daneInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o dane. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o dane zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących dane i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat dane. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o dane! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o dane, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

W liczbie mnogiej o dacie , dane oznacza fakty , punkty w czasie lub czasowego kalendarz informacji i jako liczby mnogiej sowa w jzyku potocznym te wartoci liczbowe uzyskane dziki obserwacji , pomiarów i tym podobne , a informacje na ich podstawie lub formulatable ustale .

Ogólny

Chocia dane w jzyku potocznym s Givens , fakty lub wydarzenia , dane w jzyku technicznym s znaki , które reprezentuj informacj . W rónych dziedzinach, takich jak B. w informatyce , matematyce , teorii ekonomii , neuronauce lub naukach biologicznych stosuje si róne -- w wikszoci podobne -- definicje . Obecnie nie ma jednolitej definicji. Wynika to równie z faktu, e róne obszary tematyczne przypisuj terminowi dane róne treci , które dotycz tylko tego obszaru tematycznego.

W prawie ochrony danych osobowych zasadniczo rozumie si m.in. H. Informacje na temat osób fizycznych , na przykad B. dat urodzenia lub miejsce zamieszkania.

W przypadku przetwarzania danych i (biznesowego) IT, dane definiuje si jako znaki (lub symbole ), które reprezentuj informacje i su celowi przetwarzania.

Teoria ekonomii opisuje dane jako te warunki ekonomiczne , które maj istotny wpyw na przebieg gospodarki , ale same nie s pod jego wpywem.

Etymologia i uycie

Dane lub poprzednio Dane s w rzeczywistoci liczb mnog daty , która jako zapoyczenie z aciny siga wstecz do dnia dzisiejszego , podana ( PPP do ac. Odwa si , daj) lub rzeczownika , dane. Na waniejszych dokumentach zwyka formua wprowadzajca zostaa odnotowana jako "data..." ("podana (w)...") z <informacj o czasie> i ewentualnie <informacj o miejscu> - z któr ich tre staa si "podana" . Liczba mnoga dane na bieco nastpujco inne wyrazy pochodzenia aciskiego takich bada - bada lub jednostek - jednostka .

Poniewa w jzyku niemieckim znaczenie data zawzio si do daty kalendarzowej , czsto nie uywa si sowa daty do tworzenia liczby mnogiej w sensie czasu, ale zamiast dat lub dat . Odwrotnie, sowa takie jak warto, wskazanie lub element danych s uywane dla pojedynczej liczby danych w szerszym znaczeniu danego pomiaru, informacji lub znaku (acucha). Wic jest to liczba mnoga tantum .

Dane w odrónieniu od informacji

Chocia te dwa wyraenia s czsto uywane zamiennie w jzyku potocznym , teoria informacji zasadniczo odrónia je od siebie. Aby uzyska szczegóowe informacje i przykady, zobacz Informacje .

Prawo

W prawie niemieckim termin dane jest uywany w rónych miejscach jako termin prawny . Termin ten jest uywany na przykad w ochronie danych (art. 4 nr 1 RODO ) lub w prawie karnym w punkcie Szpiegowanie danych ( art. 202a StGB ); Dane w tym sensie to tylko te, które s przechowywane lub przesyane elektronicznie, magnetycznie lub w inny sposób niezauwaalnie lub medium transmisyjne. Naley od tego odróni semantyczny wymiar danych jako nonika informacji. To rozrónienie ma równie znaczenie prawne. Kwestia ochrony prawnej treci informacyjnych danych prowadzi do zakresu wasnoci intelektualnej (prawa autorskie, ochrona wasnoci przemysowej) lub ochrony danych. Z drugiej strony nieuprawnione zmiany w kodowaniu na noniku danych naley postrzega jako ingerencj we wasno nonika danych i dlatego maj znaczenie z punktu widzenia prawa wasnoci, a by moe równie prawa karnego.

Wasno danych: Wasno danych odpowiadajcych wasnoci nieruchomoci (§ § 903 ff. BGB ) nie jest uznawana przez prawo w Niemczech. Poniewa przepisy majtkowe maj na celu wyczne przypisanie rzeczy, której nie mona dowolnie pomnaa i któr mona jednoznacznie zidentyfikowa, nie pasuj one do charakteru danych jako dobra niekonkurencyjnego, które mona pomnaa do woli, niemal bez adnych kosztów. Jednak obowizujce prawo uznaje wasno noników danych . Nie wyjaniono jeszcze ostatecznie, w jakim stopniu wasno nonika danych lub urzdzenia do generowania danych rozciga si na zapisane lub wytworzone dane.

