Cicha klasaInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Cicha klasa. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Cicha klasa zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Cicha klasa i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Cicha klasa. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Cicha klasa! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Cicha klasa, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Film
Oryginalny tytu Cicha klasa
Kraj produkcji Niemcy
Oryginalny jzyk Niemiecki
Rok wydania 2018
dugo 111 minut
Ocena wiekowa FSK 12
JMK 12
Prt
Dyrektor Lars Kraume
scenariusz Lars Kraume
produkcja Miriam Düssel , Susanne Freyer , Isabel Hund ,
Thomas Kufus , Kalle Friz
muzyka Christoph M. Kaiser ,
Julian Maas
kamera Jens Harant
skaleczenie Barbara Gies
zawód

Cicha klasa to film fabularny Larsa Kraume'a oparty na ksice non-fiction o tym samym tytule autorstwa Dietricha Garstki , w której opowiada on prawdziw histori swojej klasy szkolnej. W centrum akcji znajduje si klasa maturzystów z NRD, którzy z okazji wybuchu powstania ludowego na Wgrzech w 1956 r. postanowili uczci minut ciszy ofiary w klasie. Wyraenie solidarnoci prowadzi do reakcji, których nie spodziewali si ani uczniowie, ani ich rodzice, ani dyrekcja szkoy.

Prapremiera odbya si 20 lutego 2018 na 68. Berlinale w sekcji Berlinale Special . Film wszed do kin w caych Niemczech 1 marca 2018 roku.

wtek

Stalinstadt , rok 1956: dwaj maturzyci Theo Lemke i Kurt Wächter wracaj do Stalinstadt z wizyty w kinie Liane, dziewczyna z dungli w Berlinie Zachodnim . W kronice filmowej widzielicie zdjcia z powstania ludowego na Wgrzech . W NRD uwiadamiaj sobie róne relacje w zachodnich i wschodnioniemieckich mediach. Newsreel i RIAS , który potajemnie usysze od Edgara, gej pra-wujek ich kolega i przyjaciel Paula, raport pozytywnie o ruchu buruazyjno-demokratycznej, podczas gdy media NRD s pro-sowiecki i potpi powstanie. Po tym, jak RIAS poinformowaa o minucie ciszy w Parlamencie Europejskim i mierci znanego pikarza Ferenca Puskása (ten ostatni, jak si póniej okazuje, jest faszywym doniesieniem), Kurt sugeruje zachowanie symbolicznej minuty ciszy dla ofiar. Z wyjtkiem Erika, pasierba miejscowego pastora i syna czerwonego bojownika z pierwszej linii, który zgin w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, stoi za nim klasa Abitur . Minuta ciszy zapada na lekcji nauczyciela historii Mosela, który najpierw zakada, e manewr jest skierowany przeciwko niemu. Kiedy Erik przyznaje, e bya to forma protestu, nauczycielka zgasza incydent rektorowi Schwarzowi.

Mody jeszcze rektor próbuje bagatelizowa incydent, bronic jednoczenie idei socjalizmu. Wieczorem caa klasa spotyka si u Edgara, gdzie dowiaduje si z RIAS, e wojska sowieckie wycofay si w krótkim czasie i e Wgry maj otrzyma nowy rzd. Jednoczenie symboliczna minuta ciszy grozi dalszym dochodzeniem. Edgar chwali modych ludzi jako wolnomylicieli, ale mówi te, e wanie dlatego s teraz wrogami pastwa. Theo sugeruje, e usprawiedliwiaj si, mówic, e akcja powinna jedynie upamitnia mier Ferenca Puskása. W tajnym gosowaniu wikszo ku rozczarowaniu Kurta wybiera biae kamstwo Theo. Grupa moe póniej przekona Erika, który nie jest obecny, o swoim planie.

Nastpnego dnia Lena, Erik i Theo s wzywani jeden po drugim do rektora, gdzie przesuchuje ich czonek okrgowej rady szkolnej, pani Kessler. Wszyscy trzej trzymaj si biaego kamstwa pomimo manipulacyjnego zachowania pani Kessler. Gdy Theo oskara nauczycieli o metody Gestapo , otrzymuje nagan i caa klasa musi uda si na publiczny apel. Manipulujcy ojciec Kurta, Hans, sam przewodniczcy rady miejskiej, bezskutecznie próbuje przekona syna, e za wgierskim powstaniem stoj faszyci . W porozumieniu z dyrektorem szkoy ojciec Theo, Hermann, zabiera syna ze szkoy na jeden dzie, aby pokaza mu cik prac przy wielkim piecu . Grupa, która przychodzi do Edgara, aby usysze RIAS, staje si coraz mniejsza. Na kocu zostaj tylko Kurt, Lena i Paul. Kurt i Lena, która waciwie jest z Theo, zbliaj si i cauj, co Paul potajemnie obserwuje.

