Rewolucja francuska

Wstęp

Rewolucja francuska to jeden z najważniejszych wydarzeń w historii Europy. Miała miejsce w latach 1789-1799 i doprowadziła do obalenia absolutystycznego rządu wraz z królem Ludwikiem XVI. W ciągu kilku lat doszło do głębokich przemian społecznych, ekonomicznych i politycznych, które przyczyniły się do rozwoju koncepcji wolności, równości i braterstwa na całym świecie.

Początki rewolucji

Przyczyną rewolucji francuskiej była głównie kryzys finansowy państwa, spowodowany m.in. kosztownymi wojnami w jakie francuscy władcy angażowali się w ciągu poprzednich kilkudziesięciu lat. Król Ludwik XVI, mimo pewnych reform i prób oszczędnościowych, nie potrafił poradzić sobie z zapaścią finansową. Z tego powodu zwołano Zgromadzenie Stanowe, które miało pomóc w rozwiązaniu problemów finansowych.

Zgromadzenie Stanowe

Zgromadzenie Stanowe składało się z przedstawicieli trzech stanów: szlachty, duchowieństwa i III stanu (czyli ludności miejskiej i chłopskiej). W ciągu wielu tygodni trwały spory między złożonymi tam grupami, dotyczące głównie sposobu głosowania. Pod koniec czerwca 1789, w obawie przed rozwiązaniem zgromadzenia przez króla, III stan ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym i podjął decyzję o zwołaniu Konstytuanty, którą zadaniem miało być stworzenie nowej konstytucji dla Francji.

Bastylia

W lipcu 1789 roku, ruch narodowy coraz bardziej się umacniał. Tłumy ludzi wyszły na ulice Paryża, domagając się reform. Wszystko zmierzało do wybuchu rewolucji. 14 lipca 1789 roku zaistniało tzw. „Oblężenie Bastylia”. Jest to symboliczne wydarzenie, prawdziwej wartości wojskowej nie miało, ale stało się symbolem zwycięstwa rewolucji. Udało się opanować twierdzę, w której przetrzymywano więźniów politycznych i Skarbiec Królewski. W ten sposób Grenadierzy Królewscy zostali zmuszeni do poddania się ludowi.

Okres przemian

Rewolucja francuska spowodowała głębokie przemiany na wielu płaszczyznach życia społecznego i politycznego. Zniesiono podziały stanowe, wprowadzono zasadę równości wobec prawa, stworzono nowoczesny system edukacyjny, oraz wprowadzono wolność wyznania.

Przeprowadzone reformy socjalne

Przywódcy rewolucji zadbali również o konieczne reformy socjalne, takie jak zniesienie niewolnictwa czy wprowadzenie prawa do równego traktowania. Francja stała się krajem wolnym, w którym każdy obywatel mógł cieszyć się prawami porównywalnymi z obowiązkami.

Wprowadzenie laicyzacji

Jednym z najważniejszych osiągnięć rewolucji było wprowadzenie laicyzacji życia publicznego. Pozbyto się wpływu kościoła na rządy i życie społeczne, a szkoły publiczne stały otwarte dla wszystkich, bez względu na wyznanie.

Ustrój państwa

Po rewolucji zdecydowano się na wprowadzenie republiki, czyli demokratycznego ustrój państwa. Zdefiniowano zapis o podziale władzy – rozdzielono ją na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Reakcje na rewolucję francuską

Rewolucja francuska miała ogromny wpływ na Europę i świat. Część państw europejskich podjęła próby powstrzymania rewolucji, uznając ją za groźną dla stabilności całego kontynentu. W ciągu kilku lat wybuchły wojny napoleońskie, które wyznaczyły nowy kształt Europy.

Rewolucja a rewolucja

Najistotniejszym podobieństwem i różnicą rewolucji francuskiej od rewolucji październikowej w Rosji była kwestia zwalczania osiągnięć kulturowych: rewolucja francuska była chaotyczna, rewolucja październikowa bardziej celowa i zorganizowana.

Podsumowanie

Rewolucja francuska była bez wątpienia najważniejszą przemianą, do jakiej doszło w Europie w XVIII wieku. Doprowadziła do powstania nowego kształtu państwa i przyczyniła się do rozwoju idei wolności, równości i braterstwa na całym świecie. Rewolucja ta była również punktem zwrotnym dla wielu innych wydarzeń w historii i pozostaje jeszcze dzisiaj ważnym tematem do dyskusji i interpretacji.