Austriackie prawo rdze karna zna pojcia danych od wprowadzenia sekcji 126a StGB (uszkodzenie danych). Z biegiem czasu dodano kolejne fakty, tak e dzi równie oszukacze naduycie przetwarzania danych ( § 148a StGB), faszowanie danych ( § 225a StGB), zakócenia funkcjonalnoci systemu komputerowego ( § 126b StGB) i róne przestpstwa (w tym § 118a , § 119a i § 126c StGB) mog by karane.

Zrónicowany opis tego terminu znajduje si równie w sekcji 4 ustawy o ochronie danych z 2000 r. (DSG). Rozrónia si dane osobowe i nieosobowe, przy czym tylko te pierwsze s chronione przez DSG.

Informatyka

Zgodnie z definicj zastpionej obecnie normy DIN 44300 nr 19 dane (od 1985 r.) byy strukturami skadajcymi si ze znaków lub funkcji cigych, które reprezentuj informacje oparte na znanych lub zakadanych umowach, przede wszystkim w celu przetwarzania i jako wynik .

Zgodnie z terminologi obowizujcego standardu midzynarodowych norm technologicznych ISO/IEC 2382-1 dla technologii informacyjnej (od 1993 r.) s to dane -  Dane : reinterpretowalna reprezentacja informacji w sformalizowany sposób, odpowiednia do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania - reinterpretowalne przedstawienie informacji w sformalizowany sposób, odpowiednie do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania.

W informatyce i przetwarzaniu danych , dane s powszechnie rozumiane jako ( maszynowa ) odczytywalna i edytowalna, zwykle cyfrowa reprezentacja informacji . W tym celu ich zawarto jest zwykle najpierw kodowana w znakach lub cigach znaków , których struktura podlega cisym reguom, tzw. skadni . Aby ponownie wyabstrahowa informacje z danych , naley je interpretowa w kontekcie znaczenia. Na przykad, w zalenoci od kontekstu , sekwencj cyfr, takich jak 123456 moe stan na numer telefonu , z numerem konta lub liczby rejestracji nowych pojazdów w pewnym okresie czasu. Cig znaków 123456 lub 11110001001000000 jako taki moe by rozpoznany tylko jako cig cyfr; ich konkretne znaczenie staje si jasne dopiero w odpowiednim kontekcie (patrz semantyka ).

Przechowywanie danych odbywa si w urzdzeniach do przechowywania danych , takim jak B. dyski twarde, pyty DVD, pamici flash lub tamy magnetyczne, dawniej z. B. take karty dziurkowane . Te noniki danych uwaane s za sprzt , natomiast dane na nich/w nich zawarte naley rozumie jako pojcie niematerialne.

Sposób prezentacji danych nazywamy kodowaniem , ilo moliwych znaków nazywamy alfabetem kodowym (np. UTF-8 ). Dane mog by kodowane w róny sposób, m.in. H. Uwaga w rónych kodach , ale nadal przedstawia te same informacje. W dzisiejszej technologii cyfrowej kodowanie w formie binarnej ugruntowao si prawie wycznie. Bit jest najmniejsz jednostk informacji. Oprócz kodu binarnego mona równie uywa alfabetów z wicej ni dwoma symbolami.

 • Zwyke komórki pamici znaj tylko stany wczony i wyczony, które s interpretowane jako 1 i 0, a wic jako podstawowe wartoci systemu binarnego.
 • Komórki pamici z wicej ni jednym bitem na komórk znajduj si w pamiciach flash, m.in. B. komórk pamici MLC lub TLC .
 • Komórki pamici dla naoonych stanów kwantowych, tzw. kubity , s wci na etapie bada.

Kategoryzacja danych

Rozrónia si:

W zalenoci od stopnia ich trwaoci rozrónia si:

Dalsze terminy dotyczce typów danych:

 • Dane aplikacji to dane, które maj by przetwarzane w sposób techniczny i funkcjonalny - w przeciwiestwie do danych technicznych (takich jak dane instalacyjne, kod programu , pliki wykonywalne itp.) Dane aplikacji mona podzieli na dane podstawowe, dane ruchowe i dane inwentaryzacyjne; zobacz take dane podstawowe .
 • Dane w czasie bliskim to kopie biecych danych, które s nieco mniej aktualne ni dane oryginalne (w czasie rzeczywistym , dane w czasie rzeczywistym).
 • Dane kopii zapasowej to dane, które zostay skopiowane ze wzgldów bezpieczestwa i s dostpne w razie potrzeby
 • Dane oryginalne a dane pochodne: Oryginalne to dane, które s dostpne po raz pierwszy i s unikatowe. Mona z nich tworzy (wyprowadza) sumy, kopie lub inne konstrukcje.
 • Dane szeregowe (nazywane równie danymi sekwencyjnymi): Dane nie s zarzdzane w ramach systemu zarzdzania baz danych (DBMS), ale s przechowywane i przetwarzane w standardowym formacie pliku systemu operacyjnego . Z reguy bezporedni dostp nie jest moliwy; dane musz by nastpnie kolejno zapisywane lub odczytywane.
 • Dane historyczne: Zasoby danych w okrelonych momentach (np. stan przed zmianami, stan na pocztku roku) mona zapisa oddzielnie i wykorzysta póniej w niektórych funkcjach (np. na ekranie).

