Baza danychInternet jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, także jeśli chodzi o Baza danych. Wieki i stulecia ludzkiej wiedzy o Baza danych zostały przelane, i nadal są przelewane, do sieci, i właśnie dlatego dostęp do niej jest tak trudny, ponieważ możemy znaleźć miejsca, w których nawigacja może być trudna lub wręcz niewykonalna. Proponujemy, abyś nie rozbił się w morzu danych dotyczących Baza danych i abyś mógł szybko i sprawnie dotrzeć do wszystkich portów mądrości.

Mając na uwadze ten cel, zrobiliśmy coś, co wykracza poza to, co oczywiste - zebraliśmy najbardziej aktualne i najlepiej wyjaśnione informacje na temat Baza danych. Ułożyliśmy je również w sposób ułatwiający czytanie, z minimalistycznym i przyjemnym wyglądem, zapewniając najlepsze wrażenia użytkownika i najkrótszy czas ładowania. Ułatwiamy Ci to, abyś musiał się martwić tylko o to, by dowiedzieć się wszystkiego o Baza danych! Jeśli więc uważasz, że osiągnęliśmy nasz cel i wiesz już wszystko, co chciałeś wiedzieć o Baza danych, z przyjemnością przyjmiemy Cię z powrotem na te spokojne morza sapientiapl.com, gdy tylko Twój głód wiedzy zostanie ponownie rozbudzony.

Bazy danych, znany równie jako system bazy danych , to system elektronicznego zarzdzania danymi . Gównym zadaniem bazy jest do przechowywania duych iloci danych skutecznie , konsekwentnie i stale , oraz dostarczenie wymaganych podzbiorów w rónych, oparty na potrzebach form reprezentacji dla uytkowników i programów uytkowych .

Baza danych skada si z dwóch czci: oprogramowania administracyjnego , zwanego systemem zarzdzania baz danych (DBMS) oraz iloci danych do administrowania, bazy danych (DB) w wszym znaczeniu, czasami nazywanej równie baz danych . Oprogramowanie zarzdzajce wewntrznie organizuje uporzdkowane przechowywanie danych i kontroluje dostp do bazy danych w zakresie odczytu i zapisu. System baz danych oferuje jzyk bazy danych do odpytywania i zarzdzania danymi .

Najpopularniejsz form bazy danych jest baza relacyjna . Struktur danych okrela model bazy danych .

Naley odróni opisywany tu termin baza danych (skadajcy si z DBMS i danych) od aplikacji bazodanowych: Te ostatnie to programy komputerowe (czsto nalece do oprogramowania aplikacyjnego ), które zarzdzaj i przechowuj swoje indywidualnie wymagane dane za pomoc systemu bazodanowego. Przykady: zarzdzanie zamówieniami, zamawianie, zarzdzanie klientami i adresami, fakturowanie.

W uyciu jzykowym czasami (i niepoprawnie koncepcyjnie) dane, które nie s zarzdzane za pomoc systemów baz danych, s okrelane jako baza danych: zestaw powizanych tematycznie plików .

fabua

Opierajc si na problemach z przetwarzaniem danych w prostych plikach, w latach szedziesitych wprowadzono koncepcj zarzdzania danymi poprzez osobn warstw oprogramowania pomidzy systemem operacyjnym (zarzdzanie plikami) a aplikacj. Koncepcja ta przeciwdziaaa niepodanemu rozwojowi, e urzdzenia do przechowywania danych w postaci plików byy zwykle projektowane do specjalnych zastosowa, a znaczna cz codziennej dziaalnoci bya obarczona kopiowaniem, miksowaniem i restrukturyzacj plików.

Jednym z pierwszych duych DBMS by IMS z jzykiem DL/I ( Data Language One ). Zarzdzane za jego pomoc bazy danych miay struktur hierarchiczn . Jednoczenie, CODASYL zdefiniowany model od sieci jak strukturyzowanych baz danych.

Edgar F. Codd poczyni znaczne postpy w latach 60. i 70. dziki swojej pracy badawczej w IBM Almaden Research Center . Codd opracowa podstawy pierwszego eksperymentalnego systemu relacyjnej bazy danych R . Grupa Berkeley podya za Ingresem i jzykiem zapyta QUEL.

Oracle (wówczas jeszcze pod nazwami SDL i RSI ) wykorzysta wyniki Systemu R i poprowadzi SQL do komercyjnego sukcesu. IBM poszed w lady SQL/DS i DB2 . Relacyjne systemy baz danych zastpiy w latach 80. systemy hierarchiczne i sieciowe, a wikszo wadz publicznych, korporacji, instytutów i rednich firm przestawia swoje IT na systemy bazodanowe.