Sytuacja dojrzaa, gdy w Stalinstadt pojawi si minister edukacji ludowej Fritz Lange . Potpia akcj jako akt kontrrewolucyjny i domaga si, aby klasa nazwaa prowodyra . Jeli tak si nie stanie, grozi studentom, aby nie wpuszczali ich na matur w caej NRD. Erik jest naciskany przez pani Kessler, po czym wymienia Edgara jako ródo wysuchania RIAS. Edgar zostaje nastpnie aresztowany przez policj ludow w towarzystwie pani Kessler. Paul mci si na Eriku, przewracajc go w kociele. Kurt chce przyzna si do bycia prowodyrem, ale Theo wyperswadowa mu to. Rodzice uczniów rozwaaj napisanie odpowiedzi, a ojciec Theo idzie do ministra owiaty, ale nie jest traktowany powanie jako byy powstaca . Lena oddziela si od Theo, poniewa jest zmczona jego cigymi wymówkami. Pani Kessler ponownie prosi wszystkich uczniów indywidualnie, zwikszajc presj na Erika. Grozi upublicznieniem prawdy o jego ojcu, którego Armia Czerwona powiesia jako pomocnika SS w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen po wyzwoleniu . Erik, który nie zna prawdziwej przeszoci swojego ojca, wyjawia si Kurtowi i przechodzi zaamanie nerwowe podczas lekcji strzelectwa. Strzela z karabinu do nauczyciela, starego nazisty i rani go. Erik wpada do kocioa i grozi matce pistoletem, ale zostaje pokonany przez Theo, Kurta i Paula. Matka Erika wyjawia prawd o sabym ojcu, a Erik wyznaje swoj zdrad Kurta.

Po ataku strzeleckim Erika, pani Kessler pojawia si u Kurta i jego ojca. Wyciga z siebie perspektyw zrzucenia caej winy na Erika, któremu ju grozi dziesicioletni wyrok wizienia. Kurt konfrontuje ojca ze zdjciem powieszonego ojca Erika, na którym równie mona go zobaczy. Podczas gdy jego ojciec krzyczy na niego, Kurt rozpacza nad biernoci matki. Radzi mu jednak, aby nastpnej nocy uciek z NRD. Kurt informuje Theo o planowanej ucieczce przez granic sektorow ze Wschodu do Berlina Zachodniego. Jednak w pierwszym porannym pocigu zosta aresztowany przez policj ludow podczas sprawdzania granicy z Berlinem Wschodnim. Ojciec Kurta pojawia si na posterunku w Königs Wusterhausen , okamuje policj i pomaga synowi w ucieczce. Poniewa Kurt przyzna si w swojej ucieczce z republiki , e jest prowodyrem, pani Kessler poprosia kadego studenta o zidentyfikowanie go jako takiego. Kiedy Theo, a potem Paul odmawiaj zrobienia tego i stwierdzaj, e wikszo gosowaa na to, pani Kessler natychmiast wyrzucia ich ze szkoy. Pozostali uczniowie, poczynajc od Leny, wstaj teraz jeden po drugim i twierdz, e to by ich pomys, po czym Kessler skierowa ich wszystkich do szkoy. Za rad Theo wszyscy uczniowie z wyjtkiem czterech wykorzystali witeczny ruch na przeomie roku 1956/57, aby uciec z republiki do Berlina Zachodniego. W napisach napisanych jest, e uchodcy wzili matur na Zachodzie.

Produkcja i to

Film jest koprodukcj kinow ZDF , Akzente Film- und Fernsehproduktion, Studiocanal Film i Zero One Film. Opiera si na prawdziwych wydarzeniach. Wydarzenia miay miejsce w Storkowie . Film stosunkowo cile ledzi prawdziwe wydarzenia w szkole, a wizyta ministra te nie jest zmylona. Dodano postaci Erika i Edgara, dla których nie ma prawdziwych wzorów do naladowania i którzy powinni zwróci uwag na pewne aspekty okresu powojennego. W porównaniu z rzeczywistymi wydarzeniami uczennice odgrywaj nieco wiksz rol, poniewa reyserowi zaleao na stworzeniu przestrzeni, z któr postacie kobiece mog si utosamia. Dietrich Garstka, autor ksiki, i jego byy kolega z klasy Karsten W. Köhler byli doradcami reysera w kwestii autentycznoci historycznej podczas krcenia filmu.

Poniewa Storkow bardzo si zmieni w ostatnich latach, a szkoa zostaa cakowicie przebudowana i zmodernizowana, podjto decyzj o przeniesieniu lokalizacji i lokalizacji do Eisenhüttenstadt , który zosta zbudowany w latach 50. XX wieku jako Stalinstadt i jego zespoów mieszkalnych I-III s nadal cakowicie zachowane. Zdjcia rozpoczy si tam 21 lutego 2017 roku. Wiele funkcji budynku zostao jednak zmodyfikowanych; Na przykad miejski Teatr Fryderyka Wilka w filmie sta si wntrzem zachodnioniemieckiego kina, a ratusz sta si Ministerstwem Edukacji NRD. Jako statyci grali te setki osób z Eisenhüttenstadt.

