Czym różni się mitoza od mejozy?

Educación cívica
Mitosis i mejoza to dwa podstawowe procesy podziału komórek, które przeprowadzają organizmy eukariotyczne. Choć oba procesy polegają na podziale jądra komórkowego, istnieją między nimi znaczne różnice.

Mitosis

Mitosis to proces, w którym jedna komórka dzieli się na dwie identyczne kopie swoich chromosomów, a następnie dzieli się, tworząc dwie nowe identyczne komórki. Mitosis zachodzi w większości tkanek organizmu, takich jak skóra, jelita i mięśnie. Proces mitozy składa się z pięciu etapów: profazy, metafazy, anafazy, telofazy i cytoplazmatycznego podziału. W profazie chromosomy kondensują się i stają się widoczne pod mikroskopem jako dwie chromatyny połączone centromerą. W metafazie chromosomy ustawiają się wzdłuż równika komórki. W anafazie chromatyny rozdzielają się w kierunku przeciwnych biegunów komórki, a w telofazie następuje podział cytoplazmy, a jądro przestaje być widoczne.

Mejoza

Mejoza to proces, w którym diploidalna komórka macierzysta dzieli się na cztery haploidalne komórki potomne. W trakcie mejozy zachodzi dwa podziały jądra komórkowego, co prowadzi do zmniejszenia liczby chromosomów w komórkach potomnych. Proces mejozy składa się z dwóch kolejnych etapów mejozy I i mejozy II, a każdy z nich dzieli się na trzy fazy: profazę, metafazę i anafazę. W mejozie I dochodzi do crossing-over między chromosomami homologicznymi, który wzbogaca zmienność genetyczną komórek potomnych. W mejozie II dochodzi do segregacji chromatyd, a powstałe cztery komórki potomne zawierają jedną kopię chromosomów.

Różnice między mitozą a mejozą

Najważniejszą różnicą między mitozą a mejozą jest to, że mitoza prowadzi do powstania dwóch identycznych komórek potomnych, podczas gdy mejoza prowadzi do powstania czterech różniących się komórek potomnych. W mitozie nie dochodzi do crossing-over między chromosomami homologicznymi, co oznacza, że chromosomy komórek potomnych są identyczne z chromosomami komórki macierzystej. Podczas mejozy dochodzi do crossing-over, co prowadzi do powstania nieidentycznych komórek potomnych. Mitosis zachodzi tylko w komórkach diploidalnych (dwukomórkowych), podczas gdy mejoza zachodzi tylko w komórkach rozrodczych organizmów, prowadząc do powstania komórek haploidalnych (jednokomórkowych).

Podsumowanie

Mitoza i mejoza są dwa podstawowe procesy podziału komórek, których cechy i funkcje są zasadniczo różne. Podczas mitozy jedna komórka dzieli się na dwie identyczne kopie swoich chromosomów, podczas gdy w mejozie diploidalna komórka macierzysta dzieli się na cztery haploidalne komórki potomne. Podczas mitozy nie dochodzi do crossing-over między chromosomami homologicznymi, co oznacza, że chromosomy komórek potomnych są identyczne z chromosomami komórki macierzystej, podczas gdy w mejozie dochodzi do crossing-over, co prowadzi do powstania nieidentycznych komórek potomnych. Zrozumienie tych podstawowych różnic między mitozą a mejozą jest kluczowe dla zrozumienia, jak organizmy eukariotyczne rozmnażają się i jak ich komórki przekazują geny z pokolenia na pokolenie.