Formy przetwarzania danych

Poniewa operacje na danych w przechowywaniu danych, zgodnie z zasad CRUD pocztkowe dane pozyskiwanie (C Reate ), odczytu (r ead ), zmiana (U activeupdate ) i kasowania (d su ) do odrónienia. Przedmiotem takich operacji jest zwykle pewna grupa danych (takich jak adres klienta, zamówienie itp.), które z. B. zostaa utworzona zgodnie z zasadami modelowania danych . Te operacje zwizane z danymi technicznymi s wyzwalane przez programy komputerowe , m.in. H. okrelone za pomoc odpowiednich polece zawartych w nich (jako cz zaimplementowanego algorytmu ). Z jednej strony, operacje s same polecenia wejcia / wyjcia w odniesieniu do bazy danych, ale s one równie czciowo zwizane z wejciem i wyjciem na strony uytkownika programu komputerowego.

Celem przechowywania danych jest zwykle ich póniejsze wykorzystanie . Prost reprodukcj (np. w postaci ekranów lub list) mona odróni od oceny, w której dane przepywaj do rónych procesów logicznych, matematycznych lub reprezentacyjnych (np. do sumowania, obliczania rednich, tworzenia rónic, porównywania danych , jako graficzne schematy itp.).

Specjaln form przetwarzania danych jest import danych ( import plików) i eksport danych (eksport plików) jako powszechna metoda wymiany danych midzy rónymi systemami. W takim przypadku konwersja danych moe by równie konieczna, jeli system ródowy i docelowy uywaj rónych formatów danych lub formatów plików .

Poziomy obserwacji i wpywu na dane

Termin dane wystpuje na rónych, powizanych ze sob poziomach oddziaywania i obserwacji. S to zasadniczo:

 • Rzeczywiste dane: w tym miejscu dane s faktycznie przechowywane i wykorzystywane przez programy.
 • Dane w programowaniu

  Dane s przede wszystkim ródem i celem przetwarzania w programach komputerowych . W tym celu znajduj si w programie m.in. H. W jego kodzie ródowym wymagane s deklaracje i polecenia odpowiadajce celowi przetwarzania . W zalenoci od jzyka programowania mog one mie znaczne rónice skadniowe i jzykowo-koncepcyjne (semantyczne). Tutaj podano wane terminy zwizane z danymi (kady z synonimami, podobnymi terminami i przykadami ):

  • Inwentaryzacja danych: W tym miejscu dane s przechowywane, generowane, zmieniane lub usuwane przez program i/lub stamtd odczytywane (patrz równie CRUD ). Podobne: baza danych , plik , zbiór danych , baza danych ; Przykad: adresy klientów, dane zamówienia.
  • Rekord danych : podsumowuje informacje / wartoci zwizane z obiektem ( podmiotem ). Podobne terminy: krotka , zwizek , zestaw rekordów ; Przykad: adres konkretnego klienta.
  • Pole danych : Pojedyncza, elementarna specyfikacja/informacja naleca do rekordu danych. Przykad: data urodzenia, stawka VAT w procentach, kod pocztowy. Podobne: zmienna , staa , pole.
  • Struktura danych : Poczenie kilku pól danych w grup. Reprezentant: kompozyt (grupa danych), tablica / tabela , stos ; Przykad: numer telefonu klienta, numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy, numer telefonu i numer wewntrzny, jeli dotyczy
  • Typ danych : Klasyfikacja pól i struktur danych, na przykad tekst, liczba / liczba zmiennoprzecinkowa, tablica. Na tym opieraj si polecenia (metody, funkcje), które mona zastosowa do pól danych. Podobne: format danych ; Przykad: Kod pocztowy to pole numeryczne

  Inne terminy dotyczce danych, które maj due znaczenie w programowaniu / rozwoju oprogramowania, to na przykad: modelowanie danych , wejcie i wyjcie , przepyw danych , ...