Niektóre sceny nakrcono pod koniec marca 2017 r. w duym plenerze Neue Berliner Straße w studiu Babelsberg w Poczdamie . Tutaj powstay sceny wokó Kurfürstendamm w Berlinie, który zosta przeniesiony do 1956 roku, z pokazami wiate kapitolu i fasadami domów ze sklepami oraz ulicami w rzekomym miecie Stalina. 120 statystów oyo w Babelsbergu wybudowane kwartay.

Opinie

Serwis filmowy przyzna filmowi cztery z piciu moliwych gwiazdek i jako dramat wystawiony "z wielk wraliwoci". Poniewa postacie s zaprojektowane jako zoone postacie, ich dylemat moralny jest tym bardziej wiarygodny, a kwestie uczciwoci, postawy i oporu s podnoszone jako kwestie ponadczasowe.

W Spiegel Online autor Matthias Dell by najbardziej rozczarowany filmem, potpi jego histori jako kwark wspóczesnej historii i mówi o standardach inscenizacji widzianych tysic razy. To, co jest nudne w filmie, to to, e modzi ludzie, którzy zachowuj minut ciszy, wchodz do wycigu od samego pocztku jako zwycizcy historii, któr byli od koca NRD.

Dla dziennikarza Bert Rebhandl , Silent szkolna w FAZ jest prawie przykadowy film, ale brakuje jedna wana drobiazg, mianowicie wskazanie jak NRD moe rzeczywicie nie czuem w tym czasie. Aby to zrobi, trzeba by jeszcze i na wspóczesne filmy.

Stefan Stosch oceni film jako pozbawiony patosu w gazecie Dresdner Latest News . Jednym z osigni filmu jest osadzenie rónych biografii tak wielu uczestników historii. Granica midzy fikcj a prawd nie jest wystarczajco wyrana, poniewa niektóre rzeczy, takie jak trójkt miosny midzy Theo, Kurtem i Len, wydaj si zbyt zaokrglone.

Dietrich Garstka , autor ksiki, powiedzia o filmie: Wszystko si zgadza.

Nagrody

Szablon ksiki

linki internetowe

Indywidualne dowody

 1. Certyfikat wydania dla The Silent Classroom . Dobrowolna samoregulacja brany filmowej (PDF; numer testu: 175335 / K). Szablon: FSK / konserwacja / typ nieustawiony i par.1 duszy ni 4 znaki
 2. Klasyfikacja wiekowa w The Silent Classroom . Modzieowa Komisja ds . Mediów .
 3. Rozpoczcie zdj do koprodukcji kinowej ZDF Das schweigende Klassenzimmer , portal prasowy / ZDF 24.02.2017 , dostp 30.07.2017 .
 4. Sebastian Fischer: W ten sposób klasa szkolna ucieka z NRD . Süddeutsche Zeitung z 4 lutego 2017 r.
 5. patrz broszura filmowa Visionkino na temat filmu , s. 9.
 6. ^ Milczcy protest i jego konsekwencje. ródo 20 padziernika 2020 .
 7. Prawdziwa historia: Cicha klasa , berliner-kurier.de z 27 marca 2017 r., dostp 21 listopada 2017 r.
 8. ^ Film oywia mod NRD , maz-online.de z 31 marca 2017, dostp 30 lipca 2017.
 9. ^ Zdjcia do filmu w Babelsbergu: Powstanie z milczeniem i orzechami , pnn.de z 31 marca 2017, dostp 20 grudnia 2017.
 10. ^ Studio Babelsberg - Metropolitan Backlot: References, Das schweigende Klassenzimmer , metropolitanbacklot.com, dostp 20 grudnia 2017 r.
 11. ^ Cicha klasa , w: film-dienst , dostp 18 marca 2018 r.
 12. Matthias Dell: Martwa kraina, stary film , w: Spiegel online od 28 lutego 2018, dostp 18 marca 2018
 13. Bert Rebhandl : Public Enmity as School Failure , w: FAZ od 1 marca 2018, dostp 18 marca 2018
 14. a b Stefan Stosch: On Resistance: The Silent Classroom , w: Dresdner Latest News z 28 lutego 2018, dostp 18 marca 2018
 15. ^ Pokojowa Nagroda Filmów Niemieckich - Die Brücke zostanie wrczona po raz 17. 5 lipca w Monachium . Artyku z 6 czerwca 2018, dostp 6 czerwca 2018.

Opiniones de nuestros usuarios

Hanna Skiba

To dobry artykuł dotyczący Cicha klasa. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Roksana Wilczyński

Ładny artykuł z _zmienna.

Margaret Malinowski

Informacje o zmiennej Cicha klasa są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Wladyslaw Sikorski

Ten artykuł o zmiennej Cicha klasa przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Borys Kamiński

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Cicha klasa.