form wyrazu. Wielko dziea polega nie tylko na technice kompozycji artystycznej. To wanie poetycka tre utworów od wieków fascynowaa wykonawców i suchaczy utworu.

Preludia

Preludia nie podlegaj cisym reguom kompozycyjnym i s bardzo zrónicowane. W niektórych przypadkach mona je postrzega jako przygotowanie i zestrojenie si z nastpujc fug. W wikszoci s to jednak kompozycje wasne, a w niektórych przypadkach nawet znacznie dusze i cisze ni odpowiednie fugi, takie jak Preludium Es-dur BWV 852 w czci 1. Mona wyróni róne rodzaje preludiów: utwory w arpeggiach, takie jak C-dur BWV 846 w czci I, nie zawieraj wasnego tematu; Natomiast preludia w ruchu imitacyjnym to inwencje dwu- lub trzyczciowe , utrzymane w stylu inwencji i symfonii . W czci drugiej wyróni mona take utwory w czci piano-gallant , które wyróniaj si charakterystycznymi cechami stylistycznymi (przeamane akordy, melodie westchnie, dwuczciowa budowa).

Pooy

Fug natomiast charakteryzuje bardziej rygorystyczny system oparty na zasadzie imitacji i technice kontrapunktowej . Fugi Dobrze temperowanego Claviera wyróniaj zwizo, a rónorodno wyrónia si pomimo bardziej rygorystycznych ram kompozycyjnych. Niektóre fugi maj charakter taneczny, np. echa passepid (F-dur w I czci, h-moll w II czci) czy gawota (Fis-dur w II czci). Cz druga zawiera tylko fugi trzy- i czterogosowe, natomiast cz pierwsza zawiera take przykady dwugosowe (e-moll) i dwa piciogosowe (cis-moll i b-moll). Ponadto zdecydowana wikszo fug jest monotematyczna, trzy dotycz dwóch tematów, a tylko dwa wybitne dziea to fugi potrójne.

W kwestii jednoci dziea

Ze strony muzykologii wielokrotnie podejmowano próby ustalenia powiza midzy preludium i fug pary czci, a take midzy fragmentami caego utworu. Chocia takie poczenia mona znale, nie s one obowizkowe. Kolejno utworów, z ewentualnym wyjtkiem Preludium C-dur, które ma wyranie otwierajcy charakter, równie nie wydaje si imperatywna. Z tego powodu dobrze nastrojony Clavier jest okrelany jako zbiór utworów, a nie (samodzielny) cykl fortepianowy.

Kluczowy charakter

Zwaszcza w literaturze niemieckojzycznej wielokrotnie powtarzano spekulacje na temat kluczowych cech, na których opiera si dobrze zahartowany Clavier . W wikszoci przypadków wypowiedzi rónych autorów odzwierciedlaj jedynie ich subiektywne wraenia, których twierdzenie o obiektywnoci zawodzi z powodu sprzecznoci midzy cechami preludium i fugi, czci pierwszej i drugiej. Nie istniej odpowiednie róda, z których wynikao, e Bach przypisywa pewne znaki okrelonym kluczom. Na dowód istnienia takiej estetyki w epoce Bacha przytacza si niekiedy fragment z Das Neu = open Orchestre Johanna Matthesona (1713), w którym w sumie 17 rónych tonacji przypisuje si czciowo przeciwstawnym charakterom. Nie mona jednak dowie zwizku z myleniem Bacha, a raczej wobec cakowitego wyodrbnienia tego fragmentu w obszernej literaturze muzycznej tego czasu nie mona nawet udowodni, e kluczowe cechy odegray jakkolwiek rol w komponowaniu pónego baroku i e dziea Matthesona uwagi s czym wicej ni tylko chwilowym eksperymentem mylowym niezwykle produktywnym pisarzem muzycznym. Z drugiej strony, jeli Bach mia pomysy na kluczowe cechy lub symbole, kiedy konceptualizowa swoje kompozycje, nie mogy by one dla niego bardzo wane. Uzgodniono, e uzyska pewn liczb sztuk w rzadkich tonacjach poprzez transpozycj starszych sztuk w proste tonacje. Oryginaln wersj fugi d-moll z pierwszej czci zakada si jako fug d-moll, a fug gis-moll w g-moll. W najlepszym razie mogyby posuy jako przykady cech charakterystycznych utworów d lub g-moll. Ponadto zachowaa si wczesna wersja fugi As-dur z czci II jako Fughetta F-dur (BWV 901). Zostaa napisana przez Bacha podczas jego lat spdzonych w Koethen i zawieraa tylko 23 takty. Zapisywany by w górnym systemie notacji w sopranowym kluczu, który Bach zastpi okoo 20 lat póniej w rozszerzonej wersji ostatecznej kluczem wiolinowym , tak e notacja pozostaa taka sama i trzeba byo zmieni tylko znaki chromatyczne.