  Statystyka

  Mówi si, e od przeomu tysicleci udzia danych cyfrowych przewysza udzia nagra analogowych. W 2020 roku wygenerowano i wykorzystano okoo 60 zettabajtów (6 * 10 22 bajtów = 60 bilionów gigabajtów) danych cyfrowych. Cakowity wolumen wzrós ponad dwudziestokrotnie w cigu ostatnich dziesiciu lat i obecnie ronie o okoo 25% rocznie. Wyraony na dyskach Blu-ray (25 GB, 2500 TB/m^3, 1,5 TB/kg, akryl 1,2 t/m^3) odpowiada to wadze piramidy w Gizie, przy czym stos danych przekracza jej rozmiar .

  Oczekuje si, e w cigu najbliszych kilku lat ruch danych na caym wiecie wzronie, podobnie jak proporcja ciemnych informacji, co oznacza, e coraz wicej informacji jest wymienianych midzy maszynami. W 2020 roku ilo danych, które s tworzone, kopiowane i zuywane, wyniesie okoo 40 zetabajtów 50 razy wicej ni trzy lata temu.

  Biznes i Ekonomia

  W administracji biznesowej i ekonomii dane s rozumiane jako dane zmiennych ekonomicznych, na które decydent zwykle nie ma wpywu. Obie nauki traktuj dosownie etymologiczne pochodzenie tego sowa ( ac. datum , 'dany'). Te wpywy rodowiskowe dotyczce tych decyzji s podzielone na czynniki endogenne , takie jak wewntrznej akceptacji firmy decyzji lub podatnoci na niepowodzenia w realizacji procesów usugowych i czynników zewntrznych . Obejmuje to naturalne (informacje na temat klimatu i pogody ) oraz dane spoecznych (takich jak ustaw , ukadów zbiorowych pracy , parametrów dziaania z konkurentów , dostawców i klientów lub instytucji ), które nie powinny by rozumiane jako reakcja na wasne parametry dziaania. Jeli decydent nie podejmie adnej próby wpynicia na ni, warunki spoeczne s równie parametrami danych , tak jak ma to miejsce w przypadku warunków naturalnych . W szczególnoci s to warunki ramowe okrelone przez otoczenie zewntrzne przedsibiorstwa ( rynek , pastwo , bank centralny , wadze nadzorcze , zagranica ), na które, przynajmniej w krótkim okresie, nie moe wpywa ani bezporednio, ani porednio wasne. decyzje . Ramy decyzyjne postrzegaj zatem rodowisko decyzyjne jako niezmienn dat.

  Dane firmowe, które firma zbiera w trakcie swojej dziaalnoci w cigu roku obrotowego, su jako podstawa do podejmowania decyzji . S one podzielone wedug danych operacyjnych , które su do obsugi operacji biznesowych i danych dyspozycyjnych, które potrzebne s kierownictwu do podejmowania decyzji zarzdczych . Jedynie niewielka cz z rachunkowoci dociera do zainteresowanych odbiorców w kontekcie obowizku informacyjnego ze wzgldów ksigowych poprzez publikacj w rocznych sprawozdaniach finansowych lub raportach kwartalnych .

  W dwóch naukach rozrónia si dane twarde i mikkie , w zalenoci od tego, czy wykorzystuj one ilociowe metody pomiaru w miar uzyskiwania metryk, czy te dostpne s osoby i/lub w zalenoci od sytuacji i rónych interpretacji .

  technologia

  Dane techniczne to dane opisujce podstawowe waciwoci techniczne obiektów . Jako obiekty w szczególnoci wszystkie zorientowane technicznie s systemy , narzdzia , sprzt roboczy , sprzt , komponenty , komputery , sprzt AGD , maszyny , rodki produkcji , transport , transport , towary lub materiay pod uwag . Dane s specyfikacje techniczne urzdzenia, takie jak wymiary , ciar , wydajnoci i zuycia ( zuycie energii , co konsumpcji energii i zuycia wody ) lub skadników w narkotyków , uywek , napojów , kosmetyków i ywnoci i produktów ywnociowych . Dane techniczne wynikaj z budowy instrukcje , budowanie opisy , instrukcje uytkowania , podrczniki , ulotkach , schematów i tabel , midzy innymi .

  W dziedzinie Telemedia rozrónia uytkowania danych , danych marginalnych i ruchu danych .

  Przykady

  Dane w sensie ogólnym

  • Zawarto leksykonów i ksiek
  • Temperatura wywietlana na termometrze
  • Te roczne piercienie drzewa lub podobnych biologicznych (mierzalnych) cech
  • (Zmierzona) prdko przejedajcego pojazdu
  • Odpowiedzi na ankiety , spisy - na pytania w ankietach
  • Wyniki eksperymentów w naukach przyrodniczych, fakty techniczne
  • Archiwa prasowe od wydawców gazet
  • Tre dokumentów (np. pism, notatek, protokoów itp.)