Podczas gdy w latach 90. kilku komercyjnych producentów oprogramowania bazodanowego faktycznie dominowao na rynku (mianowicie IBM, Informix , dBASE , Microsoft SQL Server i Oracle ), systemy zarzdzania bazami danych typu open source stay si coraz waniejsze w latach 2000 . Przede wszystkim MySQL i PostgreSQL osigny znaczce udziay w rynku. W odpowiedzi wiodcy producenci komercyjni zaczli oferowa bezpatne wersje oprogramowania bazodanowego. Od okoo 2001 roku znaczenie systemów NoSQL wzroso ze wzgldu na brak skalowalnoci relacyjnych baz danych .

Drzewo genealogiczne systemów bazodanowych mona znale jako Genealogia Relacyjnych Systemów Zarzdzania Baz Danych w Instytucie Hasso Plattnera .

oznaczajcy

Systemy baz danych s dzi centralnym skadnikiem oprogramowania korporacyjnego . Stanowi kluczow cz wielu firm i urzdów, a zdolno firmy do dziaania zaley od dostpnoci , kompletnoci i poprawnoci danych. Bezpieczestwo danych jest wanym i prawnie wymagane czci dziau IT firmy lub agencji rzdowej.

Komponenty systemu bazodanowego

System bazodanowy to wykonywany DBMS wraz z danymi do administrowania w bazie danych. Baza danych zapewnia trwae przechowywanie oraz spójno danych uytkownika instytucji i oferuje aplikacjom bazodanowym wykorzystujcym interfejsy DBMS do odpytywania, oceny, zmiany i zarzdzania tymi danymi.

System zarzdzania baz danych

System zarzdzania baz danych (DBMS) to uywane oprogramowanie, które jest instalowane i konfigurowane dla systemu bazy danych. DBMS definiuje model bazy danych, musi speni du cz poniszych wymaga i decyduje o funkcjonalnoci i szybkoci dziaania systemu. Same systemy zarzdzania bazami danych s bardzo zoonymi systemami oprogramowania.

Dla systemu zarzdzania baz danych jest (rzadko) uywany termin system zarzdzania baz danych (DBMS).

Skrót RDBMS dla systemu zarzdzania relacyjnymi bazami danych jest powszechny .

Baza danych

W teorii rozumie si przez to baz danych (angielska baza danych jest logicznie powizan baz danych). Ta baza danych jest zarzdzana przez dziaajcy DBMS i przechowywana na trwaych nonikach pamici, niewidocznych dla systemów aplikacji i uytkowników. W celu zapewnienia wydajnego dostpu do bazy danych DBMS zarzdza zwykle hierarchi pamici, która w szczególnoci obejmuje równie szybk pami poredni ( pul buforów ). Aby zachowa spójno bazy danych, wszystkie systemy aplikacji musz zwróci si do DBMS, aby móc korzysta z bazy danych. Tylko czynnoci administracyjne, takie jak tworzenie kopii zapasowych danych, maj bezporedni dostp do pamici. Logiczna struktura danych do zapisania jest opracowywana i definiowana jako model danych podczas modelowania danych i zapisywana w ostatecznej postaci wi zgodnie z reguami skadni SZBD. W tym celu SZBD tworzy, wykorzystuje i zarzdza katalogiem systemowym ( sownikiem danych ) z metainformacjami o bazie danych, na przykad o jej strukturze, polach danych (nazwa, dugo, format...), reguach dostpu, warunki integralnoci itp.

Producenci indywidualna DBMS uywa nieco odmienne warunki dla co dokadnie rozumie si przez w bazie danych: albo wszystkie dane, które jest zarzdzane przez systemem DBMS lub instancji , lub tylko dane nalece razem pod wzgldem treci. W przypadku rozproszonych baz danych w modelu wystpuje równie kilka baz danych na rónych systemach, które s ze sob poczone.

Przykady

 • Wszystkie banki i towarzystwa ubezpieczeniowe pracuj z systemami bazodanowymi, zazwyczaj z relacyjnym DBMS. Wszystkie informacje o klientach i koncie, rezerwacje i inne dane s przechowywane w ustrukturyzowany sposób w systemie bazy danych. W tym rodowisku aplikacji ochrona i bezpieczestwo danych maj wysoki priorytet. Systemy bazodanowe wykorzystywane s tutaj zarówno w codziennej dziaalnoci ( OLTP ), jak i okresowo lub ad-hoc w dowolnym innym celu (np. w marketingu , kontrolingu , ksigowoci i wielu innych obszarach; patrz równie OLAP ).
 • W rzeczywistoci wszystkie rednie firmy i due korporacje pracuj z systemami ERP do planowania zasobów , których cz danych jest dostpna w postaci systemów bazodanowych.
 • Ten artyku w wersji dostpnej na Wikipedii jest zarzdzany przez system bazodanowy ( technologia Wikipedia ) , podobnie jak wszystkie inne artykuy tam zawarte .
 • Instytuty badania rynku gromadz dane wasne i obce w hurtowniach danych .

