Komunizm w Rosji

Wprowadzenie

Komunizm był ideologią, która została wprowadzona na wiele różnych sposobów w różnych krajach na całym świecie. Jednym z krajów, które przyjęły ideę komunizmu jako oficjalną doktrynę państwową, było Związek Radziecki. Celem tego artykułu jest przedstawienie komunizmu w Rosji, jego wprowadzenia, ideologii, skutków i upadku.

Wstęp do komunizmu w Rosji

Komunizm został wprowadzony do Rosji w 1917 roku, kiedy to bolszewicy, kierowani przez Włodzimierza Lenina, obalili carski rząd i przejęli władzę. Bolszewicy utworzyli rząd radziecki i ogłosili swoje zamiary przeprowadzenia rewolucji proletariackiej.

Ideologia komunistyczna

Ideologia komunistyczna opiera się na przekonaniu, że klasa robotnicza powinna przejąć kontrolę nad państwem i środkami produkcji, a zyski z pracy powinny być równo dzielone między wszystkich pracowników. W teorii, komunizm miał zapewnić równość społeczną i wyeliminować bogactwo prywatne. W praktyce jednak, ideologia komunistyczna doprowadziła do powstania silnego rządu kontrolującego wszystkie aspekty życia ludzkiego, a co więcej, rząd ten działał w imieniu radykalnej ideologii, co często prowadziło do łamania fundamentalnych praw człowieka.

Skutki wprowadzenia komunizmu w Rosji

Po objęciu władzy przez bolszewików w 1917 roku, wiele zmian zostało wprowadzonych w Rosji. Przeprowadzona została kolektywizacja rolnictwa, która stanowiła próbę zerwania z feudalnymi strukturami rolnictwa i wprowadzenia gospodarki opartej na ściśle scentralizowanej kontroli państwa. Wielu ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich ziem, a wielu innych, którzy sprzeciwiali się zaprowadzanym zmianom, byli zmuszani do emigracji. Wprowadzona została też planowa gospodarka socjalistyczna, w której rząd kontrolował produkcję i dystrybucję produktów, a ceny były regulowane przez państwo.

Pomimo hasła o zwalczaniu nierówności społecznych, w praktyce władza komunistyczna była bardzo brutalna. Wielu ludzi zostało aresztowanych, uwięzionych i skazanych na wiele lat więzienia za wyrażanie sprzeciwu wobec rządu i jego polityki. Komunizm w Rosji prowadził do masowego łamania praw człowieka, a nierzadko także do mordowania jego obrońców.

Upadek komunizmu w Rosji

Komunizm w Rosji zaczął upadać wraz z ewolucją kraju pod kierownictwem Michaiła Gorbaczowa w latach 80-tych. Wprowadzono wtedy politykę pierestrojki (przebudowy), skupiającą się na liberalizacji gospodarki i otwarciu kraju na wpływy zachodnie. Choć Gorbaczow nie miał zamiaru zniesienia komunizmu w Rosji, jego rządy stały się początkiem końca komunistycznej ewolucji. W 1991 roku w wyniku nieudanego puczu przeciwko Gorbaczowowi, Związek Radziecki rozpadł się, a komunizm przestał być oficjalną ideologią Rosji.

Podsumowanie

Komunizm w Rosji był jednym z najważniejszych epizodów w historii tego kraju. Mimo swoich ambitnych celów, jakim było przeprowadzenie reform mających na celu ustalenie idealnego społeczeństwa opartego na równości i sprawiedliwości, komunizm na skutek wprowadzania rządowej kontroli, doprowadził do cierpienia i utraty wolności. Dziś Rosja pozostaje krajem silnego autorytaryzmu, a wspomnienia po okresie komunizmu wciąż odciskają piętno na życiu, kulturze i polityce tégo kraju.