  Dane w informatyce

  Zobacz te

  literatura

  • Katharina Morik, Walter Krämer (red.): Dane do kogo nale, kto je przechowuje, kto ma do nich dostp (Akademia Nauki i Sztuki Nadrenii Pónocnej-Westfalii: Seria S; 16) F. Schöningh Verlag, Paderborn [2018], ISBN 978-3-506-79248-8 .
  • Herbert E. Wiegand: Badania sownikowe. Tom 1. de Gruyter, Berlin 1998, ISBN 3-11-013584-1 , Rozdzia 1.5.2.2: Komentarze dotyczce wykorzystania danych i informacji (s. 160-171) ( wgld w tekst referencyjny za porednictwem Google Books ) .

  linki internetowe

  Wikisownik: Daty  - wyjanienia znacze, pochodzenie sów, synonimy, tumaczenia

  Indywidualne dowody

  1. a b dane . W: Duden (online)
  2. WE Proebster : Sieci komputerowe, technologia, protokoy, systemy, aplikacje . books.google.de
  3. B. Witt: Ochrona danych Kompaktowa i zrozumiaa: wprowadzenie zorientowane na praktyk . Vieweg + Teubner (Springer Fachmedien), Wiesbaden 2010, s. 4, definicja: dane .
  4. Czym s dane Blog o ochronie danych
  5. a b dane. W: Gabler Wirtschaftslexikon. Pobrano 27 lutego 2011 .
  6. ^ B Heinz-Peter Gumm Manfred Sommer: Wstp do informatyki. Wydanie 10. Oldenbourg Verlag, ISBN 978-3-486-70641-3 , s. 4 f.
  7. D. v. Erffa: Taschenlexikon der Wirtschaft . books.google.de dane lub objanienie z. B. w G. Blümle m.in.: Perspektiven einer Kultur Ökonomik , Tom 1. LIT Verlag, Münster 2004, ISBN 3-8258-6137-6 , koncepcja danych books.google.de z Eucken.
  8. data, rz.. W: Jacob Grimm , Wilhelm Grimm (hrsg.): Sownik niemiecki . tama 2 : Morderca piwa D - (II). S. Hirzel, Lipsk 1860 ( woerterbuchnetz.de ).
  9. patrz Daty i Data w Kluge: Sownik etymologiczny jzyka niemieckiego . Wydanie 23, s. 163 i n.
  10. Informacje i dane / wprowadzenie . informatykstandards.de
  11. Susanne Reindl-Krauskopf: Przegld komputerowego prawa karnego. Wydanie II. Facultas Verlag, Wiede 2009, ISBN 978-3-7089-0523-5 , s. 8f.
  12. ^ Projekt ustawy o kryminalizacji kradziey danych . cr-online.de, portal prawa IT
  13. Naiwna krowa danych . W: Der Tagesspiegel
  14. ^ Peter Rechenberg, Gustav Pomberger: Informatik Handbuch. Wydanie IV. Carl Hanser Verlag, Monachium, ISBN 978-3-446-40185-3 , s. 189.
  15. ^ Wedug Schneidera (1997) w Bernard Favre-Bulle: Informacja i poczenie: przepyw informacji w procesach percepcji myli i komunikacji. s. 35, books.google.de
  16. ^ wiatowa zdolno technologiczna do przechowywania, komunikacji i przetwarzania informacji. martinhilbert.net, dostp 29 wrzenia 2015 r .
  17. IDC Corporate: Globalna prognoza DataSphere. 21 stycznia 2020, dostp 20 lutego 2021 .
  18. Prognoza ruchu danych na 2016 rok. W: Spiegel Online . ródo 4 maja 2013 .
  19. 34 gigabajty dzienne zuycie informacji. W: Telepolis . ródo 22 sierpnia 2016 .
  20. Ilo danych podwaja si co dwa lata. W: Welt Online . 16 lipca 2013, dostp 24 listopada 2015 .
  21. Gerhard Vogler, General Business Administration , 1976, s. 55.
  22. PONS GmbH (red.): Kompaktowy sownik PONS Niemiecki jako jzyk obcy , 2019, s. 240.

  Opiniones de nuestros usuarios

  Daria Cybulski

  Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o dane.

  Lena Ostrowski

  Uważam, że ten wpis o zmiennej dane jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

  Filip Przybylski

  Wspaniałe odkrycie tego artykułu na dane i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.