Funkcje DBMS

Gówne funkcje dzisiejszych systemów zarzdzania bazami danych to:

Ochrona danych

RDBMS przechowuje dane relacyjne na noniku pamici . Oprócz danych rzeczywistych przechowywane s równie informacje o schematach danych i prawach dostpu uytkowników. Te ostatnie s wane dla zagwarantowania bezpieczestwa danych . Obejmuje to zarówno ochron przed utrat danych, jak i ochron przed nieuprawnionym dostpem. Metadane DBMS s równie znane jako sownik lub katalog danych systemu .

Innym wanym aspektem baz danych jest tworzenie kopii zapasowych zasobów danych za pomoc kopii zapasowych . W praktyce jest to czsto problem z wydajnoci, którego nie naley lekceway, poniewa podczas tworzenia kopii zapasowej dane mona modyfikowa tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

Transakcje

Inn wan czci bezpieczestwa danych jest koncepcja transakcji , która chroni dane przed wycigami poprzez równolegy dostp kilku uytkowników. W przeciwnym razie dane mog by zmieniane przez rónych uytkowników w tym samym czasie. Wynik zmian byby wówczas zaleny od przypadku lub dane mogyby sta si niespójne. Mówic prociej, transakcje tymczasowo blokuj dostp do danych innym uytkownikom, dopóki transakcja nie zostanie zakoczona przez zatwierdzenie lub wprowadzone zmiany stan si nieskuteczne przez wycofanie . Dane s nastpnie ponownie dostpne dla innych transakcji.

Integralno danych

Integralnoci danych moe by zapewnione za pomoc ograniczenia . S to reguy w systemie zarzdzania, które opisuj, jak mona zmieni dane. Najwaniejszym przedstawicielem w relacyjnych systemach baz danych jest ograniczenie klucza obcego . Zapobiega to usuwaniu danych, które s nadal wymagane przez inn tabel, tj. H. do którego odwouje si klucz obcy . Zobacz gówny artyku integralno referencyjna .

Inne warunki integralnoci reguluj, na przykad, czy dozwolone s duplikaty lub jak zawarto mog zawiera poszczególne pola danych (integralno obszaru, w tym sprawdzanie dozwolonej pustej zawartoci).

Optymalizacja zapyta

Plan oceny w postaci drzewa operatorskiego

DBMS zapewnia jzyk bazy danych, dziki czemu mona odpytywa i zmienia dane. Zapytanie do systemu bazy danych jest najpierw tumaczone na logiczne operacje algebry relacyjnej. Nastpnie wybierani s tak zwani operatorzy baz danych , którzy faktycznie wykonuj operacj logiczn na danych. Wybór operatorów i kolejno ich wykonywania nazywa si optymalizatorem zapyta budujcym plan wykonania . Optymalizator jest szczególnie zoon czci oprogramowania bazodanowego i ma znaczcy wpyw na wydajno caego systemu.

Indeksy odgrywaj wan rol w optymalizacji zapyta . Su do szybkiego odnalezienia okrelonego zestawu danych. To, które dane otrzymuj indeks, jest okrelane na podstawie schematu bazy danych, ale moe by póniej dostosowane przez administratora bazy danych.

Wsparcie aplikacji

W celu obsugi aplikacji bazodanowych systemy bazodanowe oferuj wyzwalacze i procedury skadowane . Wyzwalacz wyzwala akcj w bazie danych po wystpieniu okrelonego zdarzenia, czsto podczas operacji wstawiania lub zmiany. Procedury skadowane su do wykonywania skryptów w bazie danych. Poniewa procedury skadowane s wykonywane w systemie bazy danych, s one czsto najskuteczniejszym sposobem manipulowania danymi. Bazy danych obsugujce wyzwalacze i procedury skadowane s równie nazywane aktywnymi bazami danych.

Jzyki

Baza danych zapewnia interfejs, jzyk bazy danych do nastpujcych celów:

 • Zapytanie o dane i manipulacja ( DML )
 • Administracja baz danych i definiowanie struktur danych ( DDL )
 • Kontrola autoryzacji ( DCL )

W relacyjnym DBMS kategorie te s poczone w jednym jzyku ( SQL ), ale w innych systemach istnieje separacja w postaci rónych jzyków.