Oceniajc charakterystyk klawiszy dobrze temperowanego fortepianu przez póniejszych wykonawców, naley wzi pod uwag, e po wprowadzeniu jednakowego strojenia zmieniy si wyniki brzmieniowe. Inaczej naleaoby na przykad oceni melodyjne brzmienie preludium Cis-dur, zanotowane przez Hugo Riemanna w swojej ksice, widziane z punktu widzenia agodnego nastroju Bacha.

Z kolei Hans Eppstein pisa o pierwszej czci: Fugi naukowe s niemal bez wyjtku w-moll (najwybitniejsze s te w cis, des i b), podobnie jak te o szczególnie wyrazistych tematach (F , Fis, B), a z drugiej strony podkrelone muzyczne, kontrapunktowe, nieskomplikowane fugi s przewanie w dur. Ale nawet to jest niewiele wicej ni niejasna tendencja: fugi c-moll, e-moll i gis-moll nie s szczególnie uczeni (czyli rezygnuj z kontrapunktowych artefaktów, takich jak augmentacje , pomniejszenia , inwersje lub zwenia ), a to, czy chcesz opisa ich tematy jako ekspresyjne, mona pozostawi tylko osobistemu gustowi.

Historia wpywu

Utwór sta si kamieniem milowym w historii muzyki europejskiej, poniewa teraz wszystkie klawisze byy w zasadzie równowane, a moliwoci enharmoniki i modulacji mona byo rozszerzy na wszystkie klawisze.

W przeciwiestwie do innych kompozycji Bacha, Clavier dobrze nastrojony nie zosta zapomniany zaraz po jego mierci. Wolfgang Amadeus Mozart pozna dzieo prawdopodobnie za porednictwem Gottfrieda van Swietena , który przywióz muzyk z Prus do Wiednia; Mozart zaaranowa fugi z dobrze nastrojonego Claviera na trio smyczkowe (KV 404a) i na kwartet smyczkowy (KV 405). Równie Ludwig van Beethoven zna i docenia Claviera Dobrego Nastawienia: Louis van Beethoven... 11-letni chopiec i obiecujcy talent. Gra na fortepianie bardzo dobrze iz si, bardzo dobrze czyta z widoku, a mówic to wszystko w jednym: gra gównie na dobrze temperowanym fortepianie Jana Sebastiana Bacha, który podarowa mu Herr Neefe. Kady, kto zna ten zbiór preludiów i fug we wszystkich tonach (który mona by nazwa non plus ultra), bdzie wiedzia, co to znaczy. S te referencje od Roberta Schumanna . Méditation sur le premier Prélude de Bacha na skrzypce i fortepian oraz Ave Maria przez Charlesa Gounoda stanowi romantyczn aranacj . Ignaz Moscheles stworzony ukad na fortepian i wiolonczel ( Dziesiciu Preludia po Das Wohltemperierte Klavier (Opus 137a)).

W XIX i na pocztku XX wieku du popularnoci cieszyo si wydanie Carla Czernego Klawiatury Zahartowanej. Czerny, który w przedmowie odwouje si do Beethovena, dostarcza partyturze nie tylko liczne szczegóy dotyczce tempa, dynamiki, prezentacji i artykulacji, ale take czsto angauje si w tekst nutowy - czy to harmonijnie dla zagodzenia trudnoci, przez zmian znaków chromatycznych na Unikanie. Picardic trzeci na kocu zdania lub poprzez wypenienie, podsumowujc akordy lub dodawanie notatek do zamknicia zwikszy pianistyczny blask. Wirtuoz fortepianu i pedagog muzyczny Franz Kroll (18201877) wyda po raz pierwszy w latach 1862/63 Now i krytyczn edycj Klawiecza dobrze nastrojonego, która bya nie tylko zredagowana z rkopimiennych róde , ale równie opatrzona technicznymi wyjanienia i palcowanie, a tym samym po raz pierwszy krytyczne dla tekstu i poczone praktyczne cechy gry. Odwrócenie si od romantyzmu i jego pompatycznego nurtu muzycznego, a take wzrost zainteresowania historyczno-krytycznymi badaniami nad ródami ( New Bach Edition ) i historyczn praktyk wykonawcz przesuny w cigu XX wieku kierunek interpretacyjny.

Wielu kompozytorów do tworzenia wasnych utworów zainspirowa równie Clavier Dobrze Temperowany. Fugi wpyny ju na 36 fug op.36 Antona Reicha lub Augusta Alexandra Klengla z jego 24 kanonami we wszystkich tonacjach Les Avantcoureurs oraz dwa inne tomy, kady z 24 kanonami i fugami we wszystkich tonacjach. Preludia byy jednak w 24 Preludia (op. 28) przez Fryderyka Chopina Pate. W XX wieku Julius Weismann ze swoim Fugenbaumem (1943-1946), a zwaszcza Paul Hindemith ze swoim Ludus tonalis (1942) i Ragtime (dobry temperament) (1921, prawykonanie 1987) oraz Dymitr Szostakowicz ze swoimi 24 Preludiami i Fugami op.87 do dziea Bacha. Kolejnymi przykadami s Rodion Schtschedrin z 24 preludiami i fugami na fortepian (Ksiga I, 1964; Ksiga II, 1970), 24 preludia op.83 i 24 fugi op.108 Hansa Gála i Mario Castelnuovo-Tedesco z Les guitares bien temperées ( 24 Preludia i fugi na dwie gitary op.199). Arnold Schönberg uzna fug h-moll z czci I za pierwszy utwór w technice dwunastodwikowej . Muzycy jazzowi, tacy jak Keith Jarrett , równie wielokrotnie mieli do czynienia z Bachem, a zwaszcza z Well-Tempered Clavier.

cytaty

Dobrze temperowany fortepian to stary testament, sonaty Beethovena to nowy, musimy wierzy zarówno w [Bach, jak iw Beethovena].

Za kadym razem, gdy zwlekaem z komponowaniem, wyjmowaem dobrze zahartowany Clavier i nowe pomysy natychmiast znów kiekoway.

Dobry pianino to Twój chleb powszedni. Wtedy z pewnoci staniesz si kompetentnym muzykiem .

tam po raz pierwszy zapoznaem si z twoim arcymistrzem, z cakowitym spokojem i bez zewntrznego rozpraszania uwagi. Powiedziaem to sobie: jakby wieczna harmonia rozmawiaa ze sob, jak to mogo si zdarzy na onie Boga na krótko przed stworzeniem wiata. Tak te poruszao si we mnie i wydawao mi si, e ani nie posiadam, ani nie potrzebuj uszu, a ju najmniej oczu i adnych innych zmysów.

literatura

 • Siglind Bruhn : Dobrze usposobiony Clavier JS Bacha. Analiza i projektowanie. Wydanie Gorz, Waldkirch 2006, ISBN 3-938095-05-9 .
 • Ludwig Czaczkes: Analiza fortepianu temperowanego. 2 tomy. Österreichischer Bundesverlag, Wiede 1965.
 • Johann Nepomuk David : Klavier o dobrym temperamencie. Próba streszczenia. Vandenhoeck & Ruprecht, Getynga 1962.
 • Alfred Dürr : Johann Sebastian Bach. Nowe wydanie wszystkich prac. Seria V, tom 6.1: Dobrze zahartowany Clavier. Raport krytyczny. Bärenreiter-Verlag, Kassel i VEB Deutscher Verlag für Musik, Lipsk 1989.
 • Alfred Dürr: Johann Sebastian Bach. Dobrze hartowany fortepian. Bärenreiter, Kassel i inni 1998. (3 wydanie 2008, ISBN 978-3-7618-1229-7 )
 • Hermann Keller : Dobrze nastrojony Clavier Jana Sebastiana Bacha. Praca i reprodukcja. Bärenreiter, Kassel 1965. (Nowe wydanie 1994, ISBN 3-7618-1200-0 )
 • Stefan Kunze : Gatunki fugi w Dobrze Temperowanym Clavier Bacha. W: Martin Geck (red.): Interpretacje Bacha. ( Walter Blankenburg w swoje 65. urodziny). ( Maa seria Vandenhoecka. 291). Vandenhoeck & Ruprecht, Getynga 1969.
 • Cecil Gray: Czterdzieci osiem preludiów i fug JS Bacha . Oxford University Press, 1938. (archive.org)
 • Christian Overstolz : Ciche credo JS Bacha. Preludium i fuga A-dur z Clavier I. Wyd. II. Schwabe, Bazylea 2012, ISBN 978-3-7965-2779-1 .
 • Herbert Kelletat : O muzycznej temperaturze . Tom 1: Johann Sebastian Bach i jego czasy. (= Wydanie Merseburger nr 1190). Wydanie drugie, ulepszone i rozszerzone. Verlag Merseburger, Berlin 1981, ISBN 3-87537-156-9 . (Pierwsze wydanie ukazao si pod tytuem O temperaturze muzycznej w szczególnoci przez Johanna Sebastiana Bacha . Oncken Verlag, Kassel 1960)

linki internetowe

Commons : The Well-Tempered Clavier  - kolekcja obrazów, filmów i plików audio

Indywidualne dowody

 1. W przeciwiestwie do Preludiów op.28 Fryderyka Chopina , które uoone s w krgu kwint i w których tonacja molowa równolega wystpuje po tonacji durowej (C-dur/a-moll, G-dur/e-moll itd.).
 2. ^ Hans-Joachim Schulze: Johann Sebastian Bach: ycie i praca w dokumentach. Deutscher Taschenbuch Verlag, 1984, ISBN 3-423-02946-3 , s. 194.
 3. cytat z Christopha Wolffa: Johann Sebastian Bach. Fischer, Frankfurt nad Menem 2000, ISBN 3-596-16739-6 , s. 250.
 4. ^ Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach. 2000, s. 246-252.
 5. Fischer's Ariadne Musica : Nuty i pliki audio w Midzynarodowym Projekcie Biblioteki Muzyki Muzycznej
 6. Por. ten rozdzia: Alfred Dürr: Johann Sebastian Bach. Dobrze hartowany fortepian. Bärenreiter, Kassel itd. 1998; v. a, s. 27-32.
 7. Ernst Ludwig Gerber: Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler, który zawiera wiadomoci o yciu i twórczoci pisarzy muzycznych, znanych kompozytorów, piewaków, mistrzów instrumentów, amatorów, wykonawców organów i instrumentów . Tom 1: A-M. Lipsk 1790. Kolumna 90.
 8. patrz np. Dürr 1989, s. 187.
 9. Dürr 1989, s. 192.
 10. Dürr 1998, s. 68.
 11. Hermann Keller: Klavier o dobrym temperamencie Jana Sebastiana Bacha. Praca i reprodukcja. ( Pamitka z 17 maja 2014 r. w Internet Archive ) ISBN 3-7618-1200-0 , s. 121.
 12. Przykady podano przez porównanie rónych artykuów dotyczcych poszczególnych pozycji w Keller 1965/1994.
 13. ^ Johann Mattheson: Das Neu = otwarty Orchester. Hamburg 1713, s. 231-253. Bibliografia wg Dürra 1998, s. 76, który szczegóowo opisuje ten fragment.
 14. patrz poszczególne artykuy na temat utworów w Dürr 1998.
 15. Hermann Keller: Klavier o dobrym temperamencie . ( Pamitka z 14 lipca 2014 r. w Internet Archive ) s. 165.
 16. Hans Eppstein: Johann Sebastian Bach i fortepiano. W: Rocznik Bacha. 1993, s. 81-90, tutaj s. 86 n. Cyt. za Dürr 1998, s. 78.
 17. ^ Magazin der Musik, wyd. Carl Friedrich Cramer, profesor w Kilonii, pierwszy rok, 1783, s. 394
 18. "po dobrze zachowanej pamici o tym, jak kiedy syszaem Beethovena wykonujcego du liczb tych fug"
 19. np. w fudze c-moll II czci
 20. Historia wyda klasycznych . W: Annette Oppermann: Klasyczne wydania muzyczne z XIX wieku: studium ...
 21. ^ Wydanie Krolla z Well-Tempered Clavier . W: Annette Oppermann: Klasyczne wydania muzyczne z XIX wieku: studium ...
 22. "Dobrze temperowany fortepian to stary testament, sonaty Beethovena to nowy, musimy wierzy w oba." Theodor Pfeiffer: Studia z Hansem von Bülowem . 2012, ISBN 3-95507-422-6 , s. 3 ( ograniczony podgld w wyszukiwarce Google Book).
 23. Dom muzyczny i zasady ycia , w zaczniku do albumu Schumanna dla modziey .
 24. w licie do Zeltera z dnia 21 czerwca 1827 r., kiedy to organista Heinrich Friedrich Schütz gra go z Klaviera o dobrym temperamencie w Bad Berka . Hermann Keller: Clavier o dobrym temperamencie . ( Pamitka z 17 maja 2014 r. w Internetowym Archiwum ) s. 8.

Opiniones de nuestros usuarios

Karina Sikora

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Dobrze hartowany fortepian jest tym, którego szukałem.

Wioletta Kaczor

Podane informacje o zmiennej Dobrze hartowany fortepian są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Michael Przybysz

Musiałem znaleźć coś innego na temat Dobrze hartowany fortepian, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.