Moliwo wielu uytkowników

Zarzdzane s uprawnieniami dostpu do danych. Nie mona wykona odpowiedniej operacji bez autoryzacji.

W przypadku (pseudo-) równoczesnego dostpu kilku aplikacji lub uytkowników, DBMS reguluje sytuacje konkurencyjne.

Ta grupa wymaga odrónia systemy bazodanowe w wszym znaczeniu od funkcjonalnie rozszerzonych systemów plików.

Bdy w bazie danych, które wystpuj z powodu nielegalnego równolegego dostpu do bazy danych, nazywane s anomaliami w dziaaniu wielu uytkowników .

Róne formy systemów bazodanowych

Model bazy danych

Podstaw strukturyzowania danych i ich wzajemnych relacji jest model bazy danych , który jest zdefiniowany przez producenta DBMS. W zalenoci od modelu bazy danych schemat bazy danych musi by dostosowany do pewnych opcji strukturyzacji:

 • hierarchiczne : obiekty danych mog by tylko w relacji nadrzdny-podrzdny ze sob.
 • podobny do sieci : Obiekty danych s poczone ze sob w sieci.
 • relacyjne : dane s zarzdzane wiersz po wierszu w tabelach. Midzy danymi moe istnie dowolna relacja. S one okrelane przez wartoci okrelonych kolumn tabeli.
 • zorientowany obiektowo : Relacje midzy obiektami danych s zarzdzane przez sam system bazy danych. Obiekty mog dziedziczy waciwoci i dane z innych obiektów.
 • zorientowane na dokumenty : Obiekty, które maj zosta zapisane, s przechowywane jako dokumenty z moliwie rónymi atrybutami, tj. H. bez wymogu równoci strukturalnej, uratowany.

Istnieje wiele form mieszanych i pomocniczych, takich jak model obiektowo-relacyjny .

Wyrównanie

Klasyczne rozrónienie polega na dopasowaniu systemu do wielu maych zapyta ( OLTP ) i ocenach dugoterminowych ( OLAP ). Czsto zdarza si jednak, e ten sam system musi spenia oba wymagania i np. jest uruchamiany w dzie dla operacji OLTP i noc dla operacji OLAP. Administrator bazy danych , a nastpnie dziaa si róne konfiguracje (Gówny pamici serwera, liczba procesów, strategii optymalizacji dla dostpu, itp.)

Zobacz te

literatura

 • Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: Podstawy systemów baz danych. III edycja edycji kursu podstawowego. Studia Pearsona, Monachium a. 2005, ISBN 3-8273-7153-8 .
 • Andreas Heuer, Gunter Saake : Bazy danych. Pojcia i jzyki. Wydanie drugie, zaktualizowane i rozszerzone. mitp-Verlag, Bonn 2000, ISBN 3-8266-0619-1 .
 • Alfons Kemper , André Eickler: Systemy baz danych. Wstp. Wydanie 7, zaktualizowane i rozszerzone. Oldenbourg Verlag, Monachium i in. 2009, ISBN 978-3-486-59018-0 .
 • Thomas Kudraß (red.): Kieszonkowe bazy danych ksikowych. Fachbuchverlag Leipzig w Carl.Hanser-Verlag, Monachium 2007, ISBN 978-3-446-40944-6 .
 • T. William Olle: Podejcie Codasyl do zarzdzania baz danych. Wiley, Chichester 1978, ISBN 0-471-99579-7 .
 • Gottfried Vossen : modele danych, jzyki baz danych i systemy zarzdzania bazami danych. Wydanie V, poprawione i uzupenione. Oldenbourg Verlag, Monachium i in. 2008, ISBN 3-486-27574-7 .

linki internetowe

Commons : Bazy danych  - kolekcja obrazów, filmów i plików audio
Wikisownik: Baza danych  - wyjanienia znacze, pochodzenie sów, synonimy, tumaczenia

Indywidualne dowody

 1. it-visions [1] w sowniczku sowo kluczowe system baz danych
 2. it-infothek [2] Podstawy aplikacji bazodanowej
 3. ^ EF Codd: relacyjny model danych dla duych udostpnionych banków danych. ( Pamitka z 12 czerwca 2007 r. w Internet Archive ) W: Komunikaty ACM . 13.06.1970. Association for Computing Machinery, s. 377-387
 4. ^ Genealogia relacyjnych systemów zarzdzania bazami danych: [3] w Instytucie Hasso Plattnera .

Opiniones de nuestros usuarios

Artur Borkowski

Podane informacje o zmiennej Baza danych są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Roman Karpiński

Informacje o zmiennej Baza